intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

89
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Pascal" gồm 9 chương, cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm tin các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Pascal cả lý thuyết và bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal - ĐH Phạm Văn Đồng

TR<br /> <br /> NGăĐ IăH CăPH MăVĔNăĐ NG<br /> KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN<br /> <br /> BÀI GIẢNG:<br /> <br /> NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL<br /> <br /> Nguy n Ánh<br /> <br /> Tháng 12/2013<br /> <br /> Mục lục<br /> L IăGI IăTHI U ........................................................................................................ 4<br /> CH NGă 1.ă CÁCă KI Nă TH Că CHUNGă V ă NGỌNă NG ă L Pă TRÌNHă<br /> PASCAL...................................................................................................................... 6<br /> 1.1.ăGi iăthi u .......................................................................................................... 6<br /> 1.2.ăCácăb<br /> <br /> căl pătrìnhăgi iăbƠiătoán........................................................................ 6<br /> <br /> 1.3.ăCácăkháiăni măăvƠăcácăthƠnhăphầnăc ăb n ........................................................ 7<br /> 1.4.ăC uătrúcătổngăquátăc aăm tăch<br /> CH<br /> <br /> ngătrình: ........................................................ 8<br /> <br /> NGă2.ăCÁCăKI UăD ăLI UăĐ NăGI N .................................................... 10<br /> <br /> 2.1.ăTổngăquanăv ăcácăki uăd ăli uătrongăTurboăPascal ........................................ 10<br /> 2.2.ăCácăki uăd ăli uăđ năgi năchuẩn .................................................................... 11<br /> 2.3.ăKi uăli tăkêăvƠăki uăđo năcon ......................................................................... 13<br /> 2.4. CácăhƠmăvƠăth ătụcăchuẩn ............................................................................... 15<br /> BÀIăT PăCH<br /> CH<br /> <br /> NGă2. ............................................................................................. 16<br /> <br /> NGă3.ăBI UăTH CăVÀăCỂUăL NHăĐ NăGI N ...................................... 18<br /> <br /> 3.1.ăBi uăth c......................................................................................................... 18<br /> 3.2.ăCơuăl nh .......................................................................................................... 19<br /> BÀIăT PăCH<br /> CH<br /> <br /> NGă3. ............................................................................................. 23<br /> <br /> NG 4.ăCỂUăL NHăCịăC UăTRỎC............................................................. 27<br /> <br /> 4.1.ăL nhăghép ....................................................................................................... 27<br /> 4.2.ăL nhăIFă(cơuăl nhăr ănhánh). .......................................................................... 27<br /> 4.3.ăL nhăCASEă(cơuăl nhălựaăch n) ..................................................................... 29<br /> 4.4.ăL nhăFORă(Lặpăbi tătr<br /> <br /> căs ălần). .................................................................31<br /> <br /> 4.5.ăL nhăREPEATă(lặpăv iăs ălầnăkhôngăbi tătr<br /> <br /> c). .......................................... 33<br /> <br /> 4.6.ăL nhăWHILEă(lặpăv iăs ălầnăkhôngăbi tătr<br /> <br /> c). ............................................ 35<br /> <br /> BÀIăT PăCH<br /> CH<br /> <br /> NGă4. ............................................................................................. 37<br /> <br /> NGă5.ăKI UăD ăLI UăT PăH P,ăKI UăM NG,ăKI UăXỂU .................. 42<br /> <br /> 5.1.ăKi uăt păh p ................................................................................................... 42<br /> 5.2.ăKi uăm ng ...................................................................................................... 44<br /> 5.3.ăKi uăxơu.......................................................................................................... 50<br /> BÀIăT PăCH<br /> CH<br /> <br /> NGă6.ăCH<br /> <br /> NGă5 .............................................................................................. 54<br /> NGăTRÌNHăCON .................................................................... 62<br /> <br /> 6.1.ăCácăkháiăni măm ăđầu. ................................................................................... 62<br /> 6.2.ăTh ătục. ........................................................................................................... 63<br /> 2<br /> <br /> 6.3.ăBi nătoƠnăcụcăvƠăbi năđ aăph<br /> <br /> ng. .................................................................66<br /> <br /> 6.4. Hàm. ............................................................................................................... 69<br /> 6.5.ăCh<br /> <br /> ngătrìnhăconăl ngănhau. .......................................................................... 70<br /> <br /> 6.6.ăCh<br /> <br /> ngătrìnhăconăđ ăqui. ................................................................................ 71<br /> <br /> 6.7.ăĐ năv ăch<br /> BÀIăT PăCH<br /> CH<br /> <br /> ngătrìnhăc aăng<br /> <br /> iădùng. ............................................................ 73<br /> <br /> NGă6. ............................................................................................. 81<br /> <br /> NGă7.ăKI UăB NăGHIă(RECORD) ............................................................. 83<br /> <br /> 7.1.ăĐ nhănghĩaăki uăvƠăkhaiăbáoăbi năki uăb năghi. ............................................. 83<br /> 7.2.ăCácăthaoătácătrênăki uăb năghi: ....................................................................... 84<br /> 7.3.ăKi uăb năghiăbi năđổi. .................................................................................... 86<br /> BÀIăT PăCH<br /> CH<br /> <br /> NG 7. ............................................................................................. 90<br /> <br /> NGă8.ăKI UăT PăTINă(FILE)....................................................................... 91<br /> <br /> 8.1.ăĐ nhănghĩaăki uăvƠăkhaiăbáoăbi n. ..................................................................91<br /> 8.2.ăM tăs ăth ătụcăvƠăhƠmăchuẩn. ......................................................................... 92<br /> 8.3.ăT pătinăđ nhăki u ............................................................................................. 94<br /> 8.4.ăT pătinăvĕnăb n ............................................................................................. 101<br /> BÀIăT PăCH<br /> CH<br /> <br /> NG 8. ........................................................................................... 108<br /> <br /> NGă9. KI UăCONăTR ă(POINTER) .......................................................... 111<br /> <br /> 9.1.ăM ăđầu. ......................................................................................................... 111<br /> 9.2.ăKi uăconătr .................................................................................................. 112<br /> 9.3.ăDanhăsáchăliênăk t. ....................................................................................... 119<br /> BÀIăT PăCH<br /> <br /> NG 9 ............................................................................................ 124<br /> <br /> TÀIăLI UăTHAMăKH O ....................................................................................... 124<br /> <br /> 3<br /> <br /> L I GI I THI U<br /> Ngônăng ăl pătrìnhăPascalădoăNiklausăWirthăphátătri năc aăngônăng ăAlgol60ă(ngônă ng ăEuler)ăđ aăraă vƠoă nĕmă1970.ăPascală lƠă ngônă ng ăđặcă bi tăthíchăh pă<br /> choăki uă l pătrìnhăcóăc uătrúcă vƠă lƠă ngônă ng ăchoăphépă môăt ăthu tă toánăr tăthu nă<br /> ti n.ă Choă đ nă nay,ă Pascală v nă đ că dùngă đ ă gi ngă d yă v ă l pă trìnhă trongă m tă s ă<br /> tr ngăPhổăthôngăvƠăĐ iăh cătrênăth ăgi i.<br /> BƠiăgi ngă nƠy,ăcungăc păchoăSinhă viênăchuyênă ngƠnhăS ph mătinăcácăki nă<br /> th căc ăb nă v ă ngônă ng ăl pătrìnhăPascalăc ă lýăthuy tă vƠăbƠiăt păthựcăhƠnh.ă Trong<br /> bƠiă gi ngă nầyă chúngă tôiă cóă đ aă thêmă m tă s ă bƠiă t pă tină h că 11, đ ă sinhă viênă lƠmă<br /> quen dần v iăcácăd ngăbƠiă ăphổ thông. N iădungănƠyăđ căh cătrongăph măviă3 tín<br /> chỉ,ăphụcăvụăchoăvi căd yăvƠăh cătheoăph ngăphápăđƠoăt oătínăchỉ.<br /> BƠiăgi ngăbaoăg mă9ăch<br /> <br /> ngănh ăsau:<br /> <br /> Ch ngă1.ăCácăki năth căchungăv ăngônăng ăl pătrìnhăPascal: Gi iăthi uăcácă<br /> thƠnhăphầnăc ăb năc aăm tăngônăng ăl pătrình.ăC uătrúcătổngăquátăc aăm t ch ngă<br /> trìnhă vi tă bằngă ngônă ng ă l pătrìnhăPascal.ăCáchă biênăd chă vƠăthựcăthiă m tăch ngă<br /> trìnhăvi tăbằngăngônăng ăl p trình Pascal.<br /> Ch ngă2.ăCácăki uăd ăli uăđ năgi n:ăCh ngă nầyăgi iăthi uătổngăquană v ă<br /> cácăki uă d ăli uăc aăPascală vƠăđiăsơuă môăt ăcácăki u d ăli uăđ năgi năchuẩn cùng<br /> cácăki uăd ăli uădoăng iădùngăđ nhănghĩa.ăĐ iăv iămỗiăki uăd ăli uăgi iăthi uăcáchă<br /> khaiă báo,ăcáchăs ădụng,ă mi năgiáătr ăcùngăcácăphépătoánătácăđ ngă lênăki uăd ă li uă<br /> đó.<br /> Ch ngă3.ăBi uăth căvƠăcơuăl nhăđ năgi n:ăCh ngănầyăđ aăraăcácăki năth că<br /> v ăcácăthƠnhăphầnăt oăthƠnhăm tăbi uăth cătrongăPascal,ăcáchătácăđ ngăc aăcácătoánă<br /> t ălênăcácătoánăh ngătrongăm tăbi uăth c.ăĐ ngăth iăgi iăthi uăcácălo iăcơuăl nhăđ nă<br /> gi n,ăcáchăkhaiăbáoăvƠăs ădụngăcácăcơuăl nhănƠyătrongăch ngătrình.<br /> Ch ngă4.ăCơuăl nhăcóăc uătrúc:ăN iădungăch ngă nầyăđ aăraăcácăcơuă l nhă<br /> cóăc uătrúc.ăTrongămỗiăl nhăđ aăraăcúăphápăc aătừngăl nh.ă Ti păđ năphân tích cách<br /> s ădụngăcácăcơuăl nhănh ăth ănƠoăchoăphùăh p.<br /> Ch ngă5.ăKi uăd ăli uăt păh p,ăki uăm ng,ăki uăxơu: N iădungăch ngănầyă<br /> đ aăraăcácăki uăd ăli uăcóăc uătrúc. Trongă mỗiăki uăd ă li uă đ aăcúă phápăc aătừngă<br /> ki u,ăcáchăđ nhănghĩaăvƠăkhaiăbáoăchúng và môăt ăcácăthaoătácătrênătừngăki uăd ăli uă<br /> đó.<br /> Ch ngă 6.ă Ch ngă trìnhă con:ă Ch ngă nƠyă đ aă raă cáchă đ nhă nghĩaă m tă<br /> ch ng trìnhăconăd ngăth ătục,ăch ngătrìnhăconă d ngăhƠm.ăĐ ngăth iăh ngăd nă<br /> cáchăs ădụngăcácăch ngătrìnhăconănƠyătrongăm tăch ngătrìnhăsaoăchoăphùăh p.<br /> Ch ngă7.ă Ki uă b năghi:ăN iădungăch ngă nƠyăgi iăthi uăki uăd ăki uă b nă<br /> ghi.ăCáchăđ nhănghĩaăvƠăkhaiăbáoăki uăb năghiăvƠăcácăthaoătácătrênăki uăb năghi.<br /> 4<br /> <br /> Ch<br /> <br /> ngă8. Ki uăt pătin:ăCh ngănƠyăgi iăthi uăki uăd ăli uăt pătinăcùngăcácă<br /> thao tác trên t pătinăđ nhăki uăvƠăt pătinăvĕnăb n.<br /> Ch ngă9.ăKi uăconătr :ăCh ngănƠyăgi iăthi uăki uăconătr ălƠăm tăki uăd ă<br /> li uăđ ngă(bi năđ ng).ăCáchăđ nhănghĩaăvƠăkhaiăbáoăki u conătr ăcùng các thao tác<br /> trên nó.<br /> Đ ăhoƠnăthƠnhăbƠiăgi ngănƠy,ăchúngătôiăxinăchơnăthƠnhăc mă năThầyăNguy nă<br /> Thanhă Tiênă vƠă Thầyă Nguy nă H iă L că đƣă đóngă gópă ýă ki nă vƠă s aă ch aă choă hoƠnă<br /> chỉnhă bƠiă gi ng.ă Tuyă nhiên,ă doă h nă ch ă v ă th iă gian,ă cũngă nh ă trìnhă đ ă nênă bƠiă<br /> gi ngăchắcăchắnăcònănhi uăsaiăsót.ăChúngătôiămongănh năđ căcácăýăki năđóngăgópă<br /> c aăcácăb năđ c,ănhằmăhoƠnăthi năh năn aăn iădungăbƠiăgi ngănƠy.<br /> Nguy năÁnh<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2