intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp - TS. Lê Hoàng Vinh

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
181
lượt xem
23
download

Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp - TS. Lê Hoàng Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học giải thích và hướng dẫn sử dụng các mô hình phân tích nhằm đưa ra các kết luận đúng đắn về các vấn đề tài chính doanh nghiệp. Kết quả phân tích cung cấp thông tin hữu ích về “sức khỏe” của doanh nghiệp, định hướng cho việc đưa ra quyết định của các chủ thể. Môn học góp phần rèn luyện kỹ năng thuyết trình, phản biện, đề xuất và giải quyết vấn đề, giao tiếp bằng văn bản và sử dụng excel trong lĩnh vực tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp - TS. Lê Hoàng Vinh

Phân tích Tài chính Doanh nghiệp<br /> <br /> Môn học:<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> (Corporate Finance Analysis)<br /> Thôøi löôïng: 45 tieát (3 tín chæ)<br /> Giaûng vieân: TS. LEÂ HOAØNG VINH<br /> Email: vinhlh@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> MÔ TẢ MÔN HỌC<br /> Môn học giải thích và hướng dẫn sử dụng các mô hình<br /> phân tích nhằm đưa ra các kết luận đúng đắn về các vấn<br /> đề tài chính doanh nghiệp.<br /> <br /> Kết quả phân tích cung cấp thông tin hữu ích về “sức<br /> khỏe” của doanh nghiệp, định hướng cho việc đưa ra<br /> quyết định của các chủ thể.<br /> <br /> Môn học góp phần rèn luyện kỹ năng thuyết trình, phản<br /> biện, đề xuất và giải quyết vấn đề, giao tiếp bằng văn bản<br /> và sử dụng excel trong lĩnh vực tài chính.<br /> <br /> Giảng viên: TS. Lê Hoàng Vinh<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Phân tích Tài chính Doanh nghiệp<br /> <br /> NOÄI DUNG MOÂN HOÏC<br /> Chöông 1: TOÅNG QUAN VEÀ PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH DN<br /> Chöông 2: PHAÂN TÍCH CHI PHÍ VAØ ÑOØN BAÅY HOAÏT ÑOÄNG<br /> (tự nghiên cứu)<br /> <br /> Chöông 3: PHAÂN TÍCH KEÁT QUAÛ KINH DOANH<br /> Chöông 4: PHAÂN TÍCH CÔ CAÁU TAØI SAÛN VAØ NGUOÀN VOÁN<br /> Chöông 5: PHAÂN TÍCH LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ<br /> Chöông 6: PHAÂN TÍCH CAÙC HEÄ SOÁ TAØI CHÍNH<br /> 3<br /> <br /> ĐIỀU KIỆN THAM GIA MÔN HỌC<br /> Môn học trước: Kế toán tài chính 1,<br /> <br /> Tài chính doanh nghiệp<br /> <br /> Điều kiện khác: Nghiên cứu tài liệu<br /> <br /> Thực hành và xử lý tình huống<br /> <br /> Thái độ học tập, chuyên cần và tự học<br /> Kỹ năng excel, giao tiếp bằng văn bản<br /> <br /> Giảng viên: TS. Lê Hoàng Vinh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phân tích Tài chính Doanh nghiệp<br /> <br /> TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU<br /> 1. Giáo trình chính: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> (tái bản lần 3, năm 2016), Ngô Kim Phượng, Lê Hoàng<br /> Vinh, Lê Mạnh Hưng và Lê Thị Thanh Hà.<br /> <br /> 2. Principle of Corporate Finance, Richard A. Brealey, Stewart C.<br /> Myers, Franklin Allen, Mc Graw Hill International Edition 2008.<br /> <br /> 3. Financial Statement Analysis & Security Valuation, Stephen H.<br /> Penman, MC Graw Hill Edition 2001.<br /> <br /> 4. Financial Statement Analysis, CFA Program Curriculum *<br /> Volume 3, CFA Institute 2008.<br /> <br /> 5<br /> <br /> Giáo trình chính:<br /> PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 6<br /> <br /> Giảng viên: TS. Lê Hoàng Vinh<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phân tích Tài chính Doanh nghiệp<br /> <br /> TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU<br /> 5.<br /> <br /> Short - Term Financial Management – Terry S. Maness &<br /> John T. Zietlow - Harcourt Brace College Publishers 1998.<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp (Thoâng tö 200/2014/TT-BTC<br /> ngaøy 22/12/2014, coù hieäu löïc töø 01/01/2015)<br /> <br /> 7.<br /> <br /> Caùc thoâng tö höôùng daãn lieân quan taøi chính, keá toaùn.<br /> <br /> 8.<br /> <br /> Baùo caùo taøi chính cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam.<br /> <br /> 9.<br /> <br /> Giaùo trình Keá toaùn taøi chính,<br /> <br /> 10. Giaùo trình Taøi chính doanh nghieäp, Quaûn trò taøi chính, …<br /> 11. Caùc taøi lieäu khaùc töø internet, taïp chí, coâng trình nghieân cöùu, …<br /> 7<br /> <br /> MOÄT SOÁ WEBSITE THAM KHAÛO<br /> 1.<br /> <br /> http://www.fetp.edu.vn<br /> <br /> 3.<br /> <br /> http://vneconomy.vn<br /> <br /> 2.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> 8.<br /> 9.<br /> <br /> http://www.saga.vn<br /> <br /> http://www.tapchiketoan.com<br /> http://www.bwportal.com.vn<br /> <br /> http://www.kiemtoan.com.vn<br /> http://www.hsx.vn<br /> <br /> http://www.ketoantruong.com.vn<br /> <br /> ...<br /> <br /> 8<br /> <br /> Giảng viên: TS. Lê Hoàng Vinh<br /> <br /> 4<br /> <br /> Phân tích Tài chính Doanh nghiệp<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP VAØ NGHIEÂN CÖÙU:<br /> - Ñaùnh giaù giöõa kyø : 40% (Kieåm tra vaø baøi thöïc haønh)<br /> - Ñaùnh giaù cuoái kyø : 60% (Thi heát hoïc phaàn)<br /> Gôïi yù nghieân cöùu tình huoáng thöïc teá:<br /> - Thu thaäp baùo caùo taøi chính vaø thoâng tin coù lieân quan<br /> - Phaân tích tình hình taøi chính theo caùc noäi dung ñaõ ñöôïc<br /> nghieân cöùu<br /> - Ra quyeát ñònh treân caùc goùc ñoä khaùc nhau<br /> (ngöôøi cho vay, nhaø ñaàu tö, nhaø quaûn trò)<br /> <br /> 9<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> <br /> Giảng viên: TS. Lê Hoàng Vinh<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2