Bài hát kiếp ve sầu - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
262
lượt xem
74
download

Bài hát kiếp ve sầu - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát kiếp ve sầu - nguyễn ngọc thiện (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát kiếp ve sầu - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

  1. Kieáp ve saàu. nhaïc: Hoa « « » « « lôøi: Nguyeãn Ngoïc Thieän bbb C Ó Œ « « l œ « « « œ œ l ˙ « « »» ˆ « « »»» »J »»» ˆ ˆ « « « ˆ ======================l & j ˆ « »» ‰ œ »œ »»»œ »J »» »» Töø khi em khoâng coøn veà quanh saân laø laàn con Ngaøy chia tay anh moät ñôøi reâu phong moät laàn sau bbb œ »»» œ œ »œ œ »»» »»» »» »» =========================l & «. « ˙ « ‰ « œ « l »»» ˆ j « »œ »œ œ »» »» »»» œ »»» » l = phoá nghe hoang vaéng voâ cuøng Ngaøn aùnh naéng laáp laùnh böôùc « « œ « « « cuoái cho anh thaáy maët ngöôøi Cuoäc soáng vaãn tieáp noái vaéng bbb œ œ œ œ œ l w l « . »J »»» »J »»» »»» »» »» « ˙ « =========================l & « « »» « « l » ˆ ˆ « « « « œ œ « « « ˆ « ˆ »»» ˆ j »J »» = theo em ñang ñeán nôi naøo Ngaøy chia ly khoâng coøn gì trong tay xa nhau anh soáng voâ chöøng Coøn gì ñaâu khi gioøng ñôøi chia hai bbb ˙ »»» ‰ œ »œ »»»œ œ »J »» »» »»» œ œ »œ œ »»» »»» »» »» «. « ˙ « « ˆ « « ˆ= « « =========================l & l » l « « chæ coøn noãi nhôù vôùi anh suoát ñeâm daøi coù con chæ coøn nöôùc maét oâm anh ñeán muoân ñôøi Nhöõng ñeâm bbb « « « ˆ « « « œ « « ‰ « « « « « « « « l « »»» « « ˆ _ ˆ « « « ˆ « ˆ « « « ˆ « j ˆ ˆ « « « «= =========================l & j « « ˆ l « « e ˆ _ ˆ ˆ « « « « « ˆ j « soùng ngoaøi khôi traøn vaøo thuyeàn anh cuoán ñi roài nhöõng öôùc mô sau cuøng toái trieàn mieân coøn moät mình anh tieác thöông hoaøi nhöõng daáu yeâu trong ñôøi. bbb Œ « « « « « l « « « « « l « œ ‰ œ =l « « « « « « « « « « « »»» j j ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « « « « « ========================= & { ” »»» « « j ˆ « _ w bbb w œ »œ œ œ »œ ˙ œ œ »œ »»œ ˙ . » »»» »» »J »» œ »» »»» Anh yeâu em yeâu say ñaém khoâng caàn toan tính nghó say laøm » » » »»» ‰ œ »œ = l Œ »» »» »» »» »» l »» =========================l & » l »» » »»» l˙ œ œ œ »» » » b b b œ œ œ œ »œ ˙ ‰ œ œ »»»œ »»» »»» »»» œ œ ˙ ‰ »J œ = »»» »»» »»» »»» » »» chi Anh yeâu em sao chua xoùt laõng queân thaùng ngaøy Chôø ngaøy em » l » J »»» »»» » »» l »» »»œ »»» »œ l »» ========================= & l bbb œ « « « . œ œ œ »»» « « « »J »» »»» ˙ ‰ »J »œ »œ ñeán tieáng haùt vuùt cao Chæ coøn tia naéng aám aùp beân ñôøi Cuøng ngaøn maây ˆ « ˆ »» l » œ »»» œ »»» w »»œ »» = »» « ˆ « =========================l & l l »»» b b b œ œ œ œ »»»œ l »»»˙ »»» »»» »»» »»» ‰ œ »œ »œ » »J »» »» œ œ œ œ »œ »» »» »» »»» » traéng löõng lôø vuùt cao bay leân choán xa Moät ngaøy em =========================l & »» l » » »= b b b ˙ ‰ œ »»»œ œ œ « « « . œ œ œ œ »œ »œ w »J »»» »»» « « « »J »»» »»» »»» »» »» ñeán goùc phoá haùt ca Töøng ñaøn chim eùn chuùm chím moâi cöôøi »»» »» ˆ « ˆ »» l « ˆ « »˙ . Œ ========================= & l l l »» = ” Laø ñôøi anh bôùt meät nhoaøi haùt rong trong kieáp ve saàu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản