intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình Triết học

Xem 1-20 trên 1857 kết quả Giáo trình Triết học
 • Giáo trình Nhập môn Công tác xã hội: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: công tác xã hội là một khoa học; công tác xã hội là một nghề chuyên môn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p dangnhuy08 18-05-2023 2 2   Download

 • Bài viết Ứng dụng phương pháp hiện tượng luận trong nghiên cứu giáo dục trình bày hiện tượng luận dưới con mắt của một triết gia, là việc đã được nghiên cứu và diễn giải nơi nhiều tác phẩm, mà chỉ đề cập đến việc ứng dụng hiện tượng luận vào trong lãnh vực nghiên cứu giáo dục, trong đó nêu bật những lợi ích của phương pháp này.

  pdf7p vidoctorstrange 06-05-2023 2 2   Download

 • Luận văn "Ảnh hưởng của Nho giáo đến giáo dục đạo đức thời Nguyên" trình bày những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội hình thành quan điểm giáo dục đạo đức của Nho giáo thời Nguyễn đồng thời phân tích những tác động của Nho giáo và khẳng định những giá trị, ý nghĩa cũng như những hạn chế cơ bản của giáo dục đạo đức dưới ảnh hưởng của Nho giáo thời Nguyễn.

  pdf130p besfriend04 04-05-2023 1 1   Download

 • Luận văn "Tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi" trình bày quá trình hình thành và phát triển tư tưởng về giáo dục của fukuzawa Yukichi; những nội dung cơ bản trong tư tưởng về giáo dục của Fukuzawa Yukichi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p besfriend04 04-05-2023 1 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích và luận giải nội dung chủ yếu của tác phẩm Nam Sơn tùng thoại, luận văn "Tư tưởng Nguyễn Đức Đạt qua tác phẩm "Nam Sơn tùng thoại"" trình bày những tư tưởng cơ bản của Nguyễn Đức Đạt về triết học, chính trị - xã hội, đạo đức, văn hóa, giáo dục và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng Triết học Việt Nam thế kỷ XIX. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf107p besfriend04 05-05-2023 1 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu nội dung tư tưởng về Hiếu trong Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống văn hóa gia đình ở Đà Nẵng, từ đó luận văn " Quan niệm "Hiếu" trong Nho giáo với việc xây dựng gia đình văn hóa tại thành phố Đà Nẵng hiện nay" đề xuất các kiến nghị và giải pháp cơ bản để kế thừa những giá trị và loại bỏ mặt hạn chế của tư tưởng Hiếu của Nho giáo trong quá trình xây dựng gia đình văn hóa ở Đà Nẵng hiện nay.

  pdf114p besfriend04 04-05-2023 1 1   Download

 • Triết học phương Tây hiện đại (hiểu theo nghĩa ngoài mácxít) là sự phát triển tư tưởng triết học phương Tây trong điều kiện mới, theo tinh thần mới, tinh thần “phi cổ điển”, rà soát lại những vấn đề truyền thống, bắt đầu từ Hy Lạp cổ đại.

  pdf262p vicharlie 07-04-2023 2 1   Download

 • Mỹ học Mác - Lênin là một bộ phận hợp thành của triết học Mác - Lênin, dựa trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, nó nghiên cứu sự vận động của các quan hệ thẩm mỹ giữa con người và hiện thực. Phần 1 cuốn giáo trình "Mỹ học Mác - Lênin" trình bày các nội dung: Đối tượng và nhiệm vụ của mỹ học Mác - Lênin, các quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf129p besfriend02 14-04-2023 1 1   Download

 • Mỹ học Mác - Lênin không chỉ là khoa học nghiên cứu các quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực, mà còn phân tích các tư tưởng mỹ học của những nhà triết học trong lịch sử, làm rõ các thành công, các hạn chế của những tư tưởng đó đối với sự phát triển các giá trị tinh thần của nhân loại. Phần 2 cuốn giáo trình "Mỹ học Mác - Lênin" trình bày nội dung chương 3 - Các khách thể thẩm mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf354p besfriend02 14-04-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Các nền văn hóa thế giới (Tập I: Phương Đông)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nền văn hóa Trung Hoa; Những giá trị xã hội trong văn hóa Trung Hoa truyền thống; Đất nước Ấn Độ; Các vị thần của Ấn Độ; Văn hóa Ấn Độ; Các giá trị xã hội trong văn hóa Ấn Độ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội chi tiết.

  pdf300p viblackpanther 07-04-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Các nền văn hóa thế giới (Tập I: Phương Đông)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nền văn minh Arập; Người Afraxia; Người Arập trước Hồi giáo; Hồi giáo giữa các tôn giáo độc thần; Triết học Arập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội chi tiết.

  pdf117p viblackpanther 07-04-2023 1 1   Download

 • Luận văn "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc giáo dục y đức cho sinh viên ngành y ở Đà Nẵng hiện nay" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tư tương Hồ Chí Minh về đạo đức; thực hiện giáo dục y đức cho sinh viên; giải pháp nhằm nâng cao y đức cho sinh viên.

  pdf92p starandsky10 22-03-2023 8 5   Download

 • Luận văn "Vận dụng quan điểm triết học của Mác - Lênin về mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội trong việc giáo dục ý thức cộng đồng cho thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay" trình bày mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội; thực trạng mối quan hệ cá nhân với xã hội, cộng đồng trong lịch sử dân tộc Việt Nam và trong giai đoạn hiện nay; vấn đề giáo dục ý thức cộng đồng cho thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay.

  pdf111p starandsky10 22-03-2023 3 3   Download

 • Bài viết Một số kinh nghiệm trong việc tự đánh giá chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn AUN chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị cho việc kiểm định cấp chương trình theo chuẩn AUN để giảm bớt thời gian, công sức và nâng cao tính hiệu quả cho các ngành đào tạo sẽ kiểm định tiếp theo của Trường.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 3 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phương pháp Montessori ngày nay" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Môi trường lớp học; Người giáo viên tiểu học; Tự do và trách nhiệm; Những quan sát từ một lớp tiểu học; Giai đoạn trưởng thành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf153p vitomriddle 08-02-2023 2 0   Download

 • Nội dung "Triết lý giáo dục" phần 2 trình bày những vấn đề về triết lý giáo dục. Đó là nội dung có tính chất lý luận, sự nhận thức hoặc là vấn đề thực tiễn, cụ thể. Nhóm tác giả đã tập hợp, hệ thống, tổng thuật những suy nghĩ, những quan niệm của các tiền nhân, của các nhà nghiên cứu (trong điều kiện của nhóm tác giả) về triết lý giáo dục.

  pdf125p vitomriddle 08-02-2023 1 0   Download

 • Bài viết Học thực và vai trò của học thực trong quá trình chuẩn bị cho sinh viên trở thành công dân học tập: Khái niệm và tham chiếu thực tiễn giới thiệu mô hình “học thực” (“authentic learning” hoặc “real-world learning”/RWL) như là khung tham chiếu đối với thực tiễn chuẩn bị cho sinh viên trở thành công dân học tập trong trường đại học ở Việt Nam. Bài viết trước hết trình bày tổng quan triết lý nền tảng, khung khái niệm, và các thành tố chính của mô hình RWL.

  pdf9p vineville 08-02-2023 2 1   Download

 • Bài viết Quan niệm của Sigmund Freud về mối quan hệ giữa văn minh và tôn giáo trình bày khái lược quan niệm của Sigmund Freud về văn minh và tôn giáo; Mối quan hệ giữa văn minh và tôn giáo trong quan điểm của Sigmund Freud; Cơ sở hình thành mối quan hệ giữa văn minh và tôn giáo.

  pdf7p vineville 08-02-2023 3 1   Download

 • Bài viết Về các hình thái nhận thức trong triết học Mác-Lênin và duy thức học Phật giáo trình bày quan điểm của triết học Mác-Lênin về nhận thức; Nhận thức luận của Phật giáo hay Duy thức học Phật giáo.

  pdf16p vimalfoy 08-02-2023 6 2   Download

 • Bài viết Nao Ikak - quan niệm về cuộc sống và cái chết của người Chăm Nam Trung Bộ trình bày quan niệm của người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận về sự sống, cái chết, linh hồn, thế giới bên kia… qua thuật ngữ Nao Ikak. Thông qua việc lý giải cách hiểu của người Chăm với thuật ngữ này, thế giới quan, nhân sinh quan không chỉ được mở ra, mà nó còn chứa đựng nhiều giá trị triết lý sâu thẳm qua những lớp biểu tượng.

  pdf16p vimalfoy 08-02-2023 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Triết học
p_strCode=giaotrinhtriethoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2