intTypePromotion=1

Chỉ thị số 16/2002/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
84
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 16/2002/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/2002/CT-UB về việc khắc phục và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành,để tổ chức thực hiện Kháng nghị 01/VKSTC - KSTTPL ngày 14 tháng 01 năm 2002 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về khắc phục và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/2002/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 16/2002/CT-UB Hà N i, ngày 08 tháng 04 năm 2002 CH THN V VI C T CH C TH C HI N KHÁNG NGHN 01/VKSTC - KSTTPL NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2002 C A VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO V KH C PH C VÀ X LÝ VI PH M PHÁP LU T T AI TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. Th c hi n Kháng ngh 712/KSTC-KSTTPL ngày 15/05/1995 c a Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Ch th s 573/TTg ngày 14/9/1995 c a Th tư ng Chính ph ki m sát th c hi n tuân theo pháp lu t t ai t i Thành ph Hà N i t năm 1995 n năm 2000; Ngày 14/01/2002 Vi n trư ng Vi n Ki m soát nhân dân t i cao ban hành Kháng ngh s 01/VKSTC-KSTTPL kh c ph c và x lý vi ph m pháp lu t t ai trên a bàn Thành ph Hà N i. tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c v t ai, kh c ph c và x lý d t i m nh ng vi ph m pháp lu t v t ai trên a bàn Thành ph Hà N i, ngăn ch n k p th i các vi ph m phát sinh; UBND Thành ph Hà N i yêu c u các Ngành, các C p tri n khai th c hi n ngay các nhi m v sau: 1- Giám c S a chính - Nhà t ch trì ph i h p v i các S , Ban ngành Thành ph và UBND các qu n, huy n: a/ Tăng cư ng rà soát các văn b n pháp lu t v qu n lý s d ng t ã ban hành, khNn trương l y ý ki n các cơ quan Trung ương, trình UBND Thành ph ban hành cơ ch chính sách v phát tri n nhà, u giá quy n s d ng t, qu n lý các d án ô th m i; Xây d ng án qu n lý th trư ng b t ng s n trên a bàn Thành ph ; d th o trình U ban nhân dân Thành ph ban hành quy nh v th t c, trình t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các t ch c. b/ T ch c rà soát h sơ các trư ng h p giao t vư t thNm quy n, thi u Lu n ch ng kinh t k thu t, có bi n pháp ôn c các ơn v s d ng t th c hi n ngay các th t c hoàn công, quy t toán qu t làm cơ s l p h sơ trình c p có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t theo quy nh. c/ Có bi n pháp kiên quy t hơn, quy t li t hơn bu c các t ch c ang s d ng t thu c i tư ng thuê t ã có quy t nh giao t, thuê t c a c p có thNm quy n ph i th c hi n ký ngay h p ng thuê t và n p ti n thuê t theo quy nh. i v i các t ch c chưa có quy t nh giao t, thuê t (k c t ch c ã ký h p ng thuê t ng n h n) trong năm 2002 ph i l p h sơ h p th c hoá quy n s d ng t trình UBND Thành ph quy t nh. Trư ng h p các t ch c s d ng t không ch p hành
  2. quy nh trên thì có bi n pháp x lý theo Ch th s 15/2001/CT-UB ngày 24/04/2001 c a UBND Thành ph v tăng cư ng qu n lý Nhà nư c v t ai, kiên quy t thu h i t i v i các trư ng h p vi ph m Lu t t ai trên a bàn Thành ph . ôn c các ơn v ư c giao t, cho thuê t trong năm 2000 - 2001 th c hi n trách nhi m (h p ng thuê t, n p ti n t, gi i phóng m t b ng) theo úng th i h n; các trư ng h p quá th i h n 12 tháng chưa ưa t vào s d ng thì x lý, thu h i quy t nh giao t theo quy nh c a Lu t t ai. d/ Ki m tra, ôn c UBND các qu n, huy n, rà soát vi c giao t trái thNm quy n c a các xã ã ư c phát hi n, t ng h p và xu t hư ng x lý, kh c ph c, báo cáo UBND Thành ph . e/ Nghiên c u, xu t, báo cáo UBND Thành ph c i cách m t bư c th t c hành chính trong vi c giao t, cho thuê t, cơ ch qu n lý th trư ng b t ng s n; chính sách tháo g i v i nh ng t ch c ang s d ng t ph i chuy n sang thuê t ang còn khó khăn, vư ng m c. g/ T ch c, tri n khai th c hi n y và ng b quy ho ch, k ho ch s d ng t n năm 2010 theo quy t nh phê duy t c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n các qu n, huy n l p quy ho ch và k ho ch s d ng t trên a bàn qu n huy n n năm 2010. h/ T ch c t p hu n, ng th i thư ng xuyên ki m tra vi c l p h th ng s sách a chính c a các phư ng, xã, th tr n theo quy nh c a T ng c c a chính. T ch c tri n khai công tác c p nh t thư ng xuyên các bi n ng trên b n a chính t i a bàn xã, phư ng. 2/ C c Thu Hà N i ch trì ph i h p v i S a chính - Nhà t, S Tài chính - V t giá và UBND các qu n, huy n : a/ Truy thu d t i m ti n n bù thi t h i v t c a 77 ơn v ư c giao t và truy thu ti n s d ng t g n li n v i tài s n do các ơn v ã chuy n như ng cho nhau nhưng chưa hoàn thành nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c. b/ Truy thu ti n thuê t còn n c a các t ch c ang s d ng t. Trư c m t t p trung truy thu i v i các t ch c có s n l n chây ỳ, nh ng ơn v cho thuê l i t trái pháp lu t. Nh ng trư ng h p không ch p hành, c tình vi ph m th ng nh t báo cáo UBND Thành ph kiên quy t x lý thu h i t theo Ch th 15/2001/CT-UB ngày 24/4/2001 c a UBND Thành ph . i v i nh ng trư ng h p c bi t l p t trình UBND Thành ph báo cáo Th tư ng Chính ph và các B , Ngành Trung ương hư ng gi i quy t. c/ Truy thu ti n s d ng t c a các t ch c ư c phép ch m n p nay ã n h n. d/ Truy thu s thóc thu nhà t và thu s d ng t nông nghi p các t ch c, cá nhân còn n ng. 3/ Ban T ch c chính quy n Thành ph ki m tra ôn c các ngành và UBND các qu n, huy n ki m i m trách nhi m t p th và cá nhân theo phân công nhưng chưa th c hi n tri t Ch th c a Th tư ng Chính ph và Kháng ngh c a Vi n Ki m sát
  3. nhân dân t i cao v qu n lý s d ng t ai t năm 1996 n năm 2000; báo cáo UBND Thành ph xem xét, x lý. 4/ Ch t ch UBND các qu n, huy n ph i h p v i S a chính - Nhà t và các Ngành xu t bi n pháp x lý i v i các t ch c và cá nhân ang s d ng t vi ph m theo Kháng ngh 01/VKSTC-KSTTPL báo cáo UBND Thành ph . Ch o UBND các phư ng, xã th tr n và các phòng ban ch c năng tăng cư ng qu n lý Nhà nư c v t ai, thư ng xuyên ph i h p ki m tra theo thNm quy n. Trư ng h p các t ch c, cá nhân không ch p hành nghiêm ch nh ho c gây c n tr , tái ph m thì ph i h p l p h sơ chuy n cơ quan ch c năng truy c u trách nhi m theo quy nh c a Pháp lu t. 5/ Thanh tra Thành ph căn c n i dung Kháng ngh 01/VKSTC - KSTTPL và n i dung Ch th này t ch c ki m tra, ôn c vi c th c hi n; nh kỳ hàng tháng t ng h p báo cáo UBND Thành ph . 6/ U ban nhân dân Thành ph yêu c u các t ch c, ơn v và cá nhân có liên quan nh n th c rõ nh ng vi ph m và nghĩa v , trách nhi m c a ngư i s d ng t, ch p hành nghiêm vi c x lý theo pháp lu t c a UBND Thành ph . UBND Thành ph Hà N i ngh các B , Ngành Trung ương ch o các t ch c tr c thu c s d ng t trên a bàn Thành ph nghiêm ch nh ch p hành và t o i u ki n các ngành ch c năng và các c p chính quy n c a Thành ph Hà N i th c hi n t t n i dung c a b n Ch th này. Công tác t ch c th c hi n kh c ph c nh ng vi ph m pháp lu t v t ai trên a bàn Thành ph theo Kháng ngh 01/VKSTC - KSTTPL là m t n i dung c p bách nhưng khó khăn và ph c t p. Nh m tăng cư ng k cương pháp lu t trong lĩnh v c qu n lý, s d ng t ai có hi u qu , UBND Thành ph yêu c u th trư ng các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n c n t p trung ch o và ph i h p ch t ch trong quá trình t ch c th c hi n Ch th này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2