intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính hành vi - Chương 1: Lý thuyết thị trường hiệu quả

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

358
lượt xem
63
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của chương 1 Lý thuyết thị trường hiệu quả nằm trong bài giảng tài chính hành vi nhằm bày về khái niệm thị trường hiệu quả (market efficiency), các mức độ của thị trường hiệu quả (forms of efficient market hypothesis) , sáu bài học của thị trường hiệu quả và phương pháp kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính hành vi - Chương 1: Lý thuyết thị trường hiệu quả

 1. CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ Khái niệm thị trường hiệu quả (market efficiency) Các mức độ của thị trường hiệu quả (forms of efficient market hypothesis) Sáu bài học của thị trường hiệu quả Phương pháp kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả 1
 2. KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ (1) "Một thị trường được xem là hiệu quả nếu giá cả của hàng hoá phản ảnh tất cả các thông tin sẳn có liên quan đến hàng hoá đó" (Fama, 1970) - Theo mô hình trò chơi công bằng (Fair Game Model): xj, t+1 = pj,t+1 – E(pj,t+1| It) Với E(xj, t+1| It) = E[pj,t+1 – pj,t+1| It) = 0 => Các nhà đầu tư không thể kiếm được lợi nhuận bất thường nếu thị trường hiệu quả. 2
 3. KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ (2) - Theo mô hình bước đi ngẫu nghiên (Random walk Model): Pt+1 = Pt + εt+1 Giá trị nội tại của cổ phiếu được đo lường bởi chiết khấu dòng tiền tương lai. Thị trường hiệu quả => Thông tin được phản ánh hết vào giá Thông tin đến một cách ngẫu nhiên => Sự thay đổi giá của cổ phiếu là ngẫu nhiên (không thể sử dụng giá trong quá khứ để dự báo giá cho tương lai). 3
 4. CÁC MỨC ĐỘ CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ (1) Mức độ yếu (weak form) Gía cả phản ảnh tất các thông tin trong quá khứ. => Không thể sử dụng giá cả trong quá khứ để dự báo giá cho tương lai Mức độ khá mạnh (semi-strong form) Giá cả phản ảnh tất cả các thông tin được công bố trên thị trường (chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, các thông báo về cổ tức, chia tách cổ phiếu) 4
 5. CÁC MỨC ĐỘ CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ (2) => Các nhà đầu tư không thể kiếm được lợi nhuận bất thường bằng cách phân tích các báo cáo thường niên hoặc các thông tin được công bố rộng rãi. Mức độ mạnh (strong form) Giá cả phản ảnh tất các các thông tin sẳn có, bao gồm các thông tin được công bố rộng rãi và các thông tin bên trong công ty. 5
 6. SÁU BÀI HỌC CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ Thị trường không có bộ nhớ Hãy tin vào giá Không có ảo tưởng đối với các phương pháp tính toán tài chính Hãy tự làm lấy Nhìn một cổ phiếu phải thấy cả thị trường Phải thường xuyên thu thập thông tin 6
 7. KIỂM ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG Ở MỨC ĐỘ YẾU (1) Kiểm định tự tương quan (autocorrelation tests) Kiểm định chuỗi (runs test) Kiểm định tỷ số phương sai 7
 8. KIỂM ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG Ở MỨC ĐỘ YẾU (2) Phương pháp kiểm định Kiểm định tự tương quan (Autocorrelation tests) Hệ số tự tương quan: N −k ∑ (rt − r )(rt + k − r ) ρ = t =1 k N ∑ (rt − r )2 t =1 Kiểm định Liung-Box: H0 : ρ 1 = ρ 2 = ρ 3 = . . . = ρ k = 0 8
 9. KIỂM ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG Ở MỨC ĐỘ YẾU (3) Gía trị thống kê của kiểm định Liung-Box: 2 k ρj Q = N ( N + 2) ∑ LB j=1 N − j Giá trị thống kê Q có phân phối chi bình phương với độ tự do k 9
 10. KIỂM ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG Ở MỨC ĐỘ YẾU (4) Kiểm định chuỗi (Runs test) Với giả thuyết H0: sự thay đổi trong giá cổ phiếu là ngẫu nhiên, tổng số chuỗi (runs) kỳ vọng được tính như sau: ⎧ 3 2⎫ N ( N + 1) − ∑ n ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ i ⎬ i =1 ⎪ m= ⎪ ⎩ ⎪ ⎭ N Với N>30, m có phân phối gần như chuẩn với độ lệch chuẩn được tính như sau: 10
 11. KIỂM ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG Ở MỨC ĐỘ YẾU (5) 1 ⎧ ⎪ 3 2 3 2 ⎡ ⎤ 3 3 3 2 ⎫ ⎪ ∑ ni ∑ ni + N ⎜⎝ N +1 − 2N ∑ ni − N ⎢ ⎛ ⎞⎥ ⎪ ⎢ ⎟⎥ ⎪ ⎪ ⎠⎥ ⎪ σ m = i=1 i=1 i=1 ⎢ ⎪ ⎪ ⎢ ⎣ ⎥ ⎦ ⎪ ⎪ ⎨ ⎬ ⎪ ⎪ N 2( N −1) ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎭ Giá trị thống kê Z được tính như sau: Z = R ±σ .5 − m 0 m Nếu R≥m, -0,5; R≤ m, + 0,5 11
 12. THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ LIỆU CÓ TỒN TẠI? Các nghiên cứu phản bác EMH: - De bondt và Thaler (1985) - Jegadeesh and Titman (1993) - Lo và MacKinlay (1990) - French (1980) Kết luận rút ra từ những nghiên cứu này là: giá cổ phiếu không thay đổi ngẫu nhiên. 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2