intTypePromotion=1

Chính sách phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Chia sẻ: FA FA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
32
lượt xem
0
download

Chính sách phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo nghiên cứu, đánh giá thực trạng về Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ và một số chính sách phát triển hệ thống này tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Mô tả chi tiết các bước áp dụng chính sách và một số ưu nhược điểm trong quá trình thực hiện các chính sách này. Đề xuất thay đổi chính sách đầu tư và phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ trong thời gian tới tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính sách phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghi n c u Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 3 (2018) 1-7<br /> <br /> Chính sách phát triển hệ thống thông tin khoa học và công<br /> nghệ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam<br /> Vũ Huy Thắng*<br /> Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng<br /> Nhận ngày 13 tháng 7 năm 2018<br /> Chỉnh sửa ngày 21 tháng 9 năm 2018; Chấp nhận đăng ngày 27 tháng 9 năm 2018<br /> <br /> Tóm tắt: Bài báo nghi n c u, đánh giá thực trạng về Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ và<br /> một số chính sách phát triển hệ thống này tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Mô tả chi tiết<br /> các bước áp dụng chính sách và một số ưu nhược điểm trong quá trình thực hiện các chính sách<br /> này. Đề xuất thay đổi chính sách đầu tư và phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ<br /> trong thời gian tới tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.<br /> Từ khóa: OCLC, Wordcat, Cơ sở dữ liệu, Chống sao chép, Chính sách, Thông tin khoa học và<br /> công nghệ.<br /> <br /> 1. Mở đầu<br /> <br /> học đạt chuẩn thế giới và xây dựng thư viện<br /> điện tử, kết nối đến các CSDL Quốc tế.<br /> <br /> Trong những năm qua nhằm thực hiện tốt<br /> Nghị Quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013<br /> của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới<br /> căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo và<br /> quyết tâm đưa chất lượng giáo dục, đào tạo và<br /> nghi n c u khoa học của Nhà trường l n một<br /> tầm cao mới và về đúng giá trị thật. Trường Đại<br /> học Hàng hải Việt Nam đã có nhiều chính sách<br /> nhằm phát triển hệ thống thông tin Khoa học và<br /> Công nghệ (KH&CN) của Nhà trường nhằm<br /> minh bạch hóa các sản phẩm khoa học trong hệ<br /> thống, đưa hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) khoa<br /> <br /> 2. Thực trạng hệ thống thông tin Khoa học<br /> và Công nghệ tại Trường Đại học Hàng hải<br /> Việt Nam<br /> Hệ thống thông tin Khoa học và Công nghệ<br /> Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được cấu<br /> thành bởi 4 bộ phận chính, được quản lý và chỉ<br /> đạo bằng các chính sách của Nhà trường mà đại<br /> diện là Ban Giám hiệu bao gồm: Viện Nghi n<br /> c u Khoa học và công nghệ Hàng hải<br /> (KH&CNHH), Phòng Khoa học công nghệ,<br /> Nhà xuất bản Hàng hải và Thư viện hàng hải.<br /> Hàng năm các sản phẩm khoa học được<br /> Quản lý, lưu thông trong hệ thống thông tin KH<br /> <br /> _______<br /> <br /> <br /> ĐT.: 84-983941671.<br /> Email: vuhuythang2007@gmail.com<br /> https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4146<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> V.H. Thắng / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghi n c u Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 3 (2018) 1-7<br /> <br /> &CN này khoảng 3000-5000 tài liệu khác nhau<br /> bao gồm:<br /> - Các công bố khoa học đăng tr n tạp chí<br /> Khoa học và công nghệ Hàng hải được xuất bản<br /> bởi Nhà xuất Bản Hàng hải 01 quý 1 số, được<br /> bi n tập, phản biện khoa học bởi phòng Khoa<br /> học và công nghệ, Viện Nghi n c u<br /> KH&CNHH.<br /> - Các tài liệu nội sinh bao gồm: Luận án,<br /> Luận văn, Thiết kế tốt nghiệp của người học<br /> được in tại Nhà xuất bản Hàng hải và được lưu<br /> trữ tại Thư viện. Các đề tài nghi n c u khoa<br /> học các cấp được nghiệm thu bởi Hội đồng<br /> Khoa học Nhà trường và do Phòng Khoa học và<br /> công nghệ quản lý.<br /> - Các xuất bản phẩm là sách giáo trình, tài<br /> liệu giảng dạy được nghiệm thu bởi Hội đồng<br /> Khoa học Nhà trường và do Nhà xuất Bản hàng<br /> hải xuất bản.<br /> Hiện nay trong toàn hệ thống có gần 30.000<br /> biểu ghi thư mục Khoa học và Công nghệ. Các<br /> sản phẩm khoa học này được bi n mục và quản<br /> lý bởi phần mềm quản lý thư viện và người<br /> dùng tin có thể tra c u, tìm đọc bất c lúc nào.<br /> <br /> Ưu điểm: Hệ thống này trong những năm<br /> qua đã được Nhà trường đầu tư lớn về đội ngũ<br /> cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị với tổng<br /> cộng hơn 5000m2 văn phòng,nhà xưởng, phòng<br /> thí nghiệm, thực hành, tập trung hơn 40 Nhà<br /> khoa học là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ<br /> hàng đầu của Nhà trường. Đây là điều kiện rất<br /> thuận lợi cho sự phát triển của hệ thống này.<br /> Hạn chế: Trong quá trình hoạt động hệ<br /> thống đã bộc lộ một số hạn chế về chính sách<br /> quản lý và phát triển như:<br /> - Sự thiếu đồng bộ trong chính sách quản lý<br /> giữa các đơn vị thuộc hệ thống. Trong khi Thư<br /> viện và Phòng khoa học là các đơn vị bao cấp,<br /> hạch toán phụ thuộc, nhân sự và kinh phí phụ<br /> thuộc hoàn toàn vào sự phân bổ của nhà trường<br /> thì Viện KH&CNHH và Nhà xuất bản lại hạch<br /> toán độc lập, nhà trưởng chỉ quản lý lãnh đạo<br /> chủ chốt. Điều này dẫn đến mất cân đối trong<br /> các hoạt động chung, đôi khi có sự ảnh hưởng<br /> quyền lợi lẫn nhau giữa các đơn vị có hoạt động<br /> dịch vụ và đơn vị hoạt động phi lợi nhuận tạo ra<br /> việc kìm hãm, chậm sự phát triển.<br /> <br /> Hình 1. Hệ thống thông tin Khoa học Công nghệ Tại trường ĐH Hàng hải Việt Nam<br /> <br /> V.H. Thắng / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghi n c u Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 3 (2018) 1-7<br /> <br /> 3. Một số chính sách phát triển hệ thống<br /> thông tin Khoa học và Công nghệ tại Trường<br /> Đại học Hàng hải Việt Nam<br /> 3.1. Chính sách áp dụng phần mềm chống<br /> sao chép<br /> Trước quá trình hội nhập quốc tế về giáo<br /> dục và nghi n c u khoa học, vấn đề đổi mới,<br /> nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và các<br /> công trình khoa học được đặt ra như một tất yếu<br /> đối với nền giáo dục và nghi n c u khoa học.<br /> Đồng thời trước y u cầu của vấn đề bản quyền<br /> ngày càng cao đã tạo ra thách th c rất lớn cho<br /> các nhà Quản lý trong nước và tr n thế giới làm<br /> sao có thể minh bạch hóa hệ thống thông tin<br /> khoa học, chống nạn sao chép và vi phạm bản<br /> quyền tác giả.<br /> Năm 2015 Nhà trường giao cho Viện<br /> nghi n c u phát triển nay là Viện Nghi n c u<br /> KH&CNHH nghi n c u xây dựng Quy trình áp<br /> dụng phần mềm chống sao chép nhằm minh<br /> bạch hóa hệ thống thông tin KH&CN Hàng hải.<br /> Sau quá trình nghi n c u khảo sát thực tế Viện<br /> đã quyết định lựa chọn phần mềm chống sao<br /> chép Turnitin.<br /> “Turnitin là một trong những ng dụng giáo<br /> dục được phân phối rộng rãi nhất tr n thế giới,<br /> Turnitin được hơn 10.000 tổ ch c tại 126 quốc<br /> gia sử dụng để quản lý việc nộp bài, theo dõi và<br /> <br /> đánh giá bài của học sinh trực tuyến. Turnitin<br /> cũng cung cấp iThenticate - một dịch vụ phát<br /> hiện đạo văn cho các thị trường thương mại, và<br /> WriteCheck - một bộ công cụ mẫu cho người<br /> viết.” [1]<br /> Ưu điểm:<br /> Chính sách này là một quyết tâm lớn của<br /> Nhà trường nhằm đưa chất lượng đào tạo của<br /> Nhà trường l n một tầm cao mới. Nó có tác<br /> dụng răn đe rất lớn đối với những người đạo<br /> văn hoặc có ý định đạo văn. Trong quá trình áp<br /> dụng từ năm 2015-2018 tỉ lệ trùng lặp trong các<br /> luận án, luận văn, thiết kế tốt nghiệp đã giảm<br /> đáng kể.<br /> Nhược điểm:<br /> Chính sách này đỏi hỏi duy trì m c đầu tư<br /> cao (Trung bình từ 250.000 – 350.000/năm) và<br /> vận hành một ban Quản lý phần mềm chống sao<br /> chép ri ng. Việc kiểm soát các thủ thuật chống<br /> đối nhằm qua mặt phần mềm của các tác giả<br /> cũng đặt ra nhiều thách th c trong quản lý.<br /> B n cạnh đó bài toán siết chặt đầu ra nhằm<br /> nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cũng là<br /> con dao hai lưỡi khi việc ra trường trở n n khó<br /> khăn hơn điều đó ảnh hưởng đến tâm lý thi đầu<br /> vào của người học các khóa tiếp theo, dễ dẫn<br /> đến sụt giảm nguồn tuyển sinh.<br /> <br /> 3.1.1. Trình tự các bước thực hiện chính sách:<br /> Hình 1. Trình tự các bước thực hiện chính sách áp dụng phần mềm chống sao chép<br /> <br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> Nhiệm vụ<br /> Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp<br /> Học tập kinh nghiệm thực tế, lựa chọn phần<br /> mềm<br /> Đàm phán và mua phần mềm<br /> Thành lập Ban Quản lý phần mềm<br /> Đào tạo và chuyển giao kĩ thuật<br /> <br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> <br /> Ban hành Quy định kiểm tra chống sao chép<br /> Tổ ch c quét các sản phẩm khoa học<br /> Ch ng nhận kết quả và giải quyết khiếu nại.<br /> Tổ ch c Hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm<br /> <br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Đơn vị thực hiện<br /> Viện KH&CNHH<br /> Viện KH&CNHH, BGH<br /> <br /> Ghi chú<br /> 2015<br /> 2015<br /> <br /> Phòng QTTB - Ban Giám Hiệu<br /> Ban Giám hiệu<br /> Nhà cung cấp, Ban Quản lý phần<br /> mềm<br /> Ban Quản lý phần mềm<br /> Ban Quản lý phần mềm<br /> Ban Quản lý phần mềm<br /> Ban Giám hiệu, Ban Quản lý phần<br /> mềm<br /> <br /> 2016<br /> 2016<br /> 2016<br /> 2016<br /> 2016<br /> 2016 - 2018<br /> 2016<br /> <br /> 4<br /> <br /> V.H. Thắng / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghi n c u Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 3 (2018) 1-7<br /> <br /> 3.1.2 Quy trình quét chống sao chép Luận án, Luận văn, Thiết kế tốt nghiệp<br /> <br /> Hình 3. Quy trình quét chống sao chép Luận án, Luận văn, Thiết kế tốt nghiệp [2].<br /> <br /> 3.2. Chính sách kết nối mạng thông tin Khoa<br /> học và công nghệ toàn cầu<br /> Hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) thư mục<br /> thông tin Khoa học và công nghệ (KH&CN) tại<br /> Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay có<br /> gần 30.000 biểu ghi thư mục thông tin Khoa<br /> học và công nghệ được bi n mục tr n phần<br /> mềm quản lý Libol 6.0, theo chuẩn bi n mục<br /> Marc 21. Các biểu ghi tài liệu được phân loại<br /> theo bảng phân loại DDC 14. Tuy nhi n chuẩn<br /> này được sử dụng tr n các phần mềm trong<br /> nước không đầy đủ khiến cho việc kết nối giữa<br /> các trường Đại học, hoặc kết nối với hệ thống<br /> CSDL quốc tế gặp nhiều vấn đề khó khăn.<br /> Được chia ra hai giai đoạn vào cuối năm<br /> 2015 và cuối năm 2016, trường Đại học Hàng<br /> hải Việt Nam, đã tiến hành ký bản thỏa thuận<br /> <br /> ghi nhớ và bước đầu đã đưa 8000 biểu ghi thư<br /> mục trong CSDL thư mục của thư viện mình<br /> l n CSDL mục lục li n hợp toàn cầu Worldcat<br /> (OCLC), và sử dụng phần mềm bi n mục tập<br /> trung OCLC Connexion với gói dữ liệu 1000<br /> biểu ghi/năm để bi n mục các biểu ghi mới<br /> được bổ sung hàng năm l n Worldcat. Qua<br /> những hai giai đoạn triển khai ban đầu đã thu<br /> được kết quả sau.<br /> Ưu điểm: Kết nối CSDL của Đại học Hàng<br /> Hải Việt Nam với mạng lưới CSDL thư mục<br /> toàn cầu: Về bản chất CSDL mục lục li n hợp<br /> Worldcat là một hệ thống CSDL chung do các<br /> Trung tâm thông tin KH&CN tr n thế giới cùng<br /> nhau chung tay chia sẻ những vốn tài nguy n<br /> thư mục của thư viện mình, với Trường Đại học<br /> Hàng hải Việt Nam, sau khi đưa biểu ghi thư<br /> viện l n CSDL mục lục li n hợp thế giới<br /> <br /> V.H. Thắng / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghi n c u Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 3 (2018) 1-7<br /> <br /> Worldcat, có nghĩa là đã hoàn thành bước đầu<br /> ti n để trở thành thành vi n OCLC, Trường Đại<br /> học Hàng hải Việt Nam đã tham gia kết nối với<br /> mạng lưới thư viện toàn cầu với hơn 70.000 thư<br /> viện tại 170 quốc gia tr n thế giới đang là thành<br /> vi n và sử dụng dịch vụ thư viện của OCLC.<br /> Nâng cao sự hiện diện l n toàn cầu: Thư<br /> viện thành vi n phải tham gia đưa biểu ghi của<br /> mình vào CSDL WorldCat (CSDL thư mục lớn<br /> nhất thế giới hiện nay với tr n 330 triệu nhan đề<br /> tài liệu và tr n 2,2 t điểm tài liệu), qua đó góp<br /> phần nâng cao sự hiện diện của Trường Đại học<br /> <br /> 5<br /> <br /> Hàng hải Việt Nam đến quy mô toàn cầu cũng<br /> như giới thiệu văn hóa Địa phương/Quốc gia<br /> đến toàn thể bạn đọc tr n toàn thế giới.<br /> Tiếp cận tới những thông tin về tài liệu quý<br /> hiếm: Sau khi chia sẻ các biểu ghi thư mục của<br /> mình l n hệ thống CSDL Worldcat, trong thư<br /> viện bước đầu đã có thể tiếp cận tới các thông<br /> tin về vốn tư liệu quý hiếm hiện giờ đang nằm<br /> trong các thư viện tr n thế giới, đề từ đây làm<br /> tiền đề sử dụng các dịch vụ tạo ra th m các giá<br /> trị gia tăng khác cho thư viện như dịch vụ mượn<br /> li n thư viện toàn cầu của OCLC.<br /> <br /> Hình 4. Tiếp cận tới tài liệu được các thư viện thế giới chia sẻ [4].<br /> <br /> Về cơ bản sau khi thực hiện các bước tr n,<br /> trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã bước<br /> đầu trở thành thành vi n của OCLC và hội nhập<br /> với các Trung tâm thông tin KH&CN thế giới.<br /> Các bước này là những bước đầu trong quá<br /> trình hội nhập với các thư viện tr n thế giới,<br /> còn rất nhiều các lợi ích và thư viện chưa được<br /> tiếp cận cụ thể, vì vậy đề xuất được triển khai<br /> giai đoạn hai để thư viện có thể hội nhập toàn<br /> bộ với OCLC cùng cộng đồng các thư viện tr n<br /> thế giới.<br /> <br /> Nhược điểm: Còn ít các thư viện trong nước<br /> áp dụng chính sách này n n việc đồng bộ hóa,<br /> kết nối, chia sẻ dữ liệu về Khoa học và công<br /> nghệ trong nước còn nhiều rào cản về chính<br /> sách và kỹ thuật.<br /> 3.2. Chính sách phát triển thư viện điện tử<br /> Từ năm 2013 Trường Đại học Hàng hải<br /> Việt Nam đã Quyết định thành lập Thư viện<br /> Hàng hải tr n cơ cở tách ra từ Trung tâm Thông<br /> tin tư liệu với chính sách ưu ti n phát triển Thư<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2