intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 2 - GV. Nguyễn Thành Luân

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

122
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Bài giảng Sinh học đại cương Chương 2 Hoá sinh học của sự sống nhằm trình bày về các nguyên tố sinh học, các liên kết hóa học, các chất vô cơ, các phân tử hữu cơ nhỏ, các đại phân tử sinh học, các nguyên tố sinh học. Có bao nguyên tố hóa học trong cơ thể?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 2 - GV. Nguyễn Thành Luân

 1. Nguyen Thanh Luan Hoá sinh học của sự sống Các nguyên tố sinh học Các liên kết hóa học Các chất vô cơ Các phân tử hữu cơ nhỏ Các đại phân tử sinh học Các nguyên tố sinh học Có bao nguyên tố hóa học trong cơ thể ? Sinh học đại cương 1
 2. Nguyen Thanh Luan Các nguyên tố sinh học  92 nguyeân toá cuûa thieân nhieân Chæ 22 coù trong caùc sinh vaät • 16 coù trong tất cả caùc sinh vaät. Caùc nguyeân toá tham gia caáu taïo chaát soáng Caùc nguyeân toá Caùc ion Caùc nguyeân trong chaát höõu cô toá daáu veát N K+ Fe V O Na+ Mn Al C Mg++ Co Mo H Ca++ Cu I P Cl- Zn Si S B Tæ leä töông ñoái vaø taàm quan troïng caùc nguyeân toá trong cô theå ngöôøi Teân Tæ leä Taàm quan troïng (%) Oxygen Tham gia vaøo hoâ haáp; coù trong 65 nöôùc vaø haàu heát caùc chaát höõu cô. Tại sao sự sống lại chọn C, H, O, N làm thành Carbon 18 Taïo khungbản? höõu cô; coù theå phần căn chaát taïo lieân keát vôùi 4 nguyeân töû khaùc Nitrogen 3 Thaønh phaàn cuûa caùc protein, acid nucleic. Hydrogen 10 Coù trong haàu heát caùc chaát höõu cô vaø thaønh phaàn cuûa nöôùc. Sinh học đại cương 2
 3. Nguyen Thanh Luan Tæ leä töông ñoái vaø taàm quan troïng caùc nguyeân toá trong cô theå ngöôøi TeânTæ leä Taàm quan troïng (%) Calcium 1,5 Thaønh phaàn xöông vaø raêng; quan (Ca) troïng trong co cô, daãn truyeàn xung thaàn kinh, vaø ñoâng maùu. Phosphor 1 Thaønh phaàn acid Nu; trong (P) xöông; raát quan troïng trong chuyeån naêng löôïng Kalium 0.4 Cation (ion+) chuû yeáu trong teá (K) baøo; quan troïng cho hoaït ñoäng thaàn kinh vaø co cô. Teân Tæ leä Taàm quan troïng (%) Magnesium 0.1 Caàn cho maùu, caùc moâ; thaønh (Mg) phaàn cuûa nhieàu heä enzyme. Natrium 0.2 Ion+ chuû yeáu trong dòch moâ; (Na) quan troïng trong caân baèng chaát dòch; daãn truyeàn xung thaàn kinh. Chlor (Cl) 0.1 Anion chuû yeáu cuûa dòch cô theå; quan troïng trong caân baèng noäi dòch. Sulfur (S) 0.3 Thaønh phaàn protein. Teân Tæ leä Taàm quan troïng (%) Saét (Fe) veát Thaønh phaàn cuûa hemoglobin, myoglobin vaø moät soá enzyme Iod (I) veát Thaønh phaàn cuûa hormone tuyeán giaùp (thyroid). Caùc nguyeân toá khaùc coù raát ít (< 0,01%) thöôøng goïi laø vi löôïng hay vi toá. Sinh học đại cương 3
 4. Nguyen Thanh Luan Làm sao các nguyên tố hóa học có thể tạo thành các hợp chất hóa học? Caùc lieân keát hoùa hoïc • coäng hoùa trò • Lieân keát hoùa hoïc • lieân keát ion chuû yeáu • lieân keát hydro • Hoaït ñoäng soáng • caùc töông taùc yeáu • Löïc huùt Vanderwaals • Töông taùc kî nöôùc Sinh học đại cương 4
 5. Nguyen Thanh Luan CAÙC CHAÁT VOÂ CÔ Nöôùc (H2O) - 70-80% cô theå soáng - Tính chaát lyù hoùa ñaëc söùa 98% bieät  chieám phaàn lôùn chaát soáng - Phaân cöïc – lieân keát hydro người 60% Vai trò - Dung moâi - Đieàu hoøa nhieät ñoä cô theå vaø oån ñònh nhieät ñoä moâi tröôøng soáùng Sinh học đại cương 5
 6. Nguyen Thanh Luan Nôi ít nöôùc ? Sa maïc Sahara Söï soáng ngheøo naøn Biển Mỹ Khê Phú Quốc Nôi coù nhieàu nöôùc?  söï soáng phong phuù. Sông Thương Caùc chaát voâ cô khaùc • Acid & Alkaline • Muối: NaCl, KCl, NaHCO3, CaCl2, CaCO3, MgSO3, NaH2PO4 • Kim loại: I, Zn, Fe, Co… • Caùc khí hoøa tan Sinh học đại cương 6
 7. Nguyen Thanh Luan CAÙC CHAÁT HÖÕU CÔ PHAÂN TÖÛ NHOÛ Hydrocarbon Amino acid Nucleotide vaø caùc daãn xuaát. Hydrocarbon  Chaát khoâng phaân cöïc  Khoâng taïo neân lieân keát hydro  Khoâng hoøa tan trong nöôùc Mạch carbon thẳng Sinh học đại cương 7
 8. Nguyen Thanh Luan Mạch carbon nhánh Mạch carbon vòng Nucleotide Sinh học đại cương 8
 9. Nguyen Thanh Luan Caùc nucleotide Caùc amino acid Liên kết peptide Sinh học đại cương 9
 10. Nguyen Thanh Luan Các đại phân tử sinh học Carbohydrate Lipid Protein Acid Nucleic Carbohydrate (Glucid) Glucid = Carbohydrate = C + H + O. • Nhoùm -CH2O thöôøng gaëp trong caùc phaân töû carbohydrate. Monosaccharide Disaccharide Polysaccharide Monosaccharide • CTTQ: (CH2O)n. n:1-7 Glucose Fructose Sinh học đại cương 10
 11. Nguyen Thanh Luan Disaccharide Glucose Fructose saccharose Sinh học đại cương 11
 12. Nguyen Thanh Luan Polysaccharide Vai trò oNaêng löôïng oVaät chaát Lipid  Nhöõng chaát nhö daàu, môõ coù tính nhôøn  Khoâng tan trong nöôùc  Tan trong caùc dung moâi höõu cô (ether, chloroform, benzene, röôïu noùng).  Lipid = C+ H + O + (P hay N). . Sinh học đại cương 12
 13. Nguyen Thanh Luan Vai trò - Dự trữ - Cấu trúc màng tế bào - Hấp thu năng lượng - Điều hòa - Cách nhiệt, cách điện, chống thấm nước. Protein - Số lượng lớn nhất trong tế bào sống - Được tạo thành bởi liên kết peptide - Đa dạng - Chức năng: cấu trúc, vận chuyển, xúc tác, bảo vệ, điều hòa và vận chuyển. Cấu trúc của phân tử protein Sinh học đại cương 13
 14. Nguyen Thanh Luan Acid nucleic - Vai trò: lưu giữ và truyền các thông tin di truyền - Hai loại: DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) và RNA (Ribonucleic Acid) - Một số phân tử RNA hoạt động như chất xúc tác như iRNA (Interfering RNA) hay microRNA có vai trò điều khiển hoạt động gien hoặc có chức năng tham gia các quá trình phát triển, biệt hoá tế bào Cấu trúc của nucleic acid Sinh học đại cương 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2