Bài hát những ngày anh đi khỏi - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
153
lượt xem
31
download

Bài hát những ngày anh đi khỏi - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát những ngày anh đi khỏi - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát những ngày anh đi khỏi - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Nhöõng ngaøy anh ñi khoûi. Vuõ Thaønh An #3 Ó œ « « « « « « & 4 »»» l « « . « l « ˆ ˆ ˆ _ « « « « ====================== l j ˙ « l « «. « l ˙ « ˆ « ˆ « ˆ »»» « j « ˆ « «= ˆ « « Nhöõng ngaøy anh ñi khoûi ñôøi em buoàn toùc roái chôø # « « « « « «. « l « ˆ ˆ _ _ « « « « « « « « « « l « « _. « l « ˆ « ˆ ˙ =========================l & « _ ˆ « j « ˆ « « ‰ œ « «. « J « « « »»» l ˆ ˆ ˆ « « « j j ˙ ˆ _ « « « ˆ « anh chôø vôøi vôïi vaït aùo maøu taû tôi Nhöõng töôûng mau gaëp # & _« « l « «. « l ˙ « ˆ « « « « »» ˆ ˆ ˆ » « « «j « l « «. « l « « « « ˆ ˆ « « « « _ _ =========================l ˆ « « « ˙ « j ˙ ˆ _ « « « « _ ˆ « laïi ngôø ñaâu ngöôøi ñi maõi ngöôøi choán naøy loãi laàm ngöôøi # « « » œ » » « « « « « « l « Œ l « « »œ »œ »» »œ l ˙ . ˆ £ « « « « «« « « « » »»» « « ˆ =========================l & ˆ _. _ __ ˙ « ˆ ˆ «« « ˆ « » »» « « œ »œ »œ »œ « « » l « « »» »» »» »» « ˆ « «# _ ˆ « ˆ « ˆ choán naøo tình chung Kyû nieäm xöa em daãm leân roài tìm cuoäc vui ñaãm öôùt ñoâi # « «. ˙ « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « l ˙ ˆ ˆ « « « ˆ « ˙ Œ « « »œ »œ œ »œ « l »»» » « « » »»» »» »» l l _ « « « ========================= & « ˆ ˆ « ˆ « l « « « ˆ ˆ moâi maëc ngöôøi yeâu em vaãn chôi vôi tìm soáng Cöôøi leân em naêm thaùng khoâng # ˙. »»» « « »œ »œ œ »œ « . « « » » »»» » « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « l ˙ ˆ « « œ »»» l « « » » « ˆ » l ˙ =========================l & ˆ « « l _ « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ ñôïi ñöøng ngaïi chi son thaém toâ moâi duø ra sao anh vaãn thöông em suoát # & «« ‰ œ l « «. ˙ « »J « « »» ˆ ˆ « « « l « « _ j « ˆ « « ˙ « l « «. « l ˙ « ˆ « =========================l « « « »» ˆ ˆ ˆ » « « «j « « ˆ « ñôøi Suoát thôøi gian cuoàn cuoän thuyeàn em giôø xoay höôùng coøn # « « « « « œ l « «. « l « « l « « _ _ _ l« «_ « l « « «. « l « ˆ ˆ « « « « « « « ˙ ˆ « ˆ « ========================= & « « ˆ. j ˆ « « »»» « « « _ « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « j ˙ « « « « « j ˙ ˆ _ « ˆ « daêm hôi tình muoän thôû khoùi hoàng traàm höông Chuùc ngöôøi ñi nghìn daëm coøn # « « « ˙ « « « « « « « « « . « »» ˆ ˆ ˆ l » « « « j « l « « . _ l _ _ l « « _ _ _ _l « . ” ˆ ˆ « « « « ========================= & ˆ « « « « « «£ « « « ˆ ˆ « . «# _ « ˙ « « « j « ˆ _ ˙ ˆ « ˆ ˆ ˆ« « « « « «ˆ « « neùt cöôøi töôi thaém göûi thöông lôøi caàu nguyeän veà cuoái ñôøi bình yeân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản