Bảng trích khấu hao tài sản cố định

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
3.856
lượt xem
361
download

Bảng trích khấu hao tài sản cố định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Bảng trích khấu hao tài sản cố định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng trích khấu hao tài sản cố định

  1. Maãu Tham khaûo Teân Doanh Nghieäp : Maõ soá thueá: Ñòa chæ kinh doanh : BAÛNG TRÍCH KHAÁU HAO TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH NAÊM :………….... HOAÙ ÑÔN HÔÏP PHAÙP NGUYEÂN SOÁ MÖÙC NGAØY SOÁ KHAÁU HAO SOÁ ÑÔN VÒ SOÁ GIAÙ TRÒ TEÂN , LOAÏI TAØI SAÛN SOÁ NGAØY GIAÙ NAÊM KHAÁU HAO ÑÖA VAØO LUÕY KEÁ TT TÍNH LÖÔÏNG COØN LAÏI XEÂRY HOÙA ÑÔN THAÙNG, NAÊM TSCÑ SD BQ / NAÊM SÖÛ DUÏNG ÑAÕ TRÍCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 COÄNG GIAÙM ÑOÁC DOANH NGHIEÄP Ngöôøi laäp ( Kyù , ñoùng daáu ghi roõ hoï teân )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản