intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng trích khấu hao tài sản cố định

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

3.908
lượt xem
362
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bảng trích khấu hao tài sản cố định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng trích khấu hao tài sản cố định

  1. Maãu Tham khaûo Teân Doanh Nghieäp : Maõ soá thueá: Ñòa chæ kinh doanh : BAÛNG TRÍCH KHAÁU HAO TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH NAÊM :………….... HOAÙ ÑÔN HÔÏP PHAÙP NGUYEÂN SOÁ MÖÙC NGAØY SOÁ KHAÁU HAO SOÁ ÑÔN VÒ SOÁ GIAÙ TRÒ TEÂN , LOAÏI TAØI SAÛN SOÁ NGAØY GIAÙ NAÊM KHAÁU HAO ÑÖA VAØO LUÕY KEÁ TT TÍNH LÖÔÏNG COØN LAÏI XEÂRY HOÙA ÑÔN THAÙNG, NAÊM TSCÑ SD BQ / NAÊM SÖÛ DUÏNG ÑAÕ TRÍCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 COÄNG GIAÙM ÑOÁC DOANH NGHIEÄP Ngöôøi laäp ( Kyù , ñoùng daáu ghi roõ hoï teân )
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2