intTypePromotion=1

Chương 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Chia sẻ: Ka Ku | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
1.510
lượt xem
208
download

Chương 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐĐK dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, ĐĐK không phải là một thủ đoạn chính trị nhất thời mang tính chất sách lược, mà ĐĐK là vấn đề sống còn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, là vấn đề có tầm vóc rất cao, là vấn đề cốt lõi để phân biệt tư tưởng đại đoàn kết của Bác với tư tưởng tập hợp lực lượng của những người đứng đầu ở các nước khác. Bởi vì, Hồ Chí Minh xác định đoàn kết là lẽ sinh tồn của dân tộc....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

  1. Phân tích nội vấn đề cốt lõi để “Điểm này mà dung cơ bản của phân biệt tư thực hiện tốt thì TTHCM về ĐĐK tưởng đại đoàn đẻ ra con cháu dân tộc?Vận kết của Bác với đều tốt”. dụng chiến lược tư tưởng tập hợp 2. ĐĐK dân tộc DDK của HCM lực lượng của là một mục tiêu, vào việc xây những người một nhiệm vụ dựng và phát huy đứng đầu ở các hàng đầu của sức mạnh khối nước khác. Bởi cách mạng. DDK toàn dân vì, Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xác định đoàn kết nói với dân tộc: đổi mới ĐN. là lẽ sinh tồn của “Mục đích của dân tộc. “Lúc nào Đảng lao động Nội dung dân ta đoàn kết Việt Nam có thể TTHCM về muôn người như gồm trong 8 chữ ĐĐK: một thì nước ta là: đoàn kết toàn 1. ĐĐK dân tộc độc lập, tự do. dân, phụng sự tổ là vấn đề có ý Trái lại lúc nào quốc”. Bởi vậy nghĩa chiến lược, dân ta không đoàn tư tưởng ĐĐK quyết định thành kết thì bị nước dân tộc phải công của cách ngoài xâm lấn”. được quán triệt mạng. - Từ khi Đảng ta trong mọi đường Tư tưởng Hồ Chí ra đời, ĐĐK theo lối, chính sách Minh về đoàn tư tưởng Hồ Chí của Đảng và kết, ĐĐK không Minh thật sự là chính phủ. phải là một thủ một bộ phận hữu - Xét về bản chất đoạn chính trị cơ trong đường thì ĐĐK dân tộc nhất thời mang lối cách mạng chính là đòi hỏi tính chất sách của Đảng. Chỉ có khách quan của lược, mà ĐĐK là đoàn kết thì mới bản thân quần vấn đề sống còn, tạo ra sức mạnh chúng nhân dân có ý nghĩa chiến đưa cách mạng trong cuộc đấu lược lâu dài, là tới thành công. tranh để tự giải vấn đề có tầm Như vậy “đoàn phóng, là sự vóc rất cao, là kết là điểm mẹ”, nghiệp cách
  2. mạng do quần Đảng, đồng thời Hồ Chí Minh đã chúng tiến hành. cũng là mục tiêu, dùng khái niệm Cách mạng là nhiệm vụ hàng ĐĐK dân tộc để cuộc chiến đấu đầu của cả dân định hướng cho khổng lồ, không tộc. việc xây dựng tập hợp được lực 3. ĐĐK dân tộc khối đoàn kết lượng quần là ĐĐK toàn dân. toàn dân trong chúng, sẽ không - “Dân” theo quan suốt tiến trình thắng lợi. Kẻ thù niệm của Hồ Chí lịch sử cách mạng mới là chủ nghĩa Minh là đồng bào, Việt Nam bao thực dân tìm mọi là anh em một gồm mọi giai cách “chia để trị”. nhà. “Dân” không cấp, dân tộc, tôn  Chính vì vậy, phân biệt già, trẻ, giáo. Đảng có sứ mệnh gái, trai, giàu, - Hồ Chí Minh thức tỉnh, tập nghèo, sang, hèn. nhận thức rõ ràng hợp, đoàn kết “Dân” là toàn dân, về vai trò của muôn người như toàn dân tộc Việt dân. Dân là gốc một, để chuyển Nam, bao gồm rễ, là nền tảng những đòi hỏi dân tộc đa số, của nước. Dân là khách quan của, thiểu số cùng người chủ của tự phát của quần sống trên một dải nước, là chủ thể chúng thành đất Việt Nam., đại đoàn kết. Dân những đòi hỏi tự cũng như những là lực lượng giác, thành hiện người Việt Nam quyết định mọi thực có tổ chức, sống ở nước thắng lợi của thành sức mạnh ngoài. Như vậy, cách mạng, nên vô địch của quần “Dân” có biên độ Hồ Chí Minh chúng thực hiện rất rộng, vừa quan niệm ĐĐK mục tiêu cách được hiểu là mỗi là “ai có tài, có mạng của quần cá nhân “mỗi con đức, có sức, có chúng. Như vậy rồng cháu tiên”, lòng phụng sự Tổ ĐĐK dân tộc vừa vừa là toàn thể quốc và phục vụ là mục tiêu, mục đồng bào “mọi nhân dân, thật thà đích nhiệm vụ công dân nước tán thành hoà hàng đầu của Việt”. Như vậy, bình, thống nhất,
  3. độc lập dân chủ được những yếu giai cấp - dân tộc thì ta thật thà tố tương đồng, là một thể thống đoàn kết với họ”. hạn chế những nhất, biện chứng, Nguyên tắc thực điểm khác biệt là một cấu trúc hiện ĐĐK dân trong các mối hữu cơ không thể tộc, ĐĐK toàn quan hệ phức tạp cắt rời. Giai cấp dân: như: Cá nhân - nằm trong dân - Vì dân không tập thể; gia đình tộc và phải gắn phải là một khối – xã hội; bộ phận với dân tộc, “trở thuần nhất, mà là - toàn cục; giai thành dân tộc” một cộng đồng cấp - dân tộc. như cách nói của gồm nhiều giai Theo Hồ Chí Mác. cấp, dân tộc, tầng Minh, đã là người - Nắm vững quan lớp, có lợi ích Việt Nam (trừ điểm giai cấp, chung và riêng, có Việt gian bán quan điểm quần thái độ và vai trò nước) đều có chúng, Hồ Chí khác nhau đối với những điểm Minh đã chỉ ra sự phát triển của chung: Tổ tiên giai cấp công, xã hội. Nên muốn chung; lòng yêu nông là lực lượng ĐĐK thì cần phải nước; kẻ thù đông đảo nhất, bị hiểu dân, tin dân, chung là chủ áp bức nặng nề dựa vào dân. nghãi thực dân; nhất, có tinh thần Tránh quan điểm nguyện vọng cách mạng triệt giai cấp đơn chung là độc lập, để nhất, nên thuần, cứng hoà bình, thống trong khối đoàn nhắc, không phân nhất, tự do, hạnh kết toàn dân biệt tôn giáo, tín phúc. Từ những (công nhân, nông ngưỡng, Cần xoá hiểu biết đó để dân và các tầng bỏ hết thành khi giải quyết lớp nhân dân lao kiến, phải thật mối quan hệ giai động khác), phảI thà đoàn kết; cấp - dân tộc, lấy liên minh đoàn kết chặt chẽ phải dựa trên công-nông-lao và rộng rãi. nhận thức khoa động trí óc làm - Muốn ĐĐK toàn học và cách nền tảng. Nền dân phải khai thác mạng. Nghĩa là tảng càng được
  4. củng cố vững đó chính là Mặt tổ chức: Hội chắc thì khối trận dân tộc phản đế đồng ĐĐK dân tộc thống nhất để minh (1930); Mặt càng được có thể vừa đông về số trận dân chủ mở rộng, mà lượng, vừa nâng (1936); Mặt trận không một thế cao về chất nhân dân phản lực nào có thể lượng (điều mà đến (1930); Mặt làm suy yếu khối các phong trào trận Việt Minh đoàn kết toàn yêu nước trước (1941) v.v Các dân. đây không làm mặt trận có mục 4. ĐĐK phải có được). tiêu chung là vì tổ chức, có lãnh - Ngay sau khi tìm độc lập thống đạo. được con đường nhất tổ quốc, vì - Đoàn kết trong cứu nước đúng hạnh phúc, tự do tư tưởng Hồ Chí đắn, Hồ Chí của nhân dân. Minh có ý nghĩa Minh đã quan tâm Mặt trận dân tộc chiến lược, có tổ tới vấn đề tổ thống nhất phải chức, có lãnh chức phù hợp với được xây dựng đạo, không phải giai cấp, tầng theo những là sự tập hợp lớp, ngành nghề, nguyên tắc nhất ngẫu nhiên, tự lứa tuổi,phù hợp định: phát, cảm tính, với từng bước - Nền tảng của mà được xây phát triển của mặt trận là liên dựng trên một cơ cách mạng. Từ minh công - nông- sở lý luận khoa khi Đảng ra đời, lao động trí óc, học nhằm hoàn Hồ Chí Minh tập để từ đó mặt trận thành mục tiêu trung xây dựng sẽ quy tụ được độc lập dân tộc mặt trận dân tộc cả dân tộc, tập và chủ nghĩa xã thống nhất quy tụ hợp được toàn hội. ĐĐK phải mọi tổ chức, cá dân, đoàn kết trở thành sức nhân trong và thành một khối mạnh vật chất, ngoài nước. Tuỳ vững chắc. thành lực lượng từng giai đoạn - Lấy lợi ích tối vật chất có tổ cách mạng, Đảng cao của dân tộc chức và tổ chức đã xây dựng các gắn với lợi ích
  5. của các tầng lớp tự phê bình và về Đảng của nhân dân lao động phê bình, chống mình. làm cơ sở. Đó là cô độc, hẹp hòi - Đảng phải “vừa tổ quốc độc lập, và đoàn kết một là đạo đức, vừa là thống nhất, nhân chiều. văn minh”; phải dân tự do, hạnh - Mặt trận dân tiêu biểu cho trí phúc, dân giàu, tộc thống nhất tuệ, danh dự, nước mạnh. phải do Đảng lương tâm của Đồng thời phải Cộng sản lãnh dân tộc. quan tâm tới lợi đạo. Đây vừa là - Đảng phải tỏ ra ích chính đáng một nguyên tắc “là một bộ phận của cá nhân, bộ của mặt trận, vừa trung thành nhất, phận, giải quyết là một quan điểm hoạt động nhất thoả đáng mối cơ bản trong tư và chân thực quan hệ giữa lợi tưởng Hồ Chí nhất, phải có ích chung và lợi Minh về đại đoàn chính sách đúng ích riêng. kết. đắn và có năng - Hoạt động của - Đảng Cộng sản lực lãnh đạo” thì mặt trận theo là thành viên của mới giành được nguyên tắc hiệp mặt trận, nhưng địa vị lãnh đạo thương dân chủ. lại là thành viên mặt trận. ĐĐK lâu dài, chặt lãnh đạo mặt - Đảng lãnh đạo chẽ, thật sự, chân trận. Vì vậy, mặt trận bằng thành, thiết thực, Đảng là linh hồn việc xác định rộng rãi, vững của khối ĐĐK chính sách mặt chắc cùng nhau toàn dân. Đảng trận đúng đắn. xây dung đời phải xác định Đảng cần tuyên sống hoà thuận mình là Đảng của truyền, giáo dục, ấm no, xây dung giai cấp công nêu gương, lấy Tổ quốc. nhân, đồng thời là lòng chân thành - Đoàn kết gắn Đảng của dân tộc để đối xử, cảm với đấu tranh, Việt Nam, để hoá, khêu gợi tinh đấu tranh để tăng mỗi một người thần tự giác, tự cường đoàn kết. Việt Nam yêu nguyện, tôn trọng Nêu cao tinh thần nước luôn tự hào các tổ chức, lắng
  6. nghe ý kiến XHCN ở nước ta người ngoài muốn thành công Đảng. đòi hỏi phải đoàn - Đảng phải thực kết quốc tế để sự đoàn kết nhất tạo sức mạnh trí; giữ gìn sự đồng bộ và tổng thống nhất của hợp. Đảng như con Thực hiện đoàn người của mắt. kết quốc tế, Sự đoàn kết trong HCM quan tâm Đảng là quan đoàn kết cách trọng hơn bao giờ mạng nước ta với hết. Sức mạnh các phong trào của Đảng là ở sự Cộng sản và công đoàn kết nhất trí. nhân quốc tế, với 5. Đoàn kết dân các phong trào tộc phải gắn liền giải phóng dân với đoàn kết tộc ở các nước quốc tế. trên thế giới, các - Đoàn kết trên phong trào đấu lập trường giai tranh cho hòa cấp CN nghĩa là bình, dân chủ tiến bao hàm cả đoàn bộ. Người đặc kết quốc tế, tạo biệt chú trọng sự thống nhất xây dựng khối giữa lợi ích dân đoàn kết 3 nước tộc với lợi ích đông dương, mặt quốc tế, chủ trận VN –LÀO – nghĩa yêu nước Campuchia, mặt chân chính gắn trận nhân dân thế với chủ nghĩa giới đoàn kết với quốc tế trong VN. sáng. - CM giải phóng dân tộc và CM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2