intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

bài tập kế toán tài chính-Phương pháp tính giá vốn thành phẩm

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:127

394
lượt xem
113
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi có số liệu tại tháng 3 năm 2005 như sau : Phương pháp tính giá vốn thành phẩm là phương pháp bình quân gia quyền tính nguyên vật liệu xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ . Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài tập kế toán tài chính-Phương pháp tính giá vốn thành phẩm

 1. 1
 2. bài Công ty d ch v thương m i Tràng Thi có s li u t i tháng 3 năm 2005 như sau : Phương pháp tính giá v n thành ph m là phương pháp bình quân gia quy n tính nguyên v t li u xu t kho là phương pháp bình quân c kỳ d tr . Thu GTGT theo phương pháp kh u tr . A . S dư u kỳ c a m t s tài kho n trong tháng 3 năm 2005 như sau : SHTK Tªn tµi kho¶n D− nî D− cã 111 TiÒn mÆt 812.539.581 112 TiÒn göi ng©n hµng 971.044.531 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 352.070.127 141 T¹m øng 678.321.920 142 Chi phÝ tr¶ tr−íc 10.000.680 152 Nguyªn vËt liÖu 87.620.880 154 875.246.351 155 Thµnh phÈm 46.397.600 211 Tµi s¶n cè ®Þnh 3.681.617.619 214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 982.120.000 311 Vay ng¾n h¹n 201.000.000 331 Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 872.103.000 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 40.000.000 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 42.000.000 341 Vay dµi h¹n 1.397.025.369 411 Nguån vèn kinh doanh 1.523.387.902 414 Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 212.000.000 421 Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi 1.032.103.000 431 Quü khen th−ëng phóc lîi 311.000.000 441 Nguån vèn ®Çu t− XDCB 902.120.000 Tæng 7.514.859.289 7.514.859.271 S dư chi ti t các tài kho n Tài kho n 152 “Nguyên v t li u” 2
 3. Tài kho n 131 “Ph i thu c a khách hàng” STT Tên khách hàng S ti n 1 Công ty TNHH Nam Lâm 225.000.000 2 Công ty TNHH H i Anh 16.000.000 3 i h c Lu t - Hà N i 52.000.000 4 Công ty TNHH Mai Thuý 1.936.000 5 Công ty TNHH Ng c Tuy t 57.134.127 C ng 352.070.127 Tài kho n 331 “Ph i tr ngư i bán” STT Tªn nhµ cung cÊp Thµnh tiÒn 1 C«ng ty TNHH VÜnh Long 19.000.000 2 C«ng ty Th¸i Hoµn 689.000.000 3 C«ng ty Mü Hµ 168.103.000 Céng 876.103.000 3
 4. Tài kho n 154 Sè TT Tªn s¶n phÈm Thµnh tiÒn 1 GhÕ tùa 300.000.000 2 Bµn trang ®iÓm 402.000.000 3 SËp 173.246.351 Céng 875.246.351 Tài kho n 155 “Thành ph m” STT Tªn s¶n phÈm Sè l−îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 GhÕ tùa 20 1.020.000 20.400.000 2 Bµn trang ®iÓm 50 519.952 25.997.600 Céng 46.397.600 B . Trong kỳ có các nghi p v kinh t phát sinh như sau : 1 . PNK 01 ngày 01/3 , nh p mua 50 m³ g Dáng Hương c a Công ty Vĩnh Long , giá mua chưa có thu VAT 10% là 4.100.000 ng / m³ . Công ty ã thanh toán b ng TGNH ( PC s 01 ) . 2 . Ngày 02/3 , Công ty TNHH Nam Lâm thanh toán ti n hàng còn n kỳ trư c b ng chuy n kho n ( PT s 01 ) . 3 . PNK 02 ngày 02/3 , nh p mua 100 Kg inh c a Công ty Thuỳ Linh , ơn giá chưa có thu VAT 10% là 10.000 / Kg , Công ty tr ngay b ng TGNH ( PC s 02 ) . 4 . Ngày 03/3 , rút TGNH v nh p qu TM 50.000.000 ( PT s 02 ) 5 . Ngày 04/3 , Công ty thanh toán ti n cho Công ty Vĩnh Long s ti n còn n kỳ trư c b ng TGNH ( PC s 03 ) . 6 . PNK s 03 ngày 05/3 , nh p mua 100 m³ g lim c a Công ty Thái Hoàn , giá mua chưa có thu VAT 10% là 3.000.000 ng / m³ , Công ty ã thanh toán b ng chuy n kho n . 7 . Ngày 05/3 , Công ty TNHH H i Anh thanh toán n t ti n hàng còn n kỳ trư c b ng TGNH ( PT s 03 ) . 8 . PNK s 04 ngày 06/3 , nh p mua 50 m³ g vên vên c a Công ty M Hà, giá chưa có thu VAT 10% là 3.000.000 ng / m³ , Công ty ã thanh toán 100.000.000 b ng chuy n kho n , s còn l i b ng ti n m t ( PC s 05 ) . 9 . Ngày 06/3 , Công ty TNHH Mai Thúy thanh toán ti n hàng còn n kỳ trư c b ng ti n m t ( PC s 05 ). 10. Ngày 07/3 , thanh toán ti n hàng còn n kỳ trư c cho Công ty Thái Hoàn b ng ti n m t ( PC s 06 ) . 11 . Ngày 09/3 , nh p mua 20 h p vecni c a Công ty Bi c Lan ( PNK s 05 ) ơn giá chưa thu VAT 10% là 55.000 ng / h p , chưa thanh toán . 12 . Ngày 10/3 , trư ng i H c Lu t thanh toán ti n hàng còn n kỳ trư c b ng ti n m t.( PT s 05 ) 13. Ngày 10/3, công ty mua m t máy bào b n m t c a nhà máy Quý Dương , ơn giá chưa thu 110.000.000 ng ( VAT 10 % ) . Công ty ã thanh toán 1/2 b ng ti n g i ngân hàng , s còn l i n ( PC s 07 ) 14 . Ngày 11/3 , Công ty TNHH Ng c Tuy t thanh toán ti n hàng còn n kỳ trư c b ng TM ( PT s 06 ) 4
 5. 15 . Ngày 12/3 , Công ty thanh toán ti n thu cho Nhà Nư c b ng TGNH ( PC s 08 ) 16 . Ngày 12/3 , Công ty thanh toán ti n cho Công ty M Hà s ti n còn n kỳ trư c b ng ti n g i ngân hàng ( PT s 09 ) 17 . PNK s 06 , ngày 13/3 , Công ty mua 50 m³ g tán , ơn giá chưa thu VAT 10% là 2.000.000 ng / m³ . Công ty ã thanh toán b ng ti n g i ngân hàng ( PC s 10 ) 18 . Ngày 14/3 , thanh toán ti n n kỳ này cho Công ty Bi c Lan b ng ti n g i ngân hàng ( PC s 11 ) 19 . Ngày 15/3 , thanh toán ti n hàng cho nhà máy Quý Dương còn n kỳ này b ng ti n m t ( PC s 12 ) 20 . Xu t 30 m³ g Dáng Hương s n xu t t tư ng ( PXK s 01 – 16/3 ) 21 . Xu t 50 m³ g lim s n xu t bàn ( PXK s 02 – 16/3 ) 22 . Xu t 30 m³ g vên vên s n xu t giư ng ( PXK s 03 – 17/3 ) 23 . Xu t 65 kg inh s n xu t t tư ng , bàn , giư ng ( PXK s 04 – 17/3 ) STT Tªn hµng Sè l−îng 1 Tñ t−êng 15kg 2 Bµn 20kg 3 Gi−êng 30kg 24 . Xu t 15 h p vecni ánh t , bàn , giư ng ( PXK s 05 – 18/3 ) STT Tªn hµng Sè l−îng 1 Tñ t−êng 5 2 Bµn 5 3 Gi−êng 5 25 . Trích KH – TSC cho các b ph n _ B ph n sx : 35.000.000 _ B ph n bán hàng : 10.000.000 _ B ph n qu n lý doanh nghi p : 5.000.000 26 . Trích chi phí tr trư c cho t ng lo i s n ph m t tư ng , bàn h c , giư ng là 7.175.000 27 . Phân b lương cho CNTTSX stt Tªn s¶n phÈm sè tiÒn 1 Tñ t−êng 15.200.000 2 Bµn 10.872.000 3 Gi−êng 20.080.000 28 . Phân b lương cho b ph n qu n lý phân xư ng ngày 21/3 là 18.315.000 29 . Phân b lương cho BPBH , BPQLDN . BPBH 9.902.000 BPQLDN 12.900.000 30 . Trích BHXH , BHYT , KPC theo t l quy nh ngày 23/3 5
 6. 31 . Thanh toán ti n lương cho CNV trong kỳ = TM ( PC s 13 ) 32 . Thanh toán ti n i n cho Công ty i n l c và phân b cho các s n ph m = TM ( VAT 10% ) – 25/3 PC s 14 _ i v i b ph n s n xu t 9.700.000 _ i v i b ph n bán hàng 2.000.000 _ i v i b ph n qu n lý doanh nghi p 3.000.000 33 . Nh p kho thành ph m : 15 t , 50 bàn , 40 giư ng ( PNK s 07 ) – 26/3 34 . Xu t bán cho Công ty TNHH Nam Lâm 10 t giá chưa thu 10% là 15.000.000 ( PXK s 06 ) , ã thu = TM ( PT s 07 ) –27/3 35 . Xu t bán 20 b bàn cho trư ng i H c Lu t – Hà N i ( PNK s 07 ) Giá bán chưa có thu là 4.100.000 ng / b ( VAT 10% ) , ã thu 1/2 = TM , s còn l i n ( PXK 07 – PT 08 ) – 28/3 36 . Xu t bán 5 b gh t a cho Công ty TNHH Mai Thuý. Giá bán chưa có thu 2.200.000 ng/ chi c ( VAT 10% ) , i thu = TM ( PXK 08 – PT 09 ) –29/3 37 . Xu t bán 10 chi c bàn trang i m cho Công ty thương m i Hà Giang . Giá bán chưa có thu 1.000.000 ( VAT 10% , chưa thu ti n ( PXK s 9 ) –29/3 Công ty áp d ng phương pháp tính giá NVL xu t dùng theo phương pháp bình quân c kỳ d tr . Giá ơn v bình quân Giá th c t v t li u t n u kỳ + nh p trong kỳ = c kỳ d tr Lương th c t v t li u t n u kỳ + nh p trong kỳ 1 . ơn giá g vên vên . 72.625.000 + 150.000.000 ơn giá g vên vên = 25 + 50 = 2.968.333,333 2 . ơn giá inh 100.000 + 1000.000 inh = 10 + 100 = 10.000 3 . Vecni . 1.610.000 + 1.100.000 Vecni = 35 + 20 = 49.272,72727 nh kho n . 1 . Mua 50 cm³ g Dáng Hương c a Công ty Vĩnh Long N TK 152 (Dáng Hương) 205.000.000 N TK 133 20.500.000 Có TK 112 225.500.000 2 . Công ty TNHH Nam Lâm thanh toán ti n hàng còn n kỳ trư c b ng TGNH . N TK 112 225.000.000 Có TK 131 (Nam Lâm) 225.000.000 3 . Mua 100 kg inh c a Công ty Thuỳ Linh N TK 152 ( inh) 1.000.000 N TK 133 1.100.000 Có TK 112 1.100.000 6
 7. 4 . Rút TGNH v nh p qu ti n m t N TK 111 50.000.000 Có TK 112 50.000.000 5 . Công ty thanh toán ti n lương cho Công ty Vĩnh Long s ti n còn n kỳ trư c b ng chuy n kho n N TK 331 (Vĩnh Long) 15.000.000 Có TK 112 15.000.000 6 . Mua 100 m³ g lim c a Công ty Thái Hoàn N TK 152 (g lim) 300.000.000 N TK 133 30.000.000 Có TK 112 330.000.000 7 . Công ty TNHH H i Anh thanh toán n t ti n hàng còn n kỳ trư c b ng TGNH . N TK 112 16.000.000 Có TK 131 (H i Anh) 16.000.000 8 . Mua 50 m³ g vên vên c a Công ty M Hà . N TK 152 (g vên vên) 150.000.000 N TK 133 15.000.000 Có TK 112 100.000.000 Có TK 111 65.000.000 9 . Công ty TNHH Mai Thuý thanh toán ti n hàng còn n kỳ trư c b ng TGNH . N TK 111 1.936.000 Có TK 131 (Mai Thuý) 1.936.000 10 . Thanh toán ti n hàng còn n kỳ trư c cho Công ty Thái Hoàn N TK 331 (Thái Hoàn) 689.000.000 Có TK 111 689.000.000 11 . Mua 20 h p Vecni c a Công ty Bi c Lan N TK 152 (vecni) 1.100.000 N TK 133 110.000 Có TK 331 1.210.000 12 . Trư ng i H c Lu t thanh toán ti n hàng còn n kỳ trư c b ng TM N TK 111 52.000.000 Có TK 131 ( H Lu t) 52.000.000 13 . Công ty mua 1 máy bào 4 m t c a nhà máy Quý Dương N TK 211 110.000.000 N TK 133 11.000.000 Có TK 112 60.500.000 Có TK 331 60.500.000 14 . Công ty TNHH Ng c Tuy t thanh toán ti n hàng còn n kỳ trư c b ng TM N TK 111 57.134.127 Có TK 131 (Ng c Tuy t)57.134.127 15 . Công ty thanh toán ti n thu cho Nhà nư c N TK 333 40.000.000 Có TK 112 40.000.000 16 . Công ty thanh toán ti n cho Công ty M Hà ti n hàng còn n kỳ trư c = TM N TK 331 (M Hà) 168.103.000 Có TK 112 168.103.000 17 . Công ty mua 50 m³ g tán N TK 152 (g tán) 100.000.000 7
 8. N Tk 133 10.000.000 Có TK 112 110.000.000 18 . Thanh toán ti n hàng còn n kỳ này cho Công ty Bi c Lan N TK 331 (Bi c Lan) 1.210.000 Có TK 112 1.210.000 19 . Thanh toán ti n hàng cho nhà máy Quý Dương còn n kỳ này = TM N TK 331 (Quý Dương) 60.500.000 Có TK 111 60.500.000 20 . Xu t 30 m³ g Dáng Hương s n xu t t N TK 621 123.000.000 Có TK 152 (Dáng Hương) 123.000.000 21 . Xu t 30 m³ g lim s n xu t bàn N TK 621 150.000.000 Có TK 152 (lim) 150.000.000 22 . Xu t30 m³ g vên vên s n xu t giư ng N TK 621 89.049.999,99 Có TK 152 (vên vên) 89.049.999,99 23 . Xu t 65 kg inh óng t , bàn , giư ng N TK 621 650.000 - T tư ng 150.000 - Bàn 200.000 - Giư ng 300.000 Có TK 152 ( inh) 650.000 24 . Xu t 15 h p vecni s n xu t t , bàn , giư ng N TK 621 739.090,9092 - T tư ng 246.363,6364 - Bàn 246.363,6364 - Giư ng 246.363,6364 Có TK 152 (vecni) 739.090,9092 25 . Trích KH – TSC N TK 627 N TK 641 10.000.000 N TK 642 5.000.000 Có TK 214 50.000.000 26 . Trích chi phí tr trư c cho t ng lo i s n ph m N TK 627 7.175.000 Có TK 142 7.175.000 27. Phân b lương cho CNTTSX N TK 622 46.152.000 - T tư ng 15.200.000 - Bàn 10.872.000 - Giư ng 20.080.000 Có TK 334 46.152.000 28 . Phân b lương cho b ph n QLPX N TK 627 18.315.000 Có TK 334 18.315.000 29 . Phân b ti n lương cho b ph n bán hàng , b ph n QLDN N TK 641 9.902.000 8
 9. N TK 642 12.900.000 Có TK 334 22.802.000 30 . Trích BHYT , BHXH , KPC theo t l quy nh N TK 334 5.236.140 N TK 627 3.479.850 N TK 622 (T tư ng) 2.888.000 N TK 622 (Bàn) 2.065.680 N TK 622 (Giư ng) 3.815.200 N TK 641 1.881.380 N TK 642 2.451.000 Có TK 338 21.817.250 Có TK 338 (2) 1.745.380 (3) 17.453.800 (4) 2.618.070 31. Thanh toán ti n lương cho CBCNV trong kỳ N TK 334 82.032.860 Có TK 111 82.032.860 32 . Thanh toán ti n i n cho Công ty i n l c và phân b cho các s n ph m N TK 627 9.700.000 N TK 641 2.000.000 N TK 642 3.000.000 N TK 133 1.470.000 Có TK 111 16.170.000 33 . Nh p kho thành ph m . T p h p chi phí và tính giá thành s n ph m . Tính giá thành cho 15 t . Gía thành s n ph m CPDDK Phát Kho n m c CPDDK CPDCK trong kỳ sinh trong kỳ Giá thành Giá thành V 621 123.369.363,6 123.369.363,6 622 18.088.000 18.088.000 627 20.388.998,14 20.388.998,14 T ng 161.873.361,7 161.873.361,7 10.791.557,45 T p h p chi phí cho 50 b bàn Gía thành s n ph m CPDDK Phát Kho n m c CPDDK CPDCK trong kỳ sinh trong kỳ Giá thành Giá thành V 621 150.446.363,6 150.446.363,6 622 12.937.680 12.937.680 9
 10. 627 14.583.499,19 14.583.499,19 T ng 177.967.542,8 177.967.542,8 3.559.350,856 T p h p giá thành cho 40 b giư ng Gía thành s n ph m CPDDK Phát Kho n m c CPDDK CPDCK trong kỳ sinh trong kỳ Giá thành Giá thành V 621 89.596.363,63 89.596.363,63 622 23.895.200 23.895.200 627 26.934.939,64 26.934.939,64 T ng 140.426.503,3 140.426.503,3 a . N TK 154 (T tư ng) 161.873.361,7 Có TK 621 123.396.363,6 Có TK 622 18.088.000 Có TK 627 20.388.998,6 b . N TK 154 (Bàn) 177.967.542,8 Có TK 621 150.446.363,6 Có TK 622 12.937.680 Có TK 627 14.583.499,19 c . N TK 154 (Giư ng) 140.426.503,3 Có TK 621 89.596.363,6 Có TK 622 23.895.200 Có TK 627 26.934.939,64 d . Nh p kho thành ph m N TK 155 480.267.407,8 Có TK 154 480.267.407,8 34 . Xu t bán cho Công ty TNHH Nam Lâm làm 10 t tư ng a . Giá v n N TK 632 107.915574,5 Có TK 155 107.915574,5 b . Doanh thu N TK 111 165.000.000 Có TK 511 150.000.000 Có TK 333 15.000.000 35 . Xu t bán 20 bàn cho trư ng H Lu t a . Giá v n N TK 632 71.187.017,12 Có TK 155 71.187.017,12 b . Doanh thu N TK 111 45.100.000 N TK 131 45.100.000 10
 11. Có TK 511 82.000.000 Có TK 333 8.200.000 36 . Xu t bán 5 gh t a cho Công ty TNHH Mai Thuý a . Giá v n N TK 632 5.100.000 Có TK 155 5.100.000 b . Doanh thu N TK 111 12.100.000 Có TK 511 11.000.000 Có TK 333 1.100.000 37 . Xu t bán 10 bàn trang i m cho Công ty thương m i Hà Giang a . Giá v n N TK 632 5.199.520 Có TK 155 5.199.520 b . Doanh thu N TK 131 11.000.000 Có TK 511 10.000.000 Có TK 333 1.000.000 38 . K t chuy n giá v n N TK 911 189.402.111,6 Có TK 632 189.402.111,6 39 . K t chuy n chi phí bán hàng , chi phí qu n lý N TK 911 47.134.380 Có TK 641 23.783.380 Có TK 642 23.351.000 40 . K t doanh thu N TK 511 250.000.000 Có TK 911 250.000.000 41 . K t chuy n lãi N TK 911 16.463.508,4 Có TK 421 16.463.508,4 42 . ∑ 133 88.180.000 ∑ 333 25.300.000 11
 12. K t chuy n VAT ph i n p N 333 Có 133 25.300.000 TK152 (Dáng Hương) TK152 (Lim) (1)205.000.000 123.000.000 (6)300.000.000 150.000.000(21) 205.000.000 123.000.000 300.000.000 150.000.000 TK152 (g tán) TK152( inh) (17)100.000.000 100.000 (3) 100.000 650.000(23) 100.000.000 100.000 650.000 SD:1.100.000 TK152(vên vên) TK152( inh) 72.625.000 100.000 (8)150.000.000 89.049.999,99 (11)1.100.000 739.090,9092 150.000.000 89.049.999,99 1.100.000 739.090,9092 SD:133.575.000 SD:1.970.909,091 TK152 TK133 87.620.880 (1)20.500.000 25.300.000(42) (1)205.000.000 123.000.000(20) (3)100.000.000 (3)1.000.000 150.000.000(21) (6)30.000.000 (6)300.000.000 89.049.999,99(22) (8)15.000.000 12
 13. (8)150.000.000 650.000(23) (11)110.000 (11)1.100.000 739.090,9092(24) (13)11.000.000 (17)100.000.000 (17)10.000.000 757.100.000 363.439.090,9 (32)1.470.000 SD:481.281.789,1 88.180.000 25.300.000 SD:62.880.000 TK131(Nam Lâm) TK131(H i Anh) 225.000.000 16.000.000 225.000.000(2) 16.000.000(7) 225.000.000 16.000.000 SD: 0 SD: 0 TK131(Mai Thuý) TK 131(Hà Giang) 1.936.000 (37)11.000.000 1.936.000 11.000.000 1.936.000 SD: 0 TK131 TK333 52.000.000 57.134.127 (35)45.100.000 52.000.000(12) 57.134.127(14) 45.100.000 52.000.000 57.134.127 SD: 45.100.000 SD: 0 TK131 TK333 352.000.000 40.000.000 13
 14. (35)45.100.000 225.000.000(2) (15)40.000.000 15.000.000(34b) (37)11.000.000 16.000.000(7) (42)25.300.000 8.200.000(35b) 1.936.000(9) 1.100.000(36b) 52.000.000(12) 1.100.000(37b) 57.134.127(14) 65.300.000 25.300.000 TK154 TK155 875.246.351 46.397.600 (33)480.267.407,8 480.267.407,8(33b) (33)480.267.407,8 107.915.574,5(34a) 480.267.407,8 480.267.407,8 71.187.017,12(35a) 5.100.000(36a) 5.199.520(37a) SD:875.246.351 480.267.407,8 189.402.111,6 SD:337.262.896,2 TK211 TK214 3.681.617.619 982.120.000 (13)110.000.000 50.000.000 110.000.000 50.000.000 SD:3.791.617.619 SD:1.032.120.000 TK142 TK334 10.000.680 42.000.000 7.175.000 (30)5.236.140 46.152.000(27) 7.175.000 (31)5.236.140 46.152.000(28) SD: 2.825.680 22.802.000(29) 87.269.000 87.269.000 SD:42.000.000 14
 15. TK338 TK421 21.617.250(30) 1.032.103.000 21.617.250 16.463.508,4(41) SD:21.817.250 16.463.508,4 1.048.566.508 TK111 TK112 812.539.581 971.044.513 (4)50.000.000 65.000.000(9) (2)225.000.000 225.500.000(1) (9)1.936.000 689.000.000(10) (7)16.000.000 1.100.000(3) (12)52.000.000 60.500.000(19) 50.000.000(4) (14)57.134.127 82.032.860(31) 15.000.000(5) (34)165.000.000 16.170.000(32) 330.000.000(6) (35)45.100.000 100.000.000(8) (36)12.100.000 60.500.000(13) 383.270.127 912.702.860 40.000.000(15) 168.103.000(16) SD: 283.106.848 110.000.000(17) 1.210.000(18) 241.000.000 1.101.413.000 SD:110.631.513 TK641 TK642 (25)10.000.000 23.783.380(39) (25)5.000.000 23.351.000(39) (26)9.902.000 (29)12.900.000 (30)1.881.380 (30)2.451.000 (32)2.000.000 (32)3.000.000 23.783.380 23.783.380 23.351.000 23.351.000 TK632 TK331(Vĩnh Long) (34a)107.915.574,5 15.000.000 15
 16. (35a)71.187.017,12 189.401.519,6 (5)15.000.000 (36a)5.100.000 (37a)5.199.000 0 189.401.591,6 189.401.519,6 TK331(M Hà) TK331(Bi c Lan) 168.103.000 (18)1.210.000 1.210.000(11) (15) 168.103.000 1.210.000 1.210.000 168.103.000 0 TK331(Quý Dương) TK331(Thái Hoàn) (19)60.500.000 60.500.000(13) 689.000.000 60.500.000 60.500.000 (10)689.000.000 689.000.000 0 TK621(tư tư ng) TK621(Bàn b c) (20)123.000.000 123.396.363,6(33a) (21)150.000.000 150.446.363,6(33b) (23)150.000 (23)200.000 (24)246.363,6364 (24)246.363,6364 123.396.363,6 123.396.363,6 150.446.363,6 150.446.363,6 TK621(giư ng) TK622(T tư ng) (27)20.080.000 23.895.200(33) (27)15.200.000 18.088.000(33) (30)3.815.000 (30)2.888.000 23.895.200 23.895.200 18.088.000 18.088.000 16
 17. TK622(bàn h c) TK622(giư ng) (27)10.872.000 12.937.680(33) (27)20.080.000 23.895.200(33) (30)2.065.680 (30)3.815.000 12.937.680 12.937.680 23.895.200 23.895.200 TK627(t giư ng) TK627(bàn h c) (25)10.000.000 (25)15.000.000 23.980.100(33) (26)3.000.000 (26)2.875.000 (28)5.325.000 (28)4.290.000 (30)1.011.750 (30)815.100 (32)4.500.000 (32)1.000.000 23.836.750 23.836.750 23.980.100 23.980.100 TK627(giư ng) TK627 (25)10.000.000 25.853.000 (25)35.000.000 73.669.850(33) (26)1.300.000 (26)7.175.000 (28)8.700.000 (28)18.315.000 (30)1.653.000 (30)3.479.850 (32)4.200.000 (32)9.700.000 25.853.000 25.853.000 73.669.850 73.669.850 TK621 TK622 (20)123.000.000 363.439.090,9(33) (27)46.152.000 54.920.880(33) (21)150.000.000 (30)8.768.880 (22)89.049.999,99 (23)650.000 54.920.880 54.920.880 (24)739.090,9092 363.439.090,9 363.439.090,9 TK911 TK331 (38)189.402.111 253.000.000 872.103.000 (39)47.134.380 (40)16.463.508,4 (5)15.000.000 1.210.000(11) (10)689.000.000 60.500.000(13) (15)168.103.000 253.000.000 253.000.000 (18)1.210.000 (19)60.500.000 17
 18. 933.813.000 67.710.000 SD: 0 ∑627 : 73.669.850 ∑622 : 54.920.880 73.669.850 627 (t tư ng) = x 15.200.000 = 20.388.998,14 54.920.880 73.669.850 627 (bàn h c) = x 10.872.000 = 14.583.499,19 54.920.880 73.669.850 627 (giư ng) = x 20.080.000 = 26.934.939,64 54.920.880 ơn v :. CTCPCD.... Phi u chi Quy n s :.01. M u s 02-TT a ch :..ý Yên Nam nh Ngày 01 tháng 03 năm 2005 S : 01 Q s : 141-TC/Q /C K c a B tài chính Ngày 1/11/1995 N TK 152 - 133 Có TK 112 H tên ngư i nh n : Văn Tùng..............................................................…….. a ch : .........Công ty d ch v thương m i Tràng Thi ............................................. Lý do chi : .....Mua g Dáng Hương...............................................………………. 18
 19. S ti n : ...225.500.000.......(vi t b ng ch ): Hai trăm hai mươi lăm tri u năm trăm ngàn ng ................… Kèm theo..............04..................Ch ng t g c........H p ng 01, h - GTGT, BBKN, PNK.........………… ...................... ã nh n s ti n (vi t b ng ch ).:....Hai trăm hai mươi lăm tri u năm trăm ngàn ng . .................. Ngày ...01...tháng..03....năm..03...... Ngư i l p bi u Ngư i nh n ti n Th qu K toán trư ng Th trư ng ơn v (ký, h tên) (ký, h tên) (ký, h tên) (ký, h tên) (ký, h tên) + T giá ngo i t (vàng, b c, á, quý) :....................... + S ti n quy i : ....................................................... Phi u nh p kho Ngày 01 tháng 03 năm 2005 S : 01 N : 152 - 133 Có: 112 H tên ngư i giao hàng: inh TháI Toàn Theo BBKN s : 00001. Ngày 01 tháng 03 năm 2005 c a Công ty d ch v thương m i Tràng Thi Nh p t i kho: Công ty Vĩnh Long ơn S lư ng v stt Tên, qui cách s n Mã s ơn giá Thành ti n ph m hàng hoá Ch ng t Th c nh p 1 G Dáng Hương cm3 50 4.100.000 205.000.000 C ng 205.000.000 Th trư ng ơn v Ph trách cung tiêu Ngư i nh p Th kho (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) 19
 20. ơn v : Công ty d ch v thương m i Tràng Thi C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam S : 01 c l p – T do – H nh phúc ----*----- H p ng : Mua bán Năm 2005 - Căn c vào pháp l nh H KT c a H i ng Nhà nư c, nư c c ng hoà XHCN Vi t Nam công b ngày : 29/9/1999 - Căn c vào ngh nh s ……………H BT ngày……./…./1989 c a H i ng B trư ng hư ng d n v ic thi hành pháp l nh H KT Hôm nay, ngày 01 tháng 3 năm 2005 Bên A : inh Thái Toàn Có tài kho n s : 93405 T i : Ngân hàng a ch : 209 Bà Tri u i n tho i : 8249662 Do ông inh Thái Toàn Ch c v : K toán làm i di n Bên B : Văn Tùng Có tài kho n s : 00243 a ch : ý Yên Nam nh i n tho i : 035082496 Do ông bà Tr n Xuân Mai Ch c v làm i di n Hai bên bàn b c, tho thu n ký k t h p ng theo các i u kho n sau ây : i u 1 : Tên hàng – s lư ng – giá c STT Tên hàng và quy cách VT S lư ng ơn giá Thành ti n 3 01 G Dáng Hương Cm 50 4.100.000 205.000.000 i u 2 : Bên B mua c a bên A nh ng m t hàng STT Tên hàng và quy cách VT S lư ng ơn giá Thành ti n 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2