intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KẾ TOÁN

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

1.864
lượt xem
613
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bản chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc phòng kế toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KẾ TOÁN

 1. BAÛN CHÖÙC NAÊNG, NHIEÄM VUÏ VAØ MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC PHOØNG KEÁ TOAÙN I - MUÏC ÑÍCH: - Ñaûm baûo cho caùc boä phaän, caù nhaân trong Coâng ty thöïc hieän ñuùng chöùc naêng nhieäm vu ñaït hieäu quaû trong coâng vieäc. - Caùc boä phaän thöïc hieän ñuùng nhieäm vuï traùnh choàng cheùo, ñoã loãi. - Ñaûm baûo tuyeån duïng vaø xaây döïng ñoäi nguõ CBCNV theo yeâu caàu, chieán löôïc cuûa Coâng ty. II – PHAÏM VI: AÙp duïng cho Phoøng Keá toaùn Coâng ty II I – NOÄI DUNG: 1. Sô ñoà toå chöùc Coâng ty: Trang: 1 / 17 /
 2. 1. Sô ñoà toå chöùc: Trang: 2 / 17 /
 3. Keá toaùn tr öôûng Phoù K eá t oaùn t r öôûng Keá toaùn T.toaùn, Keá t oaùn t oång Keá t oaùn Keá t oaùn Keá K eá t oaùn K eá t oaùn Keá hôïp D.t hu, N.haøng, t oaùn löông, BH T.t oaùn, t oaùn K ho Kho K ho K ho Kho 2. Chöùc naêng: sôïi Nguyeân Phuï lieäu Thieát bò Thaønh - Thöïc hieän nhöõng coâng vieäc veà nghieäp vuï chuyeân moân taøi chính keá toaùn theo ñuùng qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc veà chuaån möïc keá toaùn, nguyeân taéc keá toaùn …. - Theo doõi, phaûn aùnh söï vaän ñoäng voán kinh doanh cuûa Coâng ty döôùi moïi hình thaùi vaø coá vaán cho Ban laõnh ñaïo caùc vaán ñeà lieân quan. - Tham möu cho Ban Toång Giaùm ñoác (BTGÑ) veà cheá ñoä keá toaùn vaø nhöõng thay ñoåi cuûa cheá ñoä qua töøng thôøi kyø trong hoaït ñoäng kinh doanh. - Cuøng vôùi caùc boä phaän khaùc taïo neân maïng löôùi thoâng tin quaûn lyù naêng ñoäng, höõu hieäu. - Tham gia xaây döïng Heä thoáng Quaûn lyù Chaát löôïng, Heä thoáng Quaûn lyù Moäi tröôøng vaø Heä thoáng Quaûn lyù Traùch nhieäm Xaõ hoäi. 3. Nhieäm vu:ï - Ghi cheùp, tính toaùn, phaûn aùnh soá hieän coù, tình hình luaân chuyeån vaø söû duïng taøi saûn, vaät tö, tieàn voán; quaù trình vaø keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø söû duïng voán cuûa Coâng ty. - Kieåm tra tình hình thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh, keá hoaïch thu chi taøi chính vieäc thu, noäp, thanh toaùn, kieåm tra vieäc giöõ gìn vaø söû duïng taøi saûn, vaät tö, tieàn voán; phaùt hieän vaø ngaên ngöøa kòp thôøi nhöõng hieän töôïng laõng phí, vi phaïm cheá ñoä, qui ñònh cuûa Coâng ty. - Phoå bieán chính saùch cheá ñoä quaûn lyù taøi chính cuûa nhaø nöôùc vôùi caùc boä phaän lieân quan khi caàn thieát. - Cung caáp caùc soá lieäu, taøi lieäu cho vieäc ñieàu haønh hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, kieåm tra vaø phaân tích hoaït ñoäng kinh teá taøi chính, phuïc vuï coâng taùc laäp vaø theo doõi keá hoaïch. Cung caáp soá lieäu baùo Trang: 3 / 17 /
 4. caùo cho caùc cô quan höõu quan theo cheá ñoä baùo caùo taøi chính, keá toaùn hieän haønh. - Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cho BTGÑ Coâng ty. 4. Moâ taû coâng vieäc: * Coâng vieäc keá toaùn trong Coâng ty goàm 02 phaàn laø keá toaùn toång hôïp vaø keá toaùn chi tieát. + Phaàn keá toaùn toång hôïp theå hieän baèng tieàn phaûn aùnh toång quaùt tình hình taøi saûn vaø hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. + Phaàn keá toaùn chi tieát vöøa ghi giaù trò vöøa ghi soá löôïng hieän vaät hoaëc thôøi gian lao ñoäng ñeå chi tieát hoùa vaø minh hoïa cho phaàn keá toaùn toång hôïp. * Noäi dung coâng vieäc keá toaùn cuûa moãi phaàn haønh bao goàm laäp chöùng töø keá toaùn, nhaäp lieäu, ghi soå keá toaùn, laäp baùo caùo keá toaùn, kieåm tra vaø phaân tích soá lieäu, taøi lieäu keá toaùn, löu tröõ hoà sô, taøi lieäu keá toaùn tuøy theo yeâu caàu cuûa töøng phaàn haønh qui ñònh. Coâng vieäc naøy ñöôïc chi tieát theo töøng chöùc vuï hoaëc phaàn haønh keá toaùn nhö sau: 4.1. Keá toaùn tröôûng: a> Traùch nhieäm: - Toå chöùc coâng taùc keá toaùn, thoáng keâ vaø boä maùy keá toaùn phuø hôïp vôùi coâng taùc toå chöùc saûn xuaát, kinh doanh theo yeâu caàu toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa Coâng ty. - Toå chöùc ghi cheùp tính toaùn vaø phaûn aûnh chính xaùc, trung thöïc, kòp thôøi, ñaày ñuû toaøn boä taøi saûn vaø phaân tích keát quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty - Xaùc ñònh vaø phaûn aùnh chính xaùc, kòp thôøi, ñuùng cheá ñoä, keát quaû kieåm keâ taøi saûn haøng kyø. Ñeà xuaát xöû lyù caùc khoaûn hao huït, maát maùt, hö hoûng (neáu coù). - Xeùt duyeät caùc baùo caùo keá toaùn, thoáng keâ vaø baùo caùo taøi chính cuûa ñôn vò tröïc thuoäc. Laäp, toång hôïp ñaày ñuû vaø gôûi ñuùng haïn baùo caùo keá toaùn, thoáng keâ vaø quyeát toaùn taøi chính cuûa Coâng ty theo cheá ñoä qui ñònh. - Toå chöùc kieåm tra keá toaùn trong noäi boä Coâng ty vaø caùc ñôn vò tröïc thuoäc (neáu coù). - Nghieân cöùu caùc cheá ñoä chính saùch trong lónh vöïc thueá, taøi chính, thoáng keâ, luaät doanh nghieäp… cuûa Nhaø nöôùc lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa Coâng ty nhaèm ñöa ra caùch thöïc hieän phuø hôïp. - Toå chöùc phoå bieán vaø höôùng daãn kòp thôøi caùc cheá ñoä, theå leä taøi chính, keá toaùn, thoáng keâ hieän haønh cho caáp döôùi vaø caùc boä phaän lieân quan. - Toå chöùc baûo quaûn, löu tröõ caùc taøi lieäu keá toaùn, giöõ bí maät caùc taøi lieäu vaø soá lieäu keá toaùn cuûa Coâng ty. - Chòu traùch nhieäm veà soá lieäu baùo caùo taøi chính keá toaùn tröôùc Hoäi ñoàng thaønh vieân, BTGÑvaø caùc Cô quan höõu traùch. - Theo doõi phaûn aùnh ñuùng tình hình taøi chính cuûa Coâng ty. b> Quyeàn haïn : Trang: 4 / 17 /
 5. - Toaøn quyeàn phaân coâng vaø chæ ñaïo tröïc tieáp taát caû nhaân vieân keá toaùn taïi Coâng ty,. - Tham gia vieäc tuyeån duïng (kieåm tra nghieäp vuï), thuyeân chuyeån, xeùt naâng löông, kyõ luaät caùc nhaân vieân keá toaùn, kho trong phaïm vi quaûn lyù. - Coù quyeàn yeâu caàu taát caû caùc boä phaän trong Coâng ty cung caáp ñaày ñuû, kòp thôøi caùc taøi lieäu, soá lieäu caàn thieát cho coâng taùc keá toaùn, kieåm tra, thanh tra cuûa Phoøng hoaëc Cô quan höõu quan. Nhöõng ngöôøi coù nhieäm vuï laäp, kyù duyeät hoaëc cung caáp caùc taøi lieäu, chöùng lieäu phuïc vuï cho vieäc ghi cheùp, haïch toaùn, laäp baùo caùo keá toaùn phaûi chòu traùch nhieäm veà nhöõng sai soùt, khoâng xaùc thöïc, khoâng ñuùng qui ñònh, khoâng roõ raøng, khoâng hôïp leä, khoâng ñuùng haïn cuûa taøi lieäu cung caáp. - Ñöôïc quyeàn töø choái vieäc laäp, kyù hoaëc duyeät caùc baùo caùo, chöùng töø, taøi lieäu khoâng phuø hôïp vôùi phaùp luaät hieän haønh . c>Baùo caùo vaø uûy quyeàn: * Baùo caùo: Baùo caùo tình hình taøi chính keá toaùn lieân quan Coâng ty vôùi Toång Giaùm ñoác Coâng ty, Phoù Toång giaùm ñoác phuï traùch taøi chính Coâng ty hoaëc Hoäi ñoàng thaønh vieân khi coù leänh. * Uûy Quyeàn Phoù Keá toaùn tröôûng laø ngöôøi ñöôïc toaøn quyeàn phaân coâng vaø chæ ñaïo tröïc tieáp taát caû nhaân vieân keá toaùn taïi Coâng ty trong coâng vieäc haøng ngaøy khi Keá toaùn tröôûng vaéng maët. Caùc quyeàn haïn khaùc chæ coù giaù trò khi coù vaên baûn uûy quyeàn. d>Tieâu chuaån + Kieán thöùc: - Toát nghieäp Ñaïi hoïc Taøi chính keá toaùn hoaëc Kinh teá trôû leân. - Coù Chöùng chæ Keá toaùn tröôûng. + Kyõ naêng: - Coù Kinh nghieäm treân 5 naêm lieân tuïc trong coâng taùc keá toaùn vieân hoaëc treân 03 naêm lieân tuïc trong chöùc vuï Keá toaùn tröôûng caùc doanh nghieäp. - Bieát söû duïng caùc phaàn meàm phoå bieán treân maùy vi tính vaø phaàn meàm veà Keá toaùn. - Coù khaû naêng söû duïng ngoaïi ngöõ (Tieáng Anh). + Ñaïo ñöùc ngheà nghieâp: Coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, trung thöïc, nhanh nhaïy, saùng taïo, coù yù thöùc chaáp haønh nguyeân taéc, cheá ñoä taøi chính cuûa Coâng ty vaø Nhaø nöôùc. Lòch söï, hoaø nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty 4.2. Phoù Keá toaùn tröôûng: a>Traùch nhieäm: - Tuøy thuoäc vaøo yeâu caàu thöïc teá, khaû naêng vaø söï phaân coâng cuûa Keá toaùn tröôûng, coù theå chia seû 01 hoaëc nhieàu coâng vieäc cuûa Keá toaùn tröôûng. Trang: 5 / 17 /
 6. -Ngoaïi tröø coù vaên baûn uûy quyeàn (coù söï ñoàng yù cuûa Phoù Keá toaùn tröôûng) caùc tröôøng hôïp khaùc Phoù Keá toaùn tröôûng khoâng chòu traùch nhieäm phaùp lyù trong nhöõng vieäc laøm thay cho Keá toaùn tröôûng. - Thay maët Keá toaùn tröôûng xeùt duyeät caùc baùo caùo keá toaùn, thoáng keâ vaø baùo caùo taøi chính cuûa ñôn vò tröïc thuoäc. Laäp, toång hôïp ñaày ñuû vaø gôûi ñuùng haïn baùo caùo keá toaùn, thoáng keâ vaø quyeát toaùn taøi chính cuûa Coâng ty theo cheá ñoä qui ñònh. - Thay maët cho Keá toaùn tröôûng, toå chöùc phoå bieán vaø höôùng daãn kòp thôøi caùc cheá ñoä, theå leä taøi chính, keá toaùn, thoáng keâ hieän haønh cho caáp döôùi vaø caùc boä phaän lieân quan. - Thay maët cho Keá toaùn tröôûng, toå chöùc baûo quaûn, löu tröõ caùc taøi lieäu keá toaùn. - Thay maët cho Keá toaùn tröôûng, giaûi thích moät soá soá lieäu baùo caùo taøi chính keá toaùn tröôùc Ban Giaùm ñoác, Hoäi ñoàng thaønh vieân Coâng ty vaø caùc Cô quan höõu traùch khi caàn thieát. b>Quyeàn haïn : - Coù toaøn quyeàn phaân coâng vaø chæ ñaïo tröïc tieáp taát caû nhaân vieân keá toaùn taïi Coâng ty khi Keá toaùn tröôûng vaéng maët. - Nhöõng quyeàn haïn ñöôïc ghi trong giaáy uûy quyeàn. Coù quyeàn yeâu caàu taát caû caùc boä phaän trong Coâng ty cung caáp ñaày ñuû, kòp thôøi caùc taøi lieäu, soá lieäu caàn thieát cho vieäc thöïc hieän nhieäm vuï cuûa mình. - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp nhaèm caûi tieán boä maùy taøi chính keá toaùn, caùc kieán thöùc chuyeân moân coù lôïi coâng taùc quaûn lyù, haïch toaùn cuûa Coâng ty. c>Baùo caùo vaø uûy quyeàn: * Baùo caùo: Phoù Keá toaùn tröôûng chæ baùo caùo moïi tình hình coâng vieäc ñöôïc giao cho Keá toaùn tröôûng vaø baùo caùo moïi tình hình taøi chính keá toaùn lieân quan Coâng ty vôùi Toång Giaùm ñoác Coâng ty ,Phoù Toång giaùm ñoác Coâng ty Phuï traùch taøi chính hoaëc Hoäi ñoàng thaønh vieân khi coù leänh (thoâng qua Keá toaùn tröôûng). * Uûy Quyeàn Tröø khi coù yeâu caàu cuï theå baèng vaên baûn cuûa Toång Giaùm ñoác Phoù Keá toaùn tröôûng khoâng ñöôïc uûy quyeàn cho ngöôøi naøo khaùc ngoaøi Keá toaùn tröôûng thöïc hieän traùch nhieäm, quyeàn haïn ñöôïc giao. d>Tieâu chuaån + Kieán thöùc: - Toát nghieäp Ñaïi hoïc Taøi chính Keá toaùn hoaëc Kinh teá trôû leân. + Kyõ naêng: - Coù kinh nghieäm treân 3 naêm lieân tuïc trong coâng taùc keá toaùn vieân hoaëc treân 01 naêm lieân tuïc trong chöùc vuï keá toaùn tröôûng caùc doanh nghieäp. - Bieát söû duïng caùc phaàn meàm phoå bieán treân maùy vi tính vaø phaàn meàm veà Keá toaùn. - Coù khaû naêng söû duïng ngoaïi ngöõ (Tieáng Anh). + Ñaïo ñöùc ngheà nghieäp: - Coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, trung thöïc, coù yù thöùc chaáp haønh nguyeân taéc, cheá ñoä taøi chính cuûa Nhaø nöôùc . Trang: 6 / 17 /
 7. 4.3. Keá toaùn vaät tö, thaønh phaåm, haøng hoùa: a>Traùch nhieäm cuûa Keá toaùn vaät tö, thaønh phaåm haøng hoùa: - Laäp chöùng töø keá toaùn ban ñaàu (phieáu nhaäp, phieáu xuaát ) döïa vaøo chöùng töø goác hôïp leä. - Kieåm tra vieäc thöïc hieän phaùt haønh vaø löu chuyeån chöùng töø theo qui ñònh. - Cuøng Keá toaùn coâng nôï, Keá toaùn thanh toaùn, ñoái chieáu caùc soá lieäu nhaäp xuaát vôùi caùc chöùng töø lieân quan (hoùa ñôn, hôïp ñoàng, ñôn ñaët haøng …). - Nhaäp lieäu vaøo heä thoáng vaø xöû lyù soá lieäu nhaäp xuaát. - Theo doõi tình hình söû duïng vaät tö, thaønh phaåm, haøng hoùa theo ñònh möùc vaø nhöõng qui ñònh ñaõ ban haønh nhaèm kòp thôøi phaùt hieän nhöõng baát hôïp lyù, laõng phí trong quaù trình söû duïng. - Baùo caùo tình hình söû duïng vaø toàn kho vaät tö, thaønh phaàm, haøng hoùa phuïc vuï cho coâng taùc kieåm keâ vaø quyeát toaùn taøi chính. - Löu tröõ, baûo quaûn chöùng töø keá toaùn, baûo maät soá lieäu keá toaùn. - Chaáp haønh leänh ñieàu ñoäng, chæ ñaïo cuûa Keá toaùn tröôûng, Phoù Keá toaùn tröôûng (trong quyeàn haïn qui ñònh) b>Quyeàn haïn : - Thoâng qua Keá toaùn tröôûng, coù quyeàn yeâu caàu taát caû caùc boä phaän cung caáp taát caû nhöõng chöùng lieäu lieân quan ñeán vieäc nhaäp, xuaát, toàn kho vaät tö, thaønh phaåm, haøng hoùa phuïc vuï cho coâng taùc, ñoái chieáu, haïch toaùn keá toaùn. - Ñöôïc töø choái caùc yeâu caàu xöû lyù, cung caáp thoâng tin sai qui ñònh - Ñeà xuaát caùc yù kieán, saùng kieán veà chuyeân moân coù lôïi cho coâng taùc quaûn lyù haïch toaùn c>Baùo caùo vaø uûy quyeàn: + Baùo caùo: Chæ baùo caùo moïi tình hình coâng vieäc ñöôïc giao cho Keá toaùn tröôûng vaø caùc vaán ñeà lieân quan khaùc vôùi Ban laõnh ñaïo Coâng ty vaø caùc boä phaän khaùc khi coù leänh cuûa Ban Giaùm ñoác (thoâng qua Keá toaùn tröôûng). + Uûy Quyeàn - Tröø khi coù yeâu caàu cuï theå cuûa Toång Giaùm ñoác, Keá toaùn vaät tö, thaønh phaåm, haøng hoùa khoâng ñöôïc uûy quyeàn cho ngöôøi naøo khaùc ngoaøi Keá toaùn tröôûng, Phoù Keá toaùn tröôûng. d>Tieâu chuaån + Kieán thöùc: Toát nghieäp Trung caáp taøi chính keá toaùn hoaëc Quaûn trò kinh doanh trôû leân. + Kyõ naêng: - Kinh nghieäm treân 2 naêm lieân tuïc trong coâng taùc keá toaùn vieân caùc doanh nghieäp. - Coù khaû naêng veà Ngoaïi ngöõ (Tieáng Anh). - Thöïc haønh, söû duïng khaù caùc phaàn meàm phoå bieán treân maùy vi tính. + Ñaïo ñöùc: Coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, trung thöïc, caån troïng, chòu khoù. Trang: 7 / 17 /
 8. Lòch söï, hoaø nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty 4.4. Keá toaùn Doanh thu - Coâng nôï: a>Traùch nhieäm: - Vieát hoaù ñôn GTGT xuaát giao haøng - Theo doõi doanh thu baùn haøng toaøn coâng ty, laäp baûng keâ baùn ra theo maåu baùo caùo. - Cuøng Keá toaùn vaät tö, haøng hoùa, thaønh phaåm, Keá toaùn thanh toaùn ñoái chieáu caùc khoaûn coâng nôï phaùt sinh. Kieåm tra tính hôïp lyù, hôïp leä cuûa caùc phaùt sinh naøy. - Theo doõi hôïp ñoàng, laäp bieân baûn thanh lyù hôïp ñoàng cuûa nhöõng hôïp ñoàng ñaõ kyù keát (neáu caàn). - Theo doõi tình hình phaùt sinh coâng nôï trong phaïm vi quaûn lyù qui ñònh, chi tieát theo töøng ñoái töôïng. Phaùt hieän nhöõng baát hôïp lyù, maát caân ñoái, caùc hieän töôïng nôï ñoïng, khoâng coù khaû naêng thu hoài baùo caùo vôùi Keá toaùn tröôûng vaø Ban Giaùm ñoác ñeå coù bieän phaùp xöû lyù. - Baùo caùo tình hình coâng nôï ñònh kyø hoaëc thôøi ñieåm theo cheá ñoä baùo caùo hieän haønh hoaëc theo yeâu caàu cuûa Ban Giaùm ñoác . - Laäp bieân baûn ñoái chieáu coäng nôï khi coù yeâu caàu (cuûa Ban Giaùm ñoác hoaëc Keá toaùn tröôûng) vaø cuoái moãi nieân kyø keá toaùn. - Cung caáp soá lieäu toång hôïp hoaëc chi tieát phuïc vuï cho coâng taùc quyeát toaùn. - Löu tröõ, baûo quaûn chöùng töø keá toaùn, baûo maät soá lieäu keá toaùn. - Chaáp haønh leänh ñieàu ñoäng, chæ ñaïo cuûa Keá toaùn tröôûng, Phoù Keá toaùn tröôûng (trong quyeàn haïn qui ñònh) b> Quyeàn haïn : - Thoâng qua Keá toaùn tröôûng, coù quyeàn yeâu caàu caùc boä phaän lieân quan cung caáp taát caû nhöõng chöùng lieäu lieân quan ñeán vieäc theo doõi coâng nôï phuïc vuï cho coâng taùc, ñoái chieáu, haïch toaùn keá toaùn. - Ñöôïc töø choái caùc yeâu caàu xöû lyù, cung caáp thoâng tin sai qui ñònh. - Ñeà xuaát caùc yù kieán, saùng kieán veà chuyeân moân coù lôïi cho coâng taùc quaûn lyù, haïch toaùn. c> Baùo caùo vaø uûy quyeàn: * Baùo caùo: Chæ baùo caùo moïi tình hình coâng vieäc ñöôïc giao cho Keá toaùn tröôûng vaø caùc vaán ñeà lieân quan khaùc vôùi Ban laõnh ñaïo Coâng ty hoaëc caùc boä phaän khaùc khi coù leänh cuûa BTGÑ (thoâng qua Keá toaùn tröôûng). * Uûy Quyeàn Tröø khi coù yeâu caàu cuï theå cuûa Toång Giaùm ñoác, Keá toaùn coâng nôï khoâng ñöôïc uûy quyeàn cho ngöôøi naøo khaùc ngoaøi Keá toaùn tröôûng, Phoù Keá toaùn tröôûng. d> Tieâu chuaån + Kieán thöùc: Toát nghieäp Trung caáp taøi chính keá toaùn hoaëc Quaûn trò kinh doanh trôû leân. + Kyõ naêng: - Kinh nghieäm treân 2 naêm lieân tuïc trong coâng taùc keá toaùn vieân caùc doanh nghieäp. Trang: 8 / 17 /
 9. - Coù khaû naêng veà Ngoaïi ngöõ (Tieáng Anh). - Thöïc haønh, söû duïng khaù caùc phaàn meàm phoå bieán treân maùy vi tính. + Ñaïo ñöùc ngheà nghieâp Coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, trung thöïc, caån troïng, chòu khoù . Lòch söï, hoaø nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty 4.5. Keá toaùn Ngaân haøng – TSCÑ: a> Traùch nhieäm cuûa Keá toaùn Ngaân haøng – TSCÑ : - Giao dòch vôùi ngaân haøng vaø theo doõi soá lieäu theo yeâu caàu thanh toaùn. - Theo doõi vaø laäp chöùng töø taêng giaûm, hieän höõu cuûa TSCÑ, söûa chöõa vaø chi phí söûa chöõa TSCÑ trong phaïm vi ñöôïc giao. Tính toaùn khaáu hao theo cheá ñoä hieän haønh. Phaùt hieän tình traïng vaø möùc ñoä hö hoûng (neáu coù) ñeà xuaát mua saém môùi vaø söûa chöõa khi caàn thieát - Ñoái chieáu vaø cung caáp caùc chöùng töø thanh toaùn vôùi Keá toaùn coâng nôï. - Cung caáp soá lieäu chi tieát hoaëc toång hôïp phuïc vuï cho nhu caàu quyeát toaùn. - Löu tröõ, baûo quaûn chöùng töø keá toaùn, baûo maät soá lieäu keá toaùn. - Chaáp haønh leänh ñieàu ñoäng, chæ ñaïo cuûa Keá toaùn tröôûng, Phoù Keá toaùn tröôûng (trong quyeàn haïn qui ñònh) b> Quyeàn haïn cuûa Keá toaùn Ngaân haøng – TSCÑ : - Thoâng qua Keá toaùn tröôûng, coù quyeàn yeâu caàu caùc boä phaän lieân quan cung caáp taát caû nhöõng chöùng lieäu lieân quan ñeán vieäc thanh toaùn phuïc vuï cho coâng taùc, laäp chöùng töø thanh toaùn ñoái chieáu, haïch toaùn keá toaùn. - Ñöôïc töø choái caùc yeâu caàu thöïc hieän, xöû lyù, cung caáp thoâng tin sai qui ñònh. - Ñeà xuaát caùc yù kieán, saùng kieán veà chuyeân moân coù lôïi cho coâng taùc quaûn lyù, haïch toaùn c> Baùo caùo vaø uûy quyeàn: + Baùo caùo: Chæ baùo caùo moïi tình hình coâng vieäc ñöôïc giao cho Keá toaùn tröôûng vaø caùc vaán ñeà lieân quan khaùc vôùi Ban laõnh ñaïo Coâng ty hoaëc caùc boä phaän khaùc khi coù leänh cuûa BTGÑ (thoâng qua Keá toaùn tröôûng veà noäi dung). + Uûy Quyeàn: Tröø khi coù yeâu caàu cuï theå cuûa Toång Giaùm ñoác, Keá toaùn thanh toaùn – ngaân haøng khoâng ñöôïc uûy quyeàn cho ngöôøi naøo khaùc ngoaøi Keá toaùn tröôûng, Phoù Keá toaùn tröôûng. d> Tieâu chuaån: + Kieán thöùc: Trang: 9 / 17 /
 10. - Toát nghieäp Trung caáp taøi chính keá toaùn hoaëc Quaûn trò kinh doanh trôû leân. - Chöùng chæ veà thanh toaùn ngoaïi thöông (hoaëc töông ñöông). + Kyõ naêng: - Coù Kinh nghieäm treân 2 naêm lieân tuïc trong coâng taùc keá toaùn vieân caùc doanh nghieäp. - Coù khaû naêng veà Ngoaïi ngöõ (Tieáng Anh caáp ñoä B) trôû leân. - Thöïc haønh, söû duïng khaù caùc phaàn meàm phoå bieán treân maùy vi tính. + Ñaïo ñöùc: Coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, trung thöïc, caån troïng, chòu khoù. Lòch söï, hoaø nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty 4.6. Keá toaùn Toång hôïp : a> Traùch nhieäm cuûa Keá toaùn Toång hôïp - Tuøy thuoäc vaøo yeâu caàu quaûn lyù vaø cheá ñoä baùo caùo ñònh kyø, haøng thaùng, quùy, naêm, caên cöù vaøo soá lieäu nhaäp treân heä thoáng, caùc taøi lieäu veà khaáu hao, tieàn löông, phaân boå chi phí ñeå tính toaùn giaù thaønh, laäp caùc baùo caùo toång hôïp: caân ñoái keá toaùn, caân ñoái soá phaùt sinh, keát quaû kinh doanh, baùo caùo VAT haøng thaùng. - Laäp hoà sô hoaøn thueá theo luaät ñònh. - Thoâng qua coâng taùc toång hôïp, phaùt hieän nhöõng ñieåm khoâng phuø hôïp trong haïch toaùn, quaûn lyù, kieåm soaùt chöùng töø; baùo caùo hoaëc ñeà xuaát höôùng xöû lyù phuø hôïp. - Giuùp Keá toaùn tröôûng toå chöùc phaân tích hieäu quaû kinh teá cuûa hoaït ñoäng kinh doanh trong coâng ty. - Löu tröõ, baûo quaûn taøi lieäu keá toaùn, baûo maät soá lieäu keá toaùn. - Chaáp haønh leänh ñieàu ñoäng, chæ ñaïo cuûa Keá toaùn tröôûng, Phoù Keá toaùn tröôûng (trong quyeàn haïn qui ñònh) b> Quyeàn haïn : - Thoâng qua Keá toaùn tröôûng, coù quyeàn yeâu caàu keá toaùn phaàn haønh vaø caùc boä phaän (khi caàn) cung caáp taát caû nhöõng chöùng lieäu lieân quan ñeán coâng taùc toång hôïp soá lieäu. - Ñöôïc töø choái caùc yeâu caàu thöïc hieän, xöû lyù, cung caáp thoâng tin sai qui ñònh. - Ñeà xuaát caùc yù kieán, saùng kieán veà chuyeân moân coù lôïi cho coâng taùc quaûn lyù, haïch toaùn c> Baùo caùo vaø uûy quyeàn: + Baùo caùo: Baùo caùo moïi tình hình coâng vieäc ñöôïc giao cho Keá toaùn tröôûng vaø Phoù Keá toaùn tröôûng. Caùc vaán ñeà lieân quan khaùc chæ baùo caùo vôùi Ban laõnh ñaïo Coâng ty hoaëc caùc boä phaän khaùc khi coù leänh cuûa Ban Giaùm ñoác (Thoâng qua Keá toaùn tröôûng veà noäi dung). + Uûy Quyeàn: - Tröø khi coù yeâu caàu cuï theå cuûa Toång Giaùm ñoác, Keá toaùn toång hôïp khoâng ñöôïc uûy quyeàn cho ngöôøi naøo khaùc ngoaøi Keá toaùn tröôûng, Phoù Keá toaùn tröôûng. d> Tieâu chuaån Trang: 10 / 17 /
 11. + Kieán thöùc: Toát nghieäp Ñaïi hoïc Taøi chính Keá toaùn hoaëc Quaûn trò Kinh doanh trôû leân. + Kyõ naêng: - Coù Kinh nghieäm treân 3 naêm lieân tuïc trong coâng taùc keá toaùn vieân hoaëc treân 01 naêm lieân tuïc trong coâng taùc keá toaùn toång hôïp taïi caùc doanh nghieäp saûn xuaát coâng nghieäp. - Coù khaû naêng veà Ngoaïi ngöõ (Tieáng Anh). - Thöïc haønh, söû duïng khaù caùc phaàn meàm phoå bieán treân maùy vi tính. + Ñaïo ñöùc: Coù phaåm chaát ñaïo ñöùc, trung thöïc, caån troïng, chòu khoù. Lòch söï, hoaø nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty 4.7. Keá toaùn Thanh toaùn – Thueá VAT: a> Traùch nhieäm: - Laäp chöùng töø thanh toaùn treân cô sôû kieåm tra tính hôïp lyù, hôïp leä cuûa chöùng töø goác vaø caùc chöùng töø khaùc theo qui ñònh (bao goàm caùc loaïi thanh toaùn - tieàn maët, vaø khoâng duøng tieàn maët vaø tín duïng). - Nhaäp lieäu vaøo heä thoáng, xöû lyù, theo doõi, quaûn lyù vaø baùo caùo moïi phaùt sinh, bieán ñoäng, hieän höõu cuûa voán baèng tieàn trong phaïm vi ñöôïc giao theo cheá ñoä baùo caùo hieän haønh hoaëc theo yeâu caàu cuûa BTGÑ. - Quaûn lyù vieäc taïm öùng vaø thanh toaùn taïm öùng theo töøng ñoái töôïng. - Laääp tôø khai thueá GTGT haøng thaùng cho xöôûng may, kieåm tra vaø theo doõi tôø khai thueá GTGT haøng thaùng cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc töø ñoù leân tôø khai GTGT toång hôïp cho toaøn coâng ty - Thoâng qua coâng taùc toång hôïp, phaùt hieän nhöõng ñieåm khoâng phuø hôïp trong haïch toaùn, quaûn lyù, kieåm soaùt chöùng töø; baùo caùo hoaëc ñeà xuaát höôùng xöû lyù phuø hôïp. - Löu tröõ, baûo quaûn taøi lieäu keá toaùn, baûo maät soá lieäu keá toaùn. - Chaáp haønh leänh ñieàu ñoäng, chæ ñaïo cuûa Keá toaùn tröôûng, Phoù Keá toaùn tröôûng (trong quyeàn haïn qui ñònh) b> Quyeàn haïn : - Thoâng qua Keá toaùn tröôûng, coù quyeàn yeâu caàu keá toaùn phaàn haønh vaø caùc boä phaän (khi caàn) cung caáp taát caû nhöõng chöùng lieäu lieân quan ñeán coâng taùc toång hôïp soá lieäu. - Ñöôïc töø choái caùc yeâu caàu thöïc hieän, xöû lyù, cung caáp thoâng tin sai qui ñònh. - Ñeà xuaát caùc yù kieán, saùng kieán veà chuyeân moân coù lôïi cho coâng taùc quaûn lyù, haïch toaùn. c> Baùo caùo vaø uûy quyeàn: + Baùo caùo: Baùo caùo moïi tình hình coâng vieäc ñöôïc giao cho Keá toaùn tröôûng vaø Phoù Keá toaùn tröôûng. Caùc vaán ñeà lieân quan khaùc chæ baùo caùo vôùi Ban laõnh ñaïo Coâng ty hoaëc caùc boä phaän khaùc khi coù leänh cuûa Ban Giaùm ñoác (Thoâng qua Keá toaùn tröôûng veà noäi dung). Trang: 11 / 17 /
 12. + Uûy Quyeàn: Tröø khi coù yeâu caàu cuï theå cuûa Toång Giaùm ñoác, Keá toaùn löông – Thueá VAT khoâng ñöôïc uûy quyeàn cho ngöôøi naøo khaùc ngoaøi Keá toaùn tröôûng, Phoù Keá toaùn tröôûng. d> Tieâu chuaån + Kieán thöùc: Toát nghieäp Trung hoïc taøi chính keá toaùn hoaëc töông ñöông trôû leân. + Kyõ naêng: - Coù Kinh nghieäm treân 3 naêm lieân tuïc trong coâng taùc keá toaùn vieân hoaëc treân 01 naêm lieân tuïc trong coâng taùc keá toaùn toång hôïp taïi caùc doanh nghieäp saûn xuaát coâng nghieäp. - Coù khaû naêng veà Ngoaïi ngöõ (Tieáng Anh ). - Thöïc haønh, söû duïng khaù caùc phaàn meàm phoå bieán treân maùy vi tính. + Ñaïo ñöùc: Coù phaåm chaát ñaïo ñöùc, trung thöïc, caån troïng, chòu khoù. Lòch söï, hoaø nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty 4.8. Keá toaùn Tieàn löông – baûo hieåm. a> Traùch nhieäm: - Kieåm tra caùc taøi lieäu tính löông baûng keâ saûn löôïng, ngaøy coâng, ñôn giaù saûn phaåm. - Quaûn lyù vieäc taïm öùng vaø thanh toaùn taïm öùng theo töøng ñoái töôïng. - Ñoái chieáu soá lieäu vôùi baûng löông, laäp baûng phaân boå vaø haïch toaùn chi phí tieàn löông vaø caùc khoaûn theo löông - Theo doõi vaø laäp baûng tính phaân boå, haïch toaùn caùc khoaûn BHXH, BHYT, kinh phí coâng ñoaøn (neáu coù) phaûi noäp vaø ñaõ noäp - Löu tröõ, baûo quaûn taøi lieäu keá toaùn, baûo maät soá lieäu keá toaùn. - Chaáp haønh leänh ñieàu ñoäng, chæ ñaïo cuûa Keá toaùn tröôûng, Phoù Keá toaùn tröôûng (trong quyeàn haïn qui ñònh) b> Quyeàn haïn : - Thoâng qua Keá toaùn tröôûng, coù quyeàn yeâu caàu keá toaùn vaø caùc boä phaän lieân quan (khi caàn) cung caáp taát caû nhöõng chöùng lieäu lieân quan ñeán coâng taùc tính löông. - Ñöôïc töø choái caùc yeâu caàu thöïc hieän, xöû lyù, cung caáp thoâng tin sai qui ñònh. - Ñeà xuaát caùc yù kieán, saùng kieán veà chuyeân moân coù lôïi cho coâng taùc quaûn lyù, haïch toaùn. c> Baùo caùo vaø uûy quyeàn: + Baùo caùo: Baùo caùo moïi tình hình coâng vieäc ñöôïc giao cho Keá toaùn tröôûng vaø Phoù Keá toaùn tröôûng. Caùc vaán ñeà lieân quan khaùc chæ baùo caùo vôùi Ban laõnh ñaïo Coâng ty hoaëc caùc boä phaän khaùc khi coù leänh cuûa Ban Giaùm ñoác (Thoâng qua Keá toaùn tröôûng veà noäi dung). + Uûy Quyeàn: Tröø khi coù yeâu caàu cuï theå cuûa Toång Giaùm ñoác, Keá toaùn thanh toaùn – VAT thì khoâng ñöôïc uûy quyeàn cho ngöôøi naøo khaùc ngoaøi Keá toaùn tröôûng, Phoù Keá toaùn tröôûng. Trang: 12 / 17 /
 13. d> Tieâu chuaån + Kieán thöùc: Toát nghieäp Trung hoïc taøi chính keá toaùn hoaëc töông ñöông trôû leân. + Kyõ naêng: - Coù Kinh nghieäm treân 3 naêm lieân tuïc trong coâng taùc keá toaùn vieân hoaëc treân 01 naêm lieân tuïc trong coâng taùc keá toaùn toång hôïp taïi caùc doanh nghieäp saûn xuaát coâng nghieäp. - Coù khaû naêng veà Ngoaïi ngöõ (Tieáng Anh ). - Thöïc haønh, söû duïng khaù caùc phaàn meàm phoå bieán treân maùy vi tính. + Ñaïo ñöùc: Coù phaåm chaát ñaïo ñöùc, trung thöïc, caån troïng, chòu khoù. Lòch söï, hoaø nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty 4.10. Thuû quyõ: a> Traùch nhieäm: - Thöïc hieän vieäc chi, thu tieàn maët theo chöùng töø chi, thu do phoøng phaùt haønh theo qui ñònh. - Quaûn lyù tieàm maët taïi quyõ, ñaûm baûo an toaøn tieàn. - Kieåm quyõ vaø laäp baùo caùo kieåm quyõ theo ñònh kyø. - Phaùt löông haøng thaùng theo baûng löông cho töøng boä phaän. - Ruùt hoaëc noäp tieàn qua ngaân haøng khi coù yeâu caàu. - Chaáp haønh leänh ñieàu ñoäng, chæ ñaïo cuûa Keá toaùn tröôûng, phoù keá toaùn tröôûng (trong quyeàn haïn qui ñònh). b> Quyeàn haïn : - Ñöôïc töø choái caùc yeâu caàu chi tieàn, khi khoâng coù chöùng töø hôïp leä. - Ñeà xuaát caùc yù kieán, saùng kieán veà chuyeân moân coù lôïi cho coâng taùc quaûn lyù tieàn maët. c> Baùo caùo vaø uûy quyeàn: - Baùo caùo moïi tình hình coâng vieäc ñöôïc giao cho keâ toaùn tröôûng vaø phoù keá toaùn tröôûng, caùc vaán ñeà lieân quan khaùc chæ baùo caùo vôùi Ban laõnh ñaïo coâng ty hoaëc caùc boä phaän khaùc khi coù leänh cuûa Ban Giaùm ñoác thoâng qua Keá toaùn tröôûng veà noäi dung) - Tröø khi coù yeâu caàu cuûa Toång Giaùm ñoác, thuû quyõ khoâng ñöôïc uyû quyeàn cho ngöôøi naøo khaùc thöïc hieän coâng vieäc cuûa mình. d> Tieâu chuaån + Kieán thöùc: Toát nghieäp Trung hoïc taøi chính keá toaùn hoaëc töông ñöông trôû leân. + Kyõ naêng: - Coù kinh nghieäm treân 1 naêm lieân tuïc ñaûm nhaän vai troø thuû quyõ taïi caùc doanh nghieäp + Ñaïo ñöùc: Coù phaåm chaát ñaïo ñöùc, trung thöïc, caån troïng, chòu khoù. Lòch söï, hoaø nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty 4.11. Thuû kho sôïi: Trang: 13 / 17 /
 14. a> Traùch nhieäm : - Tieáp nhaän kòp thôøi, chính xaùc caùc vaät tö nguyeân lieäu caàn cho saûn xuaát. - Saép xeáp, baûo quaûn nguyeân lieäu. - Löu tröõ caùc thoâng tin veà vieäc söû duïng vaø tình traïng nguyeân lieäu. - Xuaát nguyeân lieäu theo yeâu caàu cuûa leänh saûn xuaát. - Baùo caùo nhaäp kho cho Phoøng Keá toaùn. - Baùo caùo tieán ñoä nhaäp cho Phoøng Keá hoaïch Kinh doanh b> Quyeàn haïn: - Ñeà nghò Xöôûng deät ñieàu ñoäng nhaân löïc cho coâng vieäc nhaäp xuaát haøng, nhöng khoâng laøm aûnh höôûng ñeán tieán ñoä saûn xuaát. - Ñöôïc ñieàu ñoäng nhaân löïc cho coâng vieäc saép xeáp, baûo quaûn nguyeân lieäu. - Töø choái tieáp nhaän nguyeân lieäu neáu xeùt thaáy soá löôïng, chaát löôïng nguyeân lieäu nhaäp khoâng phuø hôïp leänh saûn xuaát (trong tröôøng hôïp naøy phaûi thoâng baùo cho caáp treân tröïc tieáp). c> Baùo caùo vaø uyû quyeàn: - Thöïc hieän caùc baùo caùo soá lieäu theo bieåu maãu . - Baùo caùo coâng vieäc thöïc hieän cho Keá toaùn tröôûng Coâng ty. d> Tieâu chuaån: Kieán thöùc:Coù kieán thöùc veà Deät, vaûi, sôïi . Kyõ naêng: Ñoïc hieåu caùc keá hoaïch saûn xuaát cuûa PX, söû duïng ñöôïc maùy vi tính cho coâng vieäc quaûn lyù haøng hoaù. Phaân bieät, nhaän bieát caùc saûn phaåm chính, nguyeân lieäu, vaät tö thöôøng söû duïng, bieát toå chöùc saép xeáp kho. Phaåm chaát ñaïo ñöùc: Ngaên naép, chính xaùc, trung thöïc. Lòch söï hoaø nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty. 4.12. Thuû kho nguyeân lieäu, Thuû kho phuï lieäu: a> Traùch nhieäm: - Kieåm tra soá löôïng chuûng loaïi haøng hoaù nhaäp kho theo chöùng töø. - Nhaäp haøng hoaù vaøo kho, saép xeáp ñuùng nôi qui ñònh, caäïp nhaät theû kho, laäp hoà sô, löu hoà sô vaø baûo quaûn. - Laäp baùo caùo haøng nhaäp, xuaát, toàn cho Phoøng Keá toaùn, Phoøng Keá hoaïch. - Xuaát nguyeân lieäu theo phieáu xuaát kho. b>Quyeàn haïn: - Ñeà xuaát trang thieát bò boå sung trang thieát bò cho kho. - Phaân coâng nhaân vieân saép xeáp kho ngaên naép, goïn gaøng. - Töø choái xuaát kho ñoái vôùi chöùng töø khoâng hôïp leä. c>Baùo caùo vaø uyû quyeàn: - Baùo caùo coâng vieäc cho Keâ toaùn tröôûng Coâng ty. - Uûy quyeàn cho moät nhaân vieân kho nguyeân lieäu thöïc hieän khi vaéng maët d>Tieâu chuaån: - Kieán thöùc: toát nghieäp trung caáp keá toaùn hoaëc töông ñöông - Kyõ naêng: coù ít nhaát 2 naêm kinh nghieäm laøm thuû kho nguyeân lieäu may - Phaåm chaát ñaïo ñöùc: Ngaên naép, chính xaùc, tring thöïc. Vui veû, hoøa nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty 4.12. Nhaân vieân kho nguyeân lieäu, kho phuï lieäu: a> Traùch nhieäm: Trang: 14 / 17 /
 15. - Laøm toát coâng vieäc ñaõ ñöôïc phaân coâng. - Baùo caùo thuû kho veà vieäc thieáu huït nguyeân phuï lieäu trong quaù trình laøm vieäc. - Kieåm nguyeân phuï lieäu khi nguyeân phuï lieäu nhaäp kho theo söï phaân coâng. - Caáp phaùt nguyeân phuï lieäu theo söï phaân coâng. - Veä sinh saïch seõ nôi laøm vieäc. - Chæ ñöôïc xuaát haøng khi coù phieáu xuaát kho. b>Quyeàn haïn - Ñöôïc höôûng caùc quyeàn do Coâng ty qui ñònh. - Ñöôïc quyeàn töø choái xuaát haøng ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp chöùng töø khoâng hôïp leä. c>Baùo caùo vaø uyû quyeàn: - Baùo caùo coâng vieäc cho Thuû kho vaø uyû quyeàn cho nhaân vieân kho khaùc khi vaéng maët. d>Tieâu chuaån: - Kieán thöùc: lao ñoäng phoå thoâng, hoïc vaán treân lôùp 9 - Kyõ naêng: coù kinh nghieäm laøm vieäc ít nhaát 1 naêm - Phaåm chaát ñaïo ñöùc: Ngaên naép, chính xaùc, trung thöïc. Vui veû, hoøa nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty 4.13. Thuû kho thieát bò: a> Traùch nhieäm: - Quaûn lyù toaøn boä maùy moùc thieát bò phuïc vuï cho may, hoaøn thaønh saûn phaåm may. - Vaän chuyeån caùc maùy may theo söï ñieàu ñoäng cuûa Ban laõnh ñaïo Xí nghieäp - Phoái hôïp toà baûo trì ñeå baûo trì maùy may theo qui ñònh cuûa Coâng ty. - Ñònh kyø haøng thaùng thoâng baùo tìn htraïng maùy cho Ban laõnh ñaïo Xí nghieäp. - Laøm thuû tuïc möôïn, traû maùy may, vaän chuyeån maùy may. - Laäp hoà sô cuûa toaøn boä maùy ñöôïc giao. - Quaûn lyù kim may, caáp phaùt kim may cuûa Coâng ty - Phoái hôïp boä phaän baûo trì may thöïc hieän baûo trì maùy may ñònh kyø. b>Quyeàn haïn - Töø choái cung caáp maùy trong caùc tröôøng hôïp sai qui ñònh. - Ñeà xuaát mua, cung caáp trang thieát bò baûo trì maùy may, mua môùi maùy may. c>Baùo caùo vaø uyû quyeàn: - Baùo caùo coâng vieäc cho Keá toan tröôûng Coâng ty vaø uyû quyeàn cho nhaân vieân kho thieát bò khi vaéng maët. d>Tieâu chuaån: - Kieán thöùc: Toát nghieäp trung caáp hoaëc töông ñöông, - Kyõ naêng: coù kinh nghieäm quaûn lyù kho ít nhaát 1 naêm ngaønh may. - Phaåm chaát ñaïo ñöùc: Ngaên naép, chính xaùc, trung thöïc. Vui veû, hoøa nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty 4.13. Nhaân vieân kho Thieát bò: a> Traùch nhieäm: - Thöïc hieän vieäc chuyeån maùy moùc theo söï ñieàu ñoäng cuûa Thuû kho. - Thöïc hieän coâng vieäc theo söï phaân coâng cuûa Thuû kho b>Quyeàn haïn Trang: 15 / 17 /
 16. - Ñöôïc höôûng taát caû quyeàn do Coâng ty qui ñònh. - Töø choái cung caáp maùy vôùi caùc tröôøng hôïp khoâng ñuùng theo yeâu caàu c>Baùo caùo vaø uyû quyeàn: Baùo caùo coâng vieäc cho Thuû kho thieát bò. d>Tieâu chuaån: - Kieán thöùc: coù baèng 12/12 - Kyõ naêng: coù kinh nghieäm laøm vieäc ít nhaát 1 naêm kho thieát bò may - Phaåm chaát ñaïo ñöùc: Ngaên naép, chính xaùc, trung thöïc. Vui veû, hoøa nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty 4.14 Nhaân vieân phaùt kim: a> Traùch nhieäm: - Phaùt kim theo ñuùng loaïi kim bò hö. - Ghi soå chi tieát roõ raøng caùc loaïi kim ñaõ phaùt. - Thoâng baùo kòp thôøi cho thuû kho thieát bò veà soá kim coøn toàn. b>Quyeàn haïn - Ñöôïc höôûng taát caû quyeàn do Coâng ty qui ñònh. - Töø choái phaùt kim vôùi caùc tröôøng hôïp khoâng ñuùng theo yeâu caàu c>Baùo caùo vaø uyû quyeàn: Baùo caùo coâng vieäc cho Thuû kho thieát bò. d>Tieâu chuaån: - Kieán thöùc: coù baèng 12/12 - Kyõ naêng: coù kinh nghieäm laøm vieäc ít nhaát 1 naêm phaùt kim may - Phaåm chaát ñaïo ñöùc: Ngaên naép, chính xaùc, trung thöïc. Vui veû, hoøa nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty 4.15. Thuû kho thaønh phaåm: a>Traùch nhieäm: - Thoáng keâ, theo doõi soá löôïng haøng thaønh phaåm. - Baùo caùo soá löôïng haøng pheá, haøng hö cho Phoøng Keá hoaïch, Kinh doanh, Xí nghieäp may theâu. - AÙp taûi haøng khi giao haøng cho caùc ñoái taùc khaùc. - Quaûn lyù vaø veä sinh kho thaønh phaåm - Thu xeáp vieäc boác haøng leân xe khi coù haøng xuaát. - Laøm thuû tuïc xuaát haøng ra khoûi Coâng ty khi haøng xuaát b>Quyeàn haïn - Töø choái khoâng giao haøng ñoái vôùi haøng hoaù khoâng coù chöùng töø hôïp leä. - Yeâu caàu Xöôûng hoaøn thaønh cung caáp Packing list, tieán ñoä giao haøng cho kho. c> Baùo caùo vaø uyû quyeàn: - Baùo caùo coâng vieäc cho Keá toaùn tröôûng Coâng ty. - Uyû quyeàn laïi cho moät trong caùc toå vieân thöïc hieän khi vaéng maët. d>Tieâu chuaån: - Coù baèng 12/12 - Coù kinh nghieäm laøm Thuû kho thaønh phaåm ngaønh may ít nhaát 2 naêm - Ngaên naép, chính xaùc, trung thöïc. Vui veû, hoøa nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty - 4.16 Nhaân vieân kho thaønh phaåm: a> Traùch nhieäm: Trang: 16 / 17 /
 17. - Thoáng keâ, theo doõi soá löôïng haøng thaønh phaåm. - Quaûn lyù vaø veä sinh kho thaønh phaåm - Thu xeáp vieäc boác haøng leân xe khi coù haøng xuaát. - Aùp taûi haøng ra khoûi Coâng ty theo yeâu caàu b>Quyeàn haïn - Töø choái khoâng giao haøng ñoái vôùi haøng hoaù khoâng coù chöùng töø hôïp leä. - Yeâu caàu Xöôûng hoaøn thaønh cung caáp Packing list, tieán ñoä giao haøng cho kho theo uyû quyeàn cuûa Thuû kho. c> Baùo caùo vaø uyû quyeàn: - Baùo caùo coâng vieäc cho thuû kho thaønh phaåm. d>Tieâu chuaån: - Coù baèng 9/12 - Nhanh nheïn, trung thöïc. - Ngaên naép, chính xaùc, trung thöïc. Vui veû, hoøa nhaõ vôùi moïi thaønh vieân trong coâng ty Trang: 17 / 17 /
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2