intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Rối loạn chuyển hóa Lipid - ThS. BS. Huỳnh Thanh Bình

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

321
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Rối loạn chuyển hóa Lipid giới thiệu đại cương về Lipid, vận chuyển lipid ngoại sinh, vận chuyển lipid nội sinh, 4 giai đoạn điều hòa chuyển hóa Lipoprotein, xét nghiệm lipid máu, thuốc điều trị tăng lipid huyết tương. Đây là tài liệu học tập và tham khảo bổ ích dành cho sinh viên ngành y.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Rối loạn chuyển hóa Lipid - ThS. BS. Huỳnh Thanh Bình

 1. Roái Loaïn Chuyeån Hoùa Lipid Th.S BS Huyønh Thanh Bình
 2. Ñaïi cöông • Lipid trong cô theå toàn taïi ôû 2 khu vöïc: • • Trong teá baøo Huyeát töông • Lipid caáu truùc Acid beùo töï do Lipid döï tröõ Cholesterol,Triglycerid, Phospholipid
 3. Caáu truùc tieåu phaân Lipoprotein
 4. Phaân loïai Lipoprotein Tyû troïng TL PTöû Ñöøông kính Lipid (%) Lipoprotein (g/mL) (kDa) (nm) TG Chol PL Chylomicron 0.95 400 x103 75-1200 80-95 2-7 3-9 VLDL 0.95-1.006 10-80 x103 30-80 55-80 5-15 10-20 IDL 1.006-1.019 5-10 x103 25-35 20-50 20-40 15-25 LDL 1.019-1.063 2.3 x103 18-25 5-15 40-50 20-25 HDL 1.063-1.210 1.7-3.6 x103 5-12 5-10 15-25 20-30
 5. Vai troø cuûa Apoprotein Apoprotein Lipoprotein Chöùc naêng Apo B-100 VLDL, IDL, LDL Thaønh phaàn cuûa VLDL, IDL, LDL, caàn thieát ñeå gan toång hôïp VLDL. Gaén keát vôùi LDL receptor. Apo B-48 Chylomicron vaø taøn dö cuûa Thaønh phaàn ñeå toång hôïp chylomicron taïi noù. ruoät non. Apo E Chylomicron, VLDL, IDL, Giuùp caùc taøn dö* gaén keát vôùi LDL receptor HDL. vaø LRP. Apo A-I HDL, Chylomicron Caáu taïo HDL. Hoaït hoùa LCAT. Apo A-II HDL, Chylomicron Chöa roõ. Apo C-II Chylomicron, VLDL, Hoaït hoùa LPL. IDL,HDL Apo C-III Chylomicron, VLDL, ÖÙc cheá LPL. IDL,HDL
 6. Vaän chuyeån Lipid ngoaïi sinh Goldstein & Brown 1985
 7. Chuyeån hoùa lipid ngoaïi sinh B48 Moâ CM CII E Lipoprotein B48 lipase Taken up by CMR CII E liver (via LDL receptors) E CII B48 HDL E CMR CII Thaønh maïch
 8. Men Lipoprotein lipase
 9. Vaän chuyeån Lipid noäi sinh Goldstein & Brown 1985
 10. Chuyeån hoùa lipid noäi sinh B100 Moâ VLDL B100 IDL Lipoprotein lipase E CII Some LDL taken up by liver (LDL receptors) Some LDL taken up by Thaønh maïch other tissues (LDL receptors). LDL delivers cholesterol and TAG to the extra hepatic tissues. LDL B100
 11. Vai troø cuûa HDL
 12. Chuyeån hoùa Lipoprotein
 13. 4 giai ñoïan ñieàu hoøa chuyeån hoùa Lipoprotein • (1) Söï taïo thaønh caùc lipoprotein giaøu triglyceride. • (2) Dò hoùa triglyceride qua trung gian lipoprotein lipase. • (3) Dò hoùa caùc saûn phaåm taøn dö. • (4) Dò hoùa lipoprotein giaøu cholesterol.
 14. Taêng lipid trong huyeát töông do taêng taïo thaønh caùc lipoprotein giaøu triglyceride (Chylomicron, VLDL) Ngoaïi sinh Noäi sinh
 15. Taêng lipid trong huyeát töông do taêng taïo thaønh caùc lipoprotein giaøu triglyceride (Chylomicron, VLDL) • (1) Taêng nguyeân lieäu: aên quaù nhieàu môõ baõo hoøa • (2) Taêng saûn xuaát VLDL: Taêng triglyceride maùu coù tính gia ñình (Familial Hypertriglyceridemia: laø beänh di truyeàn do gen troäi treân nhieãm saéc theå thöôøng) • Haäu quaû: Triglyceride huyeát töông taêng Cholesterol: bình thöôøng hay taêng nheï HDL_C giaûm
 16. Taêng lipid trong huyeát töông do giaûm dò hoùa triglyceride qua trung gian lipoprotein lipase Ngoaïi sinh Noäi sinh
 17. Taêng lipid trong huyeát töông do giaûm dò hoùa triglyceride qua trung gian lipoprotein lipase • (1a) Thieáu lipoprotein lipase • (1b) Löôïng lipoprotein lipase bình thöôøng nhöng hoaït tính bò giaûm: • (2) Thieáu apo CII • Haäu quaû: Triglyceride huyeát töông taêng cholesterol bình thöôøng hay taêng nheï, Chylomicron taêng, VLDL taêng, LDL giaûm, HDL_C giaûm.
 18. Taêng lipid trong huyeát töông do giaûm dò hoùa Chylomicron taøn dö vaø IDL Ngoaïi sinh Noäi sinh
 19. Taêng lipid trong huyeát töông do giaûm dò hoùa Chylomicron taøn dö vaø IDL • (1a) Baát thöôøng apo E • (1b) Töï khaùng theå gaén vaøo caùc taøn dö laøm caûn trôû quaù trình dò hoùa • (2) Thieáu huït men hepatic • Haäu quaû: Triglyceride huyeát töông taêng, cholesterol taêng, tyû leä cholesterol toaøn phaàn/triglyceride ≈ 1, LDL giaûm, HDL_C giaûm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2