Chỉ thị số 01/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 01/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/2003/CT-UB về việc tăng cường vận động hiến máu nhân đạo năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/2003/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 01/2003/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2003 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG V N NG HI N MÁU NHÂN O NĂM 2003. Hi n máu nhân o là m t trong nh ng ho t ng xã h i mang ý nghĩa nhân o, t thi n, c n ư c th c hi n thư ng xuyên, liên t c và tri n khai sâu r ng trong toàn th cán b , công nhân viên và nhân dân cùng tham gia. Trong 8 năm qua, phong trào hi n máu nhân o c a thành ph ngày càng phát tri n và ã t ư c nhi u k t qu áng kích l . ã v n ng ư c trên 240.000 lư t ngư i hi n máu t 60.000 lít máu t t, góp ph n c u s ng hàng ch c ngàn b nh nhân. Riêng năm 2002, có trên 54.000 lư t ngư i hi n máu, tương ương 13.500 lít máu, vư t ch tiêu trên 9.000 lư t, t l máu t t trên 89%, áp ng m t ph n áng k nhu c u c p c u và i u tr b nh cho các B nh vi n thành ph và B nh vi n Trung ương trên a bàn thành ph . Tuy nhiên, v i s lư ng máu ư c cung c p tăng lên hàng năm v n còn th p so v i nhu c u thành ph ; Nh m áp ng yêu c u cung c p máu và máu an toàn cho ngư i b nh, y ban nhân dân thành ph ch o các S , Ban, Ngành, oàn th thành ph , y ban nhân dân các qu n-huy n, các cơ quan, ơn v , Công ty, Xí nghi p, Trư ng h c trên a bàn thành ph trong năm 2003 ti p t c tăng cư ng v n ng hi n máu nhân o v i nh ng n i dung như sau : 1- Giao Ban ch o v n ng hi n máu c a các qu n-huy n ph n u v n ng t trên 33.000 lư t ngư i hi n máu, m b o ch t lư ng máu t t trên 90% ; theo ch tiêu như sau : 1.1- Qu n 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình : 2.300 lư t ngư i ; 1.2- Qu n 6, Bình Th nh : 2.100 lư t ngư i ; 1.3- Qu n Gò V p, Th c: 2.000 lư t ngư i ; 1.4- Qu n Phú Nhu n: 1.900 lư t ngư i ; 1.5- Qu n 8, huy n Bình Chánh: 1.500 lư t ngư i ; 1.6- Qu n 4: 1.400 lư t ngư i ; 1.7- Qu n 7, 9: 900 lư t ngư i ; 1.8- Qu n 2, 12: 600 lư t ngư i ;
  2. 1.9- Huy n C Chi, Nhà Bè, Hóc Môn, C n Gi : 400 lư t ngư i. Ban ch o v n ng hi n máu các qu n-huy n, phư ng-xã c n có k ho ch c th t ch c tri n khai th c hi n ch tiêu ư c giao, m b o v s lư ng và ch t lư ng máu ; tích c c v n ng hi n máu t nguy n, phù h p v i nh ng nguyên t c nhân o Qu c t Ch th p . 2- Giao Trung tâm hi n máu nhân o ph i h p v i các S , Ban, Ngành, oàn th và các cơ quan, ơn v , Công an, các Công ty, Xí nghi p, Trư ng h c trên a bàn thành ph , ti p t c v n ng ít nh t 10% t ng s cán b , công nhân viên tham gia hi n máu nhân o, t ch t lư ng máu t t trên 90% và ph n u t trên 22.000 lư t ngư i hi n máu trong năm 2003. 3- Th trư ng các S , Ban, Ngành, oàn th c a thành ph , các cơ quan, ơn v , Công ty, Xí nghi p, Trư ng h c trên a bàn thành ph có k ho ch c th x p l ch ăng ký hi n máu trong năm, ph i h p v i Trung tâm hi n máu nhân o thu c H i Ch th p thành ph t ch c t t các a i m ti p nh n máu t i cơ quan ơn v , y t cơ quan ơn v có trách nhi m ki m tra s c kh e và tuy n ch n cán b nhân viên i u ki n hi n máu nhân o. 4- S Văn hóa và Thông tin, các cơ quan báo, ài thành ph ph i h p v i H i Ch th p thành ph có k ho ch c th thông tin tuyên truy n, v n ng trong nhân dân tham gia hi n máu nhân o. ài Truy n hình thành ph ph i h p Trung tâm Hi n máu nhân o thu c H i Ch th p thành ph xây d ng k ho ch tuyên truy n hàng năm v i chuyên m c riêng “Hi n máu c u ngư i”. Trong các t cao i m ho t ng ho c t xu t c n máu, ài Truy n hình thành ph c n tuyên truy n, v n ng, ưa tin k p th i. 5- S Y t thành ph ch o B nh vi n truy n máu và huy t h c ph i h p ch t ch v i Trung tâm Hi n máu nhân o m b o công tác chuy n giao máu t s lư ng, ch t lư ng và m b o các yêu c u chuyên môn, k thu t, trang thi t b xét nghi m, phân tích máu, m b o an toàn trong truy n máu ; ng th i ch o các Trung tâm Y t qu n-huy n, các Tr m Y t phư ng-xã, y t c a các cơ quan S , ban, ngành, Công ty, Xí nghi p, Trư ng h c tích c c tham gia tuyên truy n v n ng hi n máu và tuy n ch n ngư i hi n máu m i cũng như duy trì ngư i hi n máu cũ không b b nh, nh m b o m ngu n máu có ch t lư ng và an toàn. 6- Trung tâm Hi n máu nhân o c n có k ho ch tăng cư ng trang thi t b ph c v ti p nh n máu và nâng c p xây d ng cơ s v t ch t c a Trung tâm ph c v t t công tác hi n máu nhân o. y ban nhân dân thành ph yêu c u các S , Ban, Ngành, oàn th thành ph , các cơ quan, ơn v , Công ty, Xí nghi p, Trư ng h c trên a bàn thành ph , y ban nhân dân các qu n-huy n ti p t c tăng cư ng tuyên truy n v n ng hi n máu nhân o, ph i h p t ch c tri n khai th c hi n t t Ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
  3. KT. CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH -B Yt - TT/TU, TT.H ND.TP - y ban nhân dân thành ph - Ban VHXH/H ND.TP - Ban TTVH Thành y - UBMTTQVNTP và oàn th TP.HCM - Các S , Ban, Ngành thành ph - UBND các qu n-huy n Nguy n Thành Tài - Các cơ quan, ơn v TW t i TP.HCM - H i Ch th p thành ph - Trung tâm Hi n máu nhân o - B nh vi n Truy n máu và huy t h c - Các Cơ quan Báo, ài TP - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH - Lưu (VX-Ph)
Đồng bộ tài khoản