Chỉ thị số 17/2002/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 17/2002/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 17/2002/CT-UB về một số biện pháp cấp bách tăng cường quản lý đất đai; ngăn chặn, xử lý việc mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trái pháp luật do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 17/2002/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 17/2002/CT-UB Hà N i, ngày 09 tháng 04 năm 2002 CH THN V M T S BI N PHÁP C P BÁCH TĂNG CƯ NG QU N LÝ Đ T ĐAI; NGĂN CH N, X LÝ VI C MUA BÁN, CHUY N NHƯ NG, CHUY N Đ I M C ĐÍCH S D NG Đ T NÔNG NGHI P, Đ T LÂM NGHI P TRÁI PHÁP LU T. U ban nhân dân Thành ph ã có Ch th 15/2001/CT-UB ngày 14 tháng 4 năm 2001 v vi c xem xét, x lý thu h i các di n tích t ai hoang hoá, s d ng sai m c ích, vi ph m Lu t t ai; ng th i giao cho U ban nhân dân các qu n, huy n ti n hành rà soát, ki m tra vi c mua bán chuy n như ng t nông nghi p, lâm nghi p, chuy n i m c ích s d ng t, xây d ng nhà và công trình trái phép trên a bàn theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công i n s 554/CP-NN ngày 20 tháng 6 năm 2001. Hi n nay tình hình giá c nhà, t có nhi u bi n ng ph c t p. M t s i tư ng l i d ng, ti n hành mua bán, u cơ, t o ra th trư ng không lành m nh. c bi t vi c mua bán, chuy n i m c ích s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p trái pháp lu t (bao g m c t 5% và t công ích) dư i nhi u hình th c, di n ra trên kh p các a bàn, nh t là t i các vùng ven ô, khu v c ư c quy ho ch phát tri n ô th , phát tri n công nghi p. Các bi u hi n trên chưa ư c chính quy n phư ng xã, th tr n và qu n, huy n ki m tra, x lý, ngăn ch n k p th i. Tình tr ng trên gây khó khăn cho công tác qu n lý nhà nư c v t ai, v quy ho ch phát tri n ô th , gây m t n nh trong i s ng c a nhân dân, nh hư ng n s n xu t, gây b c xúc trong công lu n. tăng cư ng qu n lý Nhà nư c v t ai, qu n lý quy ho ch, qu n lý tr t t xây d ng và ngăn ch n tình tr ng mua bán, chuy n i m c ích s d ng t, xây d ng trái phép trên t nông nghi p, t lâm nghi p, y ban nhân dân Thành ph ch th cho các ngành, các c p th c hi n ngay m t s công vi c sau ây: 1- Ch t ch UBND các Qu n, Huy n ch o UBND các phư ng, xã, th tr n và các phòng, ban ch c năng tăng cư ng qu n lý t nông, lâm nghi p, nh t là các vùng quy ho ch phát tri n công nghi p và ô th . Có bi n pháp ngăn ch n tình tr ng mua bán, chuy n i m c ích s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p trái pháp lu t. Ch t ch UBND phư ng, xã, th tr n ph i x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m theo quy nh c a pháp lu t (k c nh ng cán b vi ph m). 2- Nghiêm c m U ban nhân dân các phư ng, xã, th tr n xác nh n vi c mua bán t nông nghi p, t lâm nghi p không úng i tư ng và quy nh c a Lu t t ai. Ngh nh 64/CP c a Chính ph . Chính quy n cơ s ph i hư ng d n cho nhân dân
  2. th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v qu n lý t ai. Ph i qu n lý ch t ch t công ích, t 5% và xây d ng k ho ch giãn dân c a a phương trong khuôn kh lu t pháp. 3- Không h p th c hoá c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t i v i các trư ng h p sang như ng ho c chuy n i m c ích s d ng t nông nghi p, lâm nghi p trái pháp lu t. Ch cho phép các i tư ng ư c quy nh theo i u 75 Lu t t ai (h gia ình, cá nhân chuy n i nơi khác, không còn kh năng tr c ti p s n xu t nông nghi p, lâm nghi p ho c ã chuy n sang làm ngành ngh khác) chuy n như ng quy n s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p ư c giao n nh lâu dài theo Ngh nh 64/CP, Ngh nh 02/CP c a Chính ph và ã ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i tư ng ư c chuy n như ng ph i là ngư i tr c ti p s n xu t nông, lâm, ngư nghi p và s d ng t ư c chuy n như ng cho m c ích s n xu t nông, lâm, ngư nghi p. 4- Ch t ch UBND qu n, huy n ch o U ban nhân dân các phư ng, xã, th tr n ti n hành ki m tra, nông, lâm nghi p nhưng không dùng úng m c ích s n xu t nông, lâm nghi p, báo cáo UBND Thành ph , xu t phương án x lý. V i các trư ng h p c tình vi ph m lu t pháp, l i d ng mua bán, chuy n như ng m c ích s d ng t trái phép ki m l i, U ban nhân dân qu n, huy n xem xét, chuy n cơ quan i u tra x lý nghiêm theo quy nh c a b Lu t Hình s và Lu t t ai. Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân Thành ph n u không x lý k p th i nh ng vi ph m pháp lu t t ai di n ra trên a bàn. 5- S a chính - Nhà t ti p t c tri n khai Ch th 15/2001/CT-UB ngày 24 tháng 4 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph , tăng cư ng thanh tra, ki m tra vi c qu n lý, s d ng t nói chung và nh t là t nông nghi p, lâm nghi p; vi c mua bán, chuy n như ng nhà, t. Ph i h p v i U ban nhân dân các qu n, huy n và các ngành ch c năng ưa ra x lý các trư ng h p vi ph m pháp lu t i n hình trong vi c qu n lý, s d ng t. 6- U ban nhân dân Thành ph ngh các Qu n u , Huy n u ch o các c p U ng và các c p chính quy n tăng cư ng qu n lý t ai (nh t là t nông nghi p, t lâm nghi p); tăng cư ng tuyên truy n v n ng nhân dân th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý t ai, qu n lý quy ho ch, qu n lý tr t t xây d ng ô th ./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản