intTypePromotion=1

Cấu Trúc Địa chỉ IPv4

Chia sẻ: Hoàng Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
171
lượt xem
32
download

Cấu Trúc Địa chỉ IPv4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như chúng ta đã biết internet là một mạng may tính toàn cầu, do hàng nghìn mạng maý tính từ khắp mọi nơi nối lại tạo nên. Khác với cách tổ chức theo các các cấp: nội hạt liên tỉnh, quốc tế của mạng viễn thông như mạng thoại chẳng hạn mạng Internet tổ chức chỉ có một cấp, các mạng máy tính dù nhỏ, dù to khi nối vào Internet đều bình đẳng với nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu Trúc Địa chỉ IPv4

 1. ÀDFKºLSY*LÏLWKL¸XFKXQJ 1K} FK¶QJ WD ~Å EL›W ,QWHUQHW O P­W PƒQJ P‚\ W¢QK WRQ FŽX GR KQJ QJKQPƒQJP‚\W¢QKW¸NK‡SP¨LQ|LQ¬LOƒLWƒRQzQ.K‚FY±LF‚FKWªFK»FWKHR F‚FF‘SQ­LKƒWOLzQWžQKTX¬FW›F´DP­WPƒQJYLšQWK{QJQK}PƒQJWKRƒLFK…QJ KƒQPƒQJ,QWHUQHWWªFK»FFKžF§P­WF‘SF‚FPƒQJP‚\W¢QKG³QK¥G³WRNKL Q¬LYR,QWHUQHW~˜XEQK~…QJY±LQKDX'RF‚FKWªFK»FQK}Y’\QzQWUzQ,QWHUQHW F§F‘XWU¶F~£DFKžF‚FK~‚QK~£DFKž~FELœWWURQJNKLF‚FK~‚QK~£DFKž~¬LY±L PƒQJYLšQWK{QJOƒL~|QJL€QK|QQKL˜X w¬LY±LPƒQJYLšQWK{QJQK}PƒQJWKRƒLFK…QJKƒQNK‚FKKQJ¯F‚FY³QJ NK‚F QKDX KRQ WRQ F§ WK™ F§ F³QJ V¬ ~LœQ WKRƒL SKyQ ELœW Y±L QKDX E„QJ PÅ Y³QJPÅWžQKKD\PÅTX¬FW›w¬LY±LPƒQJ,QWHUQHWGRF‚FKWªFK»FFKžF§P­W F‘SQzQP«LP­WNK‚FKKQJKD\P­WP‚\FK´ +RVW
 2. KRF5RXWHU~˜XF§P­W ~£DFKž,QWHUQHWGX\QK‘WPNK{QJ~}²FSK–SWU³QJY±LE‘WN½DL'RY’\P~£D FKžWUzQ,QWHUQHWWK¼FV¼OP­WWLQJX\zQ +QJ FK·F WULœX P‚\ FK´ WUzQ KQJ WUxP QJKQ PƒQJ w™ ~£D FKž NK{QJ ~}²FWU³QJQKDXFŽQSK€LF§F‘XWU¶F~£DFKž~FELœWTX€QOÀWK¬QJQK‘WYP­W 7ª FK»F F´D ,QWHUQHW J¨L O 7UXQJ WyP WK{QJ WLQ PƒQJ ,QWHUQHW 1HWZRUN ,QIRUPDWLRQ&HQWHU 1,&
 3. FK´WUSKyQSK¬L1,&FKžSKyQ~£DFKžPƒQJ 1HW,'
 4. F¤Q~£DFKžP‚\FK´WUzQPƒQJ~§ +RVW,'
 5. GRF‚F7ªFK»FTX€QOÀ,QWHUQHW F´DW¸QJTX¬FJLDP­WW¼SKyQSK¬L 7URQJWK¼FW›~™F§WK™~£QKWX\›Q URXWLQJ
 6. WUzQPƒQJ,QWHUQHWQJRL~£DFKž,3F¤QFŽQ~›QWzQULzQJF´DF‚FP‚\FK´ +RVW
 7. 'RPDLQ1DPH
 8. &‚FSKŽQWL›SWKHRFK¶QJWDKÅ\QJKLzQF»XF‘XWU¶F~FELœWF´D ~£DFKž,QWHUQHW ,&¬XWUÕFÀDFKº,3&KLWL›W D7KyQKSKƒQYyK’QKG}QJF§Dx–DFK“,3 w£DFKž,3~DQJ~}²FV¹G·QJKLœQWƒL ,3Y
 9. F§ELWFKLDWKQK2FWHW P«L2FWHWF§ELWW}|QJ~}|QJE\WH
 10. F‚FK~›P~˜XW¸WU‚LTXDSK€LE¢WFKR ~›QE¢WF‚F2FWHWW‚FKELœWQKDXE„QJG‘XFK‘P 
 11. EDRJ©PF§WKQKSKŽQ FK¢QK c la s s Net ID Host ID b it %LW %LWQK’QGƒQJO±S &ODVVELW
 12. w£DFKžF´DPƒQJ 1HW,'
 13. w£DFKžF´DP‚\FK´ +RVW,'
 14. 
 15. *KLFK¡7lQOqiŽDFK‹Pt\FKŸQKoQJWK§FWˆNKmQJFK‹F’Pt\FKŸPq W~WFrFtFPt\FRQ :RUNVWDWLRQ
 16. FtFF•QJWUX\QKSYYp…XF{QF’pŽDFK‹ %LWQK’QGƒQJO±S &ODVVELW
 17. ~™SKyQELœW~£DFKž¯O±SQR w£DFKž,QWHUQHWEL™XKLœQ¯GƒQJELWQK£SKyQ [\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\ [\ KRF 9¢G· ELW QK’Q GƒQJ 2FWHW 2FWHW 2FWHW 2FWHW w£DFKž,QWHUQHWEL™XKLœQ¯GƒQJWK’SSKyQ[[[[[[[[[[[[ [OV¬WK’SSKyQW¸~›Q 9¢G· 'ƒQJYL›W~Ž\~´F´D~£DFKž,3OFRQV¬WURQJW¸QJ2FWHW9¢G·~£DFKž,3 WK}®QJ WK‘\ WUzQ WK¼F W› F§ WK™ O QK}QJ GƒQJ ~Ž\ ~´ O E&|FO¤Sx–DFK“,3 w£DFKž,3FKLDUDO±S$%&'(+LœQWƒL~ÅG³QJK›WO±S$%YJŽQ K›WO±S&F¤QO±S'Y(7ªFK»FLQWHUQHW~DQJ~™GQKFKRP·F~¢FKNK‚FNK{QJ SKyQQzQFK¶QJWDFKžQJKLzQF»XO±S~ŽX
 18. octet 1 octet 2 octet 3 octet 4 class a : 1 8 16 24 32 0 net id host id class b 1 0 net id host id class c 1 1 0 net id host id Class d 8 16 24 32 1110 class e 8 16 24 32 11110 4XDF‘XWU¶FF‚FO±S~£DFKž,3FK¶QJWDF§QK’Q[–WVDX %LWQK’QGƒQJOQKºQJELW~ŽXWLzQF´DO±S$OF´DO±S%OF´D O±S&O
 19. /±S'F§ELW~ŽXWLzQ~™QK’QGƒQJOF¤QO±S(F§E¢W~ŽXWLzQ ~™QK’QGƒQJO w£DFKžO±S$w£DFKžPƒQJ¢WY~£DFKžP‚\FK´WUzQW¸QJPƒQJQKL˜X w£DFKžO±S%w£DFKžPƒQJY¸DSK€LY~£DFKžP‚\FK´WUzQW¸QJPƒQJ Y¸DSK€L w£DFKžO±S&w£DFKžPƒQJQKL˜X~£DFKžP‚\FK´WUzQW¸QJPƒQJ¢W iŽD FK‹ 9žQJ pŽD FK‹ 6— PuQJ W—L pD 6— Pt\ FKŸ W—L pD OœS O« WKX\ˆW V¤ G¢QJ WUlQ W£QJ PuQJ $ W¸~›Q  % W¸~›Q  &W¸~›Q  'W¸~›Q.K{QJSKyQ (W¸~›Q.K{QJSKyQ iŽD FK‹ 9žQJ pŽD FK‹ %LW QKQ GuQJ 6— ELW GžQJ p† OœS V¤ G¢QJ 3KkQ FKR PuQJ $ W¸~›Q  % W¸~›Q &W¸~›Q ' ( 1K}Y’\Q›XFK¶QJWDWK‘\~£DFKž,3F§QK§PV¬F‚FKQKDXE„QJG‘XFK‘P Q›X WK‘\ QK§P V¬ WK» QK‘W QK¥ K|Q EL›W ~£D FKž Q\ ¯ O±S $ Q„P WURQJ NKR€QJ~›QEL›W~£DFKžQ\¯O±S%YW¸~›QEL›W~£DFKžQ\¯ O±S& ,L‰ÀDFKºP›QJFRQFÓD,QWHUQHW ,3VXEQHWWLQJ
 20. D1JX\tQQKsQ 1K}~ÅQzXWUzQ~£DFKžWUzQ,QWHUQHWWK¼FV¼OP­WWLQJX\zQP­WPƒQJ NKLJLDQK’S,QWHUQHW~}²F7UXQJWyPWK{QJWLQPƒQJ,QWHUQHW 1,&
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2