intTypePromotion=3

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
45
lượt xem
8
download

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tổ chức kế toán tài sản cố định (Kế toán tăng tài sản cố định, kế toán giảm tài sản cố định, kế toán trong quá trình sử dụng,...), trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định (ĐH Kinh tế TP.HCM)

 1. 21/08/2015 Chương 4 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Fixed Assets Lớp Kế toán doanh nghiệp / Kế toán công 1 MỤC TIÊU • Phân biệt TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình. • Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ và lập các bút toán ghi sổ trong các trường hợp tăng TSCĐ • Giải thích và vận dụng lý luận về kế toán khấu hao TSCĐ: lý do khấu hao, phạm vi khấu hao, nguyên tắc khấu hao, phương pháp khấu hao và lập bút toán khấu hao. • Thực hiện tính toán và lập các bút toán ghi sổ các trường hợp giảm TSCĐ • Thực hiện tính toán và lập các bút toán ghi sổ các trường hợp sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên TSCĐ • Thu thập chứng từ liên quan đến kế toán TSCĐ và thủ tục kế toán chi tiết TSCĐ. 2 TÀI LIỆU SỬ DỤNG • Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03, Số 04 (VAS 03, VAS 04). • Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014. • Giáo trình Kế toán tài chính (quyển 1) • Tài liệu Kế toán tài chính có liên quan • Các văn bản pháp lý có liên quan. 3 1
 2. 21/08/2015 NỘI DUNG 4.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 4.2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH • Kế toán tăng tài sản cố định • Kế toán giảm tài sản cố định • Kế toán trong quá trình sử dụng (khấu hao) tài sản cố định • Kế toán về chi phí sửa chữa, bảo trì tài sản cố định 4.3 TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BCTC 5 i m Theo VAS 03: Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình (Tangible Fixed Asset): là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình. 6 2
 3. 21/08/2015 i m Theo VAS 04: Tài sản cố định vô hình (Intangible Fixed Asset): là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định vô hình 7 Tiêu chuẩn ghi nhận Chắc chắn Điều kiện mang lại lợi ghi nhận ích KT TÀI SẢN Giá trị xác định đáng Tiêu chuẩn ghi tin cậy nhận Thời gian: > TS dài hạn 12 tháng Giá trị: >=30 Theo quy định triệu hiện hành 8 i Tuỳ theo yêu cầu quản lý Theo hình thái Theo mục đích Theo nguồn biểu hiện và nội sử dụng hình thành dung kinh tế Phục vụ Mục đích Mua, tự Đi thuê Hữu hình Vô hình SXKD khác xây,… tài chính Phát triển KHCN Phúc lợi 9 3
 4. 21/08/2015 Đặc điểm và yêu cầu quản lý TSCĐHH: • Khi sử dụng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. • Tham gia nhiều chu kỳ kinh doanh (vì thời gian sử dụng > 1 năm) TSCĐVH: • Phát huy tác dụng liên quan đến nhiều chu kỳ KD. • Giá trị được chuyển dần vào CP của đối tượng liên quan (khấu hao). 10 Kiểm soát nội bộ • Trong mọi trường hợp tăng giảm tài sản cố định đều phải lập chứng từ và thực hiện đúng thủ tục quy định. Kế toán có nhiệm vụ lập và hoàn chỉnh hồ sơ tài sản cố định về mặt kế toán. • Các loại chứng từ và sổ kế toán về tài sản cố định (tham khảo Phụ lục 4 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC) 11 Xác định giá trị của TSCĐ Mua/trao đổi Trạng thái sẵn Thời gian sử / xây sàng sử dụng dụng hữu ích dựng,… Giảm giá trị CP hoạt động SXKD Nguyên giá (giá trị hao mòn) (CP khấu hao) Nguyên tắc giá Ghi nhận ban đầu NGUYÊN GIÁ gốc Ghi nhận cuối mỗi kỳ KT GIÁ TRỊ CÒN LẠI GTCL = NG – GTHM lũy kế Giá trị ghi sổ của TSCĐ? 12 4
 5. 21/08/2015 Xác định giá trị của TSCĐ • Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ (Initial Recognition) TSCĐ phải được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá Nguyên giá: là toàn bộ các chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 13 Xác định giá trị của TSCĐ • Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ (a) Xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình theo các trường hợp sau: + do mua sắm + do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành + mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác + được cấp, được điều chuyển đến 14 Xác định giá trị của TSCĐ • Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ (a) Xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình theo các trường hợp sau: + nhận góp vốn, nhận lại vốn góp + do phát hiện thừa, được tài trợ, biếu, tặng + mua bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Điều 69 – hướng dẫn phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái. 15 5
 6. 21/08/2015 Xác định giá trị của TSCĐ • Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ (b) Xác định nguyên giá của tài sản cố định vô hình. Nguyên giá của TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự kiến. Cụ thể một số trường hợp: + mua riêng biệt + mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm, trả góp 16 Xác định giá trị của TSCĐ • Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ (b) Xác định nguyên giá của tài sản cố định vô hình. + dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình không tương tự + được Nhà nước cấp hoặc được tặng, biếu + được điều chuyển đến + là quyền sử dụng đất + là quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ + là các chương trình phần mềm 17 Xác định giá trị của TSCĐ Một số chú ý quan trọng • Toàn bộ chi phí thực tế phát sinh liên quan đến giai đoạn triển khai không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ vô hình được tập hợp vào chi phí SXKD trong kỳ • Chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp gồm: chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm được ghi nhận là chi phí SXKD trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí SXKD trong thời gian tối đa không quá 3 năm. 18 6
 7. 21/08/2015 Xác định giá trị của TSCĐ Một số chú ý quan trọng • Chi phí liên quan đến tài sản vô hình đã được doanh nghiệp ghi nhận là chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ trước đó thì không được tái ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ vô hình. • Các nhãn hiệu, tên thương mại, quyền phát hành, danh sách khách hàng và các khoản mục tương tự được hình thành trong nội bộ doanh nghiệp không được ghi nhận là TSCĐ vô hình. 19 Xác định giá trị của TSCĐ Một số chú ý quan trọng • Chỉ được thay đổi nguyên giá TSCĐ hữu hình trong các trường hợp: - Đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của Nhà nước; - Xây lắp, trang bị thêm cho TSCĐ; - Thay đổi bộ phận của TSCĐ hữu hình làm tăng thời gian sử dụng hữu ích, hoặc làm tăng công suất sử dụng của chúng; - Cải tiến bộ phận của TSCĐ hữu hình làm tăng đáng kể chất lượng sản phẩm sản xuất ra; - Áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của tài sản so với trước; - Tháo dỡ một hoặc một số bộ phận của TSCĐ. 20 Xác định giá trị của TSCĐ Xác định giá trị còn lại của TSCĐ • Giá trị còn lại của TSCĐ là nguyên giá của TSCĐ sau khi trừ (-) số khấu hao lũy kế của tài sản đó. • Giá trị còn lại cũng có thể thay đổi trong trường hợp giống như trường hợp thay đổi nguyên giá. 21 7
 8. 21/08/2015 Xác định giá trị của TSCĐ Xử lý chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (Subsequent costs) • Đối với TSCĐ hữu hình - Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. - Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu chúng thực sự cải thiện trạng thái hiện tại so với trạng thái tiêu chuẩn ban đầu của tài sản đó 22 Xác định giá trị của TSCĐ Xử lý chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu • Đối với TSCĐ vô hình - Chi phí liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau thì được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình: (a) Chi phí này có khả năng làm cho TSCĐ vô hình tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu; (b) Chi phí được đánh giá một cách chắc chắn và gắn liền với một TSCĐ vô hình cụ thể. 23 4.2 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TSCĐ 24 8
 9. 21/08/2015 KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ Chứng từ thường sử dụng: • Hóa đơn (GTGT) hoặc hóa đơn bán hàng. • Biên bản giao nhận tài sản cố định • Hợp đồng liên doanh, liên kết. • Biên bản định giá_ … • Một chứng từ khác TK sử dụng TK 211-Tài sản cố định hữu hình TK 213- Tài sản cố định vô hình (Xem TK cấp 2 trong GT) 25 KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ Sơ đồ kế toán tăng TSCĐ do mua sắm (trực tiếp phục vụ HĐ SXKD) 111,331,... 211,213 (1) Mua TSCĐ (133) Giá mua Thuế GTGT (2) Chi phí trực tiếp ban đầu 411 441 (3) Kết chuyển nguồn vốn 26 KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ Ví dụ 4.1: Trong năm 201X, phòng kế toán Công ty A có tài liệu sau: Mua 1 thiết bị sử dụng ở bộ phận sản xuất, có giá mua chưa thuế là 50.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt là 200.000đ. Trong ngày tài sản được bàn giao và đưa vào sử dụng. 27 9
 10. 21/08/2015 KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ Sơ đồ kế toán tăng TSCĐ do mua sắm (phục vụ phát triển khoa học & công nghệ)) 111,331,... 211,213 (1) Mua TSCĐ (133) Giá mua Thuế GTGT (2) Chi phí trực tiếp ban đầu 3562 3561 (3) Kết chuyển quỹ 28 KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ Ví dụ 4.2: Trong năm 201X, phòng kế toán Công ty A có tài liệu sau: Mua 1 thiết bị sử dụng ở phòng thí nghiệm, có giá mua chưa thuế là 50.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán. Chi phí vận chuyển chi bằng tiền mặt là 200.000đ. Tài sản này do quỹ phát triển khoa học và công nghệ tài trợ. Trong ngày tài sản được bàn giao và đưa vào sử dụng. 29 KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ Sơ đồ kế toán tăng TSCĐ do mua sắm (phúc lợi) 111,331,... 211,213 (1)Mua TSCĐ (Giá mua chưa VAT + VAT) 111,112,141,33 3 (2) Chi phí trực tiếp ban đầu (Chi phí chưa VAT + VAT) 3533 3532 (3) TSCĐ mua bằng quỹ phúc lợi và dùng cho HĐ phúc lợi. 30 10
 11. 21/08/2015 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA TSCĐ Ví dụ 4.3: Trong năm 201X, phòng kế toán Công ty A có tài liệu sau: Mua 1 thiết bị sử dụng ở câu lạc bộ thể thao, có giá mua chưa thuế là 60.000.000đ, thuế GTGT 10%, đã thanh toán qua chuyển khoản. Tài sản này do quỹ phúc lợi tài trợ theo nguyên giá. Trong ngày tài sản được bàn giao và đưa vào sử dụng. 31 KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ Sơ đồ kế toán tăng TSCĐ do mua trả góp 111,112 331 211,213 (1) GM (2) Trả Mua trả tiền TSCĐ ngay 133 VAT 242 635 Lãi trả Phân góp bổ dần 32 KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ Sơ đồ kế toán TSCĐ do XDCB hoàn thành bàn giao 241 211, 213 TSCĐ do XDCB hoàn thành bàn giao 111,112,331,... Chi phí trước khi sử dụng (nếu có) 133 thuế GTGT khấu 411 trừ 441 Chuyển nguồn trường hợpTSCĐ đầu tư bằng NVĐTXDCB dùng vào hoạt động kinh doanh 33 11
 12. 21/08/2015 KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ Ví dụ 4.4: Trong năm 201X, phòng kế toán Công ty A có tài liệu sau: Công ty tiến hành xây dựng 1 nhà kho, chi phí phát sinh liên quan đến xây dựng bao gồm: Nguyên vật liệu xuất dùng: 30.000.000đ, Công cụ xuất dùng: 5.000.000đ Cuối năm, công trình nhà kho chưa hoàn thành. 34 KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ Ví dụ 4.5 (tiếp theo 4.4): Sang năm 201X+1, quá trình xây dựng nhà kho hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, chi phí xây dựng phải trả cho công ty Xây dựng số 4 là 155.000.000đ (bao gồm thuế GTGT 10%). Giá quyết toán công trình được duyệt bằng 90% chi phí thực tế, khoản còn lại bắt bồi thường. Tài sản này được hình thành từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 35 KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ Sơ đồ kế toán tăng TSCĐ do sử dụng thành phẩm làm TSCĐ: 155 211 36 12
 13. 21/08/2015 KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ Sơ đồ kế toán tăng TSCĐ do được cấp 411 211,213 (1) Giá trị tài sản nhận được 111,331,... (2) Chi phí trực tiếp ban đầu 37 KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ Sơ đồ kế toán tăng TSCĐ do nhận lại sau khi mang đi cầm cố 244 211 214 38 KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ TSCĐVH được tạo ra từ nội bộ DN. 111,112,152,331…. 642,242 (1) CP GĐ nghiên cứu và GĐ triển khai chưa đủ điều kiện ghi nhận TSCĐVH 133 241(2) 213 (2) CP GĐ triển khai (3)Khi hình thành đủ điều kiện ghi nhận TSCĐVH SDN Chưa cấp bằng sáng chế hay chưa kết thúc GĐ triển khai  Bút toán kết chuyển nguồn vốn 39 13
 14. 21/08/2015 KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ (Depreciation / Amortisation) Hao mòn tài sản cố định là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do tác động cơ, lí, hóa (hao mòn hữu hình), do tiến bộ của kỹ thuật (hao mòn vô hình). 40 KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ Theo VAS 03 và VAS 04: Khấu hao TSCĐ là việc phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó. Giá trị phải khấu hao = Nguyên giá TSCĐ – Giá trị thanh lý ước tính Giá trị ước tính thu (Giá trị được khi hết thời Chi phí thanh lý thanh lý = – gian sử dụng của tài ước tính) ước tính sản Thời gian sử dụng hữu ích: là thời gian TSCĐ phát huy được tác dụng cho sản xuất kinh doanh 41 Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ a) Về nguyên tắc, mọi TSCĐ, bất động sản đầu tư (BĐSĐT) dùng để cho thuê của doanh nghiệp có liên quan đến sản xuất, kinh doanh (gồm cả tài sản chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý) đều phải trích khấu hao theo quy định hiện hành. b) Lựa chọn 1 trong các phương pháp tính, trích khấu hao theo quy định của pháp luật phù hợp cho từng TSCĐ, BĐSĐT. c) Thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ phải được xem xét lại ít nhất là vào cuối mỗi năm tài chính 42 14
 15. 21/08/2015 Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ d) Đối với các TSCĐ đã khấu hao hết (đã thu hồi đủ vốn), nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì không được tiếp tục trích khấu hao e) Đối với TSCĐ vô hình, phải tùy thời gian phát huy hiệu quả để trích khấu hao tính từ khi TSCĐ được đưa vào sử dụng f) Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm 43 Xác định thời gian sử dụng TSCĐ + Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình: . Đối với tài sản cố định còn mới . Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng 44 Xác định thời gian sử dụng TSCĐ + Thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định DN phải lập Phương án thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định trên cơ sở giải trình rõ các nội dung sau: - Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế; - Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài sản); - Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng. + Trường hợp có các yếu tố tác động (như việc nâng cấp hay tháo dỡ một hay một số bộ phận của tài sản cố định) nhằm kéo dài hoặc rút ngắn thời gian sử dụng 45 15
 16. 21/08/2015 Xác định thời gian sử dụng TSCĐ • Doanh nghiệp tự xác định thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm. • Đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn, thời gian sử dụng là thời hạn được phép sử dụng đất theo quy định. • Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng, thì thời gian sử dụng là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ theo quy định (không được tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm). 46 Phương pháp tính khấu hao Có 3 phương pháp khấu hao TSCĐ: 1. Phương pháp khấu hao đường thẳng 2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh 3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm (xem giáo trình) 47 Phương pháp kế toán hao mòn TSCĐ • Tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ, có 4 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 2141- Hao mòn TSCĐ hữu hình - Tài khoản 2142- Hao mòn TSCĐ thuê tài chính - Tài khoản 2143- Hao mòn TSCĐ vô hình - Tài khoản 2147- Hao mòn BĐSĐT Kế toán hao mòn TSCĐ Nợ TK 641,642,241,627, ... Có 214 48 16
 17. 21/08/2015 KẾ TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ (Repairs and Maintenance) Thường xuyên Ghi Bảo trì, sửa chữa nhỏ hết vào Giá trị nhỏ chi phí CP sửa chữa Treo vào TK Không 2413: thường xuyên -Duy trì hoạt Sửa chữa lớn động: phân bổ dần / trích Giá trị lớn trước vào CP -Nâng cấp: ghi tăng Ngía 49 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ 152,153,334,111,112 642,641,627,.. CP SCTX thực tế phát sinh 133 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ Ví dụ 4.6: Tại công ty Nguyên Minh trong năm 201X phát sinh chi phí bảo dưỡng thường xuyên máy móc thiết bị tại cửa hàng bao gồm: - Vật liệu phụ xuất dùng 200.000đ - Nhiên liệu xuất dùng 100.000đ - Phụ tùng thay thế 1.800.000đ 17
 18. 21/08/2015 Sửa chữa lớn TSCĐ Trường hợp phân bổ dần chi phí sửa chữa lớn 331 2413 242 627,641,642 (1) Chi phí SCL TSCĐ (số tiền (3) Kết (4) Phân bổ dần theo hoá đơn) chuyển CP CP SCL cho từng SCL kỳ theo kế hoạch) 152,153,111,112,... (2) Tập hợp CP SCL TSCĐ tự làm 133 Thuế GTGT đầu vào (nếu có) Sửa chữa lớn TSCĐ Trường hợp trích trước chi phí sửa chữa lớn 2413 352 152,153,111,331 627,641,642 (2) Tập hợp chi (3) Quá trình sửa (1) Định kỳ trích phí sửa chữa lớn chữa lớn TSCĐ trước chi phí TSCĐ thực tế hoàn thành, kết sửa chữa lớn phát sinh =B chuyển chi phí TSCĐ =A sửa chữa lớn Sửa chữa lớn TSCĐ Sửa chữa lớn TSCĐ (nâng cấp) 331 2413 211, 213 (1) Chi phí nâng cấp TSCĐ (số tiền theo (3) Quá trình hoá đơn) nâng cấp hoàn thành 152,153,111,112,... (2) Tập hợp CP nâng cấp TSCĐ 133 18
 19. 21/08/2015 Sửa chữa lớn TSCĐ Ví dụ 4.7: Công ty A tiến hành nâng cấp nhà kho chứa hàng hoá. Trong quý I/năm 201X, chi phí bỏ ra để nâng cấp được công ty A chi bằng tiền mặt là 100.000.000đ. Trong quý II/ năm 201X, chi phí bỏ ra đề tiếp tục nâng cấp chi bằng tiền mặt là 200.000.000đ. Quá trình nâng cấp hoàn thành vào cuối quý II, kế toán ghi tăng nguyên giá của nhà kho. KẾ TOÁN GIẢM TSCĐ (Disposal) • Có nhiều trường hợp giảm TSCĐ • Tùy theo từng trường hợp giảm tài sản cố định cụ thể, kế toán giảm TSCĐ phải làm đầy đủ các thủ tục cần thiết và sử dụng các chứng từ sau:  Hóa đơn (GTGT) hoặc hóa đơn bán hàng.  Biên bản giao nhận tài sản cố định  Hợp đồng mua bán tài sản cố định.  Hợp đồng liên doanh, liên kết.  Quyết định thanh lý / nhượng bán kèm theo biên bản định giá tài sản cố định khi thanh lý / nhượng bán. 56 Kế toán nhượng bán, thanh lý TSCĐ đang dùng trong SXKD 214 711 111,112,131,152 211,213 (3)Phế liệu thu (1) Giảm TSCĐ hồi khi thanh lý 811 (4) Gíá Giá GTCL bán thanh 111,112,331,152 toán 3331TSCĐ (2)Chi phí thanh lý ,nhượng bán Thuế TSCĐ GTGT 133 Thuế GTGT 57 19
 20. 21/08/2015 Kế toán nhượng bán, thanh lý TSCĐ đang dùng trong SXKD Ví dụ 4.8: Tháng 10 năm 201X, Công ty Thành Công bán một thiết bị sản xuất đang sử dụng, tài sản có nguyên giá 200.000.000đ, đã hao mòn 140.000.000đ. Giá bán TSCĐ này chưa thuế 80.000.000đ, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền người mua (thời hạn thu tiền trong hợp đồng là trong vòng 5 tháng kể từ ngày giao dịch hoàn tất). Chi tiền mặt trả cho người môi giới 2.000.000đ. Kế toán nhượng bán, thanh lý TSCĐ đang dùng trong SXKD Ví dụ 4.9: Trong năm 201X, Công ty Thành Công thanh lý một máy móc thiết bị thuộc phân xưởng sản xuất, nguyên giá 260.000.000đ đã khấu hao hết 200.000.000đ. Chi phí tháo dỡ gồm: Công cụ dụng cụ: 1.200.000đ, Chi phí khác bằng tiền mặt: 800.000đ. Phế liệu thu hồi từ tài sản này nhập kho có giá trị ước tính là: 2.000.000đ. Kế toán nhượng bán, thanh lý TSCĐ phục vụ họat động phúc lợi 214 3532 111,112,131,152 211,213 (3)Phế liệu thu (1) Giảm TSCĐ hồi khi thanh lý 3533 (4) Gíá Giá GTCL bán thanh toán 3331TSCĐ 111,112,331,152 3532 Thuế GTGT (2)Chi phí thanh lý ,nhượng bán TSCĐ 60 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản