intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

97
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của bài giảng là: Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị HTTT doanh nghiệp, có kiến thức về các khía cạnh trong quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp, sử dụng được một số ứng dụng đã có trong việc quản trị và đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp - ĐH Thương Mại

Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và<br /> TMĐT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> 1. Mục đích và yêu cầu<br /> <br /> Trường Đại học Thương mại<br /> Khoa HTTT Kinh tế và THMĐT<br /> Bộ môn Công nghệ thông tin<br /> <br /> Bài giảng học phần:<br /> Quản trị HTTT doanh nghiệp<br /> <br /> D<br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 1<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> 1. Mục đích và yêu cầu (t)<br /> • Yêu cầu cần đạt được<br /> <br /> • Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản trị HTTT<br /> doanh nghiệp<br /> • Có kiến thức về các khía cạnh trong quản trị hệ<br /> thống thông tin doanh nghiệp<br /> <br /> • Sử dụng được một số ứng dụng đã có trong việc<br /> quản trị và đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2. Cấu trúc học phần<br /> • Học phần gồm 3 tín chỉ (45 tiết) phân phối<br /> như sau:<br /> • Nội dung lý thuyết và thảo luận 45 tiết (15 buổi)<br /> • Thời gian:<br /> • 10 buổi lý thuyết,<br /> • 2 buổi bài tập và kiểm tra<br /> ổ<br /> ể<br /> • 3 buổi thảo luận<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 4<br /> <br /> U<br /> <br /> Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm Quản trị<br /> <br /> • Quản trị: Là sự tác động của chủ thể quản trị đến đối<br /> tượng quản trị nhằm thực hiện các mục tiêu đã vạch<br /> ra một cách tối ưu trong điều kiện biến động của môi<br /> trường.<br /> • Quản trị là một quá trình, trong đó chủ thể quản trị là<br /> tác nhân tạo ra các tác động quản trị; đối tượng quản<br /> trị tiếp nhận các tác động của chủ thể quản trị tạo ra<br /> • Mục tiêu của quản trị phải được đặt ra cho cả chủ thể<br /> quản trị và đối tượng quản trị, được xác định trước khi<br /> thực hiện sự tác động quản trị.<br /> <br /> • 1.1. Một số khái niệm cơ bản<br /> • 1.1.1. Khái niệm Quản trị<br /> • 1.1.2. Khái niệm Quản trị doanh nghiệp<br /> • 1.1.3. Khái niệm Quản trị HTTT doanh nghiệp<br /> • 1.2. Vai trò của quản trị hệ thống thông tin trong doanh<br /> nghiệp<br /> • 1.2.1. Vai trò hỗ trợ cấp quản lý<br /> ỗ<br /> ấ<br /> • 1.2.2. Vai trò hỗ trợ tác nghiệp<br /> • 1.3. Các nguyên tắc trong Quản trị HTTT DN<br /> • 1.3.1. Nguyên tắc chung trong Quản trị HTTT DN<br /> • 1.3.2. Quản trị HTTT theo mô hình truyền thống<br /> • 1.3.3. Quản trị HTTT theo mô hình quyết định<br /> • 1.3.4. Quản trị HTTT theo mô hình tương tác<br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> M<br /> <br /> Chương 1:<br /> Tổng quan về quản trị HTTTDN<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> • Cung cấp các khái niệm cơ bản về quản trị, quản trị<br /> hệ thống thông tin doanh nghiệp.<br /> • Cung cấp các kiến thức về các yếu tố tác động đến<br /> hiệu quả hoạt động của HTTT doanh nghiệp<br /> • Cung cấp kiến thức về Mô hình TAM - Technology<br /> Acceptance Model để nghiên cứu các nhân tố tác<br /> động đến quyết định sử dụng công nghệ trong tổ<br /> chức doanh nghiệp (HTTT, CNTT, Thương mại điện<br /> tử.<br /> <br /> _T<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> • Mục đích của học phần<br /> <br /> 5<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và<br /> TMĐT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> 1.1.2. Khái niệm Quản trị doanh nghiệp<br /> • Quản trị doanh nghiệp: Là tổng hợp những hoạt<br /> động được thực hiện nhằm đạt được những mục<br /> tiêu xác định thông qua sự lỗ lực (sự thực hiện) của<br /> những người khác trong doanh nghiệp.<br /> • Quản trị phải bao gồm các yếu tố sau:<br /> - Phải có một chủ thể quản trị là tác nhân tạo ra tác<br /> ể<br /> động quản trị và đối tượng quản trị;<br /> <br /> 1.1.3. Khái niệm Quản trị HTTT doanh nghiệp<br /> • Quản trị HTTT doanh nghiệp: Là tổng hợp<br /> những hoạt động được thực hiện nhằm đạt<br /> được những mục tiêu của hệ thống thông<br /> tin thông qua sự lỗ lực (sự thực hiện) của<br /> những người trong doanh nghiệp.<br /> <br /> - Phải có mục tiêu đặt ra cho cả chủ thể và đối tượng.<br /> <br /> D<br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 7<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> 1.2. Vai trò của quản trị hệ thống thông tin<br /> trong doanh nghiệp<br /> • 1.2.1. Vai trò hỗ trợ cấp quản lý<br /> • 1.2.2. Vai trò hỗ trợ tác nghiệp<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 9<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.2.1. Vai trò hỗ trợ cấp quản lý<br /> • Vai trò hỗ trợ cấp quản lý:<br /> • Đưa ra các chính sách cho doanh nghiệp<br /> để hướng tới mục tiêu mang lại hiệu quả<br /> phục vụ kinh doanh của HTTT (Môi<br /> trường của HTTT)<br /> • Đưa ra được các quyết định ở mỗi môi<br /> trường khác nhau của HTTT (chính trị,<br /> văn hoá, kinh tế…)<br /> <br /> _T<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 10<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.3. Các nguyên tắc trong Quản trị HTTT<br /> DN<br /> <br /> 1.2.2. Vai trò hỗ trợ tác nghiệp<br /> • Vai trò hỗ trợ tác nghiệp giúp người sử<br /> dụng:<br /> • Nhận thức được lợi ích mà HTTT mang<br /> lại<br /> • Khai thác HTTT một cách hiệu quả nhất<br /> • Phối hợp tốt với các bộ phận khác trong<br /> quá trình QTHTTT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp<br /> <br /> • 1.3.1. Nguyên tắc chung trong Quản trị HTTT DN<br /> • 1.3.2. Quản trị HTTT theo mô hình truyền thống<br /> • 1.3.3. Quản trị HTTT theo mô hình quyết định<br /> • 1.3.4. Quản trị HTTT theo mô hình tương tác<br /> <br /> 11<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và<br /> TMĐT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> 1.3.2. Quản trị HTTT theo mô hình truyền<br /> thống<br /> <br /> 1.3.1. Nguyên tắc chung trong Quản trị<br /> HTTT DN<br /> • Đảm bảo HTTT:<br /> • Hoạt động hiệu quả<br /> • Hoạt động theo đúng mục tiêu, chiến lược của<br /> HTTT<br /> • Luôn luôn đảm bảo hệ thống thông tin phục vụ<br /> cho các hoạt động của doanh nghiệp<br /> • Người quản trị cần luôn luôn bao quát và kiểm<br /> soát được tất cả các yếu tố có thể tác động đến<br /> hiệu quả của HTTT<br /> <br /> D<br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> • Quản trị HTTT theo mô hình truyền thống: Phù hợp với<br /> các doanh nghiệp truyền thống, chưa có sự hỗ trợ của<br /> CNTT trong quy trình kinh doanh; Cách thức: QT HTTT<br /> như là QT DN<br /> <br /> 13<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> 1.3.3. Quản trị HTTT theo mô hình quyết<br /> định<br /> • Quản trị HTTT theo mô hình quyết định:<br /> Phù hợp với các doanh nghiệp truyền<br /> thống có triển khai ứng dụng HTTT ở một<br /> số công đoạn; Cách thức: Kết hợp giữa<br /> quản trị doanh nghiệp với quản trị HTTT<br /> theo mô hình tương tác<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 15<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.3.4. Quản trị HTTT theo mô hình tương tác<br /> • Quản trị HTTT theo mô hình tương tác:<br /> • Phù hợp với các doanh nghiệp số (digital firms)<br /> Google, Grap, Uber, Youtube, …;<br /> • Cách thức: Tìm ra tất cả các yếu tố có tác động đến<br /> hoạt động của HTTT; Kiểm soát các yếu tố đó để có<br /> sự điều chỉnh đảm bảo HTTT luôn luôn hoạt động<br /> ề<br /> theo đúng mục tiêu DN mong muốn<br /> <br /> _T<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 16<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 2: Môi trường xã hội và các<br /> chiến lược HTTTDN<br /> <br /> Câu hỏi ôn tập chương 1<br /> 1. Thế nào là quản trị? Quản trị doanh<br /> nghiệp? Quản trị HTTT DN?<br /> 2. Nêu vai trò của QT HTTT DN?<br /> 3. Có bao nhiêu nguyên tắc QT HTTT DN.<br /> Hãy trình bày các nguyên tắc đó và cho ví<br /> ắ<br /> dụ minh hoạ?<br /> <br /> 2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến HTTT DN<br /> 2.1.1. Yếu tố chính trị<br /> 2.1.2. Yếu tố kinh tế<br /> 2.1.3. Yếu tố văn hoá xã hội<br /> 2.1.4. Yếu tố pháp luật<br /> 2.1.5.<br /> 2 1 5 Đạo đức<br /> 2.2. Sự tương tác giữa chiến lược HTTT và chiến lược DN<br /> 2.2.1. Chiến lược HTTT<br /> 2.2.2. Quy trình kinh doanh của doanh nghiệp<br /> 2.3.1. Mối quan hệ giữa HTTT và quy trình kinh doanh<br /> của doanh nghiệp<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp<br /> <br /> 17<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 18<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và<br /> TMĐT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> 2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến HTTT<br /> DN<br /> <br /> 2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến HTTT<br /> DN<br /> <br /> 2.1.1. Yếu tố chính trị<br /> 2.1.2. Yếu tố kinh tế<br /> 2.1.3. Yếu tố văn hoá xã hội<br /> 2.1.4.<br /> 2 1 4 Yếu tố pháp luật<br /> 2.1.5. Đạo đức<br /> <br /> D<br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 19<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> 2.1.1. Yếu tố chính trị<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 20<br /> <br /> 2.1.2. Yếu tố kinh tế<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> _T<br /> <br /> • Hệ thống chính trị của các nước định hình nên những gì<br /> các nhà quản lý công ty công nghệ có thể và không thể<br /> làm (Google, Trung Quốc)<br /> • Quy định của chính phủ có thể chỉ ra công ty nào có thể<br /> hoạt động dưới quyền của họ và các công ty đó phải làm<br /> thế nào<br /> • Các quyết định chính trị đôi khi ảnh hưởng trực tiếp đến<br /> cách thức cạnh tranh, có thể chúng gây trở ngại cho<br /> những công ty mới (Khuyến khích hoặc hạn chế việc sử<br /> dụng internet). Tuy nhiên sẽ bảo vệ chúng khi chúng đã<br /> chính thức được thành lập (Ban hành đạo luật liên quan<br /> đến bảo vệ dữ liệu cá nhân và sở hữu trí tuệ)<br /> <br /> 21<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 22<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> 2.1.2. Yếu tố kinh tế (Tiếp)<br /> <br /> 2.1.3. Yếu tố văn hoá xã hội<br /> <br /> • Những khía cạnh nổi bật của môi trường<br /> kinh tế ảnh hưởng đến các quyết định quản<br /> lý về đầu tư HTTT gồm có:<br /> • Số lượng người tiếp cận với các công<br /> nghệ<br /> g ệ<br /> • Cách họ sử dụng chúng<br /> • Số tiền họ dùng để mua chúng<br /> <br /> • Văn hóa là một hiện tượng tập thể, được chia sẻ<br /> giữa những con người sống trong cùng một môi<br /> trường xã hội chính nơi nghiên cứu văn hóa đó<br /> • Văn hóa tác động đến cách con người sống và làm<br /> việc với nhau, và có sự khác biệt giữa các vùng<br /> miền và nhóm người trong xã hội<br /> hội.<br /> • Ví dụ: văn hóa ảnh hưởng đến cách con người sử<br /> dụng các trang mạng xã hội cũng như thái độ của<br /> họ về thông tin trực tuyến<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp<br /> <br /> 23<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và<br /> TMĐT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> 2.1.3. Yếu tố văn hoá xã hội (tiếp)<br /> <br /> 2.1.4. Yếu tố pháp luật<br /> <br /> • Ví dụ:<br /> • Việc nhiều người sử dụng mạng xã hội để gặp gỡ<br /> những người chưa quen biết đã thúc đẩy các doanh<br /> nghiệp cho ra đời nhiều trang mạng xã hội – một vài<br /> trong số những trang xã hội như vậy đã trở thành<br /> những trang phổ biến nhất trên mạng<br /> • Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang tìm cách sử<br /> dụng tiện ích mà mạng xã hội đem lại đó là kết nối<br /> những người có cùng tính cách lại với nhau<br /> •<br /> <br /> D<br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 25<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> Công nghệ và truyền tải nhạc<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 27<br /> <br /> 26<br /> <br /> 2.1.5. Đạo đức<br /> Hệ thống thông tin hiện đại làm cho phát sinh nhiều<br /> vấn đề nằm ở ranh giới giữa đạo đức và phi đạo đức:<br /> • Giám sát nhân viên trong việc truy cập các<br /> websitem<br /> • Lưu chuyển thông tin giữa các bên<br /> • Bất cẩn với các thô ti cá nhân của khá h<br /> ẩ ới á thông tin á hâ ủ khách<br /> hàng<br /> • Tự do gửi tin nhắn hoặc những chương trình<br /> quảng cáo<br /> <br /> _T<br /> <br /> Downloads as a proportion of single sales in the UK, by week, 2004-2006<br /> 8/9/2017<br /> <br /> • Công nghệ phát triển tạo cho việc sao chép dễ<br /> dàng  vai trò của luật sở hữu trí tuệ cần được<br /> nâng cao<br /> • Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual property<br /> rights_IPR) nhằm bảo vệ những người sáng tạo ra<br /> những ý tưởng, âm nhạc, video, sách…)<br /> ở<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 28<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Ranh giới của: Luật pháp, đạo đức<br /> và sự tự do cá nhân<br /> <br /> 2.1.5. Đạo đức (tiếp)<br /> <br /> • Hành vi đạo đức chỉ có thể được công nhận trong<br /> tình huống cạnh tranh nếu những hành động đó là<br /> một trong những điều sau:<br /> oHỗ trợ cho chiến lược nào đó: ví dụ xây dựng<br /> lòng tin của khách hàng<br /> oKhông gây nên những tiêu cực trong hoạt động<br /> quảng cáo<br /> oPhục vụ cho mục tiêu hợp tác<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> Bài giảng Quản trị HTTT Doanh nghiệp<br /> <br /> 29<br /> <br /> 8/9/2017<br /> <br /> Bộ môn CNTT - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT<br /> <br /> 30<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2