intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng kiểm toán đại cương - TS Nguyễn Phúc Sinh - ĐH Tôn Đức Thắng

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

339
lượt xem
142
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình. Kiểm toán là việc thu thập và đánh giá các bằng chứng về một thông tin...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kiểm toán đại cương - TS Nguyễn Phúc Sinh - ĐH Tôn Đức Thắng

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA KEÁ TOAÙN ----- ----- MOÂN HOÏC KIEÅM TOAÙN ÑAÏI CÖÔNG Basic Auditing GIAÛNG VIEÂN: TS. NGUYEÃN PHUÙC SINH ThS. NGUYEÃN PHUÙ CÖÔØNG, ThS. CHAÂU THANH AN, ThS. NGUYEÃN TROÏNG NGUYEÂN
 2. KHOA KẾ TOÁN BỘ MÔN KIỂM TOÁN Kiểm toán đại cương Basic Auditing Biên soạn: TS. Nguyễn Phúc Sinh ThS Nguyễn Phú Cường, ThS Châu Thanh An, ThS Nguyễn Trọng Nguyên
 3. Giới thiệu môn học “Kiểm toán đại cương” Chương 1 – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN Chương 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Chương 3 – KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN Chương 4 – BẰNG CHỨNG VÀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN Chương 5 – BÁO CÁO KIỂM TOÁN
 4. Giới thiệu môn học “Kiểm toán đại cương” Tham khảo: 2. Sách “Kiểm toán Đại cương”, Khoa Kế toán, ĐH Tôn Đức Thắng, 2010 3. Sách “Kiểm toán”, Khoa kế toán – kiểm toán, ĐH Kinh tế TP.HCM, 2009 4. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 5. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 6. Web: kiemtoan.com 7. Các tài liệu liên quan khác
 5. CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.1. BẢN CHẤT, VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN Kiểm toán là việc thu thập và đánh giá các bằng chứng về một thông tin Nhằm xác định và báo cáo về sự phù hợp của thông tin này với … Các tiêu chuẩn được thiết lập Được thực hiện bởi các kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập
 6. CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN Caùc thoâng tin caàn kieåm tra Caùc KTV Thu thaäp & Baùo Ñuû naêng löïc Ñaùnh giaù Söï phuø hôïp caùo Ñoäc laäp Baèng chöùng Caùc tieâu chuaån ñöôïc thieát laäp
 7. CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.1. BẢN CHẤT, VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN Thông tin: BCTC, tờ khai thuế, quyết toán ngân sách Báo cáo khác vv… Rủi ro về chất lượng thông tin kém: - Thiên vị - Phức tạp, khối lượng lớn - Sai sót … Yêu cầu của người sử dụng thông tin: Độ tin cậy
 8. CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN Khi đưa ra ý kiến đánh giá độc lập về sự trung thực, hợp lý và phù hợp của thông tin, kiểm toán có vai trò: Gia tăng độ tin cậy của thông tin Giảm chi phí xã hội cho việc kiểm tra Tăng tính công bằng, ổn định trong nền kinh tế - xã hội
 9. CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.2. LƯỢC SỬ KIỂM TOÁN Thế giới Việt Nam (Xem sách)
 10. CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.3. PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN (1) Theo mục đích kiểm toán Kiểm toán hoạt động: Kiểm tra, đánh giá về sự hữu hiệu và tính hiệu quả của một hoạt động Kiểm toán tuân thủ: Kiểm tra, đánh giá về sự chấp hành đối với một quy định cụ thể Kiểm toán BCTC: Kiểm tra, cho ý kiến về tính trung thực & hợp lý của thông tin BCTC theo chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành
 11. CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN (2) Theo chủ thể kiểm toán  Kiểm toán nội bộ: do đơn vị tự tổ chức, thực hiện; ít được người bên ngoài tín nhiệm.  Kiểm toán nhà nước: do nhà nước tiến hành, có sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng; chủ yếu kiểm tra tính tuân thủ luật pháp và tính hình thu - chi ngân sách nhà nước.  Kiểm toán Độc lập: Do các tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện, chủ yếu là kiểm toán BCTC, tư vấn, vv…
 12. NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG PHAÂN LOAÏI THEO PHAÂN LOAÏI THEO THOÂNG TIN NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN MUÏC ÑÍCH NHAØ QUAÛN TRỊ KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ K/ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG Kieåm toaùn vieân laø nhaân vieân Ñieàu haønh hoaït ñoäng Ñaùnh giaù hoaït ñoäng kinh doanh ñôn vò Ñeà xuaát bieän phaùp NHAØ NÖÔÙC KIEÅM TOAÙN NHAØ NÖÔÙC KIEÅM TOAÙN TUAÂN THUÛ Thu thueá Kieåm toaùn thueá Xem xeùt vieäc chaáp haønh Kieåm toaùn nhaø nöôùc Chaáp haønh luaät phaùp quy ñònh Thanh tra Chính saùch kinh teá NGÖÔØI THÖÙ BA KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP KIEÅM TOAÙN BCTC Cho vay Coâng ty kieåm toaùn Söï trung thöïc vaø hôïp lyù cuûa Ñaàu tö baùo caùo taøi chính Lieân doanh
 13. CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1.4. CÁC HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP (1) Kiểm toán viên (độc lập): Đây là chức danh do nhà nước công nhận cho người có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất nghề nghiệp; trình độ học vấn; kinh nghiệm thực tế kế toán, kiểm toán; sử dụng ngoại ngữ và máy tính … Dự thi và được BTC cấp chứng chỉ KTV KTV đăng ký hành nghề tại các công ty kiểm toán Ở các nước, KTV độc lập có thể được gọi là: Certified Public Accountant (CPA – Mỹ, Úc), Chartered Accountant (CA – Anh Scottland)
 14. CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN (a) Đặc điểm nghề nghiệp của KTV độc lập:  Có quyền và trách nhiệm bảo vệ lợi ích xã hội, xem lợi ích số đông hơn lợi ích của bản thân và của khách hàng  Quyền và nghĩa vụ của KTV được nhà nước chứng nhận  KTV công khai thừa nhận trước xã hội về - Trách nhiệm xã hội - Đủ kiến thức, năng lực và đạo đức
 15. CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN (b) Trách nhiệm của KTV độc lập đối với sai phạm của đơn vị được kiểm toán  KTV không chịu trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn hay khắc phục  Trách nhiệm của KTV chỉ giới hạn trong các thủ tục và chính sách kiểm toán được quy định trong các chuẩn mực kiểm toán cụ thể.
 16. CÁC DẠNG SAI PHẠM TẠI ĐƠN VỊ  Sai sót – error: Phát sinh từ việc ghi nhận, xác định giá trị, trình bày hoặc thuyết minh các khoản mục trên BCTC - do tính toán, áp dụng sai chính sách kế toán, - bỏ quên, hiểu hoặc diễn giải sai các sự việc - và gian lận.  Gian lận – fraud: Là Sai sót cố ý, gắn với động cơ trục lợi cá nhân  Hành vi Không tuân thủ - illegal act: Phải thông báo hoặc ghi nhận xét trong báo cáo kiểm toán nếu phát hiện trong quá trình kiểm toán.
 17. CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN (c) Trách nhiệm pháp lý  Trách nhiệm dân sự trong và ngoài hợp đồng  Phát hành báo cáo trễ hạn  Không bảo mật thông tin khách hàng  Giới hạn về trách nhiệm ngoài hợp đồng  Trách nhiệm hình sự  Gian lận  Trục lợi KTV cần tôn trọng hợp đồng dịch vụ, chuẩn mực nghề nghiệp, mua bảo hiểm nghề nghiệp v…
 18. CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN (d) Đạo đức nghề nghiệp của KTV độc lập:  Chính trực  Khách quan  Độc lập  Bảo mật  Trình độ nghiệp vụ  Tư cách nghề nghiệp  Chấp hành các chuẩn mực nghiệp vụ
 19. CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN (d) Các vấn đề khác về đặc thù nghề nghiệp kiểm toán  Hạn chế tiềm tàng: KTV đánh giá dựa trên bằng chứng từ các mẫu thu thập được, họ xét đoán bằng các thủ tục và kinh nghiệm nên có thể BCTC vẫn còn sai phạm chưa được phát hiện hay khắc phục kịp thời bởi KSNB và KTV  Đảm bảo hợp lý: Kiểm toán không thể đảm bảo tuyệt đối về BCTC không còn sai phạm trọng yếu  Hoài nghi nghề nghiệp: KTV phải giữ thái độ hoài nghi về khả năng sai phạm, tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực nghề nghiệp trong đánh giá.
 20. CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN (e) Yêu cầu XH và khả năng đáp ứng ngành nghề:  Yêu cầu XH quá cao “Người sử dụng BCTC không thể cho rằng ý kiến của KTV là sự đảm bảo về khả năng tồn tại của doanh nghiệp trong tương lai cũng như hiệu quả và hiệu lực điều hành của bộ máy quản lý” VSA 200  Dịch vụ chưa hoàn hảo  KTV và doanh nghiệp kiểm toán chưa hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp do áp lực về chi phí, thời gian, lợi nhuận vv…  Các chuẩn mực chưa hoàn thiện
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2