intTypePromotion=1

Chương trình chuẩn và nâng cao Năm Học 2008 – 2009 (Học Kỳ II)

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
6
download

Chương trình chuẩn và nâng cao Năm Học 2008 – 2009 (Học Kỳ II)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương trình chuẩn và nâng cao năm học 2008 – 2009 (học kỳ ii)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình chuẩn và nâng cao Năm Học 2008 – 2009 (Học Kỳ II)

  1.  HOÙA HOÏC 12- Chöông trình chuaån vaø naâng cao Naêm Hoïc 2008 – 2009 (Hoïc Kyø II) CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ – CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. I. PHÂN BIỆT một số ion trong dung dịch : Nguyên Tắc : Người ta thêm vào dung dịch một thuốc thử tạo với ion đó một sản phẩm đặc trưng như : một chất kết tủa, một hợp chất có màu hoặc một chất khí khó tan sủi bọt, bay khỏi dung dịch. NHẬN BIẾT ION DƯƠNG (CATION) CATION Thuốc thử Hiện tượng Giải thích + Li Ngọn lửa màu đỏ thẫm Ngọn lửa màu vàng + Na tươi Đốt cháy hợp Ngọn lửa màu tím K+ chất trên ngọn hồng lửa vô sắc Ngọn lửa màu đỏ da Ca 2+ cam Ngọn lửa màu lục (hơi Ba 2+ vàng) NH4+ + OH-  NH3  + Dung dịch Có khí mùi khai thoát + - NH 4 kiềm (OH ) ra làm xanh quì tím H2O. Ba2+ + SO42-  BaSO4  dd H2SO4 Tạo kết tủa trắng loãng k hông tan trong thuốc Ba 2+ thử dư. Ba2+ + CrO42-  BaCrO4  dd K2CrO4 - Tạo kết tủa màu Ba2+ + Cr2O72-+ H2O  hoặc K2Cr2O7 vàng tươi. BaCrO4  + 2H+ Al3+ + 3 OH-  Al(OH)3 3+ Al Dung dịch tạo kết tủa sau đó kết  trắng kiềm (OH-) Al(OH)3 + OH- [Al(OH)4] trong tan trong kiềm dư Cr3+ suốt Cr3+ + 3 OH-  Cr(OH)3  xanh Cr(OH)3 + OH-  [Cr(OH)4] xanh Fe3+ + SCN-  Fe(SCN)3 1. dd chứa tạo ion phức có màu 3+ Fe ion thioxianat đỏ máu (màu đỏ SCN- máu) 2. dung dịch tạo kết tủa màu nâu đỏ tạo kết tủa màu nâu đỏ kiềm tạo kết tủa trắng xanh, Fe2+ + 2OH- Fe(OH)2  trắng 1.dung dịch kiềm k ết tủa chuyễn sang 4Fe(OH)2 +2H2O+ O2  4 Fe(OH)3 Fe2+ màu nâu đỏ khi tiếp  nâu đỏ x úc với không khí 5Fe2++ MnO4-+ 8H+  Mn2+ + 5Fe3+ 2. Dung dịch làm mất màu dung thuốc tím dịch thuốc tím trong + 4H2O H+ Cl  AgCl  Ag+ + AgCl  trắng HCl, HBr, HI + Br  AgBr  + Ag AgBr  vàng nhạt Ag + I Ag+ + AgI  vàng đậm  AgI   2+ 2+ dd KI PbI2  vàng  PbI2  Pb Pb + 2I GV. Thaân Troïng Tuaán Taøi lieäu oân thi Toát Nghieäp THPT vaø Ñaïi Hoïc Trang 1
  2.  HOÙA HOÏC 12- Chöông trình chuaån vaø naâng cao Naêm Hoïc 2008 – 2009 (Hoïc Kyø II) 2I 2+ 2+ HgI2  đỏ  HgI2  Hg Hg + S2 Pb2+ 2+ PbS  đ en  PbS  Pb + S2 Hg 2+ 2+ Na 2S, H2S HgS  đỏ  HgS  Hg + S2 Cd 2+ Cd2+ + CdS  vàng  CdS   xanh, tan trong dd  Cu(OH)2 + 4NH3 Zn2+ NH 3 d ư [Cu(NH3)4](OH)2 dd NH3  trắng, tan trong dd  AgOH + 2NH3 Ag+ NH 3 d ư [Cu(NH3)2]OH 2OH Mg 2+ +  Mg2+  trắng Mn(OH)2  2OH Zn2+ +  Zn(OH)2 Zn2+  Zn(OH)2 + 2OH  ZnO2 + 2 H2O 2 dd Kiềm( 2OH Be2+ +  Be(OH)2 NaOH)  trắng 2+  Be tan trong kiềm dư Be(OH)2 + 2 OH  + 2H2O BeO2  2  2+  Pb(OH)2 Pb + 2OH Pb2+  Pb(OH)2 + 2 OH  + 2H2O PbO2  2 NHẬN BIẾT ION ÂM (ANION) ANION Thuốc thử Hiện tượng Giải Thích 3Cu + 8H +2NO3-  3 Cu2++ + tạo dd màu xanh, có NO3- Cu, H2SO4 l khí không màu (NO) 2NO+4H2O dễ hóa nâu trong 2NO + O2  2NO2 màu nâu đỏ không khí (NO2). Ba 2+ + SO42- dd BaCl2 trong tạo kết tủa trắng  BaSO4 2- SO4 không tan trong axit môi trường axit  trắng loãng dư Ag + Cl-  AgCl  trắng dd AgCl trong tạo kết tủa trắng + - Cl không tan trong axit môi trường HNO3loãngdư CO32- + 2H+  CO2 + H2O Dung dịch axit và tạo ra khí làm đục 2- CO 3 nước vôi trong nước vôi trong CO2 + Ca(OH)2  CaCO3  trắng + H2O. OH - Quì tím Hóa xanh Br + Ag + AgBr (hóa đen ngoài Br -  vàng nhạt ánh sáng) I + Ag +  AgI (hóa đen ngoài ánh I-  vàng đậm AgNO3 sáng) + P O4 3 -  Ag 3PO4 PO3 + 3Ag  vàng 4 S2 + 2Ag + S 2-  đ en  Ag 2S 2+  BaCO3 (tan trong CO2 + Ba CO32-  trắng 3 HCl) 2+  BaSO3 (tan trong SO 2  + Ba BaCl2 SO32-  trắng 3 HCl) 2+ Cr O2   BaCrO4 CrO 2 + Ba  vàng 4 4 GV. Thaân Troïng Tuaán Taøi lieäu oân thi Toát Nghieäp THPT vaø Ñaïi Hoïc Trang 2
  3.  HOÙA HOÏC 12- Chöông trình chuaån vaø naâng cao Naêm Hoïc 2008 – 2009 (Hoïc Kyø II) 2 S + Pb2+ S   đ en  PbS Pb(NO3)2 +  SO2 + H2O (mùi SO2 + 2H SO 2  3 Sủi bọt khí 3 hắc) + S 2  + 2H  H2S (mùi trứng HCl  S Sủi bọt khí thối) +  H2SiO3 SiO2  + 2H  k eo 2 S iO 3 3 II. Nhận biết một số Chất khí : Nguyên Tắc : Ng ười ta có thể dựa vào tính chất vật lý hoặc tính chất hóa học đặc trưng của nó. Khí Thuốc thử Hiện tượng Phản ứng CO 2 dung dịch tạo kết tủa CO2 + Ca(OH)2 CaCO3  + (không màu, không Ba(OH)2, trắng mùi) Ca(OH)2 dư SO2 dd brom; iot nhạt màu SO2 + 2 H2O + Br2  2HBr + (không màu, mùi hoặc cánh hoa brom; iot; cánh H2SO4 hắc, độc) hồng hoa hồng. Cl2 Giấy tẩm dd Cl2 + 2KI  2KCl + I2. Giấy chuyễn (màu vàng lục,mùi KI và hồ tinh sang màu xanh hắc độc) bột NO 2 H2O, Cu 4 NO2 + O 2 + 2 H2O 4 Tạo dd xanh (màu nâu đỏ, độc) HNO3 lam và có khí 8HNO3+3Cu3Cu(NO3)2+2NO+ bay ra 4H2O H2S + Pb2+  PbS H2S Giấy lọc tẩm Có màu đen (mùi trứng thối) dd muối chì trên giấy lọc axetat NH 3 Giấy quì tím quì tím chuyễn (không màu, mùi ẩm sang màu xanh khai) Oxi không Không màu  - 2NO + O2  2 NO2 khí nâu NO NO + ddFeSO4 20%  - dd FeSO4 Màu đỏ thẫm 20% Fe(NO)(SO4)  đỏ, bọt khí CO + PdCl2 + H2O  Pd + - dd PdCl2 CO2 2HCl + CO2 CO CO + CuO (đen)   Cu (đỏ) + t0 - CuO (t0) Màu đen  đỏ CO2 - Đốt có tiếng nổ. Cho sản phẩm vào CuSO4 k han không màu tạo CuSO4 + 5H2O  CuSO4.5H2O thành màu xanh H2 H2 + CuO(đen) Cu(đỏ) + 0 CuO(đen) Cu  t - CuO (t0) (đỏ) H2O - Que diêm đỏ Bùng cháy O2 0 0 t - Cu (t ) Cu(đỏ) C uO (đen) Cu + O2  CuO  - Quì tím ẩ m Hóa đỏ HCl BÀI TẬP TỰ LUẬN PHÂN BIỆT CÁC CHẤT VÔ CƠ GV. Thaân Troïng Tuaán Taøi lieäu oân thi Toát Nghieäp THPT vaø Ñaïi Hoïc Trang 3
  4.  HOÙA HOÏC 12- Chöông trình chuaån vaø naâng cao Naêm Hoïc 2008 – 2009 (Hoïc Kyø II) 1. Có 3 dung dịch , mỗi dung dịch chứa 1 Cation : Ba , NH4+, Al3+. Trình bày cách nhận 2+ biết chúng. 2. Có 3 dung dịch , mỗi dung dịch chứa 1 Cation : Ba2+, Fe3+, Cu2+. Trình bày cách nhận biết chúng. 3. Có 2 dung d ịch riêng rẽ chứa các anion : NO32-, SO42-. Hãy nêu cách nhận b iết từng ion trong dung dịch đó. 4. Dung d ịch A chứa đồng thời các Cation Fe2+, Al3+ , Cu2+. Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dd A. 5. Một dung dịch chứa đồng thời các Cation Ba2+, NH4+, Cr3+ . Trình bày cách nhận biết sự có mặt của từng Cation trongdung d ịch. 6. Một dung dịch chứa đồng thời các Cation Ca2+, Al3+, Fe3+ . Trình bày cách nhận biết sự có mặt của từng Cation trongdung dịch. 7. Một dung dịch chứa đồng thời các Cation Ni2+, Al3+, Fe3+. Trình bày cách nhận biết sự có mặt của từng Cation trongdung d ịch 8. Dung dịch chứa Na+, NH4+, HCO3-, CO32- và SO42-. Ch ỉ dùng HCl, BaCl2 với các ống nghiệm, đ èn cồn phểu lọc th ì có th ể nhận ra được những ion nào? 9.Dung dÞch A chøa c¸c ion Na+, SO42-, SO32-, CO32-, NO3-. B»ng nh÷ng ph¶n øng ho¸ häc nµo cã thÓ nhËn biÕt tõng lo¹i anion cã trong dungdÞch.' 10 Cã 4 dung dÞch trong suèt. Mçi dung dÞch chøa mét lo¹i ion ©m vµ mét lo¹i ion d­¬ng trong c¸c ion sau:Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42-, Cl-, CO32-, NO3-. a. T×m c¸c dung dÞch. b. NhËn biÕt tõng dung dÞch b»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc. 11.ChØ cã CO2 vµ H2O lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt ®­îc c¸c chÊt r¾n sau NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4.Tr×nh bµy c¸ch nhËn biÕt. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng. 12.Dïng thªm mét thuèc thö h·y t×m c¸ch nhËn biÕt c¸c dung dÞch sau, mÊt nh·n NH4HSO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl vµ H2SO4. 14 NhËn biÕt c¸c dung dÞch sau NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2, b»ng c¸ch ®un nãng vµ cho t¸c dông lÉn nhau. 15. Cã 3 lä ho¸ chÊt kh«ng mµu lµ NaCl, Na2CO3 vµ HCl. NÕu kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt nµo kÓ c¶ quú tÝm th× cã thÓ nhËn biÕt ®­îc kh«ng. 16. Chỉ dùng một thuốc thử, hãy phân biệt các khí đựng trong các lọ bị mất nh ãn: a) CO2 và SO2 b) Cl2 và SO2 c) H2S và NH3 17. Có hỗn hợp khí gồm : CO2, SO2, H2 . Hãy chứng minh trong hỗn hợp có mặt từng khí đó. 18. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các khí trong các lọ mất nhãn sau: a. N2, Cl2, SO2, CO2. b. CO, CO2, SO2, SO3, H2 19. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch trong các lọ mất nhãn sau: a/ Na2CO3, MgCl2, NaCl, Na2SO4 b/ NaNO3 , Na2SO4 , NaCl , Na2CO3 c/ HCl , HNO3 , H2SO4 , H3PO4 , H2O GV. Thaân Troïng Tuaán Taøi lieäu oân thi Toát Nghieäp THPT vaø Ñaïi Hoïc Trang 4
  5.  HOÙA HOÏC 12- Chöông trình chuaån vaø naâng cao Naêm Hoïc 2008 – 2009 (Hoïc Kyø II) d/ BaCl2 , Na2SO3 , K3PO4 , NH4NO3 20. Chỉ dùng H2O và CO2 nh ận biết các chất rắn: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4 21.Ch ỉ dùng dung d ịch HCl và H2O để nhận biệt từng chất : Ag2O, MgO, MnO2, Al2O3, FeO, Fe2O3 và CaO. 22. Phân biệt các kim loại trong các lọ mất nhãn : Na, Ca, Mg, Fe, Al, Cu 23. ChØ dïng dung dÞch H2SO4loãng (kh«ng dïng ho¸ chÊt nµo kh¸c kÓ c¶ nưíc) nhËn biÕt c¸c kim lo¹i sau : Mg, Al, Fe, Ba, Ag. 24. Chỉ dùng 1 thuốc thử phân biệt các chất rắn sau : Na2O, MgO, Al, Al2O3 ( 25. Tự chọn một hóa chất thích hợp để phân biệt các dd sau: a. HNO3 , H2SO4, HCl b. NaOH, HCl, H2SO4 (loãng) c. Na2SO4, NaCl, H2SO4, HCl. d. (NH4)2SO4, NH4NO3, Mg Cl2, NaCl. e. Na3PO4, Al(NO3)3 , BaCl2 , Na2SO4, HCl 26. Không dùng thuốc thử h ãy Nhaän bieát caùc dd maát nhaõn sau: NaCl, K2CO3 , Na2SO4, Ba(NO3 )2, HCl 27. Có hỗn hợp bột gồm 3 kim loại Al, Fe, Cu. Chứng minh sự có mặt của từng Kim loại trong hh. 28.ChØ dïng quú tÝm h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau:BaCl2; NH4Cl; (NH4)SO4; NaOH; Na2CO3 29.Ba cèc ®ùng 3 dung dÞch mÊt nh·n gåm FeSO4; Fe2(SO4)3 vµ MgSO4. H·y nhËn biÕt. 30. Cã 3 lä ®ùng hçn hîp d¹ng bét (Al + Al2O3); (Fe + Fe2O3) vµ (FeO + Fe2O3). B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt chóng. 31. ChØ dïng quú tÝm nhËn biÕt 3 dung dÞch cïng nång ®é sau HCl, H2SO4 vµ NaOH. 32. Cho c¸c ion sau: Na+, NH4+, Ba+, Ca2+, Fe3+, Al3+, K+, Mg2+, Cu2+, CO32+, PO42+, Cl-, NO3-, SO42-, Br-. Tr×nh bµy mét ph­¬ng ¸n lùa chän ghÐp tÊt c¶ c¸c ion trªn thµnh 3 dung dÞch, mçi dung dÞch cã cation vµ 2 anion. Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt 3 dung dÞch nµy. 33. Cã c¸c lä mÊt nh·n chøa dung dÞch c¸c chÊt AlCl3, ZnCl2, NaCl, MgCl2. B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt, viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng. 34. Hoµ tan hçn hîp gåm Fe2O3 vµ Al2O3 b»ng dung dÞch H2SO4. H·y chøng minh trong dung dÞch thu ®­îc cã ion Fe2+, Fe3+ vµ Al3+. 35. NhËn biÕt c¸c dung dÞch sau mÊt nh·n.NH4HCO3, (NH4)2CO3, NaHCO3, NH4NO3, BaCO3, Na2CO3, HCl, H2SO4. 36. Cã 5 dung dÞch 0,1M ®ùng trong 5 lä mÊt nh·n Na2Co3; Ba(OH)2, NaOH, KHSO4, KCl. NÕu kh«ng dïng thªm thuèc thö cã thÓ nhËn biÕt ®­îc dung dÞch nµo. 37. Có dung d ịch chứa các anion : CO32- và SO42-. Hãy n êu cách nhận biết từng ion trong dung d ịch. 38. Có dung d ịch chứa các anion : CO32- và NO3-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung d ịch. 39. Cã 6 lä kh«ng nh·n ®ùng riªng biÖt tõng dung dÞch sau: K2CO3, (NH4)2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3, FeSO4 vµ Fe2(SO4)3. ChØ ®­îc dïng xót h·y nhËn biÕt. 40. Cho 3 b×nh mÊt nh·n lµ A gåm KHCO3 vµ K2CO3. B gåm KHCO3 vµ K2SO4. C gåm K2CO3 vµ K2SO4. ChØ dïng BaCl2 vµ dung dÞch HCl h·y nªu c¸ch nhËn biÕt mçi dung dÞch mÊt nh·n trªn. GV. Thaân Troïng Tuaán Taøi lieäu oân thi Toát Nghieäp THPT vaø Ñaïi Hoïc Trang 5
  6.  HOÙA HOÏC 12- Chöông trình chuaån vaø naâng cao Naêm Hoïc 2008 – 2009 (Hoïc Kyø II) 41. B»ng ph­¬ng ph¸p nµo cã thÓ nhËn ra c¸c chÊt r¾n sau ®©y Na2CO3, MgCO3, BaCO3. 42. ChØ dïng mét axit vµ mét baz¬ th­êng gÆp h·y ph©n biÖt 3 mÉu hîp kim sau: Cu - Ag; Cu - Al vµ Cu - Zn 43. Kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt kh¸c, dùa vµo tÝnh chÊt h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch K2SO4, Al(NO3)3, (NH4)2SO4, Ba(NO3)2 vµ NaOH. 44. Ba cèc ®ùng 3 dung dÞch mÊt nh·n gåm FeSO4; Fe2(SO4)3 vµ MgSO4. H·y nhËn biÕt. 45. Cã 3 lä ®ùng hçn hîp d¹ng bét (Al + Al2O3); (Fe + Fe2O3) vµ (FeO + Fe2O3). B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt chóng. 46. Cã c¸c lä mÊt nh·n chøa dung dÞch c¸c chÊt AlCl3, ZnCl2, NaCl, MgCl2. B»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt, viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng. 47. NhËn biÕt c¸c dung dÞch sau mÊt nh·n.NH4HCO3, (NH4)2CO3, NaHCO3, NH4NO3, BaCO3, Na2CO3, HCl, H2SO4. 48. Cho 3 b×nh mÊt nh·n lµ A gåm KHCO3 vµ K2CO3. B gåm KHCO3 vµ K2SO4. C gåm K2CO3 vµ K2SO4. ChØ dïng BaCl2 vµ dung dÞch HCl h·y nªu c¸ch nhËn biÕt mçi dung dÞch mÊt nh·n trªn. 49. B»ng ph¬ng ph¸p nµo cã thÓ nhËn ra c¸c chÊt r¾n sau ®©y Na2CO3, MgCO3, BaCO3. 50. Kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt kh¸c, dùa vµo tÝnh chÊt h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch K2SO4, Al(NO3)3, (NH4)2SO4, Ba(NO3)2 vµ NaOH. 51. H·y nªuph¬ng ph¸p ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch bÞ mÊt nh·n sau ®©y: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. §îc dïng thªm mét trong c¸c thuèc thö sau: quú tÝm, Cu, Zn, dung dÞch NH3, HCl, NaOH, BaCl2, AgNO3, Pb(NO3)2. 52. H·y nªuph­¬ng ph¸p ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch bÞ mÊt nh·n sau ®©y: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. §­îc dïng thªm mét trong c¸c thuèc thö sau: quú tÝm, Cu, Zn, dung dÞch NH3, HCl, NaOH, BaCl2, AgNO3, Pb(NO3)2. 53.B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc h·y ph©n biÖt 4 kim lo¹i Al, Zn, Fe, Cu. 54.Cã 4 chÊt bét mµu tr¾ng NaCl, AlCl3, MgCO3 vµ BaCO3. ChØ ®­îc dïng H2O vµ c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt nh­ lß nung, b×nh ®iÖn ph©n... H·y t×m c¸ch nhËn biÕt tõng chÊt trªn. 55. Dïng thªm mét thuèc thö h·y t×m c¸ch nhËn biÕt c¸c dung dÞch sau, mÊt nh·n NH4HSO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl vµ H2SO4. GV. Thaân Troïng Tuaán Taøi lieäu oân thi Toát Nghieäp THPT vaø Ñaïi Hoïc Trang 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản