intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng cân đối kế toán

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1.662
lượt xem
159
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bảng cân đối kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng cân đối kế toán

  1. CTY XK GOÃ ÑOÂNG NAM AÙ VIEÄT NAM BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH Thaùng 01/1999 Soá hieäu Teân Soá ñaàu naêmø Soá phaùt sinh trong kyø Soá phaùt sinh luyõ keá Soá cuo T/khoaûn Taøi khoaûn Nôï Coù Nôï Coù Nôï TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG 3,373,270,500 404,227,717 1,121,059,771 1,013,228,339 1,121,059,771 1,013,228,339 3,464,501,932 111 Tieàn maët 236,542,768 104,000,000 113,348,900 104,000,000 113,348,900 227,193,868 1111 Tieàn VNÑ taïi quó 236,542,768 104,000,000 113,348,900 104,000,000 113,348,900 227,193,868 1112 Ngoaïi teä 1113 Vaøng baïc , kim khí quí , ñaù quí 112 Tieàn göûi ngaân haøng 308,535,020 1,002,819 108,800,000 1,002,819 108,800,000 200,737,839 1121 Tieàn VNÑ göûi NH 131,056,520 524,226 108,800,000 524,226 108,800,000 22,780,746 1122 Ngoaïi teä göûi NH 177,478,500 478,593 478,593 177,957,093 1123 Vaøng baïc , kim khí - ñaù quí göûi NH 113 Tieàn ñang chuyeån 1131 Tieàn VND ñang chuyeån 1132 Ngoaïi teä ñang chuyeån 121 Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 200,000,000 200,000,000 1211 Coå phieáu 200,000,000 200,000,000 1212 Traùi phieáu 128 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 129 Döï phoøng giaûm giaù ñ/tö ngaén haïn 131 Phaûi thu cuûa khaùch haøng 560,797,811 404,227,717 349,800,000 100,000,000 349,800,000 100,000,000 793,997,811 133 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 29,498,900 19,498,900 29,498,900 19,498,900 10,000,000 1331 Thueá GTGT ñöôïc k/tröø cuûa HH&DV 19,498,900 19,498,900 19,498,900 19,498,900 1332 Thueá GTGT ñöôïc k/tröø cuûa TSCÑ 1333 Thueá GTGT ñöôïc hoaøn laïi 10,000,000 10,000,000 10,000,000 136 Phaûi thu noäi boä 1361 Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 1362 Phaûi thu noäi boä khaùc 138 Phaûi thu khaùc 1,900,000 1,900,000 1381 Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù Trang 1
  2. Soá hieäu Teân Soá ñaàu naêmø Soá phaùt sinh trong kyø Soá phaùt sinh luyõ keá Soá cuo T/khoaûn Taøi khoaûn Nôï Coù Nôï Coù Nôï 1388 Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 1,900,000 1,900,000 139 Döï phoøng khoaûn p/thu khoù ñoøi 141 Taïm öùng 93,561,556 2,000,000 400,000 2,000,000 400,000 95,161,556 142 Chi phí traû tröôùc 116,327,362 11,000,000 11,000,000 105,327,362 144 Theá chaáp, kí quó ngaén haïn 151 Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 152 Nguyeân vaät lieäu 1,223,963,245 167,489,000 149,002,438 167,489,000 149,002,438 1,242,449,807 153 Coâng cuï , duïng cuï 8,422,969 8,422,969 1531 Coâng cuï , duïng cuï 8,422,969 8,422,969 1532 Bao bì luaân chuyeån 1533 Ñoà duøng cho thueâ 154 Chi phí s/xuaát , k/doanh dôû dang 29,449,539 223,942,438 243,326,614 223,942,438 243,326,614 10,065,363 155 Thaønh phaåm 492,270,230 243,326,614 267,851,487 243,326,614 267,851,487 467,745,357 156 Haøng hoaù 101,500,000 101,500,000 157 Haøng göûi ñi baùn 159 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH 4,878,276,068 1,597,617,764 28,000,000 28,000,000 4,878,276,068 211 Taøi saûn coá ñònh höõu hình 4,782,299,607 4,782,299,607 212 Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 213 Taøi saûn coá ñònh voâ hình 214 Hao moøn Taøi saûn coá ñònh 1,597,617,764 28,000,000 28,000,000 2141 Hao moøn Taøi saûn coá ñònh höõu hình 1,597,617,764 28,000,000 28,000,000 2142 Hao moøn TS coá ñònh thueâ taøi chính 2143 Hao moøn Taøi saûn coá ñònh voâ hình 221 Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 2211 Coå phieáu daøi haïn 2212 Traùi phieáu daøi haïn 222 Goùp voán lieân doanh 228 Ñaàu tö daøi haïn khaùc 241 Xaây döïng cô baûn dôû dang 95,976,461 95,976,461 2411 Mua saém taøi saûn coá ñònh 2412 Xaây döïng cô baûn 95,976,461 95,976,461 2413 Söûa chöõa lôùn taøi saûn coá ñònh NÔÏ PHAÛI TRAÛ 220,835,653 1,222,721,296 190,877,800 254,617,900 190,877,800 254,617,900 184,113,653 311 Vay ngaén haïn 500,000,000 Trang 2
  3. Soá hieäu Teân Soá ñaàu naêmø Soá phaùt sinh trong kyø Soá phaùt sinh luyõ keá Soá cuo T/khoaûn Taøi khoaûn Nôï Coù Nôï Coù Nôï 3111 Vay ngaén haïn ngaân haøng 500,000,000 3112 Vay ngaén haïn khaùc 315 Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 331 Phaûi traû cho ngöôøi baùn 73,754,892 96,758,386 100,000,000 184,237,900 100,000,000 184,237,900 37,032,892 333 Thueá & caùc khoaûn noäp cho NN 84,702,794 60,597,800 22,800,000 60,597,800 22,800,000 33311 Thueá GTGT ñaàu ra 28,098,900 35,597,800 22,800,000 35,597,800 22,800,000 33312 Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu 33313 Thueá GTGT ñöôïc mieãn giaûm 3332 Thueá tieâu thuï ñaëc bieät 3333 Thueá xuaát nhaäp khaåu 24,000,395 3334 Thueá lôïi töùc 30,454,406 25,000,000 25,000,000 3335 Thu treân voán 3336 Thueá taøi nguyeân 3337 Thueá nhaø ñaát , tieàn thueâ ñaát 3338 Caùc loaïi thueá khaùc 703,458 3339 Phí , leä phí vaø caùc khoaûn noäp khaùc 1,445,635 334 Phaûi traû CB-CNV 5,031,667 30,280,000 38,000,000 30,280,000 38,000,000 335 Chi phí phaûi traû 336 Phaûi traû noäi boä 338 Phaûi traû , phaûi noäp khaùc 147,080,761 536,228,449 9,580,000 9,580,000 147,080,761 3381 Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát 48,363,266 3382 Kinh phí coâng ñoaøn 5,176,747 840,000 840,000 3383 Baûo hieåm xaõ hoäi 138,765,309 7,600,000 7,600,000 3384 Baûo hieåm y teá 2,257,747 1,140,000 1,140,000 3388 Phaûi traû, phaûi noäp khaùc 147,080,761 341,665,380 147,080,761 341 Vay daøi haïn 342 Nôï daøi haïn 344 Nhaän kyù quyõ , kyù cöôïc daøi haïn NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 5,247,815,444 16,091,332 16,091,332 411 Nguoàn voán kinh doanh 4,300,061,238 412 Cheânh leäch ñaùnh gía laïi taøi saûn 413 Cheânh leäch tæ gía 6,890,784 414 Quó ñaàu tö phaùt trieån 415 Quó döï phoøng taøi chính 416 Quó döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc Trang 3
  4. Soá hieäu Teân Soá ñaàu naêmø Soá phaùt sinh trong kyø Soá phaùt sinh luyõ keá Soá cuo T/khoaûn Taøi khoaûn Nôï Coù Nôï Coù Nôï 421 Laõi chöa phaân phoái 197,494,952 16,091,332 16,091,332 4211 Laõi naêm tröôùc 197,494,952 4212 Laõi naêm nay 16,091,332 16,091,332 431 Quyõ khen thöôûng , phuùc lôïi 33,721,759 4311 Quõy khen thöôûng 11,939,065 4312 Quõy phuùc lôïi 21,782,694 441 Nguoàn voán ñaàu tö x/döïng cô baûn 709,646,711 451 Quõy quaûn lyù cuûa caáp treân DOANH THU 327,400,000 327,400,000 327,400,000 327,400,000 511 Doanh thu baùn haøng 327,000,000 327,000,000 327,000,000 327,000,000 521 Chieát khaáu baùn haøng 400,000 400,000 400,000 400,000 531 Haøng bò traû laïi 532 Gæam giaù haøng baùn CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH 539,453,925 539,453,925 539,453,925 539,453,925 621 Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp 149,002,438 149,002,438 149,002,438 149,002,438 622 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 30,420,000 30,420,000 30,420,000 30,420,000 627 Chi phí saûn xuaát chung 44,520,000 44,520,000 44,520,000 44,520,000 632 Gía voán haøng baùn 269,851,487 269,851,487 269,851,487 269,851,487 641 Chi phí baùn haøng 10,840,000 10,840,000 10,840,000 10,840,000 642 Chi phí quaûn lyù Doanh nghieäp 34,820,000 34,820,000 34,820,000 34,820,000 THU NHAÄP HOAÏT ÑOÄNG KHAÙC 5,002,819 5,002,819 5,002,819 5,002,819 711 Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 5,002,819 5,002,819 5,002,819 5,002,819 721 Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng CHI PHÍ HOAÏT ÑOÄNG KHAÙC 811 Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 821 Chi phí baát thöôøng XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ 331,602,819 331,602,819 331,602,819 331,602,819 0 911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 331,602,819 331,602,819 331,602,819 331,602,819 0 Toång Coäng 8,472,382,221 8,472,382,221 2,515,397,134 2,515,397,134 2,515,397,134 2,515,397,134 8,526,891,653 LAÄP BIEÅU KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC Trang 4
  5. oái kyø Coù 387,627,717 387,627,717 Trang 5
  6. oái kyø Coù 1,625,617,764 1,625,617,764 1,625,617,764 1,249,739,396 500,000,000 Trang 6
  7. oái kyø Coù 500,000,000 144,274,286 46,904,994 15,301,100 24,000,395 5,454,406 703,458 1,445,635 12,751,667 545,808,449 48,363,266 6,016,747 146,365,309 3,397,747 341,665,380 5,263,906,776 4,300,061,238 6,890,784 Trang 7
  8. oái kyø Coù 213,586,284 197,494,952 16,091,332 33,721,759 11,939,065 21,782,694 709,646,711 8,526,891,653 Trang 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=1662

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2