intTypePromotion=3

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh (Đáp án và hướng dẫn giải)

Chia sẻ: T N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

2
1.306
lượt xem
569
download

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh (Đáp án và hướng dẫn giải)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinh (đáp án và hướng dẫn giải)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh (Đáp án và hướng dẫn giải)

 1. N i dung Dan Giai : Th t bi n là: C A. T p h p các ki u gen trong t bào cơ th b t bi n. B. T p h p các d ng t bi n c a cơ th . C. Nh ng cá th mang t bi n ã bi u hi n trên ki u hình D. T p h p các nhi m s c th b t bi n. t bi n xu t hi n trong nh ng l n nguyên phân u tiên c a h p t g i là.... b A. t bi n xôma. B. t bi n ti n phôi. C. t bi n giao t . D. ti n t bi n. t bi n gen là: A A. S bi n i v t ch t di truy n x y ra c p t bào hay c p phân t . B. Các bi n d t h p xu t hi n qua sinh s n h u tính. C. S bi n i t ng t v c u trúc di truy n c a nhi m s c th . D. S bi n i t ng t v c u trúc c a ADN. Lo i t bi n gen không di truy n qua sinh s n h u tính là t bi n.... b A. giao t . B. xôma. C. trong h p t . D. ti n phôi. t bi n gen g m các d ng là: B A. M t, thay, o và chuy n c p Nu. B. M t, thay, thêm và o v trí 1 hay 1 s c p Nu. C. M t, nhân, thêm và o c p Nu. D. M t, thay, thêm và chuy n c p Nu. Cơ th mang t bi n bi u hi n thành ki u hình t bi n g i là.... d A. ti n t bi n. B. t bi n xôma. C. t bi n giao t . D. th t bi n. t bi n x y ra nh ng l n nguyên phân u tiên c a h p t , giai o n t 2 n 8 t bào ư c g i là: B A. t bi n xôma. B. t bi n ti n phôi. C. t bi n sinh dư ng. D. t bi n giao t . t bi n là nh ng bi n i.... c A. c p phân t . B. trong nhi m s c th . C. trong v t ch t di truy n. D. ki u hình cơ th . 1
 2. Lo i t bi n giao t là t bi n A A. X y ra trong quá trình gi m phân c a t bào sinh giao t . B. X y ra trong quá trình nguyên phân c a h p t . C. Không di truy n. D. X y ra các mô sinh dư ng. t bi n tho t u x y ra trên m t m ch c a gen g i là.... a A. ti n t bi n. B. t bi n xôma. C. t bi n ti n phôi. D. th t bi n. Nguyên nhân c a t bi n gen là do: B A. Hi n tư ng NST phân ly không ng u. B. Tác nhân v t lý, hoá h c c a môi trư ng ngoài hay do bi n i sinh lí, sinh hoá t bào. C. NST b ch n ng cơ h c. D. S chuy n o n NST. D ng t bi n nào sau ây gây h u q a l n nh t v m t di truy n ? b A. M t c p nuclêôtit trư c mã k t thúc. B. M t c p nuclêôtit sau b 3 m u C. Thay c p nuclêôtit gi a o n gen. D. o v trí c p nuclêôtit b ba k t thúc. t bi n gen tr i x y ra trong qúa trình gi m phân s bi u hi n… d A. ngay trong giao t c a cơ th . B. m t ph n cơ th t o th kh m. C. ngay trong h p t ư c t o ra. D. ki u hình cơ th mang t bi n. : t bi n gen ư c xem là ngu n nguyên li u ch y u c a quá trình ti n hoá vì: B 1. Mang tính ph bi n. 2. Thư ng ít nh hư ng nghiêm tr ng n s c s ng và s sinh s n c a cơ th . 3. X y ra do các tác nhân c a môi trư ng bên ngoài và bên trong cơ th . 4. Th i i m x y ra t bi n. Câu tr l i úng: A. 1, 2 và 3. B. 1, 2 và 4. C. 1, 2, 3 và 4. D. 2, 3 và 4. Bi n i trong dãy nuclêôtit c a gen c u trúc d n t i s bi n i nào sau ây ? a A. Gen t bi n → ARN thông tin t bi n → Prôtêin t bi n. B. ARN thông tin t bi n → Gen t bi n → Prôtêin t bi n. C. Prôtêin t bi n → Gen t bi n → ARN thông tin t bi n. D. Gen t bi n → Prôtêin t bi n → ARN thông tin t bi n. 2
 3. Lo i t bi n gen nào dư i ây không di truy n qua sinh s n h u tính: B A. t bi n giao t B. t bi n xôma. C. t bi n ti n phôi. D. t bi n a b i th . t bi n gen có nh ng tính ch t là ... c A. ph bi n trong loài, di truy n, có l i ho c có h i. B. bi n i c u trúc prôtêin làm prôtêin bi n i. C. riêng r , không xác inh, di truy n, a s có h i, s ít có l i. D. riêng r , không xác nh, ch di truy n n u x y ra trong gi m phân. t bi n o v trí 2 c p nuclêôtit c a gen d n n phân t prôtêin ư c t ng h p có th thay i t i a: B A. 1 axit amin. B. 2 axit amin. C. 3 axit amin. D. 4 axit amin. t bi n thay th 1 c p nuclêôtit nh hư ng t i s axit amin trong chu i polipeptit là... b A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Lo i t bi n có th xu t hi n ngay trong i cá th : A 1. t bi n xôma. 2. t bi n ti n phôi. 3. t bi n giao t . Câu tr l i úng. A. 1 và 2. B. 1 và 3. C. 2 và 3. D. 1, 2 và 3. Hình v sau mô t d ng t bi n gen nào ? d A T G X T T G X T A X G A A X G A. o v trí gi a các c p nuclêôtit. B. Thay th c p A - T b ng c p G - X. C. Thay th c p nuclêôtit cùng lo i. D. Thay th c p A - T b ng c p T - A. : Hi n tư ng ư c xem là cơ ch c a t bi n gen: D A. ADN t nhân ôi vào kỳ trung gian c a quá trình phân bào. B. Nhi m s c th ư c phân ly trong nguyên phân. C. Gen t h p trong quá trình th tinh 3
 4. D. R i lo n t nhân ôi c a ADN. B nh thi u máu h ng c u hình lư i li m ngư i là do... b A. m t o n nhi m s c th 21. B. t bi n gen trên nhi m s c th thư ng. C. t bi n gen trên nhi m s c th Y. D. t bi n gen l n trên nhi m s c th X. M t gen b t bi n m t 3 c p nuclêôtit. S liên k t hy rô s thay i là: D A. Gi m 6 ho c 9. B. Gi m 6 ho c 9 ho c 7. C. Tăng 6 ho c 7 ho c 8 ho c 9 D. Gi m 6 ho c 7 ho c 8 ho c 9 M t gen b t bi n làm phân t prôtêin gi m 1 axit amin và các a xít amin còn l i không thay i so v i prôtêin bình B thư ng. Gen ã x y ra t bi n..... A. m t 3 c p nuclêôtit trong gen. B. m t 3 c p nuclêôtit trong m t b ba. C. m t 3 c p nuclêôtit c a ba b ba liên ti p. D. m t 3 c p nuclêôtit b ba k t thúc. Căn c phân t bi n thành t bi n tr i hay l n là: C A. i tư ng xu t hi n t bi n. B. Hư ng bi u hi n ki u hình c a t bi n. C. S bi u hi n ki u hình c a t bi n th h u hay th h ti p sau. D. Cơ quan xu t hi n t bi n M t m ch g c c a gen có trình t các nuclêôtit như sau : ....A T X X G T A A G G... d Sau t bi n trình t nuclêôtit m ch g c là ....A T G X G T A A X G ... t bi n trên thu c d ng.... A. thay th c p nuclêôtit. B. thay th c p nuclêôtit cùng lo i. C. thay th c p nuclêôtit khác lo i. D. o v trí c p nuclêôtit. M ch g c c a gen b t bi n m t m t b ba kho ng gi a. Sau t bi n, chu i pôlypeptit ư c i u khi n t ng h p so ?? v i gen bình thư ng s : A. Không thay i s lư ng axit amin. B. Tăng 1 axit amin. C. Gi m 1 axit amin. D. Tăng 2 axit amin. Sau t bi n, chi u dài s c a gen không thay i nhưng s liên k t hydrô gi m 1 , ây có th là d ng t bi n : C A. Thêm m t c p nuclêôtit. B. M t m t c p nuclêôtit . C. Thay th m t c p nuclêôtit . D. o v trí các c p nuclêôtit . 4
 5. M t gen bình thư ng i u khi n t ng h p m t prôtêin có 498 axit amin. t bi n ã tác ng trên m t c p nuclêôtit và A sau t bi n t ng s nuclêôtit c a gen b ng 3000. D ng t bi n gen x y ra là: A. Thay th m t c p nuclêôtit. B. M t m t c p nuclêôtit. C. Thêm m t c p nuclêôtit. D. o c p nuclêôtit. t bi n o v trí hai c p nuclêôtit c a gen có th làm phân t prôtêin ư c t ng h p t gen ó có th thay it i a: B A. M t axit amin . B. Hai axit amin . C. Ba axit amin . D. B n axit amin . Gen A có kh i lư ng phân t b ng 450000 ơn v cacbon và có 1900 liên k t hydrô.Gen A b thay th m t c p A - T b ng m t c p G - A L i gi i: X tr thành gen a, thành ph n nuclêôtit t ng lo i c a gen a là : S nuclêôtit c a gen A : 1500 A. A = T = 349 ; G = X = 401 . Gi i h phương trình: B. A = T = 348 ; G = X = 402. 2A + 2G = 1500 C. A = T = 401 ; G = X = 349 . 2A + 3G = 1900 D. A = T = 402 ; G = X = 348 . S nuclêôtit c a gen A : A = T = 350 ; G = X = 400 . S nuclêôtit c a gen a : A = T = 349 ; G = X = 401 . M t gen t ng h p 1 phân t prôtêin có 498 axit amin, trong gen có t l A/G = 2/3. N u sau t bi n, t l A/G = B 66,85%. ây là t bi n: A. Thay th 1 c p A-T b ng 1 c p G-X. B. Thay th 1 c p G-X b ng 1 c p A-T . C. Thay th 2 c p A-T trong 2 b 3 k ti p b ng 2 c p G-X. D. Thay th 2 c p G-X trong 2 b 3 k ti p b ng 2 c p A-T. M t gen dài 3060 ăngstrong, trên m ch g c c a gen có 100 a ênin và 250 timin. Gen ó b t bi n m t m t c p G - X thì s liên k t C L i gi i: hydrô c a gen t bi n s b ng : N = 1800 A. 2344 A m ch g c =100, T m ch g c = 250 suy ra B. 2345 trong gen A = T = 350; G = X = 550. C. 2347 S nuclêôtit c a gen t bi n : A = T = 350 ; G = D. 2348 X = 549 . S liên k t hydro c a gen t bi n : H = 2A = 3G = 2. 350 + 3.549 = 2347 . M t gen có 1200 nu và có 30% A. Gen b m t m t o n. o n m t i ch a 20 Avà có G= 3/2 A. C S lư ng t ng lo i nu c a gen sau t bi n là: A. A=T= 220 và G=X= 330. B. A=T= 330 và G=X=220. C. A=T = 340 và G=X =210. D. A=T = 210 và G=X= 34 M t gen có 1200 nuclêôtit và có 30% a ênin . Do t bi n chi u dài c a gen gi m 10,2 ăngstrong và kém 7 liên k t hydrô . S nuclêôtit A L i gi i: t do t ng lo i mà môi trư ng ph i cung c p cho gen t bi n t nhân ôi liên ti p hai l n là: S nuclêôtit c a gen bình thư ng A = T = 360 ; A. A = T = 1074 ; G = X = 717 G = X = 240 B. A = T = 1080 ; G = X = 720 t bi n làm chi u dài gi m 10,2 ăngstrong và C. A = T = 1432 ; G = X = 956 kém 7 liên k t hydrô nghĩa là qua t bi n ã b D. A = T = 1440 ; G = X = 960 m t ba c p nuclêôtit g m hai c p A - T và m t 5
 6. c pG-X S nuclêôtit c a gen t bi n : A = T = 358 ; G = X = 239 . S nuclêôtit t do t ng lo i mà môi trư ng ph i cung c p cho gen t bi n t nhân ôi liên ti p hai l n là: A = T = 358 . 3 = 1074 nu ; G = X = 329. 3 = 717 nu Gen có 1170 nuclêôtit và có G = 4A. Sau t bi n, phân t prôtêin gi m xu ng 1 axit amin. Khi gen t bi n nhân ôi B A = T = 1170 : 10 = 117. liên ti p 3 l n, nhu c u nuclêôtit lo i A gi m xu ng 14 nuclêôtit, s liên k t hy rô b phá hu trong quá trình trên là: G = X = 117. 4 = 468. A. 13104. H = 2A + 3G = 234 + 1404 = 1638 B. 11417. Am t = 14/ 7 = 2. C. 11466. G m t = 1. D. 11424. H b = 1658 - 7 = 1631. H b phá hu = (23 - 1). 1638 = 11417. Phân t mARN ư c t ng h p t m t gen b t bi n ch a 150 uraxin, 301 guanin, 449 a ênin, và 600 xytôzin. Bi t r ng trư c khi B L i gi i: chưa b t bi n, gen dài 0,51 micrômét và có A/G = 2/3 . D ng t bi n gen nói trên là: S nuclêôtit c a gen bình thư ng A. Thay th m t c p G - X b ng m t c p A - T N = 3000 nu B. Thay th m t c p A - T b ng m t c p G - X A = T = 600 ; G = X = 900 C. M t m t c p A - T S nuclêôtit c a gen t bi n D. Thêm m t c p G - X T thành ph n c a mARN suy ra thành ph n c a m ch mã g c ( m ch 1 ) r i m ch i di n ( m ch 2 ) . A = T = A1 + A2 = 150 + 449 = 599 G = X = G1 + G2 = 301 + 600 = 901 ây là t bi n d ng thay th m t c p A - T b ng m t c p G - X S ti p h p và trao i chéo không cân gi a các crômatit trong c p nhi m s c th tương ng kì u gi m phân I s B làm xu t hi n d ng t bi n nào sau ây? A. a b i. B. L p o n NST. C. o o n NST. D. Thay c p nuclêôtit. Có 2 d ng t bi n nhi m s c th là : c a) t bi n d b i và t bi n a b i b) t bi n m t nhi m và t bi n a nhi m c) t bi n c u trúc và t bi n s lư ng d) t bi n m t o n và t bi n l p o n t bi n NST g m các d ng: D A. a b i và d b i. B. Thêm o n và o o n. C. Chuy n o n tương h và không tương h . D. t bi n s lư ng và t bi n c u trúc 6
 7. Cơ ch x y ra t bi n o o n nhi m s c th là: C A. Do t gãy trong quá trình phân li c a nhi m s c th v 2 c c t bào. B. Do trao i chéo không cân gi a các crômatit trong kì u gi m phân I. C. Do o n nhi m sác th b t quay 1800 r i l i g n vào nhi m s c th . D. Do s phân li và t h p t do c a nhi m s c th trong gi m phân. H u qu di truy n c a t bi n m t o n nhi m s c th là: B A. Cơ th ch t ngay giai o n h p t . B. Gây ch t ho c gi m s c s ng. C. M t s tính tr ng b m t i. D. Ít nh hư ng n i s ng sinh v t. Các d ng t bi n s lư ng NST là : d a) Th m t o n , th chuy n o n b) Th o o n , th l p o n c) Th khuy t nhi m , th a nhi m d) Th d b i , th a b i Tác nhân gây ra t bi n NST: D A. Tác nhân v t lý như tia X, Tia c c tím. B. Tác nhân hoá h c như côxixin, nicotin. C. Các r i lo n sinh lý, sinh hoá n i bào. D. T t c các tác nhân trên. t bi n l p o n nhi m s c th s d n n h u qu nào sau ây? A A. Có th làm tăng hay gi m bi u hi n c a tính tr ng. B. Không nh hư ng n ki u hình do không m t ch t li u di truy n. C. Gây ch t ho c gi m s c s ng. D. Gia tăng kích thư c c a t bào, làm cơ th l n hơn bình thư ng. Nguyên nhân gây nên t bi n NST là do : c a) Tác nhân v t lí và tác nhân hoá h c b) R i lo n quá trình sinh lí , sinh hoá trong t bào c) C a và b d) Tác ng tr c ti p c a môi trư ng Cơ ch phát sinh t bi n c u trúc là: D A. Các tác nhân t bi n làm t gãy NST. B. R i lo n trong nhân ôi NST. C. Trao i chéo không bình thư ng gi a các crômatít. D. T t c u úng. Lo i t bi n nào sau ây x y ra do r i lo n trong quá trình phân bào? C A. t bi n d b i th . B. t bi n a b i th . C. A và B úng. 7
 8. D. T t c u sai. Cơ ch làm phát sinh t bi n c u trúc NST là : d a) Các tác nhân t bi n làm t NST b) Các tác nhân t bi n làm r i lo n nhân ôi NST c) Các tác nhân t bi n làm các crômatít trao i chéo không bình thư ng d) C a , b và c Vi c lo i kh i NST nh ng gen không mong mu n trong công tác ch n gi ng ư c ng d ng t d ng t bi n: B A. L p o n NST. B. M t o n NST. C. o o n NST. D. Chuy n o n NST. t bi n s lư ng nhi m s c th có th x y ra lo i t bào nào sau ây? D A. T bào xôma. B. T bào sinh d c. C. H p t . D. A, B, C u úng. B nh ung thư máu ngư i là do : b a) t bi n l p o n trên NST s 21 b) t bi n m t o n trên NST s 21 c) t bi n o o n trên NST s 21 d) t bi n chuy n o n trên NST s 21 B nh nào sau ây thu c d ng t bi n m t o n nhi m săc th ? B A. B nh b ch t ng. B. B nh ung thư máu. C. B nh ao. D. B nh máu khó ông. B nh nào dư i ây là do t bi n NST : c a) B nh máu khó ông b) B nh mù màu c) B nh ao d) B nh b ch t ng t bi n ư c ng d ng làm tăng ho t tính c a enzym amilaza dùng trong công nghi p bia là t bi n: A A. L p o n NST. B. M t o n NST. C. o o n NST. D. Chuy n o n NST. Trong các d ng t bi n c u trúc nhi m s c th sau ây, d ng nào thư ng gây h u qu l n nh t? B A. o o n nhi m s c th . 8
 9. B. M t o n nhi m s c th . C. L p o n nhi m s c th . D. Chuy n o n nhi m s c th . Th m t d t ru i gi m là do : d a) L p o n trên NST thư ng b) Chuy n o n trên NST thư ng c) Chuy n o n trên NST gi i tính d) L p o n trên NST gi i tính t bi n ư c ng d ng chuy n gen t NST này sang NST khác là t bi n: D A. L p o n NST. B. M t o n NST. C. o o n NST. D. Chuy n o n NST. M t th kh m a b i xu t hi n trên cây lư ng b i do: B A. H p t b t bi n a b i. B. M t hay m t s t bào sinh dư ng b t bi n a b i. C. T bào sinh d c b t bi n khi th c hi n gi m phân. D. S th tinh gi a các giao t b t thư ng. t bi n ư c ng d ng làm tăng ho t tính c a enzim amilaza dùng trong a công nghi p s n xu t bia là d ng t bi n : a) L p o n NST b) M t o n NST c) o o n NST d) Chuy n o n NST D ng t bi n phát sinh do không hình thành ư c thoi vô s c trong quá trình phân bào là: A A. t bi n a b i th . B. t bi n d b i th . C. t bi n o o n NST. D. t bi nchuy n o n NST. Trong t bào sinh dư ng c a ngư i, th ba nhi m có s lư ng NST là: C A. 45 B. 46 C. 47 D. 48 H i ch ng Claiphentơ thu c d ng : d a) XO b) XXX b) YO d) XXY Ngư i b b nh ao có b NST B A. 2n = 48. 9
 10. B. 2n = 47 (c p NST th 21 g m 3 chi c). C. 2n = 47 (c p NST gi i tính g m 3 chi c). D. 2n = 45. Nh ng t bi n nào dư i ây không làm m t ho c thêm v t ch t di truy n? C A. Chuy n o n và l p o n. B. M t o n và l p o n. C. o o n và chuy n o n. D. L p o n và chuy n o n. Cơ ch phát sinh t bi n d b i : a a) Trong gi m phân t o giao t có m t vài c p NST không phân li b) Trong gi m phân t o giao t toàn b NST không phân li c) Trong nguyên phân NST nhân ôi nhưng thoi vô s c không hình thành d) C b và c H i ch ng claifentơ là do trong t bào sinh dư ng c a ngư i: C A. N th a 1 NST gi i tính X B. N thi u 1 NST gi i tính X C. Nam th a 1 NST gi i tính X D. Nam thi u 1 NST gi i tính X S r i lo n phân li c a m t c p nhi m s c th tương ng t bào sinh d c c a cơ th 2n có th làm xu t hi n các lo i D giao t nào sau ây? A. 2n; n B. n; 2n+1 C. n; n+1; n-1 D. n+1; n-1 Cơ ch phát sinh t bi n a b i : d a) Trong gi m phân t o giao t có m t vài c p NST không phân li b) Trong gi m phân t o giao t toàn b NST không phân li c) Trong nguyên phân NST nhân ôi nhưng thoi vô s c không hình thành d) C b và c H i ch ng ao ngư i là th d b i thu c d ng: B A. 2n - 1 B. 2n + 1 C. 2n - 2 D. 2n + 2 M t ngư i mang b NST có 45 NST trong ó ch có 1 NST gi i tính X, ngư i này là: A A. N m c h i ch ng T cnơ B. N m c h i ch ng Claiphentơ C. Nam m c h i ch ng T cnơ D. Nam m c h i ch ng Claiphentơ 10
 11. c i m th hi n ngư i b h i ch ng ao : a a) Cơ th ch m phát tri n , si n , vô sinh b) Tay chân dài hơn bình thư ng c) Không phân bi t màu và l c d) Cơ th phát tri n to l n khác thư ng H i ch ng Tocnơ là th t bi n có ngư i: D A. Nam mang NST gi i tính XXY B. Nam mang NST gi i tính YO C. N mang NST gi i tính XXX D. N mang NST gi i tính XO H i ch ng nào sau ây ngư i là do t bi n d b i th ? D A. H i ch ng ao B. H i ch ng T cnơ C. H i ch ng Claiphentơ D. A, B và C u úng c i m c a cây tr ng a b i : d a) Cơ quan sinh dư ng l n b) Kh năng ch ng ch u t t v i các i u ki n b t l i c) Năng su t cao d) C a , b và c B nh ung thư máu ngư i có th phát sinh do : B A. t bi n l p m t o n trên NST th 21 B. t bi n m t m t o n trên NST th 21 C. t bi n o m t o n trên NST th 21 D. t bi n chuy n m t o n trên NST th 21 H i ch ng nào dư i ây không cùng lo i v i các h i ch ng còn l i? D A. H i ch ng Claiphentơ. B. H i ch ng T cnơ C. H i ch ng ao D. H i ch ng siêu n . Lo i t bi n phát sinh do không hình thành thoi vô s c trong nguyên phân b a) t bi n chuy n o n b) t bi n a b i c) t bi n d b i d) t bi n o o n B nh ch tìm th y nam mà không có n : C A. B nh mù màu, h i ch ng claifentơ B. B nh khó ông, h i ch ng Tơcnơ C. B nh dính ngón tay 2 và 3, h i ch ng claifentơ D. B nh dính ngón tay 2 và 3, h i ch ng ao 11
 12. R i lo n phân li c a toàn b b NST trong nguyên phân s làm xu t hi n dòng t bào: B A. 2n B. 4n C. 2n-2 D. 2n+2 t bi n ư c ng d ng chuy n gen t NST này sang NST khác : c a) t bi n m t o n NST b) t bi n o o n NST c) t bi n chuy n o n NST b) t bi n l p o n NST Th t bi n thư ng không tìm th y ng v t b c cao: A A. Th a b i B. Th d b i 1 nhi m C. Th d b i 3 nhi m D. Th t bi n gen l n Xét t bi n s lư ng x y ra m t c p NST. Kí hi u b NST c a th ơn nhi m là: B A. 2n+1 B. 2n-1 C. 2n+2 D. 2n-2 t bi n ư c ng d ng lo i kh i NST nh ng gen không mong mu n : a a) t bi n m t o n NST b) t bi n o o n NST c) t bi n l p o n NST d) t bi n chuy n o n NST Cây t b i Aaaa s cho các lo i giao t lư ng b i v i t l nào? B A. 1AA: 1Aa B. 1Aa: 1aa C. 1AA: 1aa D. 3AA: 1Aa Ki u t bi n c u trúc NST nào làm m t s gen c a NST x p l i g n nhau hơn d a) M t o n b) o o n c) Chuy n o n d) C a , b và c T bào có ki u gen AAAA thu c th : C A. D b i 2n + 2 B. T b i 4n 12
 13. C. 2n + 2 ho c 4n D. 4n ho c 3n T bào có ki u gen AAAA thu c th t bi n nào sau ây? C A. D b i 2n+2 B. T b i 4n C. D b i 2n+2 ho c t b i 4n D. C A, B và C u sai Ki u t bi n c u trúc NST nào làm m t s gen c a NST tách xa nhau d a) o o n b) Chuy n o n c) L p o n d) a và b R i lo n trong s phân ly toàn b NST trong quá trình nguyên phân t t bào có 2n = 14 làm xu t hi n th : C A. 2n + 1 = 15 B. 2n – 1 = 13 C. 4n = 28 D. 3n = 21 D ng t bi n c u trúc NST làm thay i v trí c a các gen gi a 2 NST c a c p NST tương ng g i là gì? D A. Chuy n o n B. M t o n C. L p o n D. o o n Cơ ch phát sinh t bi n l p o n NST : d a)Do s ti p h p 2 NST tương ng không cân i b) Do 1 o n c a NST này b t ra sau ó n i vào 1 NST khác không tương ng v i nó c) Do 1 o n c a NST này b t ra sau ó n i vào 1 NST khác nhưng tương ng v i nó d) a và c B ng phương pháp lai xa và a b i hoá có th t o ra th nào sau ây: D A. Th ơn nhi m B. Th tam nhi m C. Th t nhi m D. Th song nh b i Các lo i giao t có th t o ra t th AAaa khi gi m phân bình thư ng là : A A. AA , Aa , aa B. AAa , Aa , aa C. AA , Aa , aaa D. AA , aa 13
 14. H i ch ng Tơcnơ là k t qu c a d ng t bi n nào sau ây ? D A. Th khuy t nhi m. B. Th ba nhi m. C. Th a nhi m D. Th m t nhi m. Cá th không th t o ra b ng con ư ng t b i hoá t th lư ng b i là: B A. AAAA B. AAAa C. AAaa D. aaaa Tinh trùng bình thư ng c a loài có 10 NST thì t bi n th m t nhi m có s lư ng NST là: C A. 9 B. 11 C. 19 D. 21 R i lo n trong s phân li toàn b nhi m s c th trong quá trình nguyên phân t t bào có 2n = 14 làm xu t hi n th : C A. 2n + 1 = 15 B. 2n - 1 = 13 C. 4n = 28 D. 3n = 21 T bào cánh hoa c a m t loài có 10 NST t bào lá c a loài này có s NST là: B A. 5. B. 10. C. 15 D. 20. Cho phép lai P : Aa x Aa . Ki u gen không th xu t hi n F1 n u m t trong hai cơ th P b t bi n s lư ng NST trong gi m phân là D : A. AAa B. Aaa C. A D. Aaaa T bào sinh dư ng c a cơ th có ki u gen AAaa thì thu c d ng t bi n nào sau ây ? D A. Th a nhi m. B.Th t b i. C. Th tam nhi m kép D. Th a nhi m ho c th t b i. Phép lai có th t o ra con lai mang ki u gen AAAa là: C L i gi i: suy lu n nhanh : A. Aaaa x Aaaa AAAa là k t qu th tinh gi a hai lo i giao t B. Aaaa x aaaa AA và Aa , ch có phép lai C em l i k t qu như C. Aaaa x AAaa trên 14
 15. D. AAAA x aaaa ru i gi m, s r i lo n phân li c p NST 1 trong l n phân bào1 c a 1 t bào sinh tinh s t o ra: C A. Tinh trùng không có NST 1 B. 2 tinh trùng bình thư ng và 2 tinh trùng th a NST 1 C. 2 tinh trùng thi u NST 1 và 2 tinh trùng th a NST 1 D. 2 tinh trùng bình thư ng và 2 tinh trùng thi u NST 1 Cho A quy nh thân cao, a quy nh thân th p. Phép lai cho t l ki u hình 11 thân cao : 1 thân th p là: D L i gi i: A. Aaaa x Aaaa Suy lu n nhanh : Cá th thân th p i con chi m B. AAa x AAa t l 1/12 là k t qu s k t h p hai lo i giao t C. AAaa x aaaa mang gen l n , m t lo i chi m t l 1/2 và m t D. AAaa x Aa lo i chi m t l 1/6. Phép lai D tho mãn i u trên ru i gi m s r i lo n phân li c a c p NST 2 trong l n phân bào 2 1 trong 2 t bào con c a 1 t bào sinh tinh s có C th t o ra: A. 2 tinh trùng bình thư ng và 2 tinh trùng u th a 1 NST 2 B. 2 tinh trùng u thi u 1 NST 2và 2 tinh trùng bình thương C. 2 tinh trùng bình thư ng, 1 tinh trùng th a 1 NST 2 và 1 tinh trùng thi u 1 NST 2 D. C 4 tinh trùng u b t thư ng ABCD EFGH D M t t bào sinh giao t có ki u gen giao t t o ra do t bi n o o n trong gi m phân là: abcd efgh A. Giao t mang abcdd và EFGGH B. Giao t mang abcd và EFGH C. Giao t mang ABC và EFGHD D. Giao t mang ABCD và EGFH Tinh trùng c a m t loài thú có 20 nhi m s c th thì th ba nhi m kép c a loài này có s nhi m s c th là: C A. 21. B. 23. C. 42. D. 60 ABCD EFGH C M t t bào sinh giao t có ki u gen giao t t o ra do t bi n chuy n o n trong gi m phân là: abcd efgh A. Giao t mang abcd và EFGH B. Giao t mang ABcd và efGH C. Giao t mang abcH và EFGd D. Giao t mang ABCD và EFGH Hai t bi n nào sau ây có s NST b ng nhau, khi chúng cùng loài ? A A. Th khuy t nhi m và th m t nhi m kép. 15
 16. B. Th ba nhi m và th m t nhi m kép. C. Th ba nhi m kép và th khuy t nhi m. D. Th m t nhi m kép và th a nhi m. Gen B có 540 guanin và gen b có 450 guanin. Cho hai cá th F1 u có ki u gen Bb lai v i nhau , i F2 th y xu t hi n lo i h p t ch a B L i gi i: 1440 xytôzin. Ki u gen c a lo i h p t F2 nêu trên là: Trong ADN , G = X A. BBb H p t F2 ch a 1440 xytôzin nghĩa là b ng hai B. Bbb l n s nu lo i xytôzin c a gen b c ng v i s nu C. BBbb lo i xytôzin c a gen B, ki u gen c a nó s là Bbb D. Bbbb Gen B qui nh hoa tr i hoàn toàn so v i gen b qui nh hoa tr ng. Cho cây t b i lai v i cây t b i. Hai phép lai C nào sau ây cho t l ki u hình i con là gi ng nhau ? A. BBBB x BBbb và BBbb x BBbb B. BBbb x Bbbb và Bbbb x bbbb C. BBBb x bbbb và BBBb x BBbb D. Bbbb x bbbb và BBBB x bbbb M t c p gen d h p , m i alen u dài 5100 ăngstrong . Gen A có s liên k t hydro là 3900, gen a có hi u s ph n trăm gi a lo i A v i G A L i gi i: là 20% s nu c a gen . Do t bi n th d b i t o ra t bào có ki u gen Aaa. S lư ng nuclêôtit m i lo i trong ki u gen s là S nuclêôtit c a gen A ho c a : 3000 nu A. A = T= 2700 ; G = X = 1800 S nuclêôtit t ng lo i c a gen A B. A = T= 1800 ; G = X = 2700 - Gi i h phương trình: C. A = T= 1500 ; G = X = 3000 2A + 3G = 3900 D. A = T= 1650 ; G = X = 2850 2A + 2G = 3000 - S nuclêôtit t ng lo i c a gen A : A = T = 600 ; G = X = 900 . S nuclêôtit t ng lo i c a gen a : - Gi i h phương trình: A% G% = 20% A% + G% = 50% - S nuclêôtit t ng lo i c a gen a : A = T = 1050 ; G = X = 450 . S nuclêôtit m i lo i c a ki u gen Aaa: A = T = 600 + ( 1050 x 2 ) = 2700 nu G = X = 900 + ( 450 x 2 ) = 1800 nu Gen A qui nh hoa là tr i hoàn toàn so v i gen a qui nh hoa tr ng. Cho cây t b i lai v i cây t b i thu ư c F1 D toàn cây t b i , không quan tâm n lai thu n ngh ch thì s công th c lai t i a trong qu n th là: A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Hoa liên hình màu tr i hoàn toàn so v i hoa màu tr ng. Khi em cây hoa màu thu n ch ng tr ng 35oC C thì nó ra hoa màu. a. . b. H ng. c. Tr ng. d. a,b úng Thư ng bi n là : a a) Bi n i ki u hình không bi n i ki u gen b) bi n i ki u hình và bi n i ki u gen c) Bi n i ki u gen không bi n i ki u hình 16
 17. d) c a , b và c Cây rau mác m c trên c n có: A a. 1 lo i lá hình mũi mác. b. Lo i lá hình mũi mác và hình b n dài. c. 1 lo i lá hình b n dài. d. T t c u sai. Nguyên nhân gây ra thư ng bi n : d a) Tác nhân v t lí b) Tác nhân hoá h c c) R i lo n quá trình sinh lí , sinh hoá t bào d) Tác ng tr c ti p c a môi trư ng Ki u hình là k t qu c a: C a. Ki u gen. c. Ki u gen tương tác v i môi trư ng. b. Môi trư ng. d. t bi n. Thư ng bi n có c i m : c a) Xu t hi n ng lo t theo hư ng xác nh b) Không di truy n c) C a và b d) Xu t hi n riêng l không theo hư ng xác nh M t s loài thú x l nh ( như th , ch n ) v mùa ông có b lông màu: D a. en. b. m. c. Xám. d. Tr ng. Bi n i nào ư i ây không ph i là thư ng bi n a a) Hi n tư ng xu t hi n b ch t ng ngư i b) Sư thay i màu lông theo mùa c a m t s ng v t vùng c c c) Sư thay i hình d ng lá cây rau mác khi trong nư c hay không khí d) Hi n tư ng trương m ch máu và bài ti t m hôi ngư i khi nhi t tăng Thư ng bi n d n n: A a. Làm bi n i ki u hình c a cá th . b. Làm bi n i ki u gen c a cá th . c. Làm bi n i ki u gen và ki u hình c a cá th . d. Làm bi n i c u trúc nhi m s c th . D ng bi n d nào dư i ây ư c xem là thư ng bi n d 17
 18. a) B nh mù màu ngư i b) B nh máu khó ông ngư i c) H i ch ng ao d) S lư ng h ng c u c a nh ng ngư i vùng cao nhi u hơn nh ng ngư i ng b ng S phân bi t bi n d di truy n và bi n d không di truy n là 1 thành t u quan tr ng c a di truy n h c u th c k : a. 18. b. 19. c. 20. d. 21. Câu có n i dung úng trong các câu sau : a a) Thư ng bi n không di truy n ư c còn m c ph n ng thì di truy n ư c b) Thư ng bi n là ngu n nguyên li u sơ c p c a ti n hoá c) Tính tr ng có m c ph n ng càng r ng càng kém thích nghi v i môi trư ng d) Các tính tr ng ch t lư ng ch u nh hư ng nhi uc a môi trư ng hơn so v i các tính tr ng v s lư ng Gi i h n thư ng bi n c a m t ki u gen trư c nh ng i u ki n môi trư ng khác nhau là: A a. M c ph n ng b. Ki u ph n ng c. T c ph n ng. d. Gi i h n ph n ng. Câu có n i dung sai trong các câu sau d a) Trong quá trình di truy n , b m không truy n cho con nh ng tính tr ng có s n mà truy n cho con ki u gen quy nh tính tr ng ó b) Ki u gen quy kh năng ph n ng c a cơ th trư c môi trư ng c) Ki u hình là k t qu tương tác gi a ki u gen và môi trư ng d) Thư ng bi n phát sinh ph i thông qua con ư ng sinh s n Ki u gen qui nh kh năng ph n ng c a cơ th trư c: c a. Nhân t h u sinh b. Nhân t vô sinh. c. Môi trư ng d. i u ki n khí h u. Trong m i quan h gi a ki u gen , môi trư ng và ki u hình ư c ng d ng vào d s n xu t thì ki u hình ư c hi u là : a) M t gi ng v t nuôi hay m t gi ng cây tr ng b) Các bi n pháp k thu t trong s n xu t c) i u ki n th c ăn và ch nuôi dư ng 18
 19. d) Năng su t và s n lư ng thu ư c Trong m i quan h gi a ki u gen , môi trư ng và ki u hình ư c ng d ng vào d s n xu t thì môi trư ng ư c hi u là : a) M t gi ng v t nuôi hay m t gi ng cây tr ng b) Các bi n pháp k thu t trong s n xu t c) i u ki n th c ăn và ch chăm sóc nuôi dư ng d) c b và c c i m c a thư ng bi n là: D a. Xu t hi n ng lo t theo hư ng xác nh. b. X y ra tương ng v i i u ki n môi trư ng. c. Không liên quan n bi n i ki u gen. d. T t c các c i m trên. Trong tr ng tr t , khi ã áp ng y v kĩ thu t s n xu t , mu n vư t kh i b gi i h n năng su t c a gi ng thì ph i : a) Thay i th i v b) Thay i gi ng có năng su t cao hơn c) i u ch nh lư ng phân bón d) c a và c Câu có n i dung úng trong các câu sau ây là: A a. Thư ng bi n không di truy n ư c còn m c ph n ng thì di truy n ư c. b. Thư ng bi n r t có ý nghĩa trong quá trình ch n l c t nhiên và trong ch n gi ng. c. Tính tr ng có m c ph n ng càng r ng càng kém thích nghi v i các i u ki n môi trư ng. d. Các tính tr ng v ch t lư ng ch u nh hư ng nhi u c a môi trư ng. Vai trò c a gi ng và k thu t s n xu t trong chăn nuôi và tr ng tr t là : b a) Gi ng và k thu t s n xu t có vai trò ngang nhau b) Tuỳ theo i u ki n t ng nơi mà ngư i ta nh n m nh vai trò c a gi ng hay k thu t c) Gi ng có vai trò quan tr ng hơn k thu t s n xu t d) K thu t s n xu t có vai trò quan tr ng hơn gi ng N i dung nào sau ây không úng: C a. B m không di truy n cho con các tính tr ng ã hình thành s n mà di truy n m t ki u gen. 19
 20. b. Môi trư ng quy t nh ki u hình c th trong gi i h n c a ki u gen. c. Gi i h n c a thư ng bi n ph thu c vào môi trư ng. d. Ki u gen qui nh gi i h n c a thư ng bi n. i v i cơ th sinh v t thư ng bi n có vai trò : a a) Giúp cơ th ph n ng linh ho t trư c s thay i c a môi trư ng b) Tăng s c kháng cho cơ th sinh v t c) Giúp cơ th sinh v t tăng trư ng v kích thư c d) H n ch t bi n x y ra trên cơ th sinh v t Quan ni m hi n i v vai trò c a thư ng bi n trong ti n hoá: D a. Không có vai trò gì vì thư ng bi n là bi n d không di truy n. b. Có vai trò giúp qu n th t n t i lâu dài. c. Có vai trò ch y u trong vi c cung c p nguyên li u cho quá trình ch n l c. d. Có vai trò gián ti p trong vi c cung c p nguyên li u cho quá trình ch n l c. i v i ti n hoá thư ng bi n có ý nghĩa : d a) Là ngu n nguyên li u sơ c p c a quá trình ti n hoá b) Là ngu n nguyên li u th c p c a quá trình ti n hoá c) Qui nh chi u hư ng c a quá trình ti n hoá d) Ch có ý nghĩa gián ti p i ti n hoá Khi xác nh s hoa cái trên 70 cây dưa chu t, ngư i ta thu ư c s li u sau: a S hoa cái trên 1 cây 5 6 7 8 9 10 11 12 13 S cây 7 10 8 5 12 13 9 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản