intTypePromotion=3

Bài tập trắc nghiệm cơ học vật rắn tĩnh học

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
195
lượt xem
40
download

Bài tập trắc nghiệm cơ học vật rắn tĩnh học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm cơ học vật rắn tĩnh học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm cơ học vật rắn tĩnh học

  1. Bài t p tr c nghi m cơ v t r n tĩnh h c BÀI T P TR C NGHI M Câu 140: Xác đ nh kh i tâm c a m t t m m ng vuông đ ng ch t b c t m t ph n có hình d ng và kích thư c như A. Cách O x = 3a/8 B. Cách O x = 2a/9 C. Cách O x = 3a/7 D. Cách O x = a/8. Câu 141: M t bánh xe có đư ng kính 4m, quay v i gia t c góc 4 rad/s. Khi bánh xe b t đ u quay t = Os thì véc tơ bán kính c a đi m P làm v i tr c Ox m t góc 450 . V trí góc c a đi m P t i th i đi m t sau đó A. (450 + 2t2) đ . B. 4 t2 đ . C. (450 + 114,6t2) đ . D. 229,2 t2 đ . Câu 142: Thanh OA có m t b n l O và t a vào qu c u đi m B như hình v . r Thanh ch u tác d ng c a m t l c F có phương n m ngang và đ l n b ng 50N. Tìm ph n l c c a qu c u tác đ ng lên thanh, bi t OB = BA, thanh h p v i phương n m ngang m t góc 60o, kh i lư ng c a thanh không đáng k . A. Q = 54,8 N B. Q = 86,6 N C. Q = 85,75 N D. Q = 72,26 N Câu 143: V t 1 hình tr có momen quán tính I1 và v n t c góc ω 1 đ i v i tr c đ i x ng c a nó. V t 2 hình tr , đ ng tr c v i v t 1; có momen quán tính I2 đ i v i tr c đó và đ ng yên không quay như hình v . V t 2 rơi xu ng d c theo tr c và dính vào v t 1. H hai v t quay v i v n t c góc ω . V n t c góc ω là: I +I I1 I I A. ω = ω 1 1 2 B. ω = ω 1 C. ω = ω 1 1 D. ω = ω 1 2 I2 I 2 + I1 I2 I1 Câu 144: M t tr c máy đ ng ch t g m ba ph n hình tr : ph n 1 đư ng kính 20 cm, dài 30 cm: ph n 2 đư ng kính 15 cm, dài 40 cm; ph n 3 đư ng kính 10 cm, dài 30 cm (Hình v ). Kh i tâm c a tr c là A. xC = 11,25 cm B. xC = 21,25 cm. C. xC = 31,25 cm. D. xC = 41,25 cm. GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 1-
  2. Bài t p tr c nghi m cơ v t r n tĩnh h c Câu 145: Máy A-tút dùng đ nghiên c u chuy n đ ng c a h các v t có kh i lư ng khác nhau. Ngư i ta treo hai qu n ng có kh i lư ng m1 = 2kg và m2 = 3kg vào hai đ u m t s i dây v t qua m t ròng r c có tr c quay c đ nh n m ngang (xem hình v ). Gia t c c a các v t b qua kh i lư ng c a ròng r c g = 10 m/s2. Gi thi t s i dây không dãn và không trư t trên ròng r c. A. a = 1m/s2 B. a = 2m/s2 C. a = 3m/s2 D. a = 4m/s2 Câu 146: Thanh nh AB n m ngang đư c g n vào tư ng t i A, đ u B n i v i tư ng b ng dây BC không dãn. V t có kh i lư ng m = 1kg đư c treo vào B b ng dây BD như hình v . CA = 40cm; AB = 30cm. L c căng c a dây BC có đ l n là : A. 8N B. 12,5N C. 12,25N D. 7N Câu 147: M t v t cân b ng dư i tác d ng đ ng th i c a ba l c song song như hình v . Bi t F1 = 40 N; F2 = 30 N; AB = 140cm; α = 600. Tìm F, OA, OB. A. F = 70N ; OA = 60 cm ; OB = 80 cm. B. F = 70N ; OA = 70 cm ; OB = 70 cm. C. F = 70N ; OA = 80 cm ; OB = 60 cm. D. F = 70N ; OA = 50 cm ; OB = 90 cm. Câu 148: Xác đ nh các ph n l c đ u A xà B c a các m c a h l c đ t lên m t xà . Xà có chi u dài 80 m. A. NA = 15 kN ; NB = 25 kN. B. NA = 20 kN ; NB = 20 kN. C. NA = 17 kN ; NB = 23 kN. D. NA = 25 kN ; NB = 15 kN. Câu 149: M t cái d m đ ng nh t dài 4m tr ng lư ng 5 t n, đư c chôn th ng góc vào b c tư ng dày 0,5m. D m đư c gi sao cho t a lên hai c nh tư ng A và B như trên Hình v GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 2-
  3. Bài t p tr c nghi m cơ v t r n tĩnh h c . Xác đ nh các ph n l c A và B n u đ u C c a d m treo m t v t n ng P = 40 kN. A. QA = 440 kN ; QN = 495 kN B. QA = 240 kN ; QN = 205 kN C. QA = 340 kN ; QN = 295 kN D. QA = 634 kN ; QN = 4125 kN Câu 150: Bi t momen quán tính c a m t bánh xe đ i v i tr c c a nó là 12,3 kg.m2. Bánh xe quay v i v n t c góc không đ i và quay đư c 602 vòng/phút. Đ ng năng c a bánh xe. A. 12.200 J B. 16.800 J C. 18.400 J D. 24.400 J Câu 151: Cho h như Hình v . H n m cân b ng. S c căng T2 c a s i dây n m ngang có giá tr : A. 39,2N C. 0 N B. 18,6 N D. 33,9 N Câu 152: M t cái xà n m ngang có chi u dài 10m, tr ng lư ng 200N.M t đ u xà g n v i b n l tư ng, đ u kia đư c gi b i m t s i dây làm v i phương n m ngang m t góc 60o.như hình v S c căng c a s i dây là: A. 200N C. 115,6N B. 100N D. 173N r Câu 153: M t qu c u O kh i lư ng m k p gi a m t b c tư ng và m t thanh AB nh m t l c F n m ngang đ t t i đ u B c a thanh. Thanh AB có kh i lư ng không đáng k , có th quay đư c quanh tr c A và ti p xúc v i qu c u t i đi m D là đi m gi a c a thanh AB (hình v ) . B qua ma sát gi a qu c u và tư ng. Tính góc α h p b i thanh và tư ng. Chi u dài l c a thanh AB b ng bao nhiêu so v i bán r kính R c a qu c u n u ta tác d ng l c F đúng b ng tr ng lư ng qu c u? A. α = 45o ; l = 2R C. α = 30o ; l = 1,8R B. α = 25 ; l = 1,5R o D. α = 60o ; l = 3R Câu 154: M t thanh ch n đư ng có chi u dài 7,8m, tr ng lư ng 210N. Tr ng tâm G c a thanh cách đ u bên trái 1,2m. Thanh có th quay xung quanh m t tr c n m ngang cách đ u bên trái 1,5m. GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 3-
  4. Bài t p tr c nghi m cơ v t r n tĩnh h c H i ph i tác d ng lên đ u bên ph i m t l c b ng bao nhiêu đ gi thanh n m ngang : A. F = 15N B. F = 12N C. F = 11N D. F = 10N Câu 155: M t s i ch kh i lư ng không đáng k , hai đ u có hai v t n ng như nhau và đư c v t qua m t ròng r c (Hình v ). Ban đ u hai v t có m t v n t c ban đ u nào đó vo. Tìm momen đ ng lư ng c a h hai v t đ i v i tr c quay c a ròng r c. Coi các v t như nh ng ch t đi m. (l1 và l2 là kho ng cách t v t 1 và v t 2 đ n tr c quay) A. 0. B. 2m r vo C. 2m r2 vo D. mvo (l1 + l2) Câu 156: M t cái xà đ ng ch t kh i lư ng 10kg, dài 4m, m t đ u g n vào tư ng nh m t b n l , đ m t kh i lư ng 20kg (Hình v ). S c căng c a s i cáp treo và các thành ph n c a ph n l c c a tư ng tác d ng là lên đ u xà. A. T = 212,5N ; Nx = 284 N ; Ny = 187,75 N B. T = 312,5N ; Nx = 184 N ; Ny = 187,75 N C. T = 212,5N ; Nx = 184 N ; Ny = 987,75 N D. T = 212,5N ; Nx = 184 N ; Ny = 187,75 N Câu 157: Hai thanh đ ng ch t OA và OB kh i lư ng m1 và m2 đư c hàn ch c thành m t góc vuông . Ngư i ta treo h vào đi m O’ b ng m t s i dây O’O. Thanh OA l p v i phương th ng đ ng m t góc α = 6,3o , Cho OA = 3OB = 0,9m ; g = 9,8m/s2 ; m1 = 3m2 = 1,5kg. Momen c a tr ng l c tác d ng lên các thanh đ i v i tr c n m ngang D đi qua O và vuông góc v i m t gi y là A. - 0,73Nm B. 32 Nm C. 8 Nm D. 0,8Nm Câu 158: M t thanh đ ng ch t, tr ng lư ng P = 12N, chi u dài l = 1m, đư c đ n m ngang hai đi m A và B. Trên thanh có hai v t n ng P1 = 8N đ t c đ nh t i A còn P2 = 80N đ t v trí cách B m t đo n x (Hình v ). Bi t d = 0,3m. Khi ph n l c lên thanh t i A b ng không thì x có giá tr : A. 0,4m B. 0.3m. C. 0,25m D. 0,125m GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 4-
  5. Bài t p tr c nghi m cơ v t r n tĩnh h c Câu 159: M t thanh có chi u dài 8m. tr ng lư ng 40N đ t trên hai m A và B có v trí như hình v . Trên thanh có nh ng l c F1, F2, F3, F4 đư c bi u di n trên hình v . Các ph n l c F và F’ c a hai m A và B là: A. F = 457,6N ; F' = 586,5N B. F = 857N ; F’ = 526N C. F = 630,9N ; F' = 509,1N D. F = 635N ; F’ = 442N Câu 160: M t cái xà đ ng ch t kh i lư ng 100kg, đ t lên hai m u A và B. Có các kh i lư ng treo trên xà t i các v trí ghi trên. Các ph n l c hai đ u là: A. NA = 15 kN; NB = 2/3Kn B. NA = 0,4 kN; NB = 2kN C. NA = 1 kN; NB =2/3kN D. NA =2/3kN; NB =4/3kN Câu 161: M t bánh xe quay quanh tr c, khi ch u tác d ng c a m t momen l c 40 Nm thì thu đư c m t gia t c góc 2,0 rad/s2. Momen quán tính c a bánh xe là: A. I = 60 kg.m2 B. I = 50 kg.m2 C. I = 30 kg.m2 D. I = 20 kg.m2 Câu 162: M t t m m ng đ ng ch t hình ch L, có kích thư c như hình v . T ađ kh i tâm là: A. x = 1,8; y = 1,5 B. x = -1,2; y = 1,5 C. x = 1,5; y = 2,5 D. x = 1,4; y = 3 Câu 163: Xà có chi u dài 80m như hình v . Đ l n và v trí c a h p l c c a h l c đ t lên m t xà là A. F = 50kN, cách A 30m B. F = 40 kN, cách A 50m C. F = 20kN, cách A 20m D. F = 30kN, cách A 60m. Câu 164: M t cái xà đ ng nh t AB dài 4m, n ng 1000N, xà có th quay quanh m t tr c c đ nh C cách đ u A m t kho ng 2,5m và t a vào m t m A. M t ngư i n ng 750N đi d c theo xà b t đ u t đ u A (Hình v ) . Kho ng cách xa nh t k t A mà ngư i đó có th đi đư c là: A. x = 2,166m B. x = 2,18m C. x = 3,166m D. x = 1,34m GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 5-
  6. Bài t p tr c nghi m cơ v t r n tĩnh h c Câu 165: M t thanh đ ng ch t chi u dài L, tr ng lư ng P = 50N t a vào m t b c tư ng nh n th ng đ ng. Bi t h s ma sát ngh gi a thanh và m t sàn là µ = 0,40. Góc nh nh t gi a thanh và sàn đ thanh không b trư t là: A. 30o B. 45o C. 51,3o D. 62,1o Câu 166: B n viên g ch gi ng nhau, m i viên có chi u dài L, đư c đ t ch ng lên nhau sao cho m t ph n c a m i viên nhô ra ngoài viên dư i (Hình v ). Hãy tính t ng các giá tr l n nh t c a các đo n a1, a2, a3, a4 là h sao cho ch ng g ch v n cân b ng. A. h = 3/2L B. h = 25/24L C. h =25/13L D. h =21/17L GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 6-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản