intTypePromotion=3

Cách tiến hành khắc phục hư hỏng

Chia sẻ: Tai Tieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
101
lượt xem
32
download

Cách tiến hành khắc phục hư hỏng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình khắc phục hư hỏng cơ bản cho MPX - Các bước cơ bản là rất quan trọng trong chuẩn đoán MPX .Hãy thận trọng lắng nghe những mô tả và khiếu nại của khách hàng , hãy hỏi càng nhiều chi tiết càng tốt, và khắc phục hư hỏng theo thứ tự sau :

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách tiến hành khắc phục hư hỏng

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng Quy tr×nh kh¾c phôc h­ háng c¬ b¶n cho MPX C¸c b­íc c¬ b¶n lµ rÊt quan träng trong chÈn ®o¸n MPX. H·y thËn träng l¾ng nghe nh÷ng m« t¶ vµ khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng, h·y hái cµng nhiÒu chi tiÕt cµng tèt, vµ kh¾c phôc h­ háng theo tr×nh tù sau: 1. X¸c nhËn vµ t¸i t¹o l¹i triÖu chøng. 2. X¸c ®Þnh xem ®ã cã ph¶i lµ h­ háng hay kh«ng. 3. Dù ®o¸n c¸c nguyªn nh©n cña h­ háng. 4. KiÓm tra nh÷ng khu vùc nghi nghê vµ ph¸t hiÖn nguyªn nh©n. 5. Ng¨n chÆn t¸i ph¸t h­ háng. §iÓm quan träng trong viÖc gi¶i quyÕt h­ háng lµ ph¶i n¾m b¾t chÝnh x¸c t×nh tr¹ng hiÖn t¹i vµ tu duy mét c¸ch l« gÝc t¹i sao h­ háng nh­ vËy l¹i x¶y ra. (1/1) Kh¸i qu¸t H·y theo s¬ ®å khèi ë bªn tr¸i ®Ó tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng cña MPX. 1. C©u hái chÈn ®o¸n Thùc hiÖn c¸c c©u hái chÈn ®o¸n b»ng 5W vµ 1H: what (Cµi g×), when (Khi nµo), where (ë ®©u), who (Ai), why (T¹i sai), how (Nh­ thÕ nµo). H·y thËn träng l¾ng nghe nh÷ng m« t¶ vµ khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng, nã cã thÓ chøa nhiÒu gîi ý cã Ých, vµ ®õng quªn ghi chóng l¹i. 2. X¸c nhËn c¸c triÖu chøng Khi xuÊt hiÖn c¸c triÖu chøng, h·y nghÜ vÒ c¸c nguyªn nh©n bªn trong cña nh÷ng triÖu chøng ®ã, ®Ó dù ®o¸n nguyªn nh©n cã thÓ cña h­ háng. NÕu c¸c triÖu chøng kh«ng xuÊt hiÖn, h·y tiÕn hµnh m« pháng. Còng nh­ x¸c nhËn víi kh¸ch hµng h­ háng nµo lµ phï hîp víi m« t¶ hay khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng. 3. KiÓm tra liªn l¹c cña MPX H·y sö dông m¸y chÈn ®o¸n ®Ó kiÓm tra nh÷ng môc sau ®©y. (1) KiÓm tra nh÷ng d÷ liÖu tïy biÕn (2) KiÓm tra th«ng tin vÒ m· DTC. (3) KiÓm tra d÷ liÖu cña ECU. 4. Dù ®o¸n khu vùc h­ háng Dù ®o¸n nguyªn nh©n cã thÓ cña h­ háng dùa trªn c¸c kÕt qu¶ trªn. 5. X¸c ®Þnh vµ söa ch÷a h­ háng H·y tham kh¶o H­íng dÉn söa ch÷a vµ S¬ ®å m¹ch ®iÖn ®Ó kh¾c phôc h­ háng, x¸c ®Þnh vïng h­ háng vµ thùc hiÖn viÖc söa ch÷a. (1/1) -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra liªn l¹c cña MPX 1. KiÓm tra d÷ liÖu tïy biÕn X¸c nhËn nh÷ng cµi ®Æt cña nh÷ng chøc n¨ng mµ ®· ®­îc tïy biÕn b»ng chøc n¨ng tïy biÕn cña m¸y chÈn ®o¸n. Nh÷ng cµi ®Æt hiÖn t¹i ph¶i ®­îc x¸c nhËn do mét sè chøc n¨ng cã thÓ ®· bÞ ngõng, hay ®é nh¹y hay thêi gian cña chóng ®· bÞ thay ®æi. H·y tham kh¶o phÇn “Sö dông hiÖu qu¶ M¸y chÈn ®o¸n” ®Ó biÕt thªm chi tiÕt. (1/2) -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng 2. KiÓm tra th«ng tin vÒ DTC Cã 2 ph­¬ng ph¸p ®Ó ph¸t m· DTC. PhÇn nµy m« t¶ chñ yÕu ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc h­ háng b»ng m¸y chÈn ®o¸n. · Ph¸t m· DTC b»ng m¸y chÈn ®o¸n. (1) Nèi m¸y chÈn ®o¸n. (2) §Õn chÕ ®é chÈn ®o¸n (3) §Õn danh môc OBD/M-OBD, sau ®ã ®Õn BODY ECU/GATEWAY ECU. (4) KiÓm tra DTC. Gîi ý: Khi thùc hiÖn DIAGNOSIS vÒ hÖ thèng liªn l¹c phøc hîp, BODY ECU hay GATEWAY ECU ph¶i ho¹t ®éng ®óng. NÕu kh«ng, hÖ thèng th«ng liªn l¹c phøc hîp kh«ng thÓ thùc hiÖn tù chÈn ®o¸n ®­îc. (2/2) Tham kh¶o: Ph¸t m· DTC b»ng d©y nèi t¾t (SST) · Ph¸t m· DTC b»ng d©y nèi t¾t (SST) (SST : Part No. 09843-18040) (1) Dïng SST, nèi t¾t gi÷a c¸c cùc TC vµ CG cña DLC3. (2) §äc kiÓu nh¸y cña ®Ìn b¸o më cöa. Gîi ý: · H·y tham kh¶o H­íng dÉn söa ch÷a ®Ó biÕt chi tiÕt vÒ DTCs. · DTC kh«ng thÓ ®äc ®­îc b»ng ph­¬ng ph¸p nµy ë mét sè kiÓu xe. Trong tr­êng hîp ®ã, h·y dïng m¸y chÈn ®o¸n. · ë nh÷ng kiÓu xe mµ DTC ®­îc ph¸t hiÖn b»ng "OPEN DOOR WARNING – §Ìn b¸o cöa më", cÇn ph¶i kiÓm tra xem ®Ìn b¸o cã lµm viÖc ®óng kh«ng. (1/1) -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng KiÓm tra th«ng tin cña DTC VÝ dô vÒ DTC HÖ thèng liªn l¹c h­ háng cã thÓ ®­îc kiÓm tra b»ng DTC. Sau ®©y lµ nh÷ng m· mµ cho biÕt lçi liªn l¹c, vµ chóng ®­îc chia thµnh 2 nhãm chÝnh: Mét lµ do ng¾n m¹ch vµ nhãm kia lµ do hë m¹ch. VÝ dô vÒ DTC: §­êng liªn l¹c bÞ ®øt B1211 ECU cöa l¸i xe kh«ng nèi/liªn l¹c TruyÒn theo chu kú tõ tõng Kh«ng thÓ liªn l¹c víi mét bÞ ngõng. ECU bÞ gi¸n ®o¹n. ECU nµo ®ã B1261 ECU ®éng c¬ kh«ng nèi/liªn l¹c bÞ TruyÒn theo chu kú tõ tõng Kh«ng thÓ liªn l¹c víi mét ngõng. ECU bÞ gi¸n ®o¹n. ECU nµo ®ã §­êng liªn l¹c bÞ chËp B1214 Lçi m¹ch liªn l¹c 1/h­ háng ®­êng Ng¾n m¹ch +B Kh«ng thÓ liªn l¹c trªn liªn l¹c toµn bé hÖ thèng B1215 Lçi m¹ch liªn l¹c 2/h­ háng ®­êng TruyÒn theo chu kú tõ tõng Kh«ng thÓ liªn l¹c trªn liªn l¹c ECU bÞ gi¸n ®o¹n. toµn bé hÖ thèng Gîi ý: H·y tham kh¶o H­íng dÉn söa ch÷a ®Ó biÕt thªm chi tiÕt (1/2) KiÓm tra xem DTC cã ph¸t ra hay kh«ng. KiÓm tra xem DTC t¹i ECU th©n xe/ECU cæng kÕt nèi cã ph¸t ra b»ng m¸y chÈn ®o¸n kh«ng. Cã Xem "DTC ph¸t ra" Kh«ng (HÖ thèng ®­êng liªn l¹c MPX b×nh th­êng) Xem "DTC kh«ng ph¸t ra" Tham kh¶o: Nèi theo vßng trßn. · Khi ®­êng liªn l¹c cña MPX lµ cÊu t¹o theo kiÓu vßng trßn khÐp kÝn, thËm chÝ nÕu mét ®iÓm trªn ®­êng liªn l¹c bÞ ®øt, viÖc liªn l¹c cã thÓ ®­îc chuyÓn sang ®­êng kh¸c mµ kh«ng cã trôc trÆc nµo, vµ DTC sÏ b¸o “B×nh th­êng”. · ThËm chÝ, nÕu cã 2 ®iÓm bÞ ®øt, mét lçi liªn l¹c x¶y ra vµ DTC “ECU kh«ng nèi/liªn l¹c ngõng” ®­îc ph¸t ra. 2/2) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng DTC Ph¸t ra 1. Trôc trÆc vÒ liªn l¹c cã thÓ chia thµnh 2 lo¹i chÝnh: Hë m¹ch vµ ng¾n m¹ch Hë m¹ch: (1) ChØ mét phÇn cña ®­êng liªn l¹c lµ kh«ng thÓ sö dông ®Ó liªn l¹c; mét sè phÇn cã thÓ liªn l¹c ®­îc. (2) Nguyªn nh©n hë m¹ch §­êng liªn l¹c bÞ ®øt d©y ®iÖn (mét hay nhiÒu ®­êng bÞ ®øt trong vßng trßn khÐp kÝn) Hë m¹ch t¹i gi¾c nèi, thêi gian chÕt cña ECU (®øt nguån cÊp cho ECU hay m¸t, h­ háng bªn trong ECU) Ng¾n m¹ch: (1) Do viÖc dõng tÊt c¶ liªn l¹c, tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng liªn quan ®Õn ®­êng liªn l¹c ®ã còng bÞ ngõng. (2) Nguyªn nh©n cña ng¾n m¹ch Ng¾n m¹ch trong d©y ®iÖn hay ®­êng liªn l¹c bªn trong ECU. (1/2) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng 2. Khi lçi liªn l¹c x¶y ra, h·y tiÕn hµnh chÈn ®o¸n ECU ®éng c¬. B»ng c¸ch kiÓm tra chÈn ®o¸n t¹i ECU ®éng c¬, cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc xem h­ háng lµ lçi liªn l¹c gi÷a m¸y chÈn ®o¸n vµ ECU th©n xe/ECU cæng kÕt nèi hay chØ bªn trong b¶n th©n ECU th©n xe/ECU cæng kÕt nèi. (1) Lçi liªn l¹c VÊn ®Ò liªn l¹c gi÷a m¸y chÈn ®o¸n vµ ECU th©n xe/ECU cæng kÕt nèi KiÓm tra nguån cÊp vµ m¸t cña ECU th©n xe/ECU cæng kÕt nèi. KiÓm tra d©y ®iÖn gi÷a DLC3 vµ ECU th©n xe/ECU cæng kÕt nèi, vµ kiÓm tra m¸y cña DLC3. (2) Khi m· P1645 h­ háng lµ trong hÖ thèng MPX. H­ háng bªn trong ECU th©n xe (khi nguån cÊp vµ m¸t b×nh th­êng) (2/2) §­êng liªn l¹c bÞ ®øt Kh¸i qu¸t (1) Khi x¶y ra mét lçi liªn l¹c do ®­êng liªn l¹c bÞ ®øt, DTC “ECU kh«ng nèi/liªn l¹c ngõng” ph¸t ra tõ ECU th©n xe/ECU cæng kÕt nèi. (2) NÕu DTC cho biÕt “ECU kh«ng nèi/liªn l¹c ngõng” ph¸t ra, cã thÓ x¸c ®Þnh ECU nµo kh«ng thÓ liªn l¹c, vµ cã thÓ ®o¸n ®o¹n nµo bÞ ®øt. (1/3) -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng Dù ®o¸n khu vùc h­ háng VÝ dô H×nh minh häa bªn tr¸i x¸c ®Þnh r»ng DTC cña “ECU B kh«ng nèi/ngõng liªn l¹c” ®­îc ph¸t ra trong hÖ thèng MPX, ECU A, ECU B vµ ECU C ®­îc nèi xung quanh ECU th©n xe/ECU cæng kÕt nèi. Do hÖ thèng nµy lµ hÖ thèng liªn l¹c theo kiÓu vßng trßn khÐp kÝn, cã thÓ dù ®o¸n 2 ®iÓm ®øt hay ECU háng. (2/3) -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng (3/3) -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng §­êng liªn l¹c bÞ ng¾n m¹ch Kh¸i qu¸t · Khi mét ®­êng liªn l¹c bÞ ng¾n m¹ch, toµn bé ®­êng truyÒn cho thÊy 12 V khi ng¾n m¹ch +B vµ 0 V cho ng¾n m¹ch GND, nªn kh«ng thÓ t×m ra vÞ trÝ ng¾n m¹ch cô thÓ. · Do ®ã, th¸o c¸c gi¾c nèi cña tõng ECU mét theo tr×nh tù sau ®Ó t¸ch tõng bé phËn ra khái m¹ch liªn l¹c cña ECU th©n xe/ECU cæng kÕt nèi vµ kiÓm tra xem m· h­ háng cã ph¸t ra hay kh«ng. · §ã lµ c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt vµ dÔ nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh chi tiÕt h­ háng. Gîi ý: Kh«ng ph¶i lµ c¸ch hiÖu qu¶ l¾m khi sö dông chøc n¨ng Danh môc d÷ liÖu vµ Thö kÝch ho¹t cña m¸y chÈn ®o¸n khi cã ng¾n m¹ch trong ®­êng liªn l¹c do viÖc dõng ho¹t ®éng cña hÖ thèng liªn l¹c MPX gi÷a c¸c ECU. (1/2) -12-
 13. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng Quy tr×nh chÈn ®o¸n ng¾n m¹ch Sau ®©y lµ nh÷ng vÝ dô vÒ ng¾n m¹ch trong m¹ch nèi theo vßng trßn khÐp kÝn. 1. Th¸o gi¾c nèi cña ECU A vµ kiÓm tra DTC -13-
 14. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng 2. Th¸o gi¾c nèi cña ECU B vµ kiÓm tra DTC 3. Nèi gi¾c nèi cña ECU A vµ kiÓm tra DTC -14-
 15. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng 4. Th¸o gi¾c nèi cña ECU C vµ kiÓm tra DTC. 5. Nèi gi¾c nèi cña ECU B vµ kiÓm tra DTC. -15-
 16. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng 6. KiÓm tra ng¾n m¹ch víi +B / GND cña tõng d©y ®iÖn. Gîi ý: ChØ cÇn th¸o mét gi¾c nèi tõ ECU mµ nèi víi ®­êng liªn l¹c MPX khi th¸o mét ECU. (Kh«ng cÇn th¸o tÊt c¶ c¸c gi¾c nèi ra khái ECU) (2/2) DTC kh«ng ph¸t ra NÕu DTC kh«ng ph¸t ra, h·y kiÓm tra chÈn ®o¸n ë tõng hÖ thèng. Gîi ý: H·y tiÕn hµnh chÈn ®o¸n h­ háng trong khi tham kh¶o H­íng dÉn söa ch÷a vµ EWD (S¸ch s¬ ®å m¹ch ®iÖn), do viÖc chÈn ®o¸n lµ kh¸c nhau tïy theo tõng kiÓu xe. Ngoµi ra, ph­¬ng ph¸p ®iÓn h×nh ®­îc chØ ra nh­ sau: 1. KiÓm tra c«ng t¾c vµ c¶m biÕn TiÕn hµnh ®äc DATA LIST b»ng m¸y chÈn ®o¸n. (1) Mét h­ háng ë c«ng t¾c hay c¶m biÕn (2) H­ háng ë m¹ch ®Çu vµo ECU. 2. KiÓm tra bé chÊp hµnh TiÕn hµnh ACTIVE TEST b»ng m¸y chÈn ®o¸n. (1) Mét h­ háng trong bé chÊp hµnh (2) H­ háng trong m¹ch ®Çu vµo cña ECU H·y xem “Sö dông cã hiÖu qu¶ m¸y chÈn ®o¸n” ®Ó biÕt thªm chi tiÕt. (1/2) -16-
 17. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng 3. KiÓm tra d©y ®iÖn H·y tham kh¶o H­íng dÉn söa ch÷a vµ s¸ch EWD, kiÓm tra d©y ®iÖn gi÷a ECU vµ c«ng t¾c, c¶m biÕn vµ bé chÊp hµnh. (1) Tuét gi¾c nèi trong thiÕt bÞ ®iÖn. (2) H­ háng trong thiÕt bÞ ®iÖn. (3) H­ háng trong d©y ®iÖn. (2/2) Tæng hîp Kh¾c phôc h­ háng cña MPX kh«ng qu¸ khã. L¾ng nghe cÈn thËn m« t¶ cña kh¸ch hµng, x¸c nhËn triÖu chøng, vµ dù ®o¸n hay x¸c nguyªn nh©n cña h­ háng tõ nh÷ng triÖu chøng ®ã. B»ng c¸ch chÈn ®o¸n mét c¸ch cã hÖ thèng, b¹n sÏ nhanh chãng ph¸t hiÖn nguyªn nh©n cña h­ háng. (1/1) -17-
 18. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi đó. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -18-
 19. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng Câu hỏi- 1 Hãy trả lời Đúng hay Sai cho những câu sau đây về chẩn đoán MPX. Các câu trả No. Câu hỏi Đúng hoặc Sai lời đúng 1. Dự đoán vị trí của hư hỏng từ những triệu chứng của hư hỏng, và tiến hành chẩn đoán một cách có hệ thống. Đúng Sai 2. Khi chẩn đoán MPX, rất hiệu quả khi thực hiện thử kích hoạt bằng máy chẩn đoán và kiểm tra trạng thái của các cảm biến. Đúng Sai 3. Khi một mã DTC "ECU không nối/liên lạc ngừng" được phát ra, có một hư hỏng trong dây điện, nên hãy kiểm tra dây điện nối với ECU bị hư hỏng thì Đúng Sai sẽ phát hiện được hư hỏng. 4. Khi có ngắn mạch trong đường liên lạc MPX, chẩn đoán bằng chức năng thử kích hoạt và danh mục dữ liệu của máy chẩn đoán không phải là cách hiệu quả, do việc liên lạc của đường truyền đó đến tất cả ECU đã bị Đúng Sai ngừng. Câu hỏi- 2 Hãy chọn phương pháp Đúng cho việc chẩn đoán đứt đường truyền MPX. 1. Trước tiên, hãy cố thay ECU mà việc liên lạc bị đứt. 2. Trước tiên, hãy kiểm tra mạch nguồn và mát của ECU mà việc liên lạc bị ngừng. 3. Trước tiên, hãy kiểm tra dây điện cho đường truyền MPX mà được nối với ECU mà việc liên lạc bị ngừng. 4. Trước tiên, hãy kiểm tra những hư hỏng của đường truyền bên trong ECU mà việc liên lạc bị dừng. -19-
 20. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n cao cÊp - PhÇn MPX C¸ch tiÕn hµnh kh¾c phôc h­ háng Câu hỏi- 3 Hãy chọn phương pháp Đúng cho việc chẩn đoán ngắn mạch đường truyền MPX. 1. Hãy kiểm tra DTC phát ra trong khi tháo từng ECU một nối với đường truyền. 2. Tháo tất cả ECU nối với đường truyền và kiểm tra dây điện của đường truyền MPX. 3. Không có một trình tự cố định nào khi tháo ECU, nên hãy kiểm tra EWD xem ECU được nối với nhau như thế nào và cân nhắc cẩn thận xem trình tự nào là thích hợp nhất khi tháo. 4. Khi tháo từng ECU ra khỏi đường truyền, chỉ tháo một giắc nối với đường truyền, do không cần phải tháo tất các giắc nối. -20-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản