Bài giảng: U TỤY

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

1
224
lượt xem
78
download

Bài giảng: U TỤY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ung thư tụy là một loại ung thư thường gặp trong bộ máy tiêu hóa, nó chiếm khoảng 10% ung thư tiêu hóa và khoảng 2% trong toàn bộ các loại ung thư. Bệnh gặp nhiều ở nam hơn nữ, thường sau tuổi 60, với những yếu tố nguy cơ như thuốc lá, rượu, cà phê, thịt, mỡ, đái tháo đường... Nhìn chung ung thư tụy là loại ung thư khó chẩn đoán, nên thường được chẩn đoán muộn do đó tiên lượng thường khó khăn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: U TỤY

 1. u tôy TrÇn C«ng Hoan BV H÷u nghÞ ViÖt §øc Hμ néi
 2. Môc ®Ých Kh¼ng ®Þnh chÈn ®o¸n. ChÈn ®o¸n kh¶ n¨ng phÉu thuËt.
 3. Kü thuËt Tõ bê d−íi gan ®Õn vßm hoμnh, trong d¹ dμy t¸ trμng ®Çy n−íc, cã thÓ ph¶i tiªm chèng co th¾t. Chôp tr−íc vμ sau khi tiªm thuèc c¶n quang TM, chôp kiÓu xo¾n èc.
 4. NH÷ng ®iÓm cÇn ph©n tÝch Kh¼ng ®Þnh cã u tôy. X¸c dÞnh kÝch th−íc vÞ trÝ. §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng líp mì quanh tôy. D·n èng Wirsung. D·n ®−êng mËt. DÊu hiÖu viªm tôy cÊp, viªm tôy m·n. X©m lÊn h¹ch. X©m lÊn m¹ch m¸u. DÞch acite X©m lÊn èng tiªu hãa, d¹ dμy. Di c¨n gan phæi, th−îng thËn trung thÊt. Chäc dß sinh thiÕt.
 5. NH÷ng ®iÓm cÇn l−u ý U kÝch th−íc>3cm tiªn l−îng xÊu. Ung th− tôy ph¸t hiÖn do viªm tôy cÊp. Lμ biÕn chøng cña viªm tôy m·n ®«i khi rÊt khã kh¨n trong chÈn ®o¸n. H¹ch di c¨n th−êng ë rèn gan, quanh §MC, TMCD, §M th©n t¹ng, vïng tôy t¸ trμng tr−íc vμ sau. X©m lÊn TM lμ sù dÝnh cña u víi TM m¹c treo trμng trªn, hoÆc TM l¸ch, huyÕt khèi trong t¨ng ALTMC. Cã dÞch acite th−êng thÊy trong carcinome phóc m¹c.
 6. §¹i c−¬ng Ung th− tôy lμ mét trong nh÷ng lo¹i u cã thêi gian sèng thÊp (
 7. hoμn c¶nh ph¸t hiÖn Vμng da: ChÌn Ðp ®−êng mËt chÝnh do u ®Çu tôy, phèi hîp víi ngøa, gan to tói mËt c¨ng to. §au rÊt ®iÓn h×nh vïng th−îng vÞ, lan ra phÝa sau, ®ì dÇn khi co ch©n l¹i do x©m lÊn ®¸m rèi thÇn kinh th©n t¹ng. §ã lμ dÊu hiÖu ®Çu tiªn trong ®¹i ®a sè ung th− tôy. §i ngoμi, khã tiªu hãa mì biÓu hiÖn dÊu hiÖu suy tôy. T×nh tr¹ng chung toμn th©n suy sôp. §¸i ®−êng(50%) C¸c dÊu hiÖu kh¸c: Sèt kÐo dμi, HC viªm nhiÔm, hÑp t¸ trμng, rèi lo¹n t©m sinh lý, viªm t¾c tÜnh m¹ch, h¹ch Troisier, di c¨n gan phæi x−¬ng (cét sèng)... XN: Bilirubin, GOP, GOT t¨ng cao...
 8. chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh Siªu ©m bông: Lμ th¨m kh¸m ®Çu tiªn, ®¬n gi¶n rÎ tiÒn, cung cÊp nhiÒu th«ng tin quan träng trong tÊt c¶ c¸c tr−êng hîp trªn c¸c t¹ng l©n cËn. Trong mét sè tr−êng hîp kh«ng quan s¸t ®−îc tôy do BN bÐo, bông ch−íng h¬i. Cã thÓ thÊy u trong kho¶ng 70%, tån t¹i nh÷ng vïng gi¶m ©m cã thÓ ®ång ©m hoÆc kh«ng ®ång ©m, gianh giíi kh¸ râ. U < 2cm kh«ng quan s¸t thÊy, èng Wirsung d·n. Tói mËt c¨ng to, d·n ®−êng mËt trong ngoμi gan. Di c¨n gan h¹ch. Cho phÐp h−íng dÉn chäc dß sinh thiÕt gan tôy.
 9. chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh Chôp c¾t líp vi tÝnh: CÇn thiÕt ph¶i c¾t máng. Kh«ng tiªm thuèc: Tû träng u gÇn gièng nh− nhu m« tôy b×nh th−êng, bê tôy mê khã quan s¸t. Sau tiªm thuèc: Nhu m« tôy b×nh th−êng n©ng tû trong cßn u vÉn gi¶m tû träng (20-40HU), d·n ®−êng mËt vμ èng Wirsung. Lμ th¨m kh¸m rÊt tèt ®Ó ®¸nh gi¸ sù x©m lÊn (sau phóc m¹c, §MC,§MMTTT, c©n sau phóc m¹c c©n m¹c treo...)
 10. chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh Céng h−ëng tõ: Cho phÐp lμm bilan, th¨m kh¸m nhu m« tôy, èng tuyÕn, m¹ch m¸u. Ph¸t hiÖn di c¨n gan h¹ch. Nhu m«: Gi¶m tÝn hiÖu (Hyposignal T1), kh«ng thay ®æi sau khi tiªm Gadolium, T2 rÊt thay ®æi. èng Wirsung: T¾c d·n phÝa trªn, cã h×nh ¶nh chÌn Ðp tõ ngoμi.
 11. chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh Néi soi ng−îc dßng: §èi quang trong èng Wirsung cã thÓ thÊy hÑp, kh«ng ®Òu g©y d·n phÝa trªn Cã thÓ thÊy hÑp OMC th−êng ë ®o¹n thÊp OMC. Siªu ©m néi soi: Vïng th©n ®u«i tôy thÊy qua ®−êng d¹ dμy, ®Çu tôy thÊy qua ®−êng t¸ trμng Cã thÓ ph¸t hiÖn ®−îc nh÷ng u nhá
 12. ChiÕn l−îc chÈn ®o¸n Còng nh− ®èi víi viªm tôy m·n, tæn th−¬ng ®Çu tiªn lμ èng tuyÕn, nªn chôp èng Wirsung rÊt hiÖu qu¶, ®é nh¹y 95% nh−ng còng cã nh÷ng sai lÇm trong chÈn ®o¸n do u tiÕn triÓn l©u, ph¸t triÓn ra ngoμi tôy hoÆc ë giai ®o¹n ë tæ chøc liªn kÕt. Siªu ©m ®−îc sö dông réng r·i, tû lÖ ph¸t hiÖn rÊt thay ®æi. §é nh¹y chØ cã thÓ ®¹t ®−îc 65%. CLVT nh×n thÊy u trong 80-85%. ThÊt b¹i trong nh÷ng u nhá, cho phÐp lμm bilan ®¸nh gi¸ trÞ lan táa. Chôp m¹ch m¸u kh«ng cã nhiÒu lîi Ých trong chÈn ®o¸n, lμm bilan x©m lÊn m¹ch m¸u
 13. chÈn ®o¸n gi¶i phÉu bÖnh lý AdÐnocarcinome μ cellules de type canalaire: - ChiÕm 90% u ¸c tÝnh cña tôy ngo¹i tiÕt, hay gÆp ë , hiÕm gÆp ë th©n ®u«i tôy, g©y t¾c ®−êng mËt vμ èng tôy. - U cã kÝch th−íc nhá ë ®Çu tôy, u rÊt to ë ®u«i tôy. - X©m lÊn nhanh h¹ch quanh tôy khoang sau phóc m¹c c¸c t¹ng l©n cËn vμ m¹ch m¸u. AdÐnocarcinome μ cellules acineuses (10%): Kh«ng ®ång nhÊt nhiÒu mói kÝch th−íc vμ vÞ trÝ rÊt thay ®æi, tiªn l−îng xÊu.
 14. U ®Çu tôy U ®Çu tôy kÌm theo cã nang gi¶ tôy cña VTC
 15. U ®Çu tôy
 16. -C U ®Çu tôy +C
 17. U ®Çu tôy gi¶ nang ®u«i tôy
 18. U th©n tôy
 19. U ®Çu tôy g©y d·n ®−êng mËt chÝnh vμ èng Wirsung
 20. -C U ®Çu tôy + C
Đồng bộ tài khoản