intTypePromotion=1

Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 16

Chia sẻ: Changling | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
255
lượt xem
132
download

Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản chất của các quan hệ kinh tế quốc tế là: a. Quan hệ xã hội c. Quan hệ kinh tế giữa các b. Quan hệ sản xuất và trao đổi quốc gia d. Quan hệ sản xuất 2. Canada là nớc thuộc khu vực kinh tế: a. Bắc Mỹ c. Nam Mỹ b. Đông Bắc Mỹ d. Trung Mỹ và Vùng biển Caribê

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thi môn kinh tế quốc tế (Chương trình 45 tiết) - Đề số 16

  1. Bµi thi m«n: Kinh tÕ quèc tÕ Ch¬ng tr×nh 45 tiÕt (§Ò sè 16) Thêi gian lµm bµi: 60 phót Hä vµ tªn:…………………………………………… Líp:…………………... Sè thø tù:…............ Ngµy thi: ........................................... Gi¶ng ®êng thi: ...................... N¨m häc: 2006 - 2007 §iÓm Ch÷ ký c¸n bé chÊm thi Ch÷ ký c¸n bé coi thi B»ng sè B»ng ch÷ Ch÷ ký c¸n bé chÊm thi 1: Ch÷ ký c¸n bé coi thi 1: Ch÷ ký c¸n bé chÊm thi 2: Ch÷ ký c¸n bé coi thi 2: PhÇn I: Chän c©u tr¶ lêi ®óng (2 ®iÓm) 1. B¶n chÊt cña c¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ lµ: a. Quan hÖ x· héi c. Quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c b. Quan hÖ s¶n xuÊt vµ trao ®æi quèc gia d. Quan hÖ s¶n xuÊt 2. Canada lµ níc thuéc khu vùc kinh tÕ: a. B¾c Mü c. Nam Mü b. §«ng B¾c Mü d. Trung Mü vµ Vïng biÓn Caribª 3. NÒn kinh tÕ tri thøc sÏ gióp: a. Ph¸t triÓn tr×nh ®é kü thuËt - c«ng c. N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ ngêi nghÖ lao ®éng b. N©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé d. Sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc 4. Ph¬ng thøc giao dÞch th¬ng m¹i hµng hãa nµo cã thÓ sö dông hµng hãa ®Ó thanh to¸n: a. T¸i xuÊt khÈu c. Bu«n b¸n ®èi lu b. Giao dÞch qua trung gian d. Giao dÞch t¹i së giao dÞch 5. Ph¬ng thøc ¸p dông nguyªn t¾c MFN lµ: a. ¸p dông cã ®iÒu kiÖn c. ¸p dông c¶ 2 trêng hîp b. ¸p dông kh«ng ®iÒu kiÖn trªn d. Kh«ng ph¶i a, b, c 6. Trong chÝnh s¸ch th¬ng m¹i tù do, c¸c nguyªn t¾c thêng ®îc ¸p dông lµ: -1-
  2. a. Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö vµ kh«ng c«ng khai, minh b¹ch b. Ph©n biÖt ®èi xö vµ kh«ng c«ng khai, minh b¹ch c. Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö vµ c«ng khai, minh b¹ch d. Ph©n biÖt ®èi xö vµ c«ng khai, minh b¹ch 7. ¦u ®·i trong ODA lµ: a. Thêi gian sö dông vèn dµi c. Cã ©n h¹n b. L·i suÊt thÊp d. L·i suÊt 0% 8. C¸c dßng vèn quèc tÕ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn nî chÝnh phñ lµ: a. Vay song ph¬ng c. Vay qua thÞ tr êng chøng kho¸n b. Vay ®a ph¬ng quèc tÕ d. ODA kh«ng hoµn l¹i 9. Khi c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng êi mua m¹nh h¬n c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng êi b¸n, gi¸ cã xu híng: a. T¨ng c. Kh«ng ®æi b. Gi¶m d. C¶ a, b vµ c 10. C¬ së ph¸p lý trong liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ t nh©n lµ: a. Hîp ®ång kinh tÕ c. HiÖp ®Þnh chÝnh phñ b. HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i d. Hîp ®ång mua b¸n PhÇn II: Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt (2 ®iÓm) 1. Trong nÒn kinh tÕ tri thøc, s¶n phÈm chiÕm tû träng lín trong GDP thuéc vÒ c¸c ngµnh: a. DÞch vô vµ c«ng nghÖ cao c. DÞch vô vµ c«ng b. N«ng nghiÖp vµ dÞch vô nghiÖp d. N«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp 2. Trong xu thÕ toµn cÇu hãa, ho¹t ®éng s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt toµn cÇu, thÓ hiÖn: a. Ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ ph¸t triÓn theo c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u b. Chuyªn m«n hãa s¶n xuÊt quèc tÕ ph¸t triÓn c. C¸c c«ng ty quèc tÕ më réng ho¹t ®éng th«ng qua më chi nh¸nh/®¹i diÖn t¹i c¸c níc d. C¶ a, b, c 3. Më cöa kinh tÕ quèc gia, c¸c níc thùc hiÖn më réng ho¹t ®éng: a. NhËp khÈu vµ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc b. Ngo¹i th¬ng vµ khuyÕn khÝch hîp t¸c ®Çu t víi níc ngoµi c. XuÊt khÈu vµ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc d. Hîp t¸c ®Çu t víi níc ngoµi vµ h¹n chÕ xuÊt, nhËp khÈu 4. Mét quèc gia ¸p dông chÝnh s¸ch th¬ng m¹i b¶o hé khi nÒn kinh tÕ trong níc: a. §ñ søc c¹nh tranh c. Søc c¹nh tranh yÕu b. Kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh d. C¶ b vµ c 5. Trong sè c¸c biÖn ph¸p sau, biÖn ph¸p nµo lµ rµo c¶n tµi chÝnh phi thuÕ quan: a. ThuÕ xuÊt khÈu c. H¹n ng¹ch -2-
  3. b. ThuÕ néi ®Þa d. BiÖn ph¸p mang tÝnh kü thuËt 6. BiÖn ph¸p phi tµi chÝnh tiÒn tÖ nµo thÓ hiÖn tÝnh b¶o hé cao nhÊt: a. H¹n chÕ sè lîng c. CÊm xuÊt nhËp khÈu b. Mang tÝnh kü thuËt d. H¹n ng¹ch 7. §Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thiÕu vèn, ViÖt Nam nªn: a. Thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi c. H¹n chÕ thu hót vèn b. T¨ng cêng thu hót vèn ODA ODA d. C¶ a vµ b 8. HiÖn nay, khu vùc hÊp dÉn FDI nhÊt thÕ giíi lµ: a. §«ng ¢u c. Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D- b. Ch©u Mü - Latinh ¬ng d. B¾c Mü 9. Khi møc ®é l¹m ph¸t cña ®ång néi tÖ cao h¬n ®ång ngo¹i tÖ, tû gi¸ hèi ®o¸i cã xu híng: a. æn ®Þnh c. Gi¶m b. T¨ng d. C¶ a, b vµ c 10. C¸c h×nh thøc liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ ®îc ph¸t triÓn theo quy luËt: a. Tõ thÊp ®Õn cao c. C¶ a vµ b b. Tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p d. Kh«ng ph¶i a, b, c PhÇn III: Chän c©u tr¶ lêi ®óng/sai (1 ®iÓm) 1. Kinh tÕ tri thøc ph¸t triÓn chØ dùa trªn tri thøc vµ khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, víi chñ thÓ cña nÒn kinh tÕ lµ ngêi lao ®éng tri thøc. §óng hay sai? 2. C¸c níc ¸p dông ®ång thêi chÝnh s¸ch th ¬ng m¹i tù do vµ chÝnh s¸ch th ¬ng m¹i b¶o hé. §óng hay sai? 3. Trong h×nh thøc ®Çu t quèc tÕ trùc tiÕp, chñ thÓ nhËn ®Çu t sÏ kh«ng chñ ®éng trong viÖc ph©n phèi vµ sö dông vèn. §óng hay sai? 4. Tû gi¸ hèi ®o¸i biÕn ®éng t¸c ®éng ®Õn th ¬ng m¹i quèc tÕ trong ng¾n h¹n vµ dµi h¹n lµ kh¸c nhau. §óng hay sai? 5. Thêi gian ViÖt Nam thùc hiÖn viÖc c¾t gi¶m thuÕ quan trong khu«n khæ AFTA tõ 1/1/1995 ®Õn 1/1/2005. §óng hay sai? PhÇn IV: §iÒn tõ (côm tõ) vµo chç trèng cho phï hîp (1 ®iÓm) 1. Vèn ®Çu t trong nÒn kinh tÕ tri thøc ® îc tËp trung ngµy cµng nhiÒu vµo lÜnh vùc…………………….. ………………………….............................................................................................. ............................ 2. ChÝnh s¸ch th¬ng m¹i b¶o hé lµ chÝnh s¸ch th ¬ng m¹i ...................................................................... .................................................................................................................................... ............................. -3-
  4. .................................................................................................................................... ............................. 3. Vèn quèc tÕ vµo khu vùc t nh©n trõ phÇn vèn vay cã sù b¶o l·nh cña chÝnh phñ .......................... g¸nh nÆng nî cho chÝnh phñ. 4. AFTA lµ tªn viÕt t¾t cña ……………………………………………………………………………….............. PhÇn V: GhÐp d÷ liÖu ®· cho trong cét 2 víi cét 1 cho phï hîp (0,5 ®iÓm) Cét 1 Cét 2 1. Nguyªn t¾c MFN a. Nh»m kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a hµng ho¸ vµ nhµ kinh doanh níc ngoµi víi hµng ho¸ vµ nhµ kinh doanh trong níc 2. Nguyªn t¾c NT b. Cã tÝnh “¨n theo” 3. Nguyªn t¾c t¬ng c. Lµ mét th«ng lÖ trong WTO hç d. Cã tÝnh ph©n biÖt ®èi xö 1 - .......... 2 - .......... 3 - .......... PhÇn VI: Gi¶i thÝch ng¾n gän c¸c c©u díi ®©y (3,5 ®iÓm) 1. ViÖt Nam cã nªn ¸p dông chÝnh s¸ch th ¬ng m¹i tù do cã giíi h¹n ®èi víi mÆt hµng thùc phÈm chÕ biÕn hay kh«ng? T¹i sao? 2. §Çu t trùc tiÕp cã thÓ lµm cho níc nhËn ®Çu t bÞ r¬i vµo t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi c¬ cÊu ®Çu t theo ngµnh vµ vïng l·nh thæ. §óng hay sai? T¹i sao? 3. Trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ h ng thÞnh, cung hµng hãa cã xu h íng t¨ng. §óng hay sai? T¹i sao? 4. §¸nh gi¸ nh÷ng th¸ch thøc chñ yÕu cña ViÖt Nam khi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. -4-
  5. -5-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2