Chỉ thị số 18/2004/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
7
download

Chỉ thị số 18/2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 18/2004/CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý mua bán nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở và khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 18/2004/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 18/2004/CT-UB Hà N i, ngày 25 tháng 05 năm 2004 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ MUA BÁN NHÀ T I CÁC D ÁN PHÁT TRI N NHÀ VÀ KHU Ô THN M I TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Trong nh ng năm qua, vi c phát tri n nhà và khu ô th trên a bàn Thành ph ã có nh ng bư c ti n vư t b c, mang l i hi u qu kinh t xã h i, c i thi n áng k i u ki n c a nhân dân Th ô và c nh quan ô th Hà n i, góp ph n làm lành m nh th trư ng b t ng s n trên a bàn Thành ph . Tuy nhiên, trong quá trình t ch c th c hi n, m t vài nơi, v n còn m t s ch u tư ã không tuân th úng các quy nh c a UBND Thành ph , u tư xây d ng d dang, kéo dài, mua bán nhà không công khai, không úng i tư ng, thi u minh b ch, u cơ tích tr nhà , t , chuy n như ng trái phép ki m l i… tăng cư ng công tác qu n lý u tư xây d ng, mua bán nhà t i các d án phát tri n nhà và khu ô th m i c a các doanh nghi p kinh doanh nhà trên a bàn Thành ph nh m t ư c m c tiêu, k ho ch Chương trình phát tri n nhà , b o m úng i tư ng, công b ng, công khai và úng các quy nh v kinh doanh, mua bán nhà , UBND Thành ph yêu c u UBND các Qu n, Huy n, các S , Ngành, các ch u tư xây d ng nhà và các i tư ng tham gia th c hi n mua bán nhà t i các d án phát tri n nhà và khu ô th th c hi n úng các yêu c u sau ây: 1. i v i các ch u tư xây d ng nhà , khu ô th m i trên a bàn Thành ph : - Trong t ch c th c hi n kinh doanh mua bán nhà ph i th c hi n nghiêm túc các quy nh hi n hành c a pháp lu t và UBND Thành ph , m b o tính công khai, minh b ch và thu n ti n; ph i có các bi n pháp h u hi u qu n lý ư c i tư ng mua bán nhà , ch ng tích tr , u cơ nhà trong d án. Ch ư c huy ng v n c a ngư i mua nhà sau khi d án ư c c p có thNm quy n giao t, cho thuê t. Ch u tư d án sau khi thanh lý h p ng góp v n, mua bán nhà ph i l p h sơ theo quy nh trình UBND Thành ph (ho c UBND Qu n, Huy n theo phân c p) c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t cho ngư i ư c mua nhà trong th i gian không quá 30 ngày. Vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ph i b o m úng i tư ng quy nh. - i v i qu nhà thu c di n Thành ph qu n lý gi i quy t cho các nhu c u v nhà , sau khi thi t k sơ b ư c c p có thNm quy n phê duy t, ch u tư ph i báo cáo UBND Thành ph và S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t s lư ng, v trí, ti n th c hi n các căn h nhà chung cư thu c di n tích 50% do Thành ph qu n lý
  2. thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng c a Thành ph . Các h p ng huy ng v n, mua bán nhà gi a ch u tư và ngư i mua ph i m b o úng tên ngư i trong danh sách ã ăng ký và ư c cơ quan ch qu n xác nh n, ư c S Tài nguyên- Môi trư ng và Nhà t gi i thi u; trong h p ng ph i xác nh rõ ràng m c góp v n, giá bán, th i gian th c hi n (góp v n, hoàn thành bàn giao công trình), v trí và quy mô, ti n nghi công trình, các quy nh c th v i u ki n và nghĩa v th c hi n c a các bên tham gia... - UBND Thành ph yêu c u các ch u tư t p trung rà soát l i các h p ng mua bán nhà ã ký k t t i các d án phát tri n nhà và khu ô th m i, i v i nh ng trư ng h p không ti p t c th c hi n theo quy nh c a h p ng, ã ư c giao nhà nhưng quá 6 tháng không s d ng, tuỳ ti n chuy n như ng trái phép trong th i gian th c hi n d án, thì thanh lý h p ng, tr l i ti n mua nhà cho nh ng ngư i ó và thu h i l i qu nhà , báo cáo UBND Thành ph và S Tài nguyên- Môi trư ng và Nhà t b trí cho nh ng ngư i có nhu c u ích th c. - K t nay, t i các d án phát tri n nhà và khu ô th m i, không th c hi n vi c chuy n giao t xây d ng nhà cho ngư i s d ng ti p t c th c hi n u tư xây d ng. Ch d án có trách nhi m th c hi n hoàn ch nh các qu nhà này theo quy ho ch và d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. i v i các d án trư c ây ư c phép chuy n giao t cho ngư i s d ng ti p t c u tư xây d ng theo quy ho ch ư c duy t, ch d án có trách nhi m thông báo ngay t i các h s d ng. N u quá 3 tháng k t khi có thông báo, các h gia ình không ti n hành u tư xây d ng thì thanh lý h p ng theo quy nh c a pháp lu t, thu h i l i qu t , báo cáo UBND Thành ph và S Tài nguyên- Môi trư ng và Nhà t. - Các ch d án (là pháp nhân tr c ti p ch u trách nhi m v i Thành ph ) ph i tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra, ki m soát các ch u tư th phát th c hi n úng các yêu c u, quy nh v u tư xây d ng công trình; có các hình th c x lý, gi i quy t h u hi u v i nh ng công trình xây d ng d dang, kéo dài, nh ng công trình có sai ph m b o m d án ư c th c hi n ng b , úng theo quy ho ch và d án (t ng) ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Ch u tư các d án u tư xây d ng nhà , khu ô th m i trên a bàn Thành ph có trách nhi m nh kỳ (quý, 6 tháng và c năm) l p báo cáo tình hình th c hi n d án trong ó làm rõ các n i dung: tình hình th c hi n u tư xây d ng các công trình s d ng t ai; s lư ng các căn h nhà , t ã bán và chưa bán; ã ư c xây d ng và chưa ư c xây d ng; s lư ng các h p ng ang huy ng v n..., các khó khăn, vư ng m c ch y u, xu t, ki n ngh cơ ch , chính sách, bi n pháp gi i quy t, báo cáo g i v Văn phòng H ND và UBND Thành ph ( ng g i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t ng h p và qu n lý theo quy nh). Giám c các S , T ng Giám c các T ng Công ty có các ơn v tr c thu c th c hi n u tư xây d ng nhà , khu ô th m i trên a bàn Thành ph ch u trách nhi m ki m tra, ch o các ơn v tr c thu c th c hi n vi c xây d ng phát tri n nhà , khu ô th m i úng quy ho ch, m c tiêu, k ho ch và ti n ã ư c UBND Thành ph quy nh. 2. Giám c S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t - Thư ng tr c BC CTPTNƠ Thành ph ch u trách nhi m ch trì cùng các S , Ngành liên quan l p k ho ch hàng
  3. năm, 5 năm phát tri n nhà trên a bàn Thành ph trình UBND Thành ph phê duy t. Công b , công khai s lư ng, ch ng lo i, th i gian th c hi n các d án phát tri n nhà trên các phương ti n thông tin i chúng c a Thành ph ( Báo Kinh t ô th , Hà N i m i, ài phát thanh truy n hình Hà N i ) các t ch c, nhân dân ư c bi t, th c hi n và ki m tra giám sát; Cân i k ho ch phát tri n nhà hàng năm; xem xét, phân b công b ng các nhu c u mua nhà c a các cơ quan gi i thi u vào các d án. - Ch trì, ph i h p v i Giám c các S K ho ch và u tư, Tài chính, Quy ho ch - Ki n trúc, Xây d ng nh kỳ (hàng quý, 6 tháng và năm) t ch c ki m tra, rà soát tình hình th c hi n các d án phát tri n nhà theo quy ho ch, k ho ch ư c phê duy t; ki m tra, giám sát vi c th c hi n mua bán qu nhà Thành ph qu n lý; có bi n pháp h u hi u qu n lý, k p th i gi i quy t các t n t i, vư ng m c c a các d án nh m m b o th c hi n úng m c tiêu, k ho ch th c hi n c a Thành ph ; gi i quy t úng i tư ng, công khai và minh b ch; t ng h p các báo cáo, k p th i xu t các cơ ch , chính sách, bi n pháp x lý, gi i quy t, báo cáo UBND Thành ph theo nh kỳ nói trên. i v i nh ng nhà u tư vi ph m thì kiên quy t x lý theo úng thNm quy n và quy nh c a Nhà nư c và UBND Thành ph , trư ng h p nhà u tư vi ph m nhi u l n thì báo cáo UBND Thành ph xem xét không giao làm ch u tư các d án u tư xây d ng ti p theo. S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t khNn trương hoàn ch nh m u H p ng mua bán nhà quy nh th ng nh t, trong ó th hi n rõ ràng, y v v trí, di n tích, ch t lư ng căn h ho c nhà , giá mua, giá bán, th i h n t m ng, thanh toán, bàn giao nhà, quy n h n, trách nhi m và nghĩa v c a các bên tham gia H p ng mua bán nhà , báo cáo UBND Thành ph trong tháng 5I/2004. 3. S K ho ch và u tư có trách nhi m ki m tra, hư ng ãn các S , ngành, UBND các Qu n, Huy n, T ng Công ty u tư và phát tri n nhà Hà n i và các ơn v liên quan th c hi n nghiêm túc Ch th s 08/2004/CT-UB ngày 25/2/2004 c a Ch t ch UBND Thành ph trong lĩnh v c u tư và xây d ng nhà b ng ngu n v n Nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a UBND Thành ph và UBND các Qu n, Huy n; cân i, b trí v n cho các d án u tư xây d ng nhà theo k ho ch ã ư c UBND Thành ph phê duy t và ã có th t c v u tư và xây d ng theo quy nh; ch trì, ph i h p v i các S , ngành liên quan th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư, k p th i có các ki n ngh v i c p có thNm quy n x lý các t n t i, thi u sót trong quá trình th c hi n u tư, b o m úng m c tiêu, yêu c u c a UBND Thành ph ; nh kỳ t ng h p, ánh giá k t qu th c hi n, báo cáo UBND Thành ph . 4. S Tài chính có trách nhi m ch trì H i ng nh giá Thành ph nh kỳ xem xét, xác nh giá bán nhà trung bình t i các khu v c trên a bàn Thành ph các ch u tư làm căn c xác nh giá bán các lo i nhà cho các i tư ng khác nhau theo quy nh;ph i h p v i Qu phát tri n nhà Thành ph qu n lý, s d ng ti n thu t vi c bán nhà thu c di n qu n lý c a Thành ph xây d ng nhà t hi u qu cao, úng m c tiêu và quy nh c a UBND Thành ph . 5. S Quy ho ch - Ki n trúc có trách nhi m hư ng ãn các ch d án nghiên c u, l p quy ho ch, ki n trúc các d án u tư xây d ng nhà , khu ô th , thNm nh phê duy t quy ho ch t ng m t b ng theo thNm quy n, trình UBND Thành ph phê duy t quy ho ch chi ti t các khu ô th ; trong ó ph i xác nh ngay ranh gi i, v trí, di n
  4. tích và quy mô công trình nhà thu c qu nhà do Thành ph qu n lý trên Quy ho ch m t b ng c a d án; ph i h p v i các S : Xây d ng, Tài nguyên- Môi trư ng và Nhà t , K ho ch và u tư thư ng xuyên th c hi n công tác ki m tra, giám sát u tư xây d ng nhà theo quy ho ch ư c duy t 6. S Xây d ng Hà N i có trách nhi m ch , ph i h p v i các S , ngành liên quan t ch c thanh tra, ki m tra v ti n và ch t lư ng công trình các d án xây d ng nhà trong su t quá trình tri n khai d án: ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c trong vi c nghi m thu ch t lư ng công trình khi hoàn thành. 7. Qu phát tri n nhà Thành ph Hà N i có trách nhi m t ch c qu n lý, th c hi n các th t c pháp lý i v i ngư i mua nhà theo hình th c tr d n (theo quy nh c a UBND Thành ph ) t i các di n tích nhà do Thành ph qu n lý thu c các d án phát tri n nhà ; qu n lý s d ng kinh phí có hi u qu phát tri n tăng qu phát tri n nhà . 8. UBND các Qu n, Huy n có trách nhi m ơn gi n hóa các th t c, t o các i u ki n các nhà u tư, các t ch c và các h mua nhà th c hi n nhanh chóng các th t c kê khai ăng ký và c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo quy nh; ph i h p v i các S , Ngành c a Thành ph ch o các phư ng, xã, th tr n qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn và ti p nh n, qu n lý hành chính khi d án hoàn thành ưa vào s d ng. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K.T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản