intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ thuật điện - Nguyễn Kim Đính

Chia sẻ: Thiên Lăng Sở | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:139

12
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật điện - Nguyễn Kim Đính cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm chung về mạch điện, mạch điện hình sin, các phương pháp giải mạch sin, mạch điện ba pha, khái niệm chung về máy điện, máy biến áp, động cơ không đồng bộ ba pha, máy phát đồng bộ ba pha, máy điện một chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật điện - Nguyễn Kim Đính

 1. ÑEÀ CÖÔNG MOÂN HOÏC 1. Teân Moân Hoïc: Kyõ Thuaät Ñieän 2. Ngaønh Hoïc: Khoâng Chuyeân Ñieän 3. Soá Tieát: 42 4. Ñaùnh Giaù:  Kieåm Tra giöõa Hoïc Kyø: 20%  Thi cuoái Hoïc Kyø: 80% 5. Giaùo Trình: [1] Nguyeãn Kim Ñính – Kyõ Thuaät Ñieän – Nhaø Xuaát Baûn Ñaïi Hoïc Quoác Gia TPHCM - 2007 [2] Nguyeãn Kim Ñính – Baøi Taäp Kyõ Thuaät Ñieän Nhaø Xuaát Baûn Ñaïi Hoïc Quoác Gia TPHCM - 2007 1
 2. NOÄI DUNG MOÂN HOÏC CHÖÔNG 1. Khaùi nieäm chung veà Maïch Ñieän CHÖÔNG 2. Maïch Ñieän hình sin CHÖÔNG 3. Caùc phöông phaùp giaûi Maïch Sin CHÖÔNG 4. Maïch Ñieän ba pha CHÖÔNG 5. Khaùi nieäm chung veà Maùy Ñieän CHÖÔNG 6. Maùy Bieán AÙp CHÖÔNG 7. Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Ba Pha CHÖÔNG 8. Maùy Phaùt Ñoàng Boä Ba Pha CHÖÔNG 9. Maùy Ñieän Moät Chieàu. 2
 3. 3/3 NOÄI DUNG CHI TIEÁT 1 Khaùi Nieäm Chung veà Maïch Ñieän 1.1 Caùc Thaønh Phaàn cuûa Maïch Ñieän 1.2 Caáu Truùc cuûa Maïch Ñieän 1.3 Caùc Thoâng Soá Cheá Ñoä cuûa 1 Phaàn Töû 1.4 Caùc loaïi Phaàn Töû Cô Baûn 1.5 Hai Ñònh Luaät Kirchhoff 2 Maïch Ñieän Hình Sin 2.1 Khaùi Nieäm Chung veà Haøm Sin 2.2 AÙp Hieäu Duïng vaø Doøng Hieäu Duïng 3
 4. 2.3 Bieåu Dieãn AÙp Sin vaø Doøng Sin baèng Vectô 2.4 Quan Heä AÙp - Doøng cuûa Taûi. 2.5 Toång Trôû Vectô vaø Tam Giaùc Toång Trôû cuûa Taûi 2.6 Coâng Suaát Tieâu Thuï bôûi Taûi. 2.7 Bieåu Dieãn Vectô cuûa AÙp, Doøng, Toång Trôû, vaø Coâng Suaát 2.8 Heä Soá Coâng Suaát 2.9 Ño Coâng Suaát Taùc Duïng baèng Watlkeá 2.10 Soá Phöùc 2.11 Bieåu Dieãn Maïch Sin baèng Soá Phöùc 4
 5. 3. Caùc Phöông Phaùp Giaûi Maïch Sin 3.1 Khaùi Nieäm Chung 3.2 Phöông Phaùp Gheùp Noái Tieáp. Chia AÙp 3.3 Phöông Phaùp Gheùp Song Song. Chia Doøng 3.4 Phöông Phaùp Bieán Ñoåi Y  3.5 Phöông Phaùp Doøng Maét Löôùi 3.6 Phöông Phaùp AÙp Nuùt 3.7 Nguyeân Lyù Tyû Leä 5
 6. 4. Maïch Ñieän Ba Pha 4.1 Nguoàn vaø Taûi 3 Pha Caân Baèng 4.2 Heä Thoáng 3 Pha Y - Y Caân Baèng 4.3 Heä Thoáng 3 Pha Y -  Caân Baèng, Zd = 0 4.4 Heä Thoáng 3 Pha Y -  Caân Baèng, Zd ≠ 0 4.5 Heä Thoáng 3 Pha Y -  Khoâng Caân Baèng, Zn = 0 4.6 Heä Thoáng 3 Pha Y - Y Khoâng Caân Baèng, Zd = 0 4.7 Heä Thoáng 3 Pha Caân Baèng vôùi Nhieàu Taûi //. 4.8 Heä Thoáng 3 Pha Caân Baèng vôùi Taûi laø Ñoäng Cô 3 Pha 6
 7. 5. Khaùi Nieäm Chung veà Maùy Ñieän 5.1. Ñònh Luaät Faraday. 5.2. Ñònh Luaät Löïc Töø 5.3. Ñònh Luaät Ampère 5.4. Baøi Toaùn Thuaän: Bieát , Tìm F 7
 8. 6. Maùy Bieán AÙp (MBA) 6.1 Khaùi Nieäm Chung 6.2 Caáu Taïo cuûa MBA 6.3 MBA Lyù Töôûng 6.4 Caùc MTÑ vaø PT cuûa MBA Thöïc Teá 6.5 Cheá Ñoä Khoâng Taûi cuûa MBA 6.6 Cheá Ñoä Ngaén Maïch cuûa MBA 6.7 Cheá Ñoä Coù Taûi cuûa MBA 8
 9. 7. Ñoäng Cô Khoâng Ñoàng Boä Ba Pha 7.1. Caáu Taïo cuûa ÑCKÑB3 7.2. Töø Tröôøng Trong ÑCKÑB3 7.3. Nguyeân Lyù Laøm Vieäc cuûa ÑCKÑB3 7.4. Caùc MTÑ1 Vaø PT cuûa ÑCKÑB3 7.5. CS, TH, vaø HS cuûa ÑCKÑB3 7.6. Moâmen cuûa ÑCKÑB3 9
 10. 8. Maùy Phaùt Ñoàng Boä Ba Pha 8.1. Caáu Taïo cuûa MPÑB3 8.2. Nguyeân Lyù Laøm Vieäc cuûa MPÑB3 8.3. MTÑ vaø PT cuûa MPÑB3 8.4. Phaàn Traêm Thay Ñoåi Ñieän AÙp cuûa MPÑB3 8.5. CS, TH, vaø HS cuûa MPÑB3 10
 11. 9. Maùy Ñieän Moät Chieàu 9.1. Caáu Taïo cuûa MÑMC 9.2. Nguyeân Lyù Laøm Vieäc cuûa MPMC 9.3. Sññ cuûa MÑMC 9.4. MPMC Kích Töø Ñoäc Laäp 9.5. MPMC Kích Töø Song Song 9.6. Nguyeân Lyù Laøm Vieäc cuûa ÑCMC 9.7. Vaän Toác cuûa ÑCMC 9.8. Moâmen cuûa ÑCMC 9.9. ÑCMC Kích Töø Song Song 11
 12. Chöông 1 Khaùi Nieäm Chung Veà Maïch Ñieän 1.1. Caùc Thaønh Phaàn Cuûa Maïch Ñieän (H1.1) H 1.1 1. Nguoàn Ñieän: Phaùt (Cung Caáp) Ñieän Naêng 2. Ñöôøng Daây: Daãn (Truyeàn) Ñieän Naêng. 3. Thieát Bò Bieán Ñoåi: Bieán Ñoåi AÙp, Doøng, Taàn Soá… 4. Taûi Ñieän: Nhaïân (Tieâu Thuï) Ñieän Naêng. 12
 13. 1.2 Caáu Truùc Cuûa Maïch Ñieän 1. Phaàn Töû Hai Ñaàu (PT) laø Phaàn Töû nhoû nhaát cuûa maïch H 1.2 ñieän.  A vaø B laø 2 Ñaàu Ra, ñeå noái vôùi caùc PT khaùc. 2. Maïch Ñieän laø 1 taäp hôïp PT noái vôùi nhau (H 1.3) ! NUÙT laø Ñieåm Noái cuûa n Ñaàu Ra (n  2) ! VOØNG laø Ñöôøng Kín goàm m PT H 1.3 (m  2) 13
 14. 1.3 Caùc Thoâng Soá Cheá Ñoä Cuûa 1 PT (H 1.4) 1. DOØNG (töùc thôøi) xaùc ñònh bôûi: a. Chieàu Quy Chieáu Doøng(CQCD)( ) H 1.4 b. Cöôøng Ñoä Doøng Qua PT: i = i(t)  i > 0  Chieàu Doøng Thöïc Teá Cuøng CQCD.  i < 0  Chieàu Doøng Thöïc Teá Ngöôïc CQCD. 2. AÙP (töùc thôøi) xaùc ñònh bôûi: a. Chieàu Quy Chieáu AÙp (CQCA) (+, –). b. Hieäu Ñieän Theá qua PT: u=u(t).  u > 0  Ñieän Theá Ñaàu + Lôùn Hôn Ñieän Theá Ñaàu –.  u < 0  Ñieän Theá Ñaàu + Nhoû Hôn Ñieän Theá Ñaàu –. 14
 15. 3. COÂNG SUAÁT (töùc thôøi) (CS). ! Neáu muõi teân ( ) höôùng töø + sang – thì CS töùc thôøi tieâu thuï bôûi PT laø p(t) = u(t)i(t) (1.1)  p > 0  PT thöïc teá tieâu thuï CS  p < 0  PT thöïc teá phaùt ra CS 4. ÑIEÄN NAÊNG Ñieän Naêng tieâu thuï bôûi PT töø t1 ñeán t2 laø t2 Wtt2 = òt p(t) dt (1.2) 1 1 15
 16. 1.4. Caùc Loaïi PT Cô Baûn 1. Nguoàn AÙp Ñoäc Laäp (NAÑL) (H1.5) H 1.5 ! AÙp khoâng phuï thuoäc Doøng u = e, i (1.3) 2. Nguoàn Doøng Ñoäc Laäp (NDÑL) (H1.6) ! Doøng khoâng phuï thuoäc AÙp H 1.6 i = ig, u (1.4) 3. Phaàn Töû Ñieän Trôû (Ñieän Trôû) (H1.7) ! AÙp vaø doøng Tyû Leä Thuaän vôùi nhau H 1.7 16
 17. ! uR = RiR (1.5)  R = Ñieän Trôû (ÑT) cuûa PT Ñieän Trôû () ! iR = GuR (1.6)  G = Ñieän Daãn (ÑD) cuûa PT Ñieän Trôû (S) 1 1 G= ; R= (1.7) R G (1.5) vaø (1.6) goïi laø Ñònh luaät OÂm (ÑLOÂ) ! CS töùc thôøi tieâu thuï bôûi Ñieän Trôû laø pR = uR iR = RiR2 = GuR 2 (1.8) 17
 18. 4. PT Ñieän Caûm (Cuoän Caûm) (H1.8) diL uL = L (1.9) dt 1 t iL (t) = ò uL ( ) d + iL (t ) (1.10) L t H 1.8  L = Ñieän Caûm cuûa Cuoän Caûm (H) 5. PT Ñieän Dung (Tuï Ñieän) (H1.9) duC (1.11) iC = C dt 1 t (1.12) uC (t) = ò iC ( ) d + uC (t ) C t H 1.9  C = Ñieän Dung cuûa Tuï Ñieän (F) 18
 19. 1.5. Hai ñònh luaät Kirchhoff 1. Ñònh Luaät Kirchhoff Doøng (ÑKD) å i ñeán Nuùt = 0 (1.13)  Taïi nuùt A (H1.10): H 1.10 i1 - i2 + i3 - i4 = 0 2. Ñònh Luaät Kirchhoff AÙp (ÑKA) å u doïc theo Voøng = 0 (1.14)  Trong voøng 1234 (ABCD) (H1.11): u1 - u2 + u3 - u4 = 0 H 1.11 19
 20. Chöông 2. Maïch Ñieän Hình Sin 2.1 Khaùi Nieäm Chung Veà Haøm Sin Töø Chöông 2, AÙp vaø Doøng qua PT treân H 2.1 coù Daïng Sin u = Um sin( t +  ) (2.1) i = Im sin( t +  ) H 2.1 u « (Um ,  ) ; Um = Bieân Ñoä AÙp;  = Pha AÙp ! (2.2) i « ( Im ,  ) ; Im = Bieân Ñoä Doøng;  = Pha Doøng !  =  -  = Pha AÙp - Pha Doøng (2.3)  φ laø Goùc Chaïâm Pha Cuûa Doøng So Vôùi AÙp 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2