intTypePromotion=4

bài giảng về tàu thủy, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Luong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
215
lượt xem
68
download

bài giảng về tàu thủy, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản vẽ đóng tàu là tài liệu quan trọng nhất trong các tài liệu kỹ thuật phân xưởng vỏ. Bản vẽ đóng tàu được thiết lập dựa trên các yêu cầu của Quy phạm phân cấp và đóng tàu do Đăng kiểm Việt Nam ban hành. Mặt khác , bản vẽ đóng tàu phải được thiết lập phù hợp với các tiêu chuẩn của Hệ thống quản lý bản vẽ. Bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các điều cần thiết phục vụ cho việc chế tạo, kiểm tra, lắp đặt, khai thác và bảo dưỡng, sửa chữa các chi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng về tàu thủy, chương 1

  1. Ch-¬ng 1 C¸c tiªu chuÈn cña b¶n vÏ ®ãng tµu 1.1. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi b¶n vÏ ®ãng tµu B¶n vÏ ®ãng tµu lµ tµi liÖu quan träng nhÊt trong c¸c tµi liÖu kü thuËt ph©n x-ëng vá. B¶n vÏ ®ãng tµu ®-îc thiÕt lËp dùa trªn c¸c yªu cÇu cña Quy ph¹m ph©n cÊp vµ ®ãng tµu do §¨ng kiÓm ViÖt Nam ban hµnh. MÆt kh¸c , b¶n vÏ ®ãng tµu ph¶i ®-îc thiÕt lËp phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn cña HÖ thèng qu¶n lý b¶n vÏ. B¶n vÏ ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc chÕ t¹o, kiÓm tra, l¾p ®Æt, khai th¸c vµ b¶o d-ìng, söa ch÷a c¸c chi tiÕt, c¸c bé phËn hay toµn bé s¶n phÈm. B¶n vÏ ®-îc thùc hiÖn trªn khæ giÊy tiªu chuÈn, cã thÓ vÏ trªn mét hoÆc nhiÒu tê giÊy kh¸c nhau. NÕu b¶n vÏ ®-îc thùc hiÖn trªn nhiÒu tê giÊy th× trªn tÊt c¶ c¸c tê giÊy ®ã ph¶i sö dông mét ký hiÖu, cã ®¸nh sè tê vµ ghi sè l-îng tê giÊy vÏ. Trªn b¶n vÏ ph©n x-ëng vá mòi tµu h-íng vÒ bªn ph¶i cßn ®u«i tµu h-íng vÒ bªn tr¸i. C¸c kÕt cÊu ®èi xøng cña th©n tµu th-êng chØ biÓu diÔn mét nöa, trªnb¶n vÏ ph¶i ghi râ nöa ph¶i hay nöa tr¸i cña kÕt cÊu. C¸c chi tiÕt trªn b¶n vÏ chÕ t¹o ph¶i thÓ hiÖn râ h×nh d¹ng vµ kÝch th-íc ®Ó viÖc chÕ t¹o, kiÓm tra vµ l¾p r¸p®-îc thuËn lîi. Sè l-îng b¶n vÏ ph¶i lµ tèi thiÓu nh-ng ph¶i ®Çy ®ñ phôc vô cho viÕc s¶n xuÊt. Trªn c¸c h×nh c¾t vµ mÆt c¾t, h-íng chiÕu ®-îc ®Þnh theo c¸c mÆt ph¼ng täa ®é cè ®Þnh: ThÝ dô: (nh×n tõ mòi) hoÆc (nh×n vÒ mòi) 1.2. VËt liÖu vµ dông cô vÏ ViÖc lùa chän vËt liÖu vµ dông cô vÏ phô thuéc hoµn toµn vµo ph-¬ng ph¸p thùc hiÖn b¶n vÏ cña tõng ng-êi. NÕu thùc hiÖn b»ng ph-¬ng ph¸p thñ c«ng, vËt liÖu ph¶i ®-îc lùa chän tr-íc khi tiÕn hµnh b¶n vÏ. NÕu thùc hiÖn b¶n vÏ b»ng MT§T th× vËt liÖu vÏ ®-îc lùa chän trong qu¸ tr×nh in Ên.
  2. 1.2.1. VËt liÖu vÏ B¶n vÏ ®ãng tµu cã thÓ thùc hiÖn trªn c¸c tê giÊy ®¬n lÎ hoÆc trªn giÊy cuén nÕu cÇn kÝch th-íc b¶n vÏ lín. B¶n vÏ gèc lµ c¸c b¶n vÏ ®-îc thùc hiÖn trªn c¸c khæ giÊy cã chÊt l-îng cao. B¶n vÏ ®ãng tµu ®-îc vÏ b»ng bót ch× cøng H, 2H hoÆc 3H ®Ó ®-êng nÐt ®ñ ®é m¶nh, râ rµng hoÆc vÏ b»ng mùc tµu . 1.2.2. Dông cô vÏ a. Th-íc thÐp dÑt cã chiÒu dµi 2,5 ®Õn 3,0 mÐt dïng vÏ tuyÕn h×nh vµ v¹ch c¸c ®-êng th¼ng cã ®é dµi lín. b. Th-íc cong : kÝch th-íc tïy thuéc vµo tõng b¶n vÏ, cã thÓ dµi tíi 0,8 hoÆc 1,0 m. c. Th-íc uèn lµm b»ng gç cã c¬ tÝnh cao dïng vÏ c¸c ®-êng cong, chiÒu dµi tíi 3m. d. C¸c vËt nÆng ®Ó chÆn th-íc uèn b»ng gang nÆng tíi 3,0 kg. e. C¸c dông cô th«ng th-êng kh¸c nh- ª ke, hép compa... 1.3. C¸c khæ giÊy vÏ C¸c b¶n vÏ ®ãng tµu ®-îc thùc hiÖn trªn c¸c khæ giÊy tiªu chuÈn.PhÇn lín ®-îc thùc hiÖn trªn khæ giÊy chÝnh A2, A1 vµ Ao song c¸c b¶n vÏ chÝnh nh- tuyÕn h×nh, kÕt cÊu c¬ b¶n, r¶i t«n bao vµ c¸c b¶n vÏ cã chiÒu dµi lín th-êng ®-îc thùc hiÖn trªn c¸c khæ giÊy phô. Khi sö dông khæ giÊy phô, kh«ng nªn sö dông c¸c khæ cã chiÒu dµi lín h¬n 594x1682mm. Trªn mçi khæ giÊy ph¶i cã khung b¶n vÏ vµ khung tªn riªng theo tiªu chuÈn cña b¶n vÏ kü thuËt. NÕu mét b¶n vÏ sö dông nhiÒu tê gi©ý, ph¶i sö dông c¸c tê giÊy cïng mét khæ. 1.4. Tû lÖ b¶n vÏ
  3. Tïy theo tõng b¶n vÏ cô thÓ mµ lùa chän tû lÖ b¶n vÏ cho hîp lý. B¶n vÏ ®ãng tµu th-êng ®-îc vÏ theo tû lÖ thu nhá. C¸c tû lÖ ®-îc sö dông trªn b¶n vÏ ®ãng tµu bao gåm: Tû lÖ nguyªn h×nh : 1:1 Tû lÖ thu nhá : 1:2, 1:4, 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1:40, 1:50, 1:75, 1:100 1:125, 1:150, 1:175, 1:200, 1;250, 1:400, 1:500 Tû lÖ phãng to : 2:1, 5:1, 10:1 1.5. §-êng nÐt Mçi ®-êng nÐt trªn b¶n vÏ cã mét ý nghÜa riªng. Trªn b¶n vÏ ®ãng tµu c¸c ®-êng nÐt ®-îc sö dông bao gåm : - NÐt liÒn - NÐt liÒn m¶nh - NÐt chÊm g¹ch m¶nh - NÐt ®øt ChiÒu dµy cña mçi ®-êng nÐt trªn b¶n vÏ phô thuéc c¸c yÕu tè sau : - Tû lÖ b¶n vÏ - KÝch th-íc b¶n vÏ - C«ng dông cña b¶n vÏ - Møc ®é phøc t¹p cña b¶n vÏ. Khi thùc hiÖn b¶n vÏ ®ãng tµu,c¸c ®-êng nÐt nªn lùa chän theo b¶ng d-íi ®©y : Tªn gäi Tû lÖ b¶n vÏ 1 : 10 1 : 25 1 : 50 1 : 100 1 : 200 MÆt c¾t thÐp ®Þnh 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2 h×nh §-êng bao thÊy 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 C¸c ®-êng kh¸c 0,2 0,1 0,1
  4. 1.6. Ghi kÝch th-íc KÝch th-íc ghi trªn b¶n vÏ ph¶i ®Çy ®ñ phôc vô cho viÖc chÕ t¹o, l¾p r¸pvµ kiÓm tra. KÝch th-íc ghi trªn b¶n vÏ cã thÓ ghi theo hai c¸ch : - Ghi theo quy -íc : gåm ®-êng dãng, ®-êng kÝch th-íc vµ con sè kÝch th-íc. - Ghi trùc tiÕp trªn h×nh biÓu diÔn cña tõng chi tiÕt. - Ghi t¹i chç cã con sè chØ vÞ trÝ chi tiÕt trong vßng trßn. - Ghi trong b¶ng kª kÝch th-íc. - Ghi trong b¶n vÏ chuyªn dïng. §¬n vÞ kÝch th-íc dµi lµ milimÐt vµ kÝch th-íc gãc lµ ®é, phót, gi©y. KÝch th-íc lç khoÐt ghi l x b. KÝch th-íc chi tiÕt c¾t tõ tÊm vËt liÖu : l x b x s hoÆc chØ ghi chiÒu dµy s cßn chiÒu dµi vµ chiÒu réng ®o trùc tiÕp trªn b¶n vÏ. KÝch th-íc c¸c chi tiÕt c¾t ra tõ thÐp ®Þnh h×nh : DÊu hiÖu mÆt c¾t ngang + kÝch th-íc mÆt c¾t ngang . ThÝ dô : L65x50x6. D-íi ®©y lµ mét vµi thÝ dô vÒ c¸ch ghi kÝch th-íc trªn b¶n vÏ ®ãng tµu : L 65 x 50 x 6 L 200 T 120 x x8 400 10 T 16 5850 x 1490 x 12 s = 12
  5. H×nh 1.1. ThÝ dô vÒ c¸ch ghi kÝch th-íc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2