Chỉ thị 20/2002/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
64
lượt xem
2
download

Chỉ thị 20/2002/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 20/2002/CT-BGTVT về việc tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 20/2002/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2002/CT-BGTVT Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2002 CH THN V VNÊC TI P T C NÂNG CAO TRÁCH NHI M QU N LÝ ÀO T O SÁT H CH VÀ C P GI Y PHÉP LÁI XE Th c hi n Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th , B Giao thông v n t i ã ph i h p cùng các B ban hành y các văn b n Pháp quy liên quan n công tác qu n lý ào t o, sát h ch và c p Gi y phép lái xe, ph i h p v i các B , Ban, Ngành t ng ki m tra toàn di n nh kỳ 2 năm m t l n t ng bư c ch n ch nh, ki n toàn h th ng các cơ s ào t o lái xe, ki n toàn các Ban qu n lý sát h ch lái xe trong c nư c nh m nâng cao ch t lư ng ào t o sát h ch c p Gi y phép lái xe góp ph n m b o tr t t an toàn giao thông. Tuy nhiên, do các cơ quan qu n lý Nhà nư c ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v tr c ti p qu n lý công tác ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe còn buông l ng qu n lý mà t p trung ch y u vào vi c chưa thư ng xuyên ki m tra quá trình ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe cơ s ; khi có v vi c thì x lý chưa nghiêm túc, nên th i gian qua ã x y ra vi c ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe m t s nơi ã b thương m i hoá; m t s cơ s vi ph m nghiêm tr ng ã bán hàng nghìn Gi y phép lái xe ôtô, mô tô không qua ào t o, sát h ch nên ã b Pháp lu t x lý như Long An, Lâm ng, L ng Sơn, Bình Phư c. M c dù ã có c nh báo như v y, nhưng qua t t ng ki m tra c a B Giao thông v n t i năm 2002, có 23/139 cơ s ào t o lái xe v n còn t n t i như: Chưa th t s u tư xây d ng cơ s v t ch t, thi u trang thi t b d y h c, sân bãi chưa úng quy nh; ào t o vư t quá lưu lư ng cho phép nên ã b ình ch tuy n sinh ho c gi m c p ào t o và lưu lư ng ào t o, không cho ti p t c ào t o. M t s S Giao thông v n t i, Giao thông công chính chưa chú ý úng m c trong qu n lý ào t o, sát h ch: Thi u cán b qu n lý; tuy n ch n ngư i còn n nang, không tiêu chuNn; không thư ng xuyên ki m tra, giám sát, giáo d c nhân viên; chưa quan tâm xây d ng Trung tâm sát h ch lái xe; nh ng t n t i ó d n n ch t lư ng ào t o, sát h ch lái xe chưa cao và có nguy cơ d n n tiêu c c, nhũng nhi u. Trư c tình hình tai n n giao thông gia tăng g n ây, Th Tư ng Chính ph ã ch th cho B Giao thông v n t i ph i tăng cư ng nhi m v qu n lý Nhà nư c nâng cao ch t lư ng ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe. Vì v y B Giao thông v n t i ngh U ban nhân dân các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương, các B , Ngành có liên quan trong ph m vi trách nhi m c a mình ph i h p v i B Giao thông v n t i cùng th c hi n nghiêm túc ch th c a Th Tư ng Chính ph . ng th i kh c ph c
  2. nh ng thi u sót, khuy t i m còn t n t i trong công tác ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe hi n nay, B Giao thông v n t i yêu c u C c ư ng b Vi t nam, S Giao thông v n t i, Giao thông công chính các T nh, Thành ph , các cơ s ào t o lái xe và các cơ quan có liên quan ph i nghiêm túc th c hi n ngay m t s nhi m v sau ây: I) I V I UBND T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG: ngh UBND T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương ch o, ki m tra các S GTVT, GTCC nghiêm túc th c hi n các nhi m v B GTVT ã phân c p trong công tác ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe; t o i u ki n, h tr cho các S GTVT, GTCC khNn trương xây d ng Trung tâm sát h ch lái xe trong quy ho ch B GTVT ã duy t; ki m tra và ch o x lý nghiêm các v vi c tiêu c c xNy ra trong công tác ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe t i a phương. II) I V I CÁC B , NGÀNH CÓ LIÊN QUAN: ngh B L TB&XH ch o các S L TB&XH ph i h p v i S GTVT, GTCC các T nh tham gia qu n lý ch t ch công tác ào t o lái xe t i các cơ s ào t o gi ng như qu n lý ào t o các ngành ngh khác. Các B có Trư ng ào t o lái xe c n ch o, ki m tra các Trư ng này th c hi n y các quy nh v qu n lý Nhà nư c c a B GTVT. III) I V I C C Ư NG B VI T NAM: 1- C c ư ng b Vi t nam ư c B giao nhi m v qu n lý ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe th ng nh t trong c nư c, ph i có bi n pháp tích c c ch o, hư ng d n, tăng cư ng ki m tra công tác ào t o, sát h ch lái xe t t c các S GTVT, GTCC và các cơ s ào t o lái xe các a phương. C c trư ng ph i ch u trách nhi m tr c ti p trư c B trư ng n u x y ra các tiêu c c liên quan n công tác ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe; ng th i có bi n pháp x lý kiên quy t các cán b c a C c n u có bi u hi n tiêu c c trong công tác Qu n lý ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe. 2 - Không cho phép thành l p và c p thêm gi y phép ào t o lái xe cho các cơ s m i thành l p. 3 - Ph i h p v i V t ch c cán b lao ng ki m tra ngay t t c các cơ s ào t o lái xe còn t n t i trong t t ng ki m tra năm 2002, n u các cơ s này v n không kh c ph c thì thu h i Gi y phép ào t o lái xe và thông báo r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng nhân dân giám sát. 4 - Ch o Phòng qu n lý v n t i, phương ti n và ngư i lái c a các Khu qu n lý ư ng b II, IV, V, VII ph i h p v i các cơ quan liên quan tăng cư ng ki m tra quá trình ào t o c a các cơ s ào t o lái xe và công tác qu n lý ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe c a các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính th c hi n úng các quy nh c a B Giao thông v n t i. Khi phát hi n cá nhân và t p th có vi ph m, ph i k p th i báo cáo C c ư ng b Vi t nam x lý theo thNm quy n ho c báo cáo B Giao thông v n t i x lý.
  3. 5 - Ph i h p các cơ quan liên quan, ki m tra c th , ch t ch i v i các cơ s ào t o xin c p l i Gi y phép ào t o lái xe. N u cơ s nào không có i u ki n theo quy nh, còn có sai ph m thì cương quy t không ư c c p Gi y phép ào t o lái xe n a. 6 - Hư ng d n v trình t , th t c các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính báo cáo U ban nhân dân T nh và Thành ph ho c B , Ngành cho phép u tư xây d ng Trung tâm sát h ch lái xe n m trong quy ho ch và theo tiêu chuNn ã ư c B giao thông v n t i ban hành. - Ph i h p v i V Tài chính k toán c a B làm vi c v i B Tài chính xác nh cơ ch tài chính thích h p, giúp a phương Ny nhanh ti n xây d ng các Trung tâm sát h ch lái xe; trư c m t có cơ ch tài chính cho các sân sát h ch hoàn thành giai o n xây d ng cơ b n. Ph n u n cu i năm 2004 ph i có ít nh t 10 Trung tâm sát h ch lái xe phân b u phía B c, khu v c Mi n trung, thành ph H Chí Minh, ng b ng sông C u long i vào ho t ng (bao g m c Trung tâm m i hoàn thành xây d ng ph n cơ b n) - Ph i kiên quy t ch o các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính trong khi chưa có sân sát h ch t p trung ch ch n m t a i m, riêng Thành ph Hà N i và Thành ph H Chí Minh không quá hai a i m t ch c sát h ch, không dùng cơ s ào t o t ch c sát h ch. - Có k ho ch h ơng d n ưa t t c các h ng lái xe ào t o cơ s thu c 5 t nh: H i Dương, Hưng Yên, B c Ninh, B c Giang, Qu ng Ninh vào Trung tâm sát h ch lái xe Chí Linh sát h ch vào quý I/2003. - C c ư ng b ch ư c tr c ti p t ch c sát h ch hai cơ s ào t o lái xe Hà N i rút kinh nghi m nh m hoàn thi n văn b n pháp quy v ào t o, còn l i giao cho S Giao thông công chính Hà N i m nh n. Ngay t quý I/2003 ph i ưa t t c các h ng xe (tr B1, B2) ào t o cơ s mà C c t ch c sát h ch v Trung tâm sát h ch Chí Linh sát h ch. 7 - C c thư ng xuyên nghiên c u tham mưu B hoàn thi n văn b n pháp quy liên quan n ào t o các cơ s th c hi n. 8 - Thành l p và duy trì ư ng dây nóng c a C c và thông báo r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng. Qua ư ng dây nóng c a C c, n u có thông tin tiêu c c ph n ánh, ph i k p th i t ch c x lý và báo cáo B . 9 - C c ư ng b Vi t nam có trách nhi m ch o nghi p v i v i t t c các Trung tâm sát h ch c a c nư c th c hi n y các quy nh c a B Giao thông v n t i. S m n i m ng thông tin t C c n các S GTVT, GTCC ch o ch t ch công tác ào t o, sát h ch lái xe các a phương. IV) I V I S GIAO THÔNG V N T I, GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH CÁC NA PHƯƠNG: 1 - S Giao thông v n t i, Giao thông công chính ư c B Giao thông v n t i giao trách nhi m qu n lý ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe ph i tăng cư ng hư ng d n, ki m tra công tác ào t o t i các cơ s ào t o a phương; t ch c sát h ch c p
  4. Gi y phép lái xe m t cách nghiêm túc, k c sát h ch c p phép xe xe g n máy. Giám c S ph i ch u trách nhi m n u x y ra tiêu c c trong công tác ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe t i a phương mình. 2 - Ph i h p thư ng xuyên v i S Lao ng thương binh và Xã h i, cơ quan c p trên c a cơ s ào t o lái xe, th c hi n nh kỳ ki m tra ho c ki m tra t xu t các l p h c ào t o lái xe th c hi n y quy ch B GTVT ban hành. 3 - Giao cho các cơ s ào t o lái xe có trách nhi m m các l p h c ào t o lái xe mô tô, th c hi n b i dư ng cho ngư i h c n m v ng Lu t giao thông ư ng b và k năng lái xe an toàn. Nghiêm c m các S t t ch c l p ào t o lái xe mô tô. Hi n nay còn s lư ng l n ngư i i u khi n xe mô tô chưa có Gi y phép lái xe nhưng v n tham gia giao thông, các S c n t p trung ch o công tác này, ph n u n h t năm 2003 cơ b n gi i quy t xong tình tr ng ngư i i u khi n xe mô tô không có Gi y phép lái xe, k c cho phép m l p h c t i các cơ quan và ơn v có nhu c u. 4 - S b trí m t ng chí lãnh o ch u trách nhi m v công tác Qu n lý ào t o, sát h ch c p Gi y phép lái xe trong ph m vi c a T nh và b trí cán b có phNm ch t o c, trình chuyên môn qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe. Xây d ng ch trách nhi m cá nhân c a ngư i ư c phân công th c hi n công tác này, ng th i có bi n pháp ki m tra, giám sát cán b ư c giao nhi m v hoàn thành ch c trách c a mình. Trư ng h p có dư lu n ph n ánh ho c phát hi n th y cán b có bi u hi n tiêu c c c n cương quy t i u chuy n sang công tác khác hoăc x lý k lu t nghiêm minh. S c n s d ng các sát h ch viên là các giáo viên các cơ s ào t o ã ư c C c c p ch ng ch cùng các cán b thu c Phòng, Ban c a S tham gia công tác sát h ch. 5 - T p trung xây d ng Trung tâm sát h ch là công vi c thi t y u và mang tính khNn trương, nghiêm túc nh m th c hi n Lu t Giao thông ư ng b . Vì v y các S c n có k ho ch c th , t ng bư c th c hi n u tư xây d ng Trung tâm sát h ch lái xe theo úng tiêu chuNn c a B Giao thông v n t i. N u có vư ng m c ph i liên h ngay C c ư ng b Vi t nam tìm bi n pháp gi i quy t. Trong khi chưa xây d ng ư c Trung tâm sát h ch, các S ch ư c t ch c sát h ch lái xe t i m t a i m, ( i v i TP.Hà n i và TP.H Chí Minh không quá hai a i m) có i u ki n th c hi n theo quy trình thi và báo cáo C c ư ng b Vi t nam theo dõi qu n lý, ng th i thông báo r ng rãi các cơ quan, nhân dân bi t, ki m tra, giám sát. V) I V I CƠ QUAN C P TRÊN CÁC CƠ S ÀO T O LÁI XE: 1- Th trư ng cơ quan c p trên c a cơ s ào t o lái xe có trách nhi m ch o, ki m tra các cơ s ào t o lái xe ph i th c hi n y các quy nh v Qu n lý ào t o lái xe c a B Giao thông v n t i. N u x y ra tiêu c c, Th trư ng cơ quan c p trên cũng ph i ch u trách nhi m. 2 - H tr các cơ s ào t o lái xe trong vi c u tư nâng c p cơ s v t ch t, im i trang thi t b và xe t p lái nâng cao ch t lư ng ào t o lái xe.
  5. 3 - Ph i h p ch t ch v i S Giao thông v n t i, Giao thông công chính và S Lao ng Thương binh và Xã h i trong vi c ki m tra các l p, khoá ào t o lái xe, thu và chi h c phí ào t o lái xe các cơ s th c hi n úng quy ch qu n lý ào t o và các ch hi n hành v ào t o lái xe. VI) I V I CÁC CƠ S ÀO T O LÁI XE: 1- T ch c ào t o úng các h ng, lưu lư ng, a i m và th i gian ghi trên Gi y phép ào t o lái xe. Tuy t i không ư c c t xén chương trình, th i gian ào t o lái xe. Th c hi n vi c tuy n sinh, khai gi ng, t ch c ào t o, thi cu i khoá, c p Ch ng ch t t nghi p cho h c sinh và lưu gi h sơ, tài li u khoá h c theo úng quy ch d y ngh c a Nhà nư c và nh ng quy nh c a B Giao thông v n t i v ào t o lái xe. 2- Tăng cư ng thêm cơ s v t ch t k thu t c a cơ s ào t o lái xe. Năm 2004, nh kỳ theo quy ch ào t o lái xe, B Giao thông v n t i s t ch c t ng ki m tra, n u cơ s nào không tiêu chuNn, vi ph m quy ch và không thay th xe t p lái cũ, l c h u hi n nay b ng các xe hi n i hơn tương ương như xe dùng trong Trung tâm sát h ch s không ư c ti p t c ào t o lái xe. 3- Tuy t i không ư c liên doanh, liên k t ho c m các chi nhánh ào t o trái Pháp lu t. 4- Th trư ng các cơ s ào t o lái xe x y ra tiêu c c cũng ph i ch u trách nhi m trư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. VII) I V I CÁC V CH C NĂNG C A B : 1- V T ch c cán b -Lao ng: Có trách nhi m theo dõi quá trình th c hi n các quy ch c a B liên quan n công tác Qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe. Ph i h p cùng Thanh tra B t ch c t t t t ng ki m tra công tác này vào năm 2004. 2- V Pháp ch v n t i ã có ư ng dây nóng khi nh n ư c các thông tin tiêu c c trong công tác này c n báo cáo lãnh o B giao cơ quan ch c năng gi i quy t. 3- V Tài chính k toán: Ti p t c làm vi c v i B Tài chính có cơ ch tài chính cho các Trung tâm sát h ch c p Gi y phép lái xe. 4- V K ho ch u tư ti p t c tìm ngu n kinh phí, u tư hoàn thành xây d ng các Trung tâm sát h ch t i Sơn Tây, Chí Linh, Trư ng k thu t Giao thông v n t i III, Trư ng k thu t Giao thông v n t i Khu v c ng b ng sông C u long. Công tác qu n lý ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe có vai trò r t quan tr ng, th c hi n t t s góp ph n m b o an toàn giao thông ư ng b . Vì v y B Giao thông v n t i yêu c u C c ư ng b Vi t nam, các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính, cơ s ào t o lái xe, các cơ quan có liên quan th c hi n úng các n i dung c a ch th này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c c n k p th i ph n ánh B giao thông v n t i xem xét gi i quy t.
  6. ào ình Bình ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản