intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các phương pháp giải nhanh bài toán Hóa học

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

14.869
lượt xem
2.428
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Các phương pháp giải nhanh bài toán hóa học sau đây giúp bạn hệ thống kiến thức và rèn luyện giải bài tập Hóa học tốt hơn, đây cũng là cơ hội giúp bạn rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập Hóa học để tự tin đạt kế quả cao trong các kỳ thi sắp tới. Chúc các em thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các phương pháp giải nhanh bài toán Hóa học

 1. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c CHƯƠNG I. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÚP GI I NHANH BÀI TOÁN HÓA H C “Phương pháp là Thầy của các Thầy” (Talley Rand Talley Rand) §1. PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO ĐỒ ĐƯỜ V i hình th c thi tr c nghi m khách quan, trong m t kho ng th i gian tương ñ i ng n h c sinh ph i gi i quy t m t s lư ng câu h i và bài t p khá l n (trong ñó bài t p toán chi m m t t l không nh ). Do ñó vi c tìm ra các phương pháp giúp gi i nhanh bài toán hóa h c có m t ý nghĩa quan tr ng. Bài toán tr n l n các ch t v i nhau là m t d ng bài hay g p trong chương trình hóa h c ph thông. Ta có th gi i bài t p d ng này theo nhi u cách khác nhau, song cách gi i nhanh nh t là “phương pháp sơ ñ ñư ng chéo”. Nguyên t c: Tr n l n 2 dung d ch: Dung d ch 1: có kh i lư ng m1, th tích V1, n ng ñ C1 (C% ho c CM), kh i lư ng riêng d1. Dung d ch 2: có kh i lư ng m2, th tích V2, n ng ñ C2 (C2 > C1), kh i lư ng riêng d2. Dung d ch thu ñư c có m = m1 + m2, V = V1 + V2, n ng ñ C (C1 < C < C2), kh i lư ng riêng d. Sơ ñ ñư ng chéo và công th c tương ng v i m i trư ng h p là: a) ð i v i n ng ñ % v kh i lư ng: m1 C1 |C2 - C| m1 | C 2 − C | C → = (1) m2 C2 |C1 - C| m 2 | C1 − C | b) ð i v i n ng ñ mol/lít: V1 C1 |C2 - C| V1 | C 2 − C | C → = (2) V2 C2 |C1 - C| V2 | C1 − C | c) ð i v i kh i lư ng riêng: V1 d1 |d2 - d| V1 | d 2 − d | d → = (3) V2 d2 |d1 - d| V2 | d1 − d | Khi s d ng sơ ñ ñư ng chéo ta c n chú ý: *) Ch t r n coi như dung d ch có C = 100% *) Dung môi coi như dung d ch có C = 0% *) Kh i lư ng riêng c a H2O là d = 1 g/ml Sau ñây là m t s ví d s d ng phương pháp ñư ng chéo trong tính toán pha ch dung d ch. D ng 1: Tính toán pha ch dung d ch Ví d 1. ð thu ñư c dung d ch HCl 25% c n l y m1 gam dung d ch HCl 45% pha v i m2 gam dung d ch HCl 15%. T l m1/m2 là: A. 1:2 B. 1:3 C. 2:1 D. 3:1 Hư ng d n gi i: Áp d ng công th c (1): m1 | 45 − 25 | 20 2 = = = ⇒ ðáp án C. m 2 | 15 − 25 | 10 1 Ví d 2. ð pha ñư c 500 ml dung d ch nư c mu i sinh lí (C = 0,9%) c n l y V ml dung d ch NaCl 3%. Giá tr c a V là: A. 150 B. 214,3 C. 285,7 D. 350 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 1/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 2. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Hư ng d n gi i: Ta có sơ ñ : V1(NaCl) 3 |0 - 0,9| 0,9 V2(H2O) 0 |3 - 0,9| 0,9 ⇒ V1 = ⋅ 500 = 150 (ml) ⇒ ðáp án A. 2,1 + 0,9 Phương pháp này không nh ng h u ích trong vi c pha ch các dung d ch mà còn có th áp d ng cho các trư ng h p ñ c bi t hơn, như pha m t ch t r n vào dung d ch. Khi ñó ph i chuy n n ng ñ c a ch t r n nguyên ch t thành n ng ñ tương ng v i lư ng ch t tan trong dung d ch. Ví d 3. Hòa tan 200 gam SO3 vào m gam dung d ch H2SO4 49% ta ñư c dung d ch H2SO4 78,4%. Giá tr c a m là: A. 133,3 B. 146,9 C. 272,2 D. 300,0 Hư ng d n gi i: Phương trình ph n ng: SO3 + H2O  → H2SO4 98 × 100 100 gam SO3  → = 122,5 gam H2SO4 80 N ng ñ dung d ch H2SO4 tương ng: 122,5% G i m1, m2 l n lư t là kh i lư ng SO3 và dung d ch H2SO4 49% c n l y. Theo (1) ta có: m1 | 49 − 78,4 | 29,4 44,1 = = ⇒ m2 = × 200 = 300 (gam) ⇒ ðáp án D. m 2 | 122,5 − 78,4 | 44,1 29,4 ði m lí thú c a sơ ñ ñư ng chéo là ch phương pháp này còn có th dùng ñ tính nhanh k t qu c a nhi u d ng bài t p hóa h c khác. Sau ñây ta l n lư t xét các d ng bài t p này. D ng 2: Bài toán h n h p 2 ñ ng v ðây là d ng bài t p cơ b n trong ph n c u t o nguyên t . 79 81 Ví d 4. Nguyên t kh i trung bình c a brom là 79,319. Brom có hai ñ ng v b n: 35 Br và 35 Br. 81 Thành ph n % s nguyên t c a Br là: 35 A. 84,05 B. 81,02 C. 18,98 D. 15,95 Hư ng d n gi i: Ta có sơ ñ ñư ng chéo: 81 35 Br (M=81) 79,319 - 79 = 0,319 A=79,319 79 35Br (M=79) 81 - 79,319 = 1,681 81 % 35 Br 0,319 0,319 ⇒ = ⇒% 35 Br = 81 ⋅100% ⇒ % 35 Br = 15,95% ⇒ ðáp án D. 81 79 % 35 Br 1,681 1,681 + 0,319 D ng 3: Tính t l th tích h n h p 2 khí Ví d 5. M t h n h p g m O2, O3 ñi u ki n tiêu chu n có t kh i ñ i v i hiñro là 18. Thành ph n % v th tích c a O3 trong h n h p là: A. 15% B. 25% C. 35% D. 45% Hư ng d n gi i: Áp d ng sơ ñ ñư ng chéo: V M1= 48 O |32 - 36| 3 M = 18.2 =36 VO M2= 32 |48 - 36| 2 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 2/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 3. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c VO3 4 1 1 ⇒ = = ⇒ %VO3 = ⋅ 100% = 25% ⇒ ðáp án B. VO2 12 3 3 +1 Ví d 6. C n tr n 2 th tích metan v i m t th tích ñ ng ñ ng X c a metan ñ thu ñư c h n h p khí có t kh i hơi so v i hiñro b ng 15. X là: A. C3H8 B. C4H10 C. C5H12 D. C6H14 Hư ng d n gi i: Ta có sơ ñ ñư ng chéo: V M1= 16 CH 4 |M2 - 30| M = 15.2 =30 VM M2 = M2 2 |16 - 30| VCH 4 | M 2 - 30 | 2 ⇒ = = ⇒ | M 2 - 30 | = 28 ⇒ M2 = 58 ⇒ 14n + 2 = 58 ⇒ n = 4 VM 2 14 1 V y X là: C4H10 ⇒ ðáp án B. D ng 4: Tính thành ph n h n h p mu i trong ph n ng gi a ñơn bazơ và ña axit D ng bài t p này có th gi i d dàng b ng phương pháp thông thư ng (vi t phương trình ph n ng, ñ t n). Tuy nhiên cũng có th nhanh chóng tìm ra k t qu b ng cách s d ng sơ ñ ñư ng chéo. Ví d 7. Thêm 250 ml dung d ch NaOH 2M vào 200 ml dung d ch H3PO4 1,5M. Mu i t o thành và kh i lư ng tương ng là: A. 14,2 gam Na2HPO4; 32,8 gam Na3PO4 B. 28,4 gam Na2HPO4; 16,4 gam Na3PO4 C. 12,0 gam NaH2PO4; 28,4 gam Na2HPO4 D. 24,0 gam NaH2PO4; 14,2 gam Na2HPO4 Hư ng d n gi i: n NaOH 0,25.2 5 Có: 1 < = = < 2 ⇒ T o ra h n h p 2 mu i: NaH2PO4, Na2HPO4 n H3PO4 0,2.1,5 3 Sơ ñ ñư ng chéo: Na2HPO4 (n1 = 2) |1 - 5/3| = 2 3 n= 5 NaH2PO4 (n2 = 1) 3 |2 - 5/3| = 1 3 n Na 2HPO 4 2 ⇒ = ⇒ n Na2HPO4 = 2n NaH2PO4 . Mà n Na 2HPO4 + n NaH2PO4 = n H3PO4 = 0,3 (mol) n NaH2PO 4 1 n Na2HPO4 = 0,2 (mol) m Na 2HPO4 = 0,2.142 = 28,4 (g)   ⇒ ⇒ ⇒ ðáp án C. n NaH2PO4 = 0,1 (mol) m NaH2PO4 = 0,1.120 = 12,0 (g)   D ng 5: Bài toán h n h p 2 ch t vô cơ c a 2 kim lo i có cùng tính ch t hóa h c Ví d 8. Hòa tan 3,164 gam h n h p 2 mu i CaCO3 và BaCO3 b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c 448 ml khí CO2 (ñktc). Thành ph n % s mol c a BaCO3 trong h n h p là: A. 50% B. 55% C. 60% D. 65% Hư ng d n gi i: 0,448 3,164 n CO2 = = 0,02 (mol) ⇒ M = = 158,2 22,4 0,02 Áp d ng sơ ñ ñư ng chéo: BaCO3(M1= 197) |100 - 158,2| = 58,2 M=158,2 CaCO3(M2 = 100) |197 - 158,2| = 38,8 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 3/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 4. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c 58,2 ⇒ %n BaCO = ⋅100% = 60% ⇒ ðáp án C. 3 58,2 + 38,8 D ng 6: Bài toán tr n 2 qu ng c a cùng m t kim lo i ðây là m t d ng bài mà n u gi i theo cách thông thư ng là khá dài dòng, ph c t p. Tuy nhiên n u s d ng sơ ñ ñư ng chéo thì vi c tìm ra k t qu tr nên ñơn gi n và nhanh chóng hơn nhi u. ð có th áp d ng ñư c sơ ñ ñư ng chéo, ta coi các qu ng như m t “dung d ch” mà “ch t tan” là kim lo i ñang xét, và “n ng ñ ” c a “ch t tan” chính là hàm lư ng % v kh i lư ng c a kim lo i trong qu ng. Ví d 9. A là qu ng hematit ch a 60% Fe2O3. B là qu ng manhetit ch a 69,6% Fe3O4. Tr n m1 t n qu ng A v i m2 t n qu ng B thu ñư c qu ng C, mà t 1 t n qu ng C có th ñi u ch ñư c 0,5 t n gang ch a 4% cacbon. T l m1/m2 là: A. 5/2 B. 4/3 C. 3/4 D. 2/5 Hư ng d n gi i: S kg Fe có trong 1 t n c a m i qu ng là: 60 112 +) Qu ng A ch a: ⋅ 1000 ⋅ = 420 (kg) 100 160 69,6 168 +) Qu ng B ch a: ⋅1000 ⋅ = 504 (kg) 100 232  4  +) Qu ng C ch a: 500 × 1 −  = 480 (kg)  100  Sơ ñ ñư ng chéo: mA 420 |504 - 480| = 24 480 mB 504 |420 - 480| = 60 m 24 2 ⇒ A = = ⇒ ðáp án D. m B 60 5 *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ BẢ KHỐ LƯỢ §2. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng (ðLBTKL): “T ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng kh i lư ng các s n ph m” giúp ta gi i bài toán hóa h c m t cách ñơn gi n, nhanh chóng. Ví d 10. H n h p A g m 0,1 mol etylenglicol và 0,2 mol ch t X. ð ñ t cháy hoàn toàn h n h p A c n 21,28 lít O2 (ñktc) và thu ñư c 35,2 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Tính kh i lư ng phân t X (bi t X ch ch a C, H, O). Hư ng d n gi i: Ta có các phương trình ph n ng cháy: 2C2H6O2 + 5O2  → 4CO2 + 6H2O X + O2  → CO2 + H2O ( Áp d ng ðLBTKL: m X + m C2H6O 2 + m O2 = m CO2 + m H 2O ⇒ m X = m CO2 + m H 2O − m C2H6O 2 + m O2 )  21,28  ⇒ m X = 35,2 + 19,8 −  0,1× 62 + ⋅ 32  = 18,4 (gam)  22,4  18,4 Kh i lư ng phân t c a X: M X = = 92 (g/mol). 0,2 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 4/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 5. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Ví d 11. Hòa tan hoàn toàn 3,34 gam h n h p hai mu i cacbonat kim lo i hóa tr II và hóa tr III b ng dung d ch HCl dư ta thu ñư c dung d ch A và 0,896 lít khí bay ra (ñktc). Tính kh i lư ng mu i có trong dung d ch A. Hư ng d n gi i: G i 2 mu i cacbonat là: XCO3 và Y2(CO3)3. Các phương trình ph n ng x y ra: XCO3 + 2HCl  → XCl2 + H2O + CO2 ↑ (1) Y2(CO3)3 + 6HCl  → 2YCl3 + 3H2O + 3CO2 ↑ (2) 0,896 S mol khí CO2 bay ra: n CO2 = = 0,04 (mol) ⇒ n HCl = 2n CO2 = 2 × 0,04 = 0,08 (mol) 22,4 Áp d ng ðLBTKL: (m XCO3 + m Y2 (CO3 )3 ) + m HCl = m CO2 + m H 2O + m muèi ⇒ m muèi = (m XCO3 + m Y2 (CO3 )3 ) + m HCl − (m CO2 + m H 2O ) ⇒ m muèi = 3,34 + 0,08 × 36,5 − (0,04 ×18 + 0,04 × 44) = 3,78 (gam). Ví d 12. Kh m gam h n h p A g m các oxit CuO, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 b ng khí CO nhi t ñ cao, ngư i ta thu ñư c 40 gam h n h p ch t r n X và 13,2 gam khí CO2. Tìm giá tr c a m. Hư ng d n gi i: Phân tích: v i bài toán này, n u gi i theo cách thông thư ng, t c ñ t s mol c a các oxit l n lư t là x, y, z, t thì có m t khó khăn là ta không th thi t l p ñ 4 phương trình ñ gi i ra ñư c các n. M t khác, chúng ta cũng không bi t lư ng CO ñã cho có ñ ñ kh h t các oxit v kim lo i hay không? ðó là chưa k ñ n hi u su t c a ph n ng cũng là m t v n ñ gây ra nh ng khó khăn! Nhưng n u chúng ta dùng phương pháp b o toàn kh i lư ng s giúp lo i b ñư c nh ng khó khăn trên và vi c tìm ra giá tr c a m tr nên h t s c ñơn gi n. Các phương trình ph n ng có th x y ra: 3Fe2O3 + CO  → 2Fe3O4 + CO2 (1) Fe3O4 + CO  → 3FeO + CO2 (2) FeO + CO  → Fe + CO2 (3) CuO + CO  → Cu + CO2 (4) 13,2 Ta có: n CO (p−) = n CO2 = = 0,3 (mol) ⇒ m CO (p−) = 28.0,3 = 8,4 (gam) 44 Kh i lư ng ch t r n: mr = 40 (gam) Áp d ng ðLBTKL: m A + m CO (p−) = m r + m B ⇒ m A = m r + m CO2 − m CO (p−) ⇒ m = m A = 40 + 13,2 − 8,4 = 44,8 (gam). Ví d 13. Thu phân hoàn toàn 14,8 gam h n h p 2 este ñơn ch c là ñ ng phân c a nhau th y c n v a ñ 200 ml dung d ch NaOH 1M, thu ñư c m gam h n h p 2 mu i và 7,8 gam h n h p 2 rư u. Tìm m. Hư ng d n gi i: G i công th c chung c a 2 este là: RCOOR' Phương trình ph n ng x y ra: RCOOR' + NaOH  RCOONa + R'OH → Theo bài ra ta có: n NaOH = 0,2.1 = 0,2 (mol) ⇒ m NaOH = 40.0,2 = 8 (gam) Áp d ng ðLBTKL: m RCOO R' + m NaOH = m RCOONa + m R'OH ⇒ m RCOONa = m RCOO R' + m NaOH − m R'OH ⇒ m = m RCOONa = 14,8 + 8 − 7,8 = 15 (gam). *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 5/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 6. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c GIẢ KHỐ LƯỢ §3. PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG Nguyên t c c a phương pháp: D a vào s tăng gi m kh i lư ng (TGKL) khi chuy n t 1 mol ch t A thành 1 ho c nhi u mol ch t B (có th qua các giai ño n trung gian) ta d dàng tính ñư c s mol c a các ch t ho c ngư c l i. Ch ng h n: a) Xét ph n ng: MCO3 + 2HCl  → MCl2 + CO2 ↑ + H2O Theo ph n ng này thì khi chuy n t 1 mol MCO3  → 1 mol MCl2, kh i lư ng h n h p tăng thêm 71 – 60 = 11 gam và có 1 mol CO2 ñư c gi i phóng. Như v y, khi bi t lư ng mu i tăng ta có th tính ñư c s mol CO2 sinh ra ho c ngư c l i. b) Xét ph n ng: RCOOR’ + NaOH  → RCOONa + R’OH C 1 mol este RCOOR’ chuy n thành 1 mol mu i RCOONa, kh i lư ng tăng (ho c gi m) |23 – R’| gam và tiêu t n h t 1 mol NaOH, sinh ra 1 mol R’OH. Như v y, n u bi t kh i lư ng c a este ph n ng và kh i lư ng mu i t o thành, ta d dàng tính ñư c s mol c a NaOH và R’OH ho c ngư c l i. Có th nói hai phương pháp “b o toàn kh i lư ng” và “tăng gi m kh i lư ng” là 2 “anh em sinh ñôi”, vì m t bài toán n u gi i ñư c b ng phương pháp này thì cũng có th gi i ñư c b ng phương pháp kia. Tuy nhiên, tùy t ng bài t p mà phương pháp này hay phương pháp kia là ưu vi t hơn. Ví d 14. Gi i l i ví d 12 b ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng. Hư ng d n gi i: Các phương trình ph n ng x y ra: XCO3 + 2HCl  → XCl2 + H2O + CO2 ↑ (1) Y2(CO3)3 + 6HCl  → 2YCl3 + 3H2O + 3CO2 ↑ (2) 0,896 S mol khí CO2 bay ra: n CO2 = = 0,04 (mol) 22,4 Theo (1), (2): khi chuy n t mu i cacbonat → mu i clorua, c 1 mol CO2 sinh ra, kh i lư ng h n h p mu i tăng thêm 71 – 60 = 11 gam. V y kh i lư ng h n h p mu i tăng lên là: ∆m = 0,04.11 = 0,44 gam. Kh i lư ng c a mu i trong dung d ch: m muèi = 3,34 + 0,44 = 3,78 (gam). Ví d 15. Gi i l i ví d 13 b ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng. Hư ng d n gi i: Các phương trình ph n ng có th x y ra: 3Fe2O3 + CO  → 2Fe3O4 + CO2 (1) Fe3O4 + CO  → 3FeO + CO2 (2) FeO + CO  → Fe + CO2 (3) CuO + CO  → Cu + CO2 (4) 13,2 Ta có: n CO (p−) = n CO2 = = 0,3 (mol) ⇒ m CO (p−) = 28.0,3 = 8,4 (gam) 44 Kh i lư ng ch t r n: mr = 40 (gam) Theo (1), (2), (3), (4): c 1 mol CO ph n ng  1 mol CO2, kh i lư ng h n h p A gi m là: → ∆m = 1 × (44 – 28) = 16 gam. V y kh i lư ng h n h p A ñã b gi m là: 16 × 0,3 = 4,8 (gam) Kh i lư ng c a h n h p A ban ñ u là: m = 40 + 4,8 = 44,8 (gam). Ví d 16. Nhúng m t lá nhôm vào 200 ml dung d ch CuSO4, ñ n khi dung d ch m t màu xanh l y lá nhôm ra cân th y n ng hơn so v i ban ñ u là 1,38 gam. Xác ñ nh n ng ñ c a dung d ch CuSO4 ñã dùng. Hư ng d n gi i: Phương trình ph n ng x y ra: 2Al + 3CuSO4  → Al2(SO4)3 + 3Cu ↓ (*) Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 6/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 7. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Theo (*): c 2 mol Al ph n ng h t v i 3 mol CuSO4, sinh ra 3 mol Cu, kh i lư ng thanh nhôm tăng lên: ∆m = 3.64 – 2.27 = 138 (gam). 1,38 V y s mol CuSO4 ñã tham gia ph n ng là: n CuSO 4 = ⋅ 3 = 0,03 (mol) 138 0,03 N ng ñ c a dung d ch CuSO4: C M = = 0,15 (M). 0,2 Chú ý: Khi nhúng thanh kim lo i A vào dung d ch mu i c a kim lo i B (kém ho t ñ ng hơn A). Sau khi l y thanh kim lo i A ra, kh i lư ng thanh kim lo i A ban ñ u s thay ñ i do: 1) M t lư ng A b tan vào dung d ch 2) M t lư ng B t dung d ch ñư c gi i phóng, bám vào thanh kim lo i A 3) Tính kh i lư ng tăng (hay gi m) c a thanh A ph i d a vào phương trình ph n ng c th . Ví d 17. Cho 11 gam h n h p 3 axit ñơn ch c thu c cùng dãy ñ ng ñ ng tác d ng hoàn toàn v i kim lo i Na dư, thu ñư c 2,24 lít khí H2 (ñktc). Tính kh i lư ng mu i h u cơ t o thành. Hư ng d n gi i: 2,24 S mol khí H2 t o thành: n H 2 = = 0,1 (mol) 22,4 G i công th c chung c a 3 axit ñơn ch c là: RCOOH. Phương trình ph n ng x y ra: 2RCOOH + 2 Na  2RCOONa + H 2 → (*) Theo (*): c 2 mol RCOOH ph n ng  → 2 mol RCOONa và 1 mol H2, kh i lư ng mu i tăng lên so v i kh i lư ng c a axit là: ∆m = 2.[(R + 44 + 23) − (R + 45)] = 44 (gam) Kh i lư ng mu i h u cơ l n hơn axit là: m = 44.0,1 = 4,4 (gam) V y, kh i lư ng mu i h u cơ t o thành là: 11 + 4,4 = 15,4 (gam). *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ BẢ TỐ §4. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ Nguyên t c chung c a phương pháp này là d a vào ñ nh lu t b o toàn nguyên t (BTNT): “Trong các ph n ng hóa h c thông thư ng, các nguyên t luôn ñư c b o toàn”. ði u này có nghĩa là: T ng s mol nguyên t c a m t nguyên t X b t kì trư c và sau ph n ng là luôn b ng nhau. Ví d 18. H n h p ch t r n A g m 0,1 mol Fe2O3 và 0,1 mol Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn A b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c dung d ch B. Cho NaOH dư vào B, thu ñư c k t t a C. L c l y k t t a, r a s ch r i ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c m gam ch t r n D. Tính m. Hư ng d n gi i: Các ph n ng hóa h c x y ra: Fe2O3 + 6HCl  → 2FeCl3 + 3H2O (1) Fe3O4 + 8HCl  → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (2) NaOH + HCl  → NaCl + H2O (3) 2NaOH + FeCl2  → 2NaCl + Fe(OH)2 ↓ (4) 3NaOH + FeCl3  → 3NaCl + Fe(OH)3 ↓ (5) 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2  → 4Fe(OH)3 t0 (6) 2Fe(OH)3  → Fe2O3 + 3H2O t0 (7) Fe 2 O 3 : 0,1 mol  Theo các phương trình ph n ng ta có sơ ñ :  ⇒ Fe 2 O 3 (r n D) Fe 3O 4 : 0,1 mol  Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 7/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 8. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Áp d ng ñ nh lu t b o toàn nguyên t ñ i v i Fe: ∑n Fe (trong D) = 0,1.2 + 0,1.3 = 0,5 (mol) 0,5 ⇒ nD = = 0,25 (mol) ⇒ m D = 0,25.160 = 40 (gam). 2 Ví d 19. Ti n hành crackinh nhi t ñ cao 5,8 gam butan. Sau m t th i gian thu ñư c h n h p khí X g m CH4, C2H6, C2H4, C3H6 và C4H10. ð t cháy hoàn toàn X trong khí oxi dư, r i d n toàn b s n ph m sinh ra qua bình ñ ng H2SO4 ñ c. Tính ñ tăng kh i lư ng c a bình H2SO4 ñ c. Hư ng d n gi i: Các sơ ñ ph n ng x y ra: C4H10 crackinh → CH4 + C3H6   (1) C4H10   → C2H6 + C2H6  crackinh (2) CH4  → CO2 + 2H2O t0 (3) C2H4 t → 2CO2 + 2H2O 0 (4) C2H6 t → 2CO2 + 3H2O 0 (5) C 3 H6  → 3CO2 + 3H2O t0 (6) C4H10  → 4CO2 + 5H2O t0 (7) ð tăng kh i lư ng c a bình H2SO4 ñ c chính là t ng kh i lư ng H2O sinh ra trong ph n ng ñ t cháy h n h p X. 5,8 Theo bài ra ta có: n butan = = 0,1 (mol) 58 T phương trình ph n ng, có: H (butan ban ñ u)  → H (nư c) và C4H10  → 10H  → 5H2O Áp d ng ñ nh lu t BTNT ñ i v i hiñro: ∑ n H (butan) = ∑ n H (H 2O) = 10 × 0,1 = 1 (mol) 1 ⇒ n H 2O = = 0,5 (mol) ⇒ ∆m = m H 2O = 18.0,5 = 9 (gam). 2 Ví d 20. H n h p khí A g m m t ankan, m t anken, m t ankin và hiñro. Chia A thành 2 ph n có th tích b ng nhau r i ti n hành 2 thí nghi m sau: Ph n 1: ñem ñ t cháy hoàn toàn r i d n s n ph m cháy l n lư t qua bình 1 ñ ng H2SO4 ñ c, bình 2 ñ ng nư c vôi trong dư. Sau ph n ng cân th y kh i lư ng bình 1 tăng 9,9 gam, bình 2 tăng 13,2 gam. Ph n 2: d n t t qua ng ñ ng b t Ni nung nóng thu ñư c h n h p khí B. S c khí B qua bình ñ ng nư c vôi trong dư, th y kh i lư ng bình nư c vôi trong tăng m gam. Tìm giá tr c a m. Hư ng d n gi i: Phân tích: Vì 2 ph n có th tích b ng nhau nên thành ph n c a chúng là như nhau. Và s n ph m ñ t cháy c a 2 ph n là hoàn toàn gi ng nhau! ñây, vi c d n ph n 2 qua b t Ni, nung nóng  → h n h p B, sau ñó m i ñem ñ t cháy B ch là m t bư c gây nhi u, khi n chúng ta b r i mà thôi, vì thành ph n các nguyên t c a B và ph n 2 là hoàn toàn gi ng nhau. Chính vì v y, kh i lư ng bình nư c vôi trong tăng thí nghi m 2 chính b ng t ng kh i lư ng c a nư c và CO2 sinh ra trong thí nghi m 1! V y: m = ∆mbình 1 + ∆mbình 2 = 9,9 + 13,2 = 23,1 (gam). *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ §5. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON BẢ Nguyên t c c a phương pháp: “Khi có nhi u ch t oxi hóa ho c ch t kh trong h n h p ph n ng (nhi u ph n ng ho c ph n ng qua nhi u giai ño n) thì t ng s mol electron mà các phân t ch t kh cho ph i b ng t ng s mol electron mà các ch t oxi hóa nh n”. ðây chính là n i dung c a ñ nh lu t b o toàn electron trong ph n ng oxi hóa – kh . Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 8/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 9. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c ði u quan tr ng nh t khi áp d ng phương pháp này ñó là vi c ph i nh n ñ nh ñúng tr ng thái ñ u và tr ng thái cu i c a các ch t oxi hóa và các ch t kh , nhi u khi không c n quan tâm ñ n vi c cân b ng ph n ng hóa h c x y ra. Phương pháp này ñ c bi t lí thú ñ i v i các bài toán ph i bi n lu n nhi u trư ng h p x y ra. Ví d 21. Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam kim lo i M trong dung d ch HNO3 dư thu ñư c 8,96 lít (ñktc) h n h p khí g m NO2 và NO có t l th tích 3:1. Xác ñ nh kim lo i M. Hư ng d n gi i: 8,96 S mol c a h n h p khí: n khí = = 0,4 (mol) 22,4 3 1 Vì VNO2 : VNO = 3 : 1 ⇒ n NO2 : n NO = 3 : 1 ⇒ n NO2 = ⋅ 0,4 = 0,3 (mol); n NO = ⋅ 0,4 = 0,1 (mol) 4 4 0 +n G i n là hóa tr c a M. Quá trình như ng electron: M − ne  M → (1) 19,2 S mol electron như ng là: ∑ n e nh−êng = ⋅ n (mol) (*) M +5 +4 +2 Quá trình nh n electron: 4 N + 6e  3 N + N → (2) T ng s mol electron nh n là: ∑ n e nhËn = 6 × 0,1 = 0,6 (mol) (**) 19,2 Áp d ng ñ nh lu t b o toàn electron, ta có: ∑n e nh−êng = ∑ n e nhËn ⇒ M ⋅ n = 0,6 ⇒ M = 32n ⇒ n = 2; M = 64. V y kim lo i M là ñ ng (MCu = 64). Ví d 22. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe vào HNO3 dư, thu ñư c dung d ch A và 6,72 lít h n h p khí B g m NO và m t khí X, v i t l th tích là 1:1. Xác ñ nh khí X. Hư ng d n gi i: 6,72 S mol c a h n h p khí B: n B = = 0,3 (mol) ⇒ n NO = n X = 0,15 (mol) 22,4 0 +3 Quá trình như ng electron: Fe  Fe + 3e → (1) 11,2 S mol electron như ng là: ∑ n e nh−êng = ⋅ 3 = 0,6 (mol) (*) 56 +5 +2 Quá trình nh n electron c a NO: N + 3e  → N (2) S mol electron do NO nh n là: n e (NO nhËn) = 3 × 0,15 = 0,45 (mol) (**) Áp d ng ñ nh lu t b o toàn electron, ta có: ∑n e nh−êng = ∑ n e nhËn ⇒ ∑ n e nh−êng = n e (NO nhËn) + n e (X nhËn) ⇒ n e (X nhËn) = ∑ n e nh−êng − n e (NO nhËn) = 0,6 − 0,45 = 0,15 (mol) +5 + (5− n) G i n là s electron mà X nh n. Ta có: N + ne  → N (3) 0,15 ⇒n= = 1. T ñó suy ra X là NO2. 0,15 Ví d 23. ð m gam phoi bào s t A ngoài không khí sau m t th i gian bi n thành h n h p B có kh i lư ng 12 gam g m Fe và các oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho B tác d ng hoàn toàn v i axit nitric dư th y gi i phóng ra 2,24 lít khí duy nh t NO. Tính kh i lư ng m c a A? Hư ng d n gi i: Sơ ñ các bi n ñ i x y ra: Fe FeO dd HNO3 Fe B Fe O NO mA gam 12 gam Fe3O4 2,24 lÝt (®ktc) 2 3 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 9/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 10. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c 0 +3 Quá trình như ng electron: Fe  Fe + 3e → (1) m S mol electron như ng là: ∑ n e nh−êng = ⋅ 3 (mol) (*) 56 Các quá trình nh n electron: +) T s t  → oxit: O2 + 4e  → 2O-2 (2) 12 − m 12 − m S electron do O2 nh n là: n e (O2 nhËn) = ⋅4 = (mol) 32 8 +5 +2 +) T oxit → mu i Fe3+: N + 3e  → N (3) S electron do N nh n là: n e (N nhËn) = 3 × 0,1 = 0,3 (mol) 12 − m ⇒ T ng s electron nh n là: ∑n e nhËn = 8 + 0,3 (mol) (**) m 12 − m Áp d ng ñ nh lu t b o toàn electron ta có ∑n e nh−êng = ∑ n e nhËn ⇒ 3 × 56 = 8 + 0,3 ⇒ m = 10,08 (gam). *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ §6. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH PHƯƠNG BẢ ĐIỆ Nguyên t c c a phương pháp: “Trong m t dung d ch n u t n t i ñ ng th i các ion dương và âm thì theo ñ nh lu t b o toàn ñi n tích: t ng s ñi n tích dương b ng t ng s ñi n tích âm”. ðây chính là cơ s ñ thi t l p phương trình bi u di n m i liên h gi a các ion trong dung d ch. Ví d 24. K t qu xác ñ nh n ng ñ mol/lít c a các ion trong m t dung d ch như sau: − Ion: Na + Ca 2+ NO 3 Cl − HCO 3− S mol: 0,05 0,01 0,01 0,04 0,025 H i k t qu ñó ñúng hay sai? T i sao? Hư ng d n gi i: T ng s ñi n tích dương: 0,05 + 2.0,01 = 0,07 (mol) T ng s ñi n tích âm: 0,01 + 0,04 + 0,025 = 0,075 (mol) Ta th y t ng s ñi n tích dương ≠ t ng s ñi n tích âm ⇒ k t qu xác ñ nh trên là sai! Ví d 25. L p bi u th c liên h gi a a, b, c, d trong dung d ch ch a a mol Na+, b mol Ca2+, c mol − HCO 3 và d mol Cl¯ . Hư ng d n gi i: Áp d ng ñ nh lu t b o toàn ñi n tích, ta có: a + 2b = c + d. *** *** *** *** *** *** *** *** ************************ KHỐ LƯỢ §7. PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG MOL TRUNG BÌNH Kh i lư ng mol trung bình (KLMTB) c a m t h n h p là kh i lư ng c a m t 1 mol h n h p ñó: n m ∑ M .n i i Trong ñó: +) mhh là t ng s gam c a h n h p M = hh = i =1 n +) nhh là t ng s mol c a h n h p n hh ∑n i =1 i +) Mi là kh i lư ng mol c a ch t th i trong h n h p +) ni là s mol c a ch t th i trong h n h p Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 10/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 11. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c Chú ý: +) M min < M < M max +) N u h n h p g m 2 ch t có s mol c a hai ch t b ng nhau thì kh i lư ng mol trung bình c a h n h p cũng chính b ng trung bình c ng kh i lư ng phân t c a 2 ch t và ngư c l i. Phương pháp này ñư c áp d ng trong vi c gi i nhi u bài toán khác nhau c vô cơ và h u cơ, ñ c bi t là ñ i v i vi c chuy n bài toán h n h p thành bài toán m t ch t r t ñơn gi n và ta có th gi i m t cách d dàng. Sau ñây chúng ta cùng xét m t s ví d . Ví d 26. Hòa tan 2,97 gam h n h p 2 mu i CaCO3 và BaCO3 b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c 448 ml khí CO2 (ñktc). Tính thành ph n % s mol c a m i mu i trong h n h p. Hư ng d n gi i: Các ph n ng x y ra: CaCO3 + 2HCl  → CaCl2 + H2O + CO2 ↑ (1) BaCO3 + 2HCl  → BaCl2 + H2O + CO2 ↑ (2) 0,448 T (1), (2) ⇒ n hh = n CO2 = = 0,02 (mol) 22,4 G i x là thành ph n % v s mol c a CaCO3 trong h n h p (1 – x) là thành ph n % v s mol c a BaCO3 2,97 Ta có: M 2muèi = 100x + 197.(1 − x) = ⇒ x = 0,5 ⇒ %n BaCO3 = %n CaCO3 = 50%. 0,02 Ví d 27. Hòa tan 16,8 gam h n h p g m 2 mu i cacbonat và sunfit c a cùng m t kim lo i ki m vào dung d ch HCl dư, thu ñư c 3,36 lít h n h p khí (ñktc). Xác ñ nh tên kim lo i ki m. Hư ng d n gi i: G i kim lo i ki m c n tìm là M Các ph n ng x y ra: MCO3 + 2HCl  → MCl2 + H2O + CO2 ↑ (1) MSO3 + 2HCl  → MCl2 + H2O + SO2 ↑ (2) 3,36 16,8 T (1), (2) ⇒ nmu i = nkhí = = 0,15 (mol) ⇒ M muèi = = 112 22,4 0,15 Ta có: 2M + 60 < M < 2M + 80 ⇒ 16 < M < 26. Vì M là kim lo i ki m nên M = 23 (Na). Ví d 28. Trong t nhiên Brom có hai ñ ng v b n là: 79 Br và 35 81 35 Br. Nguyên t kh i trung bình c a Brom là 79,319. Tính thành ph n % s nguyên t c a m i ñ ng v . Hư ng d n gi i: 79 G i x là thành ph n % v s nguyên t c a ñ ng v 35 Br ⇒ (100 – x) là thành ph n % v s nguyên t c a ñ ng v 35 Br 81 79x + 81(100 − x) Ta có: A Br = = 79,319 ⇒ x = 84,05; 100 − x = 15,95 100 V y trong t nhiên, ñ ng v 79 Br chi m 84,05% và ñ ng v 35 Br chi m 15,95% s nguyên t . 35 81 Ví d 29. Cho 6,4 gam h n h p 2 kim lo i k ti p thu c nhóm IIA c a b ng tu n hoàn tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng, dư thu ñư c 4,48 lít H2 (ñktc). Xác ñ nh tên 2 kim lo i. Hư ng d n gi i: G i công th c chung c a 2 kim lo i nhóm IIA là M . Ta có phương trình ph n ng: 2+ M + 2H +  M + H 2 ↑ (*) → 4,48 6,4 Theo (*): n M = n H 2 = = 0,2 (mol) ⇒ M = = 32 ⇒ Hai kim lo i là Mg (24) và Ca (40). 22,4 0,2 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 11/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 12. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c §8. BÀI TẬP VẬN DỤNG TẬ VẬ DỤ I.1. ð thu ñư c dung d ch CuSO4 16% c n l y m1 gam tinh th CuSO4.5H2O cho vào m2 gam dung d ch CuSO4 8%. T l m1/m2 là: A. 1/3 B. 1/4 C. 1/5 D. 1/6 I.2. Hòa tan hoàn toàn m gam Na2O nguyên ch t vào 40 gam dung d ch NaOH 12% thu ñư c dung d ch NaOH 51%. Giá tr c a m (gam) là: A. 11,3 B. 20,0 C. 31,8 D. 40,0 I.3. S lít nư c nguyên ch t c n thêm vào 1 lít dung d ch H2SO4 98% (d = 1,84 g/ml) ñ ñư c dung d ch m i có n ng ñ 10% là: A. 14,192 B. 15,192 C. 16,192 D. 17,192 63 65 I.4. Nguyên t kh i trung bình c a ñ ng là 63,54. ð ng có hai ñ ng v b n: 29 Cu và 29 Cu . Thành ph n 65 % s nguyên t c a 29 Cu là: A. 73,0% B. 34,2% C. 32,3% D. 27,0% I.5. C n l y V1 lít CO2 và V2 lít CO ñ ñi u ch 24 lít h n h p H2 và CO có t kh i hơi ñ i v i metan b ng 2. Giá tr c a V1 (lít) là: A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 I.6. Thêm 150 ml dung d ch KOH 2M vào 120 ml dung d ch H3PO4 0,1M. Kh i lư ng các mu i thu ñư c trong dung d ch là: A. 10,44 gam KH2PO4; 8,5 gam K3PO4 B. 10,44 gam K2HPO4; 12,72 gam K3PO4 C. 10,24 gam K2HPO4; 13,5 gam KH2PO4 D. 13,5 gam KH2PO4; 14,2 gam K3PO4 I.7. Hòa tan 2,84 gam h n h p 2 mu i CaCO3 và MgCO3 b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c 0,672 lít khí ñi u ki n tiêu chu n. Thành ph n % s mol c a MgCO3 trong h n h p là: A. 33,33% B. 45,55% C. 54,45% D. 66,67% I.8. A là khoáng v t cuprit ch a 45% Cu2O. B là khoáng v t tenorit ch a 70% CuO. C n tr n A và B theo t l kh i lư ng T = mA/mB như th nào ñ ñư c qu ng C, mà t 1 t n qu ng C có th ñi u ch ñư c t i ña 0,5 t n ñ ng nguyên ch t. T b ng: A. 5/3 B. 5/4 C. 4/5 D. 3/5 I.9. ð t cháy hoàn toàn m gam m t h n h p g m C2H4, C3H6, C4H8 thu ñư c 4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Giá tr c a m là: A. 1,34 gam B. 1,48 gam C. 2,08 gam D. 2,16 gam I.10. Dung d ch X có ch a a mol Na+, b mol Mg2+, c mol Cl¯ và d mol SO 2− . Bi u th c nào dư i ñây là 4 ñúng? A. a + 2b = c + 2d B. a + 2b = c + d C. a + b = c + d D. 2a + b = 2c + d I.11. Crackinh 5,8 gam C4H10 thu ñư c h n h p khí X. Kh i lư ng H2O thu ñư c khi ñ t cháy hoàn toàn X là: A. 4,5 gam B. 9 gam C. 18 gam D. 36 gam I.12. ð t cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m CH4, C3H6 và C4H10 thu ñư c 4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O, m có giá tr là: A. 1,48 gam B. 2,48 gam C. 14,8 gam D. 24,8 gam I.13. Cho 11,2 lít (ñktc) axetilen h p H2O (HgSO4, 80oC). Kh i lư ng CH3CHO t o thành là: A. 4,4 gam B. 12 gam C. 22 gam D. 44 gam I.14. Oxi hóa 12 gam rư u ñơn ch c X thu ñư c 11,6 gam anñehit Y. V y X là: A. CH3CH2CH2OH B. CH3CH2OH C. CH3CH(OH)CH3 D. K t qu khác Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 12/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 13. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c I.15. Cho 0,896 lít h n h p hai anken là ñ ng ñ ng liên ti p (ñktc) l i qua dung d ch brom dư. Kh i lư ng bình brom tăng thêm 2,0 gam. Công th c phân t c a hai anken là: A. C2H4 và C3H6 B. C3H6 và C4H8 C. C4H8 và C5H10 D. Không ph i A, B, C. I.16. L y m gam b t s t cho tác d ng v i clo thu ñư c 16,25 gam mu i s t clorua. Hòa tan hoàn toàn cũng lư ng s t ñó trong axit HCl dư thu ñư c a gam mu i khan. Giá tr c a a (gam) là: A. 12,7 gam B. 16,25 gam C. 25,4 gam D. 32,5 gam I.17. Hòa tan h n h p g m 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe2O3 vào dung d ch HCl dư ñư c dung d ch A. Cho dung d ch A tác d ng v i NaOH dư thu ñư c k t t a. L c k t t a, r a s ch, s y khô, nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là bao nhiêu? A. 16 gam B. 30,4 gam C. 32 gam D. 48 gam I.18. Th i t t V lít h n h p khí A g m CO và H2 ñi qua h n h p b t CuO, Fe3O4, Al2O3 trong ng s ñun nóng. Sau ph n ng thu ñư c h n h p B g m khí và hơi, n ng hơn h n h p A ban ñ u là 0,32 gam. Giá tr c a V (ñktc) là bao nhiêu? A. 0,112 lít B. 0,224 lít C. 0,336 lít D. 0,448 lít I.19. Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam Fe3O4 b ng dung d ch HNO3 thu ñư c 448 ml khí NxOy (ñktc). Xác ñ nh NxOy? A. NO B. N2O C. NO2 D. N2O5 I.20. Cho 1,24 gam h n h p hai rư u ñơn ch c tác d ng v a ñ v i Na th y thoát ra 336 ml H2 (ñktc) và m gam mu i. Kh i lư ng mu i thu ñư c là: A. 1,57 gam B. 1,585 gam C. 1,90 gam D. 1,93 gam I.21. Khi cho 0,1 mol C3H5(OH)3 và 0,1 mol CH3COOH nguyên ch t, riêng bi t. Khi cho 2 ch t trên tác d ng v i Na dư, t ng th tích khí H2 thu ñư c (ñktc) là: A. 3,66 lít B. 4,48 lít C. 5,6 lít D. 6,72 lít I.22. Cho 3,38 gam h n h p Y g m CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i Na thoát ra 672 ml khí (ñktc). Cô c n dung d ch thì thu ñư c h n h p r n Y. Kh i lư ng Y là: A. 3,61 gam B. 4,04 gam C. 4,70 gam D. 4,76 gam I.23. ð kh hoàn toàn 17,6 gam h n h p Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 c n v a ñ 2,24 lít CO (ñktc). Kh i lư ng Fe thu ñư c là: A. 14,4 gam B. 16 gam C. 19,2 gam D. 20,8 gam I.24. Cho 4,4 gam m t este no, ñơn ch c tác d ng h t v i dung d ch NaOH thu ñư c 4,8 gam mu i natri. Công th c c u t o c a este là: A. CH3CH2COOCH3 B. CH3COOCH2CH3 C. HCOOCH2CH2CH3 D. Không có este nào phù h p I.25. ð t cháy h n h p hai este no, ñơn ch c ta thu ñư c 1,8 gam H2O. Th y phân hoàn toàn h n h p 2 este trên ta thu ñư c h n h p X g m rư u và axit. N u ñ t cháy 1/2 h n h p X thì th tích CO2 thu ñư c là bao nhiêu? A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít I.26. Cho 2,46 gam h n h p g m HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a ñ v i 40 ml dung d ch NaOH 1M. T ng kh i lư ng mu i khan thu ñư c sau khi ph n ng là: A. 3,52 gam B. 6,45 gam C. 8,42 gam D. k t qu khác I.27. L y 2,98 gam h n h p X g m Zn và Fe cho vào 200 ml dung d ch HCl 1M, sau khi ph n ng hoàn toàn ta cô c n (trong ñi u ki n không có oxi) thì ñư c 6,53 gam ch t r n. Th tích khí H2 bay ra (ñktc) là: A. 0,56 lít B. 1,12 lít C. 2,24 lít D. 4,48 lít I.28. Cho 29 gam rư u ñơn ch c Y tác d ng h t v i natri t o ra 5,6 lít khí H2 (ñktc). V y X là: A. C2H5OH B. C3H7OH C. C3H5OH D. CH3OH Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 13/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
 14. Lê Ph m Thành – C nhân Ch t Lư ng Cao Hóa H c – ðHSP Hà N i Nh n gia sư môn Hóa H c I.29. ð t cháy m t este no, ñơn ch c, m ch h thu ñư c 1,8 gam H2O. Th tích khí CO2 thu ñư c là: A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít I.30. Cho 18,8 gam h n h p hai ancol no, ñơn ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng v i Na dư, t o ra 5,6 lít khí H2 (ñktc). Công th c phân t c a hai ancol là: A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C5H11OH I.31. Cho m gam m t h n h p Na2CO3 và Na2SO3 tác d ng h t v i dung d ch H2SO4 2M dư thì thu ñư c 2,24 lít h n h p khí (ñktc) có t kh i so v i hiñro là 27. Giá tr c a m là: A. 11,6 gam B. 10,0 gam C. 1,16 gam D. 1,0 gam I.32. M t h n h p g m O2, O3 ñi u ki n tiêu chu n có t kh i ñ i v i hiñro là 20. Thành ph n % v th tích c a O3 trong h n h p s là: A. 40% B. 50% C. 60% D. 75% I.33. ðem nung m t kh i lư ng Cu(NO3)2 sau m t th i gian d ng l i, làm ngu i r i ñem cân th y kh i lư ng gi m 0,54 gam. V y kh i lư ng mu i Cu(NO3)2 ñã b nhi t phân là: A. 0,5 gam B. 0,49 gam C. 9,4 gam D. 0,94 gam Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Trang 14/14 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Phone: 0976053496
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2