Chỉ thị số 23/2001/CT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 23/2001/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 23/2001/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 23/2001/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/2001/CT-BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2001 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ ÀO T O, SÁT H CH VÀ C P GI Y PHÉP LÁI XE T sau khi oàn ki m tra liên nghành ti n hành t ng ki m tra công tác ào t o, sát h ch, c p Gi y phép lái xe (GPLX) trong ph m vi toàn qu c n nay, m t s t n t i trong công tác qu n lý ào t o, sát h ch, c p GPLX ã ư c các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính (GTVT, GTCC) và các Cơ s ào t o lái xe ( TLX) k p th i kh c ph c, góp ph n nâng cao ch t lư ng TLX: - Các s GTVT, GTCC ã quan tâm hơn n công tác ki m tra, ôn c các cơ s TLX th c hi n nghiêm túc các quy nh v TLX. - Các cơ s TLX ã tích c c kh c ph c nh ng t n t i, y u kém; u tư nâng c p cơ s v t ch t như: sân bãi, trang b phòng h c, xe t p lái; C ng c i ngũ giáo viên, cán b qu n lý ào t o; Hoàn thi n h th ng s sách, bi u m u, tài li u qu n lý ào t o. - S ph i h p trong công tác qu n lý ào t o gi a các S GTVT, GTCC v i các cơ quan có liên quan ã ư c tăng cư ng. - Công tác qu n lý sát h ch c p GPLX (SHCGPLX) ã d n i vào n n p b o m thu n ti n cho ngư i dân; Các ban qu n lý SHCGPLX ư c tăng cư ng; Cán b sát h ch cơ b n ã áp ng ư c yêu c u, c bi t là SHCGPLX môtô. - Công tác thanh tra, ki m tra ào t o, SHCGPLX ã ư c B Giao thông v n t i (B GTVT), C c ư ng b Vi t Nam (C c BVN) và các S GTVT, GTCC tăng cư ng và có s ph i h p v i cơ quan qu n lý ào t o ngh ... nên ã ngăn ng a các hi n tư ng tiêu c c trong công tác ào t o, SHCGPLX. Tuy nhiên sau khi ki m tra i m 8 a phương, theo báo cáo c a thanh tra B GTVT; Công tác ào t o, sát h ch, c p, i, di chuy n GPLX t i m t s S GTVT, GTCC và Cơ s TLX v n còn m t s t n t i, thi u sót c n s m kh c ph c. duy trì k t qu t ư c, kh c ph c các t n t i y u kém và t ng bư c nâng cao ch t lư ng trong công tác ào t o, SHCGPLX, B yêu c u C c BVN, các S GTVT, GTCC và các Cơ quan h u quan th c hi n ngay các vi c sau: 1- V T ch c cán b và L ph i h p v i Thanh tra B GTVT, C c BVN:
  2. a- L p k ho ch thanh tra công tác qu n lý ào t o, SHCGPLX trong năm 2002 trình B trư ng phê duy t và thông báo n các cơ s TLX, các Ban qu n lý sát h ch lái xe và các S GTVT, GTCC. b- T ch c th c hi n trong năm 2002. 2- C c ư ng b VN: a- KhNn trương trình B GTVT ban hành tiêu chuNn Trung tâm sát h ch lái xe và phương án tri n khai SHCGPLX t p trung t 01/01/2002 theo quy nh c a Lu t giao thông ư ng b ngày 29/6/2001. b- Hư ng d n và t ch c th c hi n các qui nh m i c a B GTVT v : - Qui ch qu n lý ào t o lái xe. - Qui ch qu n lý sát h ch c p GPLX. - Chương trình ào t o lái xe. c- Xây d ng l i n i dung các môn h c trong TLX và ban hành giáo trình TLX phù h p Chương trình TLX m i. d- Xây d ng n i dung, chương trình t p hu n nghi p v cho i ngũ giáo viên d y th c hành lái xe, nhân viên sát h ch lái xe và tr c ti p t p hu n cho i ngũ sát h ch viên toàn qu c. e- Thư ng xuyên ki m tra công tác TLX và SHCGPLX toàn qu c, báo cáo và xu t các bi n pháp ch n ch nh nh m nâng cao ch t lư ng công tác TLX và SHCGPLX; coi ây là m t trong nh ng bi n pháp tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c v ào t o, SHCGPLX. 3- Các s GTVT, GTCC: a- Ki n toàn i ngũ cán b làm công tác qu n lý TLX & SHCGPLX c a a phương. b- Ch o các Cơ s TLX, các Ban qu n lý sát h ch c p S : Ch n ch nh công tác TLX&SHCGPLX; th c hi n nghiêm túc Chương trình TLX, Qui ch qu n lý TLX và Quy ch SHCGPLX. c- T ch c t p hu n nghi p v cho i ngũ giáo viên d y th c hành lái xe c a các Cơ s TLX thu c S qu n lý; C sát h ch viên thu c ban qu n lý sát h ch c p s i d các khoá t p hu n do C c BVN t ch c. d- M i S GTVT, GTCC ch ch n m t a i m thu c a bàn qu n lý t ch c SHCGPLX t p trung và báo cáo C c ư ng b Vi t Nam theo dõi qu n lý. e- Thư ng xuyên ki m tra công tác TLX và SHCGPLX trên cơ s các qui nh hi n hành c a B GTVT và C c BVN, tuy nhiên c n tránh gây phi n hà cho cơ s . Sau
  3. ki m tra ph i l p biên b n báo cáo v B GTVT (qua C c BVN), n u phát hi n sai ph m k p th i x lý theo pháp lu t. 4- Các cơ s ào t o lái xe: a- Nhanh chóng kh c ph c các t n t i và ch n ch nh công tác qu n lý TLX. b- Căn c các qui nh hi n hành u tư b sung cơ s v t ch t ph c v ào t o. c- Th c hi n nghiêm túc chương trình TLX, mb o th i gian h c các môn và km th c hành lái xe/1 h c viên theo qui nh. d- Ch p hành nghiêm túc qui ch qu n lý TLX. e- Ki n toàn i ngũ giáo viên, nh t là giáo viên d y th c hành lái xe. Quá trình th c hi n Ch th n u có vư ng m c, các ơn v báo cáo v B GTVT (qua C c BVN) k p th i x lý. Lê Ng c Hoàn ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản