intTypePromotion=1

Bài giảng Xử lý nước thải: Chương 1

Chia sẻ: Cuong Quoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
176
lượt xem
47
download

Bài giảng Xử lý nước thải: Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xử lý nước thải - Chương 1: Tổng quan các phương pháp xử lý nước thải trình bày thành phần và tính chất nước thải, các phương pháp xử lý nước thải, lựa chọn phương pháp xử lý nước thải, quy trình xử lý nước thải. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử lý nước thải: Chương 1

  1. 24-Dec-10 TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRẦN THỊ NGỌC DIỆU TRẦN THỊ NGỌC DIỆU NỘI DUNG THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI NT sinh hoạt: NT xả từ các khu dân cư, các công trình công cộng, trường học, siêu thị, chợ, cơ quan văn Thành phần và tính chất nước thải phòng. Nước thải của một XNCN thường gồm 3 loại: Các phương pháp xử lý nước thải Nước thải sinh hoạt của công nhân trong XNCN Lựa chọn phương pháp xử lý Nước mưa Nước thải công nghiệp. Quy trình xử lý 24-Dec-10 3 24-Dec-10 4 1
  2. 24-Dec-10 THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI Nước thải công nghiệp lại thường chia Chất ô nhiễm làm 2 loại: Nước thải công nghiệp “qui ước sạch”: Lý Hóa Sinh nước giải nhiệt thiết bị, làm nguội các sản phẩm… Khí Lỏng Rắn Hữu cơ Vô cơ Gây bệnh Không gây bệnh Nước thải công nghiệp ô nhiễm Nổi Lắng Keo Hòa tan Dể xử lý 24-Dec-10 5 24-Dec-10 6 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NT PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC A Phương pháp cơ học SCRácJ Lắng Tuyển nổiJ Lọc Ly tâmJ Ly tâm Lắng Nén bùnJ LọcJ Lọc màngJ Khử nước nén bùn B Ly tâm MF Khử nước Phương pháp hóa lý Thông thườngJ Lọc Lọc Lọc (Micro-Filter) chậm nhanhJ rất nhanh UF Lọc chân không Tuần hòan bùn (Ultra-Filter) C Áp lực Trọng lực NF Lọc épJ Phương pháp sinh học Tầng bùn lơ lửng (Nano-Filter) RO Đứng/vách Lọc dây đaiJ (Reverse Osmosis) nghiêngJ D Điện giải (Electrodialysis) Phương pháp hóa học 24-Dec-10 7 24-Dec-10 8 2
  3. 24-Dec-10 PHƯƠNG PHÁP HOÁ LÝ PHƯƠNG PHÁP HOÁ HỌC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC Trích ly J Keo tụ và J Hấp phụ Trao đổi ionJ tạo bông Trung hòaJ Oxi hóa – khử Nhựa TD Than HT Nhôm HT cation Oxi hóa – khử Nhựa Làm thóang J TD anion Điện giải Ozon hóa Zeolite UV 24-Dec-10 9 24-Dec-10 10 PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC Xử lý nhiệt Kỵ khí J J Hiếu khí Bùn HTJ Sinh trưởng dính Sân phơi bùn J Gia nhiệt Bay hơi Thiêu đốt J Lọc kỵ khí UASB bámJ Lọc nhỏ giọt Aerotank Trao đổi nhiệt Tháp làm mát Lọc cao tải Mương oxy hóa Đĩa SH (RBC) Từng mẻ (SBR) Khử nitơ Tiếp xúc lơ lửng 24-Dec-10 11 24-Dec-10 12 3
  4. 24-Dec-10 LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI v Thông số thiết kế § BOD5 cao → xử lý sinh học SCR § SS cao → phương pháp hoá lý Bể lắng cát Bể lắng đợt I Bể vớt dầu § N, P cao → phương pháp sinh học/hoá lý v Nguồn xả Nước thải § Sông, hồ, biển § Sử dụng lại: • Công nghiệp • Nông nghiệp XỬ LÝ BẬC I 24-Dec-10 13 24-Dec-10 14 QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Bể aerotank Bể lắng đợt II Nước thải Cl2 sau xử l Khử nước Nén bùn Phân hủy kỵ khí Bánh bùn Bể tiếp xúc Chứa bùn chlorine XỬ LÝ BÙN XỬ LÝ SINH HỌC - KHỬ TRÙNG 24-Dec-10 15 24-Dec-10 16 4
  5. 24-Dec-10 24-Dec-10 QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SCR Bể lắng cát Bể lắng đợt I Bể vớt dầu XỬ L BẬ BẬC I Nước thải Bể aeroten Bể lắng đợt II XỬ L Cl Nước thải sau xử l SINH HỌ HỌC 2 Bể tiếp xúc chlorine XỬ L BÙN Khử nước Nén bùn Phân hủy kỵ khí Chứa bùn Bánh bùn 24-Dec-10 17 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 18 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI 24-Dec-10 24-Dec-10 SCRaùc Beå laéng ñôït I Beå taùch daàu Xöû Lyù baäc moät Nöôùc thaûi Beå aeroten Beå Laéng ñôït II Hoá gom daàu Nöôùc thaûi Xöû Lyù sau xöû lyù Cl Sinh Hoïc 2 Beå tieáp xuùc chlorine Xöû Lyù buøn khöû nöôùc baùnh buøn Neùn buøn TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 19 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 20 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 5
  6. 24-Dec-10 24-Dec-10 24-Dec-10 THÀNH PHẦN CỦA NƯỚC THẢI QUY MÔ NHỎ (50 – 100 m3/ngày) XÖÛ LYÙ HOÙA LYÙ Thoâng soá HÀM LƯỢNG Tieâu chuaån nguoàn loïai B Ñaàu vaøo Ñaàu ra DD keo tuï Nöôùc ra pH 7.0 – 11.0 7.5 6.0 – 8.5 Song chaén raùc Keo tuï – Taïo boâng Beå ñieàu hoaø BOD5 toång, 300-700 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2