intTypePromotion=1
ADSENSE

Các điều kiện thương mại quốc tế

Chia sẻ: Nguyen Dong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

173
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'các điều kiện thương mại quốc tế', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các điều kiện thương mại quốc tế

 1. 5/28/2012 Các đi u ki n thương m i qu c t (Incoterms) 1 N i dung chương 2.1. T ng quan v Incoterms 2.1.1. M c đích và ph m vi áp d ng 2.1.2. L ch s phát tri n c a Incoterms 2.2. Gi i thi u v Incoterms 2010 2.2.1. Các lưu ý khi s d ng 2.2.2. M t s thu t ng c n lưu ý 2.2.3. K t c u c a Incoterms 2010 2.2.4. Tóm t t n i dung cơ b n c a Incoterms 2010 2.3. M t s t p quán thương m i qu c t bi n d ng theo Incoterms 2.4. Các đ nh nghĩa v đi u ki n ngo i thương c a Hoa Kỳ 2 1
 2. 5/28/2012 2.1. T ng quan v Incoterms 2.1.1. M c đích và ph m vi áp d ng T i sao ph i có Incoterms? Hàng rớt xuống biển trong lúc giao hàng, ai chịu rủi ro? © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 3 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 2.2.1. M c đích và ph m vi áp d ng © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 4 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 2
 3. 5/28/2012 2.1.1. M c đích và ph m vi áp d ng M c đích : Incoterms (International Commercial Terms) là b quy t c do Phòng thương m i và qu c t (ICC) ban hành nh m th ng vi c phân chia nghĩa v (nghĩa v tùy ý và nghĩa v b t bu c) và quy n l i c a m i bên liên quan đ n vi c giao hàng. Nghĩa v b t bu c: là nh ng nghĩa v mà m t trong hai bên b t bu c ph i làm (giao hàng,nh n hàng ) Nghĩa v tùy ý: là nh ng nghĩa v mà các bên có th không th c hi n (h tr thông quan) © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 5 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 2.1.1. 2.1.1. M c đích và ph m vi áp d ng R i ro và chi phí © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 6 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 3
 4. 5/28/2012 2.1.1. M c đích và ph m vi áp d ng Incoterms không quy định: - Quyền sở hữu về hàng hóa - Vi phạm hợp đồng cũng như những hậu quả của sự vi phạm hợp đồng và miễn trừ của các bên © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 7 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 2.1.1. 2.1.1. M c đích và ph m vi áp d ng Incoterms có ph i là h p đ ng không? Incoterms là t p quán thương m i chung và lu t qu c gia có th làm m t đi hi u l c c a Incoterms Incoterms là m t ph n c a h p đ ng và đư c th hi n trong các đi u kho n: giá c , giao hàng, thanh toán © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 8 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 4
 5. 5/28/2012 2.1.2. L ch s hình thành và phát tri n c a Incoterms Incoterms đư c phát hành đ u tiên vào năm 1936 và tr i qua 7 l n s a đ i. Incoterms 1936 có 7 đi u ki n: : EXW, FCA, FOR/FOT (Free on Rail/Free on Truck), FAS, FOB, C&F, CIF. Incoterms 1954: Thêm 2 đi u ki n là DES và DEQ Incoterms 1967: B sung thêm 2 đi u ki n là DAF và DDP Incoterms 1976: B sung thêm đi u ki n là FOB Airport Incoterms 1980: B sung thêm 2 đi u ki n là CIP và CPT Incoterms 1990: B đi u ki n FOB Airport Incoterms 2000: B sung chi ti t m t s đi u ki n Incoterms 2010: Thay đi u ki n DES, DAF, DEQ, DDU b ng DAT và DAP © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 9 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 2.2. 2.2. Gi i thi u v Incoterms 2010 2.2.1. Nh ng lưu ý khi s d ng Mu n s d ng Incoterms trong h p đ ng thì ph i ghi rõ [đi u ki n Incoterms s d ng, c ng/đ a đi m, Incoterms 2010] Ví d : FOB Sai Gon Port Incoterms 2010 Mu n s d ng các bi n th c a Incoterms thì ph i quy đ nh rõ trong h p đ ng: ví d EXW loaded (đi u ki n EXW đã b c) Incoterms s d ng cho thương m i n i đ a và thương m i qu c t . © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 10 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 5
 6. 5/28/2012 2.2.2. M t s thu t ng c n lưu ý R i ro : m t mát hay hư h ng c a hàng hóa ho c các r i ro tương t Chi phí: chi phí v n t i, b o hi m, l y gi y phép và làm th t c xu t nh p kh u, . Ngư i chuyên ch : v i ngư i đó vi c v n chuy n đư c ký h p đ ng Thư ng l hay thông thư ng: phù h p v i t p quán. Ví d thuê tàu thông thư ng, tuy n đư ng thư ng l , © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 11 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 2.2.2. 2.2.2. M t s thu t ng c n lưu ý Giao hàng : hoàn thành vi c chuy n r i ro t ngư i bán sang ngư i mua. Th t c h i quan: th t c v an ninh và các quy đ nh khác v th t c xu t nh p kh u. Đóng gói: phù h p v i hàng hóa và phương th c v n chuy n, n u mu n quy đ nh v vi c đóng gói phù h p v i giao hàng b ng container thì ph i quy đ nh trong h p đ ng. © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 12 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 6
 7. 5/28/2012 2.2.2. M t s thu t ng c n lưu ý © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 13 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 14 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 7
 8. 5/28/2012 2.2.3. K t c u c a Incoterms 2010 Nhóm “E” Nhóm “F” Nhóm “C” Nhóm “D” EXW – Giao tại FCA – Giao cho CFR – Tiền hàng DAT – Giao tại xưởng người chuyên chở và cước phí bến FAS – Giao dọc CIF – Tiền hàng, DAP – Giao tại mạn tàu bảo hiểm và cước nơi đến phí FOB – Giao lên tàu CPT – Cước phí trả DDP – Giao hàng tới đã nộp thuế CIP – Cước phí và bảo hiểm trả tới Nghĩa v c a ngư i bán tăng d n © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 15 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated Chi phí và rủi ro do người bán chịu Chi phí © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 16 Rủi ro Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 8
 9. 5/28/2012 2.1.3. K t c u c a Incoterms 2010 Nhóm E (1 đi u ki n): Nghĩa v c a ngư i bán là t i thi u, ngư i bán ch u trách nhiêm giao hàng t i kho, t i xư ng c a mình là h t trách nhi m. Nhóm F (3 đi u ki n): Ngư i bán không tr cư c phí v n t i chính Nhóm C (4 đi u ki n): Ngư i bán ph i tr cư c phí v n t i chính, nhưng r i do đã đư c chuy n t nư c c a ngư i bán (nư c xu t kh u) Nhóm D (3 đi u ki n): Ngư i bán ch u r i ro và chi phí đ n đ a đi m ch đ nh t i nư c ngư i mua, và đi m chuy n r i ro là nư c ngư i mua. © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 17 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 2.2.3. 2.2.3. K t c u c a Incoterms 2010 Mọi phương thức vận Vận tải đường biển và tải đường thủy nội địa EXW FAS FCA FOB CPT CFR CIP CIF DAT DAP DDP © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 18 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 9
 10. 5/28/2012 2.2.4. Các đi u kho n c a Incoterms 2010 © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 19 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated Đi Đi u ki n EXW- đ a đi m quy đ nh (Ex Works – named place) © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 20 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 10
 11. 5/28/2012 Đi u ki n EXW- đ a đi m quy đ nh (Ex Works – named place) N i dung chính Đi u ki n này s d ng cho m i phương th c v n t i Đi u ki n này th hi n trách nhi m t i thi u c a ngư i bán Ngư i bán hoàn thành giao hàng khi hàng giao t i cơ s c a ngư i bán, chưa đư c b c lên phương ti n v n t i. Đ a đi m chuy n r i ro là cơ s c a ngư i bán, n u ngư i mua mu n ngư i bán b c hàng thì ph i ghi rõ trong h p đ ng ngo i thương Ngư i bán không có nghĩa v ký h p đ ng v n t i và b o hi m Trư ng h p ngư i mua không thông báo cho ngư i bán th i gian ho c đ a đi m nh n hàng, ho c không đưa phương ti n v n t i đ n nh n hàng thì ngư i mua ch u r i ro và chi phí k t ngày quy đ nh ho c ngày cu i c a th i h n quy đ nh v i đi u ki n hàng ph i là hàng c a h p đ ng ho c hàng đ c đ nh. Ngư i bán không có nghĩa v làm th t c thông quan xu t kh u, th t c thông quan nh p kh u. © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 21 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated Đi Đi u ki n EXW- đ a đi m quy đ nh (Ex Works – named place) Ngư i bán Ngư i mua R i ro Chi phí © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 22 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 11
 12. 5/28/2012 Ví d M t h p đ ng ngo i thương xu t kh u th y tinh theo đi u ki n EXW – T i kho c a ngư i bán – Incoterms 2010. Ngày giao hàng theo th a thu n là ngày 20/11/2011. Ngư i bán đóng gói hàng hóa trong thùng carton, k ký mã hi u phù h p v i h p đ ng và s n sàng đ giao theo như thông báo c a ngư i mua trư c đó 2 ngày. Hãy tr l i nh ng câu h i sau? Ai là ngư i làm th t c xu t kh u lô hàng? Ai là ngư i ch u chi phí b c hàng lên phương ti n v n t i? Đ a đi m chuy n r i ro và chi phí? Trong quá trình b c hàng lên phương ti n v n t i, m t công nhân vô tình làm rơi thùng carton xu ng đ t, toàn b th y tinh trong thùng b h ng. Ai là ngư i s ch u r i ro này? Gi s ngày 20/11/2011, ngư i mua không đưa phương ti n v n t i đ n b c hàng. Chi u hôm đó, m t v h a ho n x y ra thiêu r i toàn b kho ngư i bán. Ngư i mua hay ngư i bán s ch u r i ro này? © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 23 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated Đi Đi u ki n FCA-đ a đi m quy đ nh (Free Carrier To – Giao cho ngư i chuyên ch ) Đi u ki n này áp d ng cho m i phương th c v n t i Ngư i bán hoàn thành vi c giao hàng khi giao cho ngư i chuyên ch do ngư i mua ch đ nh. T i cơ s ngư i bán thì ngư i bán ph i b c hàng lên phương ti n ngư i chuyên ch . T i đ a đi m khác, ngư i bán không có nghĩa v d hàng xu ng. Ngư i bán có th ký h p đ ng v n t i, ho c t ch i. Ngư i bán không có nghĩa v ký h p đ ng b o hi m Trư ng h p ngư i mua không thông báo cho ngư i bán tên c a ngư i v n t i, th i gian, đ a đi m giao hàng, phương th c s d ng; ho c ngư i mua không ch đ nh ngư i chuyên ch ; ho c ngư i chuyên ch do ngư i mua ch đ nh không đ n nh n hàng, thì ngư i mua ch u r i ro và chi phí k t ngày quy đ nh ho c ngày cu i c a th i h n quy đ nh v i đi u ki n hàng ph i là hàng c a h p đ ng ho c hàng đ c đ nh. Ngư i bán có nghĩa v thông quan xu t kh u cho hàng hóa, không có nghĩa v thông quan nh p kh u cho hàng hóa. © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 24 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 12
 13. 5/28/2012 Đi u ki n FCA-đ a đi m quy đ nh (Free Carrier To – Giao cho ngư i chuyên ch ) Ngư i mua Ngư i bán R i ro Chi phí © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 25 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated Đi u ki n FCA-đ a đi m quy đ nh (Free Carrier To – Giao cho ngư i chuyên ch ) Bãi Container © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 26 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 13
 14. 5/28/2012 © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 27 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 28 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 14
 15. 5/28/2012 Ví d M t công ty xu t nh p kh u Vi t Nam mua nguyên m t container kinh g n c a c a t đ i tác Nh t B n theo đi u ki n FCA – Bãi container c ng Kobe (CY – CY), Incoterms 2010. Hàng đư c đóng vào container t i kho c a ngư i bán và đư c h i quan Nh t B n ti n hành niêm chì. Ai s ch u chi phí và r i ro đ làm th t c xu t kh u và nh p kh u? Đ a đi m chuy n giao r i ro và chi phí? Gi s trong quá trình v n chuy n t kho c a ngư i bán đ n bãi container t i c ng Kobe đ giao cho hãng tàu Vi t Nam do ngư i mua ch đ nh. Xe ch container g p tai n n và b l t khi n toàn b s kinh b hư h ng hoàn toàn. Ai s là ngư i ch u r i ro này? Gi s hàng đư c giao cho hãng tàu do ngư i mua ch đ nh và đư c hãng tàu v n chuy n v bãi container t i c ng Vi t nam. Đ n lúc ngư i mua ra nh n hàng thì phát hi n toàn b s kính trong container b hư h ng. Ai s là ngư i ch u r i ro này. © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 29 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated Đi Đi u ki n CPT – nơi đ n quy đ nh (Carriage Paid To - Cư c phí tr t i) Đi u ki n này áp d ng cho m i phương th c v n t i Ngư i bán giao hàng cho ngư i chuyên ch do chính ngư i bán ch đ nh, ngư i bán ph i tr chi phí v n t i c n thi t, ngư i mua ph i ch u r i ro k t lúc hàng hóa đư c giao như trên. Đi u ki n này có t i 2 đi m t i h n: m t đi m chuy n giao chi phí và m t đi m chuy n giao r i ro Ngư i bán không có nghĩa v ký k t h p đ ng b o hi m N u có nh ng ngư i chuyên ch k ti p nhau đư c s d ng và hai bên không th a thu n v đi m giao hàng thì ngư i bán hoàn thành trách nhi m giao hàng c a mình khi giao hàng cho ngư i chuyên ch đ u tiên Trư ng h p ngư i mua không thông báo cho ngư i bán th i gian ho c đ a đi m nh n hàng thì ngư i mua ch u r i ro và chi phí k t ngày quy đ nh ho c ngày cu i c a th i h n quy đ nh v i đi u ki n hàng ph i là hàng c a h p đ ng ho c hàng đ c đ nh. Ngư i bán có nghĩa v ph i thông quan xu t kh u, không có nghĩa v thông quan nh p kh u © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 30 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 15
 16. 5/28/2012 Đi u ki n CPT – nơi đ n quy đ nh (Carriage Paid To - Cư c phí tr t i) Ngư i mua Ngư i bán R i ro Chi phí © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 31 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated V n đ phí THC (Terminal Handling Charge) Phân bi t tàu chuy n và tàu ch THC - Ph phí x p d t i c ng là kho n ph phí thu trên m i container đ bù đ p chi phí cho các ho t đ ng làm hàng t i c ng, như: x p d , t p k t container t CY ra c u tàu... Th c ch t c ng thu hãng tàu phí x p d và các phí liên quan khác, và hãng tàu sau đó thu l i t ch hàng (ngư i g i ho c ngư i nh n hàng) kho n phí g i là THC. THC thư ng đư c dùng trong đi u ki n tàu ch . Trư c năm 1990, phí THC thư ng đư c tính g p vào giá cư c. Sau đó phí THC đư c tách riêng ra (Vi t Nam các hàng tàu qu c t áp d ng phí THC vào kho ng năm 2007) C n lưu ý là phí THC khác v i phí nâng h container t i bãi container. Phí này thư ng c ng v s tính cho ngư i bán ho c ngư i mua. © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 32 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 16
 17. 5/28/2012 Giá (USD) TT Khoản mục 20’ 40’ Lưu container rỗng tại bãi cảng, sau khi dỡ từ tàu/xe 1 tải hoặc sau khi người nhập khẩu trả vỏ rỗng, ñể cấp 10 15 cho người xuất khẩu. Kiểm tra và báo cáo thông tin về chì niêm phong của 2 1 1 container hàng tại cổng cảng Lập kế hoạch và báo cáo tình hình tại hiện trường và 3 tại văn phòng về các hoạt ñộng container hàng tại 1 1 cảng 4 Sắp xếp container có hàng tại cảng 0 0 Lưu container hàng tại cảng sau khi hạ hàng cho tới 5 khi xếp lên tàu, hoặc từ khi dỡ hàng khỏi tàu ñến 2 3 khi hàng ñược kéo ra khỏi cảng. 6 Dỡ/Xếp container hàng từ/xuống tàu 57 85 7 Dỡ/Xếp vỏ container từ/xuống tàu 10 15 Chi phí làm việc ngoài giờ hoặc thêm giờ liên quan 8 0 0 ñến các dịch vụ trên 9 Chằng buộc / Tháo chằng buộc 1 1 10 Kiểm ñếm 0 0 11 Chi phí cầu bến 0 0 TỔNG 82 121 © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 33 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated D container t i c u Nâng h container t i bãi c ng container © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 34 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 17
 18. 5/28/2012 Ví d M t nhà nh p kh u t i Vi t Nam ký h p đ ng nh p kh u TV LCD theo d ng nguyên container s lư ng l n v i đ i tác Nh t B n. Hai bên th a thu n trong h p đ ng đi u ki n giao hàng CPT – Bãi container t i c ng Cát Lái – Incoterms 2010, đ a đi m giao hàng là c ng Osaka (Nh t B n). Ai ch u chi phí và r i ro đ làm th t c xu t kh u và nh p kh u? Đi m phân chia r i ro và chi phí? Ai ch u chi phí d hàng t i c u tàu c ng Cát Lái? Ai ch u chi phí h container t xe xu ng bãi container t i c ng Cát Lái? Trong quá trình chuyên ch , tàu g p m t cơn b o l n và ph i lánh n n 2 ngày t i c ng Hong Kong, ngư i bán hay ngư i mua ph i ch u chi phí này cùng v i ch tàu? © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 35 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated Đi Đi u ki n CIP – đ a đi m quy đ nh (Carriage, Insurance Paid To – ti n hàng và cư c phí tr t i) Đi u ki n này v cơ b n gi ng v i đi u ki n CPT. Tuy nhiên ngoài cư c phí ngư i bán ph i ch u đ đưa hàng đ n đi m đ n, ngư i bán còn có nghĩa v mua b o hi m v i m c t i thi u theo đi u ki n C. Tr giá b o hi m ph i bao g m giá hàng quy đ nh trong h p đ ng c ng thêm 10% ti n lãi (110%) và đư c mua b ng đ ng ti n c a h p đ ng. Ngư i bán mua b o hi m vì quy n l i c a ngư i mua, do đó n u ngư i mua có th yêu c u ngư i bán mua b o hi m b sung v i cho phí và rũi ro do ngư i mua ch u. © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 36 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 18
 19. 5/28/2012 Đi u ki n CIP – đ a đi m quy đ nh (Carriage, Insurance Paid To – ti n hàng và cư c phí tr t i) Đi u ki n này v cơ b n gi ng v i đi u ki n CPT. Tuy nhiên ngoài cư c phí ngư i bán ph i ch u đ đưa hàng đ n đi m đ n, ngư i bán còn có nghĩa v mua b o hi m v i m c t i thi u theo đi u ki n C. Tr giá b o hi m ph i bao g m giá hàng quy đ nh trong h p đ ng c ng thêm 10% ti n lãi (110%) và đư c mua b ng đ ng ti n c a h p đ ng. Các đi u ki n b o hi m theo các đi u ki n c a Vi n nh ng ngư i b o hi m t i London ho c tương t (đi u ki n A,B,C, chi n tranh, đình công) Ngư i bán mua b o hi m vì quy n l i c a ngư i mua, do đó n u ngư i mua có th yêu c u ngư i bán mua b o hi m b sung v i chi phí và r i ro do ngư i mua ch u. © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 37 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated Các Các đi u ki n b o hi m theo ILU Điều kiện C - Cháy hoặc nổ - Tàu hoặc xà lan bị mắc cạn - Tàu đâm va nhau hoặc tàu, xà lan, phương tiện vận chuyển đâm phải vật thể không phải là nước - Dở hàng tại cảng lánh nạn. Hy sinh tổn thất chung. Vứt hàng xuống biển - Điều khoản tổn thất chung - Điều khoản 2 tàu đâm va nhau đều có lỗi mở rộng bồi thường cho người được bảo hiểm Rủi ro loại trừ: hành động cố ý của người bảo hiểm, bao bì không đầy đủ, nội tỳ, tàu không đủ khả năng đi biển, chiến tranh – cách mạng, đình công, chiếm giữ… Điều kiện B - Điều kiện C - Động đất; núi lửa phun; sét đánh; nước biển, sông, hồ tràn vào tàu; tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong lúc xếp dỡ Rủi ro loại trừ: hành động cố ý của người bảo hiểm, bao bì không đầy đủ, nội tỳ, tàu không đủ khả năng đi biển, chiến tranh – cách mạng, đình công, chiếm giữ… Điều kiện A Mọi mất mát hư hỏng đối với hàng hóa Rủi ro loại trừ: hành động cố ý của người bảo hiểm, bao bì không đầy đủ, nội tỳ, tàu không đủ khả năng đi biển, chiến tranh – cách mạng, đình công, chiếm giữ © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 38 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 19
 20. 5/28/2012 © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 39 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated Ví Ví d M t nhà nh p kh u Vi t Nam nh p kh u lô hàng t l nh nguyên container t đ i tác Nh t B n theo đi u ki n CIP – ICD Phư c Long – Incoterms 2010. Hai bên th a thu n đi m giao hàng cho ngư i chuyên ch t i kho c a ngư i bán n m trong n i đ a Nh t. Ai là ngư i ch u chi phí và r i ro đ làm th t c xu t kh u và nh p kh u? Ai là ngư i tr cư c phí v n t i Nh t đ n Vi t Nam (cư c v n t i chính) Trong quá trình chuyên ch t kho c a ngư i bán đ n bãi container t i c ng Osaka t p k t đ đưa lên tàu, xe container b l t, toàn b lô hàng b hư h ng hoàn toàn, ai là ngư i s ch u r i ro này? Ai là ngư i mua b o hi m? Ngư i nào đư c quy n l i b o hi m? Ngư i mua b o hi m s mua theo đi u ki n nào theo đi u ki n c a Vi n nh ng ngư i b o hi m t i London? Ai s ch u chi phí mua b o hi m b sung? Ai là ngư i ch u r i ro và chi phí đ l y ch ng t v n t i? Đ a đi m chuy n giao r i ro và chi phí? © 2008 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. 40 Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2