intTypePromotion=1

cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Bắc Ninh- tỉnh Bắc Ninh, chương 1

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
185
lượt xem
56
download

cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Bắc Ninh- tỉnh Bắc Ninh, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của việc nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước thị xã bắc ninh - tỉnh bắc ninh đến năm 2020 I.1 mục tiêu, nhiệm vụ của đồ án. I.1.1 Mục tiêu. -Làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng kỹ thuật hạ tầng trong thị xã theo quy hoạch. - Tăng cường năng lực quản lý các hệ thống cấp nước của thị xã Bắc Ninh. - Góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh, cung cấp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Bắc Ninh- tỉnh Bắc Ninh, chương 1

  1. chương 1: Môc ®Ých cña viÖc n©ng cÊp, c¶i t¹o hÖ thèng cÊp n-íc thÞ x· b¾c ninh - tØnh b¾c ninh ®Õn n¨m 2020 I.1 môc tiªu, nhiÖm vô cña ®å ¸n. I.1.1 Môc tiªu. -Lµm c¬ së ph¸p lý cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t- x©y dùng kü thuËt h¹ tÇng trong thÞ x· theo quy ho¹ch. - T¨ng c-êng n¨ng lùc qu¶n lý c¸c hÖ thèng cÊp n-íc cña thÞ x· B¾c Ninh. - Gãp phÇn quan träng vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh B¾c Ninh, cung cÊp h¹ tÇng kü thuËt cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi. Tho¶ m·n nhu cÇu c¨n b¶n cña ng-êi d©n trong thÞ x· lµ ®-îc sèng trong m«i tr-êng s¹ch sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng cuéc sèng. - §¶m b¶o ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ x· héi vµ m«i tr-êng. - B¶o vÖ c¶nh quan thiªn nhiªn vµ c¸c nguån n-íc tù nhiªn. Tãm l¹i: Môc tiªu dµi h¹n: X©y dùng c¶i t¹o vµ më réng hÖ thèng cÊp n-íc thÞ x· nh»m ®¶m b¶o chÊt l-îng phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt ®¸p øng c¸c yªu c©ï hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai.
  2. C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng, n©ng cao søc khoÎ cho mäi tÇng líp nh©n d©n thÞ x·. ViÖc cÊp n-íc ®¶m b¶o ®Õn c¸c hé tiªu thô gãp phÇn lµm c¸c ®iÒu kiÖn sinh ho¹t, ¨n uèng tèt h¬n, thuËn tiÖn h¬n C¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng kÜ thuËt cña thÞ x· t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi kÓ c¶ c«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp Cñng cè vµ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý vËn hµnh hÖ thèng cÊp n-íc víi môc tiªu cô thÓ lµ : T¨ng c-êng kh¶ n¨ng, tèi -u ho¸ qu¸ tr×nh vËn hµnh hÖ thèng cÊp n-íc, gi¶m tû lÖ thÊt tho¸t n-íc, gi¶m gi¸ thµnh ®Õn møc tèi thiÓu t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng-êi tiªu dïng I.1.2 NhiÖm vô. - X©y dùng hÖ thèng cÊp n-íc theo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ tíi n¨m 2020 cña thÞ x· B¾c Ninh nh»m phôc vô cho nh©n d©n cã mét nguån n-íc trong s¹ch. - X©y dùng tr¹m xö lý n-íc cÊp phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kh«ng gian cña thÞ x· ®Õn n¨m 2020 vµ tiªu chuÈn cÊp lµm tiÒn ®Ò cho viÖc thùc hiÖn c¸c ®å ¸n h¹ tÇng c¬ së quan träng kh¸c nh- x©y dùng l-íi giao th«ng, cÊp n-íc, cÊp ®iÖn, c¸p quang, cÊp h¬i nh»m thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi cho thÞ x·. I.2 vÞ trÝ nghiªn cøu ®å ¸n. - ThÞ x· B¾c Ninh lµ trung t©m cña tØnh B¾c Ninh. ThÞ x· n»m c¸ch Thñ ®« Hµ Néi gÇn 30 km vÒ phÝa Nam. C¸ch thÞ x· B¾c Giang gÇn 20 km vÒ phÝa B¾c. Trªn mét kho¶ng dµi 6km tõ ga B¾c Ninh ®Õn s«ng CÇu vµ khu thµnh Cæ ë phÝa b¾c cña ga B¾c Ninh, ThÞ x· n»m trong vïng ®ång b»ng B¾c Bé. Tr-íc n¨m 1996, B¾c Ninh lµ thÞ x· thø hai cña tØnh Hµ B¾c nªn quy m« cña thÞ x· rÊt nhá, mäi ®Çu t- ®Òu h¹n chÕ cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi. §Æc biÖt lµ c¬ së h¹ tÇng kü thuËt nh- hÖ thèng cÊp tho¸t n-íc.
  3. - Tõ th¸ng 02/1997 do viÖc ph©n chia vµ ®iÒu chØnh ®Þa giíi hµnh chÝnh chung, ThÞ x· B¾c Ninh trë thµnh ThÞ x· chÝnh cña tØnh B¾c Ninh, lµ trung t©m kinh tÕ, v¨n ho¸, chÝnh trÞ cña tØnh. HiÖn t¹i ThÞ x· ®ang ®-îc x©y dùng theo quy ho¹ch ®iÒu chØnh ®Õn n¨m 2020. NhiÒu c¬ së dÞch vô Th-¬ng m¹i, trung t©m ChÝnh trÞ, v¨n ho¸ c«ng céng vµ c¸c khu c«ng nghiÖp ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. Song song víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ lµ sù gia t¨ng d©n sè do qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸. - MÆt kh¸c, B¾c Ninh lµ ®Çu mèi giao th«ng quan träng khu vùc phÝa B¾c ( tuyÕn quèc lé 1A Hµ Néi – L¹ng S¬n ), n»m trong hµnh lang t¨ng tr-ëng kinh tÕ cña phÝa B¾c lµ Hµ Néi – Qu¶ng Ninh – H¶i Phßng, lµ cöa ngâ phÝa b¾c cña thñ ®«. §ång thêi, B¾c Ninh trong t-¬ng lai sÏ lµ ®« thÞ vÖ tinh n»m tromg vïng ¶nh h-ëng cña Thñ ®« Hµ Néi. - Bắc Ninh có các trục đường giao thông lớn quan trọng chạy qua, nối liền tỉnh với các Trung tâm kinh tế, văn hoá và thương mại của phía Bắc – Việt Nam: + Đường Quốc lộ 1A – Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn. + Quốc lộ 18: Quốc lộ 18 sau khi cải tạo sẽ là đường giao thông rất thuận tiện đi sân bay Quốc tế Nội Bài và đi cảng biển nước sâu Cái Lân – Quảng Ninh. + Quốc lộ 38: §i H¶i D-¬ng + Tuyến đường sắt xuyên Việt đi Trung Quốc,
  4. I.3 sù cÇn thiÕt ph¶I më réng c¶i t¹o htcn cho thÞ x· B¾c ninh: Víi chÝnh s¸ch ®æi míi vµ më cöa cña §¶ng vµ chÝnh phñ hiÖn nay ®Êt n-íc ta ®ang ®æi míi vµ ph¸t triÓn nhanh chãng. NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh vµ dÇn hoµ nhËp víi thÕ giíi. Cïng víi c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ch-¬ng tr×nh n©ng cÊp c¶i t¹o c¸c c¬ së h¹ tÇng cho c¸c khu vùc ®« thÞ vµ n«ng th«n nh- hÖ thèng ®-êng giao th«ng, hÖ thèng ®iÖn, cÊp tho¸t n-íc ®ang ®-îc -u tiªn ph¸t triÓn nh»m n©ng cao ®iÒu kiÖn sèng cña nh©n d©n vµ thu hót ®Çu t- n-íc ngoµi. Tuy nhiªn hiÖn nay hÇu hÕt c¸c thµnh phè, thÞ x· cña ®Êt n-íc ®iÒu kiÖn vÖ sinh, cÊp tho¸t n-íc vµ m«i tr-êng ®ang ë møc ®é rÊt thÊp vµ mÊt c©n ®èi nghiªm träng so víi nhu cÇu còng nh- tèc ®é ph¸t triÓn. ThÞ x· B¾c Ninh thuéc tØnh B¾c Ninh còng ë trong t×nh tr¹ng nµy. HÖ thèng cÊp tho¸t n-íc hiÖn nay kh¶ n¨ng ®¶m b¶o cung cÊp cßn thÊp rÊt xa so víi nhu cÇu.H¬n n÷a - B¾c Ninh lµ tØnh lþ cña tØnh B¾c Ninh víi chøc n¨ng lµ Trung t©m v¨n ho¸, chÝnh trÞ, kinh tÕ, khoa häc kü thuËt cña tØnh B¾c Ninh, lµ trung t©m th-¬ng m¹i cña vïng B¾c Trung Bé, lµ ®Çu mèi giao th«ng quan träng, mét ®iÓm träng yÕu vÒ mÆt kinh tÕ cña khu vùc vµ quèc gia... Sau khi ®-îc t¸i lËp l¹i n¨m 1997, do vÞ trÝ chiÕn l-îc cña m×nh, thÞ x· B¾c Ninh vµ tØnh B¾c Ninh ®-îc ChÝnh phñ chØ ®¹o lËp ®iÒu chØnh Quy ho¹ch Tæng thÓ Ph¸t triÓn Kinh tÕ x· héi ®Õn n¨m 2010 vµ C¸c ®Þnh h-íng ChiÕn l-îc ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020. I.4.Quy ho¹ch ph¸t triÓn thÞ x· B¾c Ninh: Sau khi cã quyÕt ®Þnh cña Quèc héi n-íc Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam (Th¸ng 10 - 1996), th× n¨m 1997 ViÖn Quy ho¹ch
  5. §« thÞ vµ N«ng th«n, Bé X©y dùng ®· nghiªn cøu lËp hå s¬ quy ho¹ch ®iÒu chØnh thÞ x· B¾c Ninh. UBND tØnh ®· xem xÐt vµ ®Ò nghÞ duyÖt b¶n quy ho¹ch thÞ x· B¾c Ninh gåm c¸c néi dung chñ yÕu nh- sau: (Tê tr×nh sè 111/NCN/CT ngµy 17/02/1997) + TÝnh chÊt vµ chøc n¨ng cña thÞ x·. ThÞ x· B¾c Ninh lµ ®« thÞ tØnh lþ cña tØnh B¾c Ninh. Trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt cña tØnh. Trung t©m du lÞch v¨n ho¸ thÓ thao cña vïng Kinh B¾c vµ lµ ®« thÞ cöa ngâ phÝa b¾c n»m trong chïm ®« thÞ vÖ tinh cña thñ ®« Hµ Néi. ThÞ x· cã vÞ trÝ lµ ®Çu mèi giao th«ng quan träng trong tam gi¸c kinh tÕ Hµ Néi - Qu¶ng Ninh - H¶i Phßng. + Ph¹m vi ®iÒu chØnh quy ho¹ch: - PhÝa B¾c tíi s«ng CÇu. - PhÝa nam tíi th«n Xu©n æ x· Vâ C-êng gi¸p huyÖn Tiªn Du - PhÝa ®«ng theo trôc ®-êng 18A tíi ®Þa phËn huyÖn QuÕ Vâ. - PhÝa t©y bªn kia ®-êng s¾t Hµ Néi - L¹ng S¬n tíi gi¸p ®Þa phËn huyÖn Yªn Phong. + Quy m«: §Õn n¨m 2020 thÞ x· sÏ lµ ®« thÞ lo¹i 3, víi tæng d©n sè kho¶ng 176.000 ng-êi, diÖn tÝch 2550 ha. + Ph©n khu chøc n¨ng: - Khu trung t©m dÞch vô du lÞch gåm c¸c khu Cæ MÔ, hå §ång TrÇm, c¸c khu ThÞ CÇu, §¸p CÇu. - Khu trung t©m chÝnh trÞ, hµnh chÝnh ®-îc x©y dùng lµ khu trung t©m ®« thÞ míi, kÐo dµi tõ bÖnh viÖn tØnh tíi ng· 6.
  6. - Khu trung t©m dÞch vô th-¬ng m¹i ®-îc h×nh thµnh bëi nót giao th«ng ng· 6 (®-êng TrÇn H-ng §¹o, ®-êng NguyÔn §¨ng §¹o, ®-êng Lý Th¸i Tæ). - Khu trung t©m v¨n hãa, thÓ thao c«ng viªn c©y xanh ®-îc h×nh thµnh míi bao gåm thµnh cæ V¨n MiÕu tõ ng· 6 ®Õn Cæng « - Hßa §×nh. - C¸c khu d©n c- ®· h×nh thµnh t¹i c¸c khu phè cæ ®-îc c¶i t¹o l¹i cho phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn míi. C¸c khu d©n c- míi ®-îc x©y dùng song song víi c¸c trôc ®-êng phè chÝnh n»m gi÷a trung t©m míi vµ ®-êng 1A cò. - C¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung ®-îc quy ho¹ch vÒ phÝa §«ng cña ®-êng 1A míi trªn c¸c trôc ®-êng 18A vµ tØnh lé 283. - Ngoµi ra më réng thªm kh«ng gian mÆt hå n-íc c©y xanh cho c¸c khu vùc phÝa §«ng vµ Nam thÞ x·.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2