intTypePromotion=1
ADSENSE

Chẩn đoán bằng hình ảnh : Siêu âm bụng part 7

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

300
lượt xem
96
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

G.E.U. Vị trí : - Vòi trứng : Phễu 60%, loa 10%, eo 25% - Trong thành tử cung (hiếm) - Buồng trứng - ổ bụng GEU Chẩn đoán Lâm sàng : chậm kinh, rong huyết, dấu hiệu nghén, đau,.  Vỡ : Sốc mất máu, đau vùng túi cùng Douglas.  Sinh hoá : HCG 1000 UI/ml. Progestộrone  25 mg/ml GEU. Hình ảnh : Siêu âm đầu dò. Siêu âm đầu dò có thể biết trước 10 ngày so với SA đường trên bụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chẩn đoán bằng hình ảnh : Siêu âm bụng part 7

 1. BÖnh c¶nh l©m sµng - §au h¹ vÞ cÊp tÝnh - Rong huyÕt
 2. L©m sµng Hoµn c¶nh - Chu kú kinh, chËm kinh,… - Dông cô tr¸nh thai - VÞ trÝ: 1 hay hai bªn
 3. GEU GEU TØ lÖ : 1,8 % c¸c ca cã thai  Yªó Yªó tè thuËn lîi : tiÒn sö phÉu thuËt , viªm  (tiÓu khung, l¹c néi m¹c), viªm vßi trøng, triÖt s¶n s¶n vßi trøng, DIU, ®iÒu trÞ v« sinh, tabac.
 4. G.E.U. VÞ trÝ : - Vßi trøng : PhÔu 60%, loa 10%, eo 25% - Trong thµnh tö cung (hiÕm) - Buång trøng - æ bông
 5. GEU GEU ChÈn ®o¸n L©m sµng : chËm kinh, rong huyÕt, dÊu hiÖu nghÐn, L©m ®au,. ®au,.  Vì : Sèc mÊt m¸u, ®au vïng tói cïng Douglas.  Sinh ho¸ : HCG > 1000 UI/ml. Progestérone  25 Progestérone 25 Sinh HCG mg/ml mg/ml GEU. H×nh ¶nh : Siªu ©m ®Çu dß. Siªu ©m ®Çu dß cã thÓ biÕt tr­íc 10 ngµy so víi SA ®­êng trªn bông
 6. GEU GEU HCG > 1000 + khèi ngoµi tö cung hoÆc HCG  dÞch dÞch Douglas = GEU (Se 97 %, Sp 9 %). HCG > 2000, kh«ng thÊy bÊt th­êng trªn HCG  SA SA = GEU. Siªu ©m: b×nh th­êng trong 1/4 tr­êng hîp 
 7. GEU GEU DÊu hiÖu trong buång tö cung DÊu DÊu hiÖu chÝnh : Kh«ng thÊy tói thai trong tö  cung. cung. Néi m¹c dµy (> 15 mm).  Gi¶ Gi¶ tói ph«i : néi m¹c t¸ch khái thµnh tö cung.  Tói Tói dÞch trong buång tö cung
 8. Pseudo-sac gestationnel
 9. GEU GEU DÊu hiÖu phô Buång trøng :   ThÓ vµng cïng bªn víi GEU, ®«i khi nang ThÓ ch¶y ch¶y m¸u. Ch¶y m¸u trong vßi trøng:   Vßi trøng gi·n chøa m¸u côc, khèi c¹nh tö Vßi cung. cung.
 10. G.E.U. DÊu hiÖu trùc tiÕp : - Tói ph«i ngoµi tö cung (5% tr­êng hîp) Khèi kh«ng ®ång nhÊt (90 - 100 %). (dÞch, viÒn t¨ng ©m, +/- no·n hoµng, ph«i vµ ho¹t ®éng tim thai). + Ho¹t ®éng tim thai (6 %). Ho¹t + Khèi chöa t¨ng sinh m¹ch xung quanh víi søc c¶n gi¶m. ng - BÊt th­êng phÇn phô: Ýt ®Æc hiÖu.
 11. GEU
 12. G E U
 13. GEU GEU M¸u trong phóc m¹c GEU GEU vì: m¸u tho¸t ra qua vßi trøng hoÆc  r¸ch r¸ch vßi trøng. DÞch Douglas.  §au khi ®Æt ®Çu dß SA.  DÞch t¨ng ©m, sîi Fibrin. 
 14. M¸u trong phóc m¹c Utérus
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2