intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Đánh giá tác động môi trường - ĐH Thủy lợi

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:161

0
361
lượt xem
45
download

Bài giảng môn học Đánh giá tác động môi trường - ĐH Thủy lợi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Đánh giá tác động môi trường trình bày các nội dung: Khái quát về đánh giá tác động môi trường, phân tích nhận biết và đánh giá tác động môi trường, các phương pháp kỹ thuật dùng trong đánh giá tác động môi trường, tác động môi trường của một số loại hình dự án và biện pháp giảm thiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Đánh giá tác động môi trường - ĐH Thủy lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI<br /> BỘ MÔN MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> BÀI GIẢNG MÔN HỌC<br /> ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> PGS.TS NGUYỄN VĂN THẮNG<br /> THS NGUYỄN VĂN SỸ<br /> <br /> Hà Nội 1/2010<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 1-1: Danh mục các dự án thuộc lĩnh vực phát triển tài nguyên nước phải lập báo<br /> cáo ĐTM theo quy định trong Nghị Định 21/2006/NĐ-CP ......................................... 25<br /> Bảng 2-1: Các nhóm tài nguyên và nhân tố môi trường chịu tác động của dự án........ 32<br /> Bảng 2-2: Chuỗi hoạt động-biến đổi môi trường - tác động môi trường của dự án phát<br /> triển nông nghiệp .......................................................................................................... 47<br /> Bảng 3-1: Bảng liệt kê số liệu môi trường để so sánh các phương án quy hoạch các hồ<br /> chứa nước (theo Lohani và Kan, 1983) ........................................................................ 61<br /> Bảng 3-2: Bảng kiểm tra danh mục dạng câu hỏi đơn giản của dự án tưới.................. 63<br /> Bảng 3-3: Bảng danh mục môi trường có trọng số của dự án đập/ hồ chứa ............... 64<br /> Bảng 3-4: Danh mục các TDDMT và tỷ trọng của dự án xây dựng dập và hồ chứa<br /> Boloti trên song Mungusi ứng dụng hệ thống ước lượng môi trường Batlle EES (tổng<br /> số điểm là 1000 đơn vị)................................................................................................. 68<br /> Bảng 3-5: Kết quả áp dụng phương pháp EES cho dự án hồ Boloti ............................ 76<br /> Bảng 3-6: Ma trận đơn giản các tác động môi trường của dự án PTTNN ................... 78<br /> Bảng 3-7: Ma trận môi trường của dự án xây dựng hồ chứa (Lohani 1982)................ 80<br /> Bảng 3-8: Ma trận môi trường của dự án xây dựng đập Quae Yai ( Lohani và N.C.<br /> Thành) ........................................................................................................................... 80<br /> Bảng 4-1: Bảng tổng hợp các tác động tiêu cựccủa dự án xây dựng đập, hồ chứa ...... 93<br /> và các biện pháp giảm thiểu.......................................................................................... 93<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH<br /> Hình 1-1: Tiếp cận khái niệm kinh tế, xã hội, sinh thái trong phát triển bền vững....... 7<br /> Hình 1-2: Chu trình dự án và trình tự thực hiện ĐTM ................................................. 17<br /> Hình 1-3: Sơ đồ khối biểu thị quá trình ĐTM và các nghiên cứu của dự án............... 21<br /> Hình 1-4: Mối quan hệ giữa quá trình ĐTM với quy hoạch và.................................... 22<br /> thực hiện dự án (theo Escap) ........................................................................................ 22<br /> Hình 2-1: Tác động môi trường ................................................................................... 27<br /> Hình 2-2: Các thành phần tài nguyên và môi trường bị tác động khi thực hiện dự án 29<br /> Hình 2-3: Sơ đồ phân tích nhận biết tác động môi trường dựa theo các hoạt động của<br /> dự án.............................................................................................................................. 45<br /> Hình 2-4: Sơ đồ chuỗi: Hoạt động – Biến đổi MT – Tác động MT của..................... 49<br /> việc sử dụng phân bón hoá học trong dự án phát triển nông nghiệp ............................ 49<br /> Hình 3-1: Hàm giá trị chất lượng môi trường.............................................................. 78<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI<br /> TRƯỜNG....................................................................................................................... 1<br /> 1.1 YÊU CẦU CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ SỰ CẦN THIẾT THỰC<br /> HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .......................................................... 1<br /> 1.1.1 Quá trình phát triển kinh tế xã hội và tác động đến môi trường.................... 1<br /> 1.1.2 Phát triển bền vững ........................................................................................ 4<br /> 1.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG........................................................... 9<br /> 1.2.1 Khái niệm, mục đích của đánh giá tác động môi trường............................... 9<br /> 1.2.2 Vai trò của đánh giá tác động môi trường ................................................... 10<br /> 1.2.3 Lợi ích của đánh giá tác động môi trường .................................................. 11<br /> 1.3 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐTM .......................................................... 12<br /> 1.3.1 Trên thế giới................................................................................................. 12<br /> 1.3.2 Ở Việt Nam .................................................................................................. 13<br /> 1.4 CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐTM........................................................................... 13<br /> 1.4.1 Giới thiệu chung về cơ sở pháp lý của ĐTM............................................... 13<br /> 1.4.2 Quá trình thực hiện ĐTM ............................................................................ 15<br /> 1.4.3 Chu trình dự án và trình tự thực hiện ĐTM................................................ 15<br /> 1.4.4 Phân cấp dự án phải lập báo cáo ĐTM ở Việt Nam ................................... 24<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NHẬN BIẾT VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI<br /> TRƯỜNG..................................................................................................................... 27<br /> 2.1 KHÁI NIỆM TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ<br /> ÁN................................................................................................................................. 27<br /> 2.1.1 Tác động môi trường.................................................................................... 27<br /> 2.1.2 Tác động môi trường của dự án ................................................................... 28<br /> 2.2 CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN VÀ NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG BỊ TÁC ĐỘNG<br /> CỦA DỰ ÁN ................................................................................................................ 28<br /> 2.3 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.................................... 34<br /> 2.4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHẬN BIẾT TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .. 43<br /> 2.4.1 Dựa vào các nguồn tài nguyên và nhân tố môi trường để suy ra tác động.. 44<br /> 2.4.2 Dựa vào phân tích các hoạt động của dự án để nhận biết tác động ............ 45<br /> 2.5 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TỚI CÁC THÀNH PHẦN MÔI<br /> TRƯỜNG TỰ NHIÊN.................................................................................................. 50<br /> <br /> 2.5.1 Giới thiệu chung ......................................................................................... 50<br /> 2.5.2 Đánh giá tác động của dự án tới tài nguyên và môi trường nước............... 50<br /> 2.5.3 Đánh giá tác động của dự án tới tài nguyên và môi trường đất................... 52<br /> 2.5.4 Đánh giá tác động của dự án tới môi trường không khí .............................. 52<br /> 2.5.5 Đánh giá tác động của dự án tới tài nguyên sinh vật và môi trường sinh thái<br /> 53<br /> 2.6 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI.......... 53<br /> 2.6.1 Giới thiệu chung .......................................................................................... 53<br /> 2.6.2 Nội dung đánh giá tác động môi trường xã hội ........................................... 54<br /> 2.6.3 Phương pháp đánh giá tác động môi trường xã hội.................................... 56<br /> 2.7 SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI<br /> TRƯỜNG...................................................................................................................... 56<br /> CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DÙNG TRONG ĐÁNH GIÁ<br /> TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG..................................................................................... 60<br /> 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ..................... 60<br /> 3.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHANH.................................................. 61<br /> 3.2.1. Phương pháp liệt kê các số liệu môi trường ............................................... 61<br /> 3.2.2 Phương pháp kiểm tra danh mục môi trường ............................................. 62<br /> 3.2.4 Phương pháp ma trận môi trường ................................................................ 78<br /> 3.2.5 Phương pháp sơ đồ mạng lưới ..................................................................... 81<br /> 3.2.6 Phương pháp chập bản đồ môi trường......................................................... 82<br /> 3.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỨC TẠP, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG................... 84<br /> 3.3.1 Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích mở rộng ....................................... 84<br /> 3.2.2 Phương pháp mô hình .................................................................................. 86<br /> CHƯƠNG 4: TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH DỰ<br /> ÁN VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ......................................................................... 89<br /> 4.1 GIỚI THIỆU CHUNG........................................................................................ 89<br /> 4.2 DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẬP/ HỒ CHỨA NƯỚC .............................................. 89<br /> 4.2.1 Giới thiệu chung .......................................................................................... 89<br /> 4.2.2 Xác định phạm vi ......................................................................................... 91<br /> 4.2.3 Các hoạt động của dự án............................................................................. 92<br /> 4.2.4 Các tác động tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường ............................. 92<br /> 4.2.5 Các tác động tiêu cực cửa dự án .................................................................. 93<br /> 4.3 DỰ ÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ........................................................... 102<br /> 4.3.1 Giơi thiệu chung về dự̣ án.......................................................................... 137<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2