Chỉ thị số 24/2002/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 24/2002/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 24/2002/CT-UB về việc thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 24/2002/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 24/2002/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2002 CH THN V TH C HI N CÔNG TÁC ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S , TUY N CH N VÀ G I CÔNG DÂN NH P NGŨ, CÔNG TÁC TUY N SINH QUÂN S NĂM 2003. Nh ng năm qua, thành ph th c hi n công tác ăng ký nghĩa v quân s , tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ, công tác tuy n sinh quân s ã i vào n n n p, b n năm liên t c ã hoàn thành 100% ch tiêu tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ c 3 c p, b o m ch t lư ng theo yêu c u xây d ng Quân i trong tình hình hi n nay. Căn c Lu t Nghĩa v Quân s ư c s a i, b sung ngày 22 tháng 6 năm 1994, Ngh nh s 83/2001/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v ăng ký nghĩa v quân s , Quy t nh s 1062/Q -TTg ngày 14 tháng 11 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu cho thành ph g i công dân nh p ngũ năm 2003 ; y ban nhân dân thành ph Ch th : 1. Giao trách nhi m cho B Ch huy Quân s thành ph hư ng d n y ban nhân dân các qu n-huy n t ch c ăng ký nghĩa v quân s năm 2003 cho nam công dân tu i 17 ; ăng ký b sung nam công dân tu i t 18 n 27 chưa ăng ký nghĩa v quân s l n u ; th c hi n tuy n ch n, g i công dân nh p ngũ và công tác tuy n sinh quân s ; t ch c ki m tra các khâu công tác chuNn b ăng ký nghĩa v quân s và tuy n quân năm 2003 c a các qu n-huy n k p th i ch n ch nh, b sung, m b o th c hi n úng lu t nh ; t ch c h p ng ch t ch v i các ơn v quân i nh n quân c a thành ph ; th ng nh t th c hi n hư ng d n, k ho ch tuy n ch n, t o i u ki n cho các qu n-huy n ti n hành giao quân t k t qu t t. 2. Giao Giám c Công an thành ph ch o Công an các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n ph i h p v i Ban Ch huy Quân s cùng c p th c hi n t t k ho ch ăng ký nghĩa v quân s năm 2003 ; tham gia xét duy t ch t ch v tiêu chuNn chính tr , o c ; qu n lý ch c s công dân trong tu i s n sàng g i nh p ngũ ; t ch c xác minh, k t lu n chính xác v lai l ch chính tr c a gia ình và b n thân công dân i u ki n chuNn b s n sàng nh p ngũ ; qu n lý, x lý các công dân vi ph m Lu t nghĩa v Quân s ; ph i h p tuy n ch n nh n s quân ư c tuy n vào ngành Công an theo ch tiêu ư c giao, b o m s lư ng, ch t lư ng theo quy nh ; chuNn b y cơ s v t ch t hu n luy n nh n quân m t t trong năm. 3. Giao Giám c S Y t ch trì ph i h p v i B Ch huy Quân s thành ph ch o cơ quan Y t các qu n-huy n c ng c , ki n toàn H i ng khám s c kh e nghĩa v quân s úng thành ph n quy nh ; t ch c ki m tra khám s c kh e cho công dân ăng ký nghĩa v quân s tu i 17 và công dân trong k ho ch tuy n ch n, g i nh p
  2. ngũ năm 2003 ; th c hi n ki m tra xét nghi m HIV và heroin trong quá trình khám tuy n ; riêng s ư c g i nh p ngũ ph i xét nghi m và ki m tra 100% khi giao quân không ph i tr v . 4. Giao Giám c S Văn hóa và Thông tin ch o các ơn v thu c s , phòng Văn hóa-Thông tin các qu n-huy n và các báo, ài t ch c tuyên truy n sâu r ng trong nhân dân, nh t là i v i nam công dân trong tu i nh p ngũ v Lu t nghĩa v Quân s , truy n th ng Quân i, truy n th ng L c lư ng võ trang thành ph và t ch c trang trí a i m giao quân long tr ng, chu áo, t o khí th sôi n i c a ngày h i thanh niên tòng quân. 5. Giao Giám c S Tài chánh-V t giá ch o ngành Tài chánh b o m kinh phí cho công tác tuy n quân và các ho t ng ph c v công tác ng viên, tuy n quân, tuy n sinh quân s t thành ph n qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n. 6. Giao Giám c S Giáo d c và ào t o ch trì ph i h p v i Văn phòng II, B Giáo d c và ào t o t i thành ph H Chí Minh ch o các trư ng trung h c ph thông, d y ngh , trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c g i danh sách nam công dân trong tu i s n sàng nh p ngũ (tu i 18 n 27) ang h c các trư ng v cơ quan quân s qu n-huy n úng th i gian quy nh theo Thông tư s 1144/TTLB ngày 15 tháng 6 năm 1995 c a Liên B Qu c phòng-Giáo d c và ào t o, t o i u ki n thu n l i cho các qu n-huy n qu n lý ch t ch h c sinh, sinh viên trong tu i s n sàng nh p ngũ và ph c v công tác xét duy t tuy n ch n công dân nh p ngũ. 7. S Lao ng-Thương binh và Xã h i, S K ho ch và u tư, H i Liên hi p ph n thành ph , H i Nông dân thành ph , H i C u chi n binh thành ph , y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , Thành oàn v i trách nhi m là Thành viên H i ng nghĩa v quân s thành ph và theo ch c năng c a t ng cơ quan ph i h p v i B Ch huy Quân s thành ph (cơ quan thư ng tr c H i ng nghĩa v quân s thành ph ) t ch c th c hi n t k t qu t t công tác tuy n ch n, g i công dân nh p ngũ và công tác tuy n sinh quân s năm 2003. 8. y ban nhân dân các qu n-huy n t p trung ch o y ban nhân dân các phư ng- xã, th tr n c ng c , ki n toàn H i ng nghĩa v quân s các c p úng thành ph n, s lư ng quy nh ; t ch c th c hi n các bư c theo quy trình tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ, nh m hoàn thành th ng l i ch tiêu năm 2003 02 c p, m i qu n- huy n tuy n ch n 3% ng viên nh p ngũ trên t ng ch tiêu giao quân và ch n m i phư ng-xã 02 thanh niên ư c xác nh ph c v lâu dài trong quân i ; ki n toàn Ban tuy n sinh quân s các c p, th c hi n t t công tác tuy n ch n, ào t o b sung và xây d ng i ngũ cán b sĩ quan tr t ch tiêu c v s lư ng và ch t lư ng ; ti p t c quan tâm chăm lo chính sách h u phương quân i, t ch c ti p ón chu áo và t o i u ki n s m có công ăn vi c làm, n nh i s ng cho quân nhân xu t ngũ ; gi i quy t k p th i nh ng vư ng m c i v i gia ình có con em t i ngũ g p khó khăn anh em an tâm công tác hoàn thành nhi m v . y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các ngành, các c p, các cơ quan, ơn v có liên quan nêu trên th c hi n nghiêm túc Ch th này./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Các s -ngành thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam các oàn th thành ph - UBND các qu n-huy n - Văn phòng II B Giáo d c và ào t o Lê Thanh H i (t i Thành ph H Chí Minh) - Hi u trư ng các Trư ng i h c và Trung h c chuyên nghi p t i TP - Các Báo, ài - VP Thành y - Các Ban Thành y - VPH -UB : CPVP, các T NCTH - Lưu (NC/S)
Đồng bộ tài khoản