Chỉ thị số 22/2002/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 22/2002/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 22/2002/CT-UB về việc tăng cường kiểm tra xử lý quảng cáo rao vặt trái phép nơi công cộng do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 22/2002/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 22/2002/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2002 CH THN V TĂNG CƯ NG KI M TRA X LÝ QU NG CÁO RAO V T TRÁI PHÉP NƠI CÔNG C NG. Nh m th c hi n nghiêm các quy nh c a Trung ương và thành ph v qu ng cáo và ho t ng qu ng cáo trên a bàn thành ph H Chí Minh ; ng th i, gi i quy t d t i m tình tr ng qu ng cáo rao v t trái phép các lo i hình d ch v như : khoan c t bê tông, ch a b nh, rút h m c u, d y ngh , luy n thi… b ng các s i n tho i ư c treo, dán, vi t, v trên các c t èn, tr i n, g c cây, vách tư ng tr s ơn v , cơ quan, trư ng h c, b nh vi n gây m t m quan ô th ; tình tr ng qu ng cáo lưu ng trên ư ng ph dùng loa tăng âm gây n ào, nh hư ng an toàn tr t t công c ng ; tình tr ng tán phát t r i, t g p qu ng cáo trên ư ng ph gây c n tr lưu thông, x rác b a bãi m t v sinh nơi công c ng, vi ph m n p s ng văn minh ô th ; y ban nhân dân thành ph ch th S Văn hóa và Thông tin, Công an thành ph , Bưu i n thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n t p trung tri n khai các bi n pháp c th như sau : 1. y ban nhân dân các qu n-huy n tri n khai n y ban nhân dân và Công an phư ng-xã, th tr n tr c thu c : 1.1- L p biên b n, thu th p hình nh ch ng c các s i n tho i ư c s d ng qu ng cáo các d ch v khoan c t bê tông, ch a b nh, rút h m c u, d y ngh , luy n thi… ư c treo, dán, vi t, v trái phép nơi công c ng; x lý vi ph m hành chánh và thông tin n S Văn hóa và Thông tin có bi n pháp x lý ti p t c. 1.2- Ki m tra, phát hi n, l p biên b n t m gi nh ng ngư i ư c thuê, mư n vi t, v , treo, dán qu ng cáo trái phép b b t qu tang vi ph m i u tra tìm ra ch thuê, mư n và tùy theo tính ch t vi ph m ti n hành x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ; thông báo n chính quy n a phương nơi cư trú c a các cá nhân vi ph m có bi n pháp x lý hành chính giáo d c t i xã, phư ng, th tr n. 1.3- Ki m tra, x lý vi ph m hành chính các hành vi qu ng cáo rao v t b ng cách tán phát các t r i, t g p trên ư ng ph và nơi công c ng ; truy c u x ph t các ch qu ng cáo và doanh nghi p kinh doanh d ch v qu ng cáo ã th c hi n qu ng cáo sai quy nh c a pháp lu t.
  2. 1.4- Ki m tra, l p biên b n x lý vi ph m hành chính nghiêm kh c, t ch thu các phương ti n vi ph m theo quy nh c a pháp lu t i v i các hình th c qu ng cáo lưu ng s d ng loa tăng âm gây n ào, nh hư ng an toàn tr t t công c ng như : rao bán báo, kem, k o kéo, qu ng cáo keo dính chu t, cân s c kh e, qu ng cáo các chương trình bi u di n, thi u… 1.5- Ph i h p v i i dân phòng thư ng xuyên tu n tra t i các a i m thư ng x y ra hành vi qu ng cáo rao v t trái phép k p th i l p biên b n và có bi n pháp x lý vi ph m thích áng. 2. S Văn hóa và Thông tin tri n khai th c hi n : 2.1- Ph i h p v i Bưu i n thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n ban hành thông báo quy trình x lý i v i các s i n tho i ư c s d ng qu ng cáo rao v t trái phép nơi công c ng, áp d ng bi n pháp c t vĩnh vi n h p ng cung c p d ch v i n tho i i v i ch máy i n tho i vi ph m. 2.2- Ph i h p v i y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành quy ho ch các i m cho phép làm qu ng cáo rao v t t i các khu ph và giao cho các khu ph qu n lý ; t ch c t cao i m bôi xóa, tháo g và x lý vi ph m các qu ng cáo rao v t trái phép nơi công c ng và ki m tra bi n hi u ; kinh phí t ch c các t cao i m chi t ngu n kinh phí x ph t vi ph m hành chánh v văn hóa thông tin theo Ngh nh 87/CP, 88/CP c a Chính ph . 2.3- Thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng v các k t qu x lý vi ph m ; báo cáo thư ng xuyên hàng tháng và xu t bi n pháp gi i quy t nh ng v n phát sinh m i cho y ban nhân dân thành ph . 3. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th tăng cư ng tuyên truy n v n ng nhân dân thành ph ti p t c th c hi n t t Ch th s 48/CT-UB- NCVX ngày 29 tháng 12 năm 1997 c a y ban nhân dân thành ph v phát ng nhân dân thành ph th c hi n “10 i u quy ư c v v sinh, văn minh ư ng ph ” và cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa trên a bàn dân cư”. Yêu c u Th trư ng các s -ngành có liên quan, y ban nhân dân các qu n-huy n ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th tri n khai th c hi n nghiêm túc ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n KT. CH TNCH :- Văn phòng Chính ph PHÓ CH TNCH - B Văn hóa và Thông tin - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - UBMTTQ.TP và các oàn th - Các S -Ngành thành ph - y ban nhân dân các Qu n-Huy n - Ban TT-VH/TU, Ban VHXH/H ND.TP Nguy n Thành Tài - Vi n KSND.TP – Tòa án nhân dân TP - Báo, ài
  3. - VPH -UB : CPVP, các T NCTH - Lưu (VX/T)
Đồng bộ tài khoản