intTypePromotion=1

Bài giảng Mô hình tài chính: Chương giới thiệu - ThS. Bùi Ngọc Toản

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
123
lượt xem
6
download

Bài giảng Mô hình tài chính: Chương giới thiệu - ThS. Bùi Ngọc Toản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mô hình tài chính gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những lý thuyết cơ sở về lập mô hình tài chính, mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp, trái phiếu và Duration, lập mô hình cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, tính toán tỷ suất sinh lợi trái phiếu có điều chỉnh rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nôi dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mô hình tài chính: Chương giới thiệu - ThS. Bùi Ngọc Toản

  1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN BÀI GIẢNG MÔN  Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức và khả năng tiếp cận thực tế về:  Trình bày được các vấn đề liên quan đến chuyên ngành được đào tạo thông qua bảng tính Excel; MÔ HÌNH TÀI CHÍNH  Giải thích được quy luật vận hành của nền kinh tế thị trường và thị trường tài chính trong và ngoài nước;  Thực hành được các nghiệp vụ tài chính trên bảng tính Excel như: tính toán chi phí sử dụng vốn, lập mô hình kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp, xây dựng mô hình danh mục đầu tư chứng khoán. Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM Email: buitoan.hui@gmail.com Bài giảng môn: Mô hình tài chính Website: https://sites.google.com/site/buitoanffb Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN TÀI LIỆU HỌC TẬP Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế  Slide bài giảng của Giảng viên 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-  Sách, giáo trình: BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của Nhà Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô trường. hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội Dự lớp: trên 80% Bài tập: trên lớp và ở nhà Khác: theo yêu cầu của Giảng viên Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  2. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THANG ĐIỂM THI  Dự lớp: trên 80%  Thảo luận theo nhóm Theo qui chế tín chỉ  Bản thu hoạch bài tập lớn  Thi giữa học phần  Thi kết thúc học phần  Khác: theo yêu cầu của Giảng viên Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN  THỜI LƯỢNG : 30 tiết  NỘI DUNG HỌC PHẦN: BUỔI HỌC 01 NỘI Giới thiệu về môn học CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG TIẾT DUNG 01 Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản 1 Chương 1: Lập mô hình tài chính 6 NỘI Chương 1: Lập mô hình tài chính Chương 2: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá DUNG 02 Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản 2 6 doanh nghiệp Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô 3 Chương 3 : Trái phiếu và Duration 6 hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 1 4 Chương 4 : Lập mô hình cấu trúc kỳ hạn của lãi suất 6 - Bài giảng của Giảng viên: Phần giới thiệu, Chương 1. Chương 5 : Tính toán tỷ suất sinh lợi trái phiếu có điều 5 6 chỉnh rủi ro Tổng cộng: 30 Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  3. THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 02 BUỔI HỌC 03 NỘI Chương 1: Lập mô hình tài chính NỘI Chương 1: Lập mô hình tài chính DUNG Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản DUNG Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 1 hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 1 - Bài giảng của Giảng viên: Chương 1. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 1. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 04 BUỔI HỌC 05 NỘI Chương 2: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá NỘI Chương 2: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá DUNG doanh nghiệp DUNG 01 doanh nghiệp Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô NỘI Bài tập lớn 01: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 6 DUNG 02 giá doanh nghiệp X - Bài giảng của Giảng viên: Chương 2. Trình bày: 01 nhóm sinh viên (bốc thăm) Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 6 - Bài giảng của Giảng viên: Chương 2. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  4. THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 06 BUỔI HỌC 07 NỘI Bài tập lớn 01: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định NỘI Chương 3 : Trái phiếu và Duration DUNG giá doanh nghiệp X DUNG Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Trình bày: 02 nhóm sinh viên (bốc thăm) Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 13 hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 6 - Bài giảng của Giảng viên: Chương 3. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 2. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 08 BUỔI HỌC 09 NỘI Chương 3 : Trái phiếu và Duration NỘI Chương 3 : Trái phiếu và Duration DUNG Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản DUNG 01 Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô NỘI Ôn tập thi giữa kỳ hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 13 DUNG 02 Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản - Bài giảng của Giảng viên: Chương 3. Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 13 - Bài giảng của Giảng viên: Chương 3. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  5. THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 10 BUỔI HỌC 11 NỘI Bài tập lớn 02 (Chương 4): Lập mô hình cấu trúc kỳ hạn NỘI Bài tập lớn 03: Định giá cổ phiếu thường Y theo DUNG của lãi suất DUNG phương pháp chiết khấu dòng tiền Trình bày: 02 nhóm sinh viên (bốc thăm) Trình bày: 02 nhóm sinh viên (bốc thăm) Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 15. hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 15. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 4. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 4. - Bài tập mẫu 03. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 12 BUỔI HỌC 13 NỘI Bài tập lớn 03: Định giá cổ phiếu thường Y theo NỘI Bài tập lớn 04 (Chương 5): Tính toán tỷ suất sinh lợi DUNG phương pháp chiết khấu dòng tiền DUNG trái phiếu có điều chỉnh rủi ro Trình bày: 02 nhóm sinh viên (bốc thăm) Trình bày: 01 nhóm sinh viên (bốc thăm) Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 15. hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 16. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 4. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 5. - Bài tập mẫu 03. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  6. THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 14 BUỔI HỌC 15 NỘI Bài tập lớn 05: Xây dựng mô hình… NỘI Ôn tập thi cuối kỳ DUNG Trình bày: 02 nhóm sinh viên (bốc thăm) DUNG Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 16. hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 5. - Bài tập mẫu 05. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2