intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề tốt nghiệp: Thực trạng thị trường thẻ ATM VN và chiến lược phát triển KH dựa vào SP thẻ của NH ngoại thương chi nhánh Bình Tây

Chia sẻ: Thúy Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

130
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề tốt nghiệp với đề tài "Thực trạng thị trường thẻ ATM VN và chiến lược phát triển KH dựa vào SP thẻ của NH ngoại thương chi nhánh Bình Tây" trình bày lý luận cơ bản về thẻ ATM, giới thiệu về Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Bình Tây, giới thiệu một số sản phẩm thẻ đặc trưng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Thực trạng thị trường thẻ ATM VN và chiến lược phát triển KH dựa vào SP thẻ của NH ngoại thương chi nhánh Bình Tây

 1. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh Lôøi môû ñaàu   YÙ nghóa vaø muïc ñích nghieân cöùu Ngaøy nay, khi Vieät Nam ñaõ gia nhaäp WTO thì ngaøy caøng coù nhieàu doanh nghieäp ñaàu tö vaøo Vieät Nam veà lónh vöïc ngaân haøng, söï caïnh tranh veà saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng cuõng ngaøy caøng khoác lieät hôn tröôùc. Ngaân haøng ngaøy caøng nhieàu thì ngöôøi daân caøng coù nhieàu söï löïa choïn. Ngöôøi ta löïa choïn ngaân haøng ñoù beân caïnh tính an toaøn coøn coù chaát löôïng dòch vuï maø ngaân haøng ñoù mang laïi cho hoï. Lôïi ích cuûa saûn phaåm dòch vuï caøng coù nhieàu tính tieän lôïi, söï môùi meû thì söùc thu huùt khaùch haøng cuûa ngaân haøng ñoù caøng cao. Trong soá voâ vaøn saûn phaåm dòch vuï maø caùc ngaân haøng mang ñeán cho khaùch haøng thì saûn phaåm cuï theå nhaát vaø laø caàu noái ñeå ngaân haøng tieáp caän vôùi khaùch haøng ñoù laø saûn phaåm theû ATM. Ñaây cuõng laø moät “ vuõ khí “ ñaéc löïc ñeå caùc ngaân haøng thaâm nhaäp thò tröôøng. Muïc ñích cuûa vieäc nghieân cöùu ñeà taøi naøy ñoù laø: - Theû ATM laø saûn phaåm coù tieàm naêng lôùn trong töông lai. Vì: + So vôùi 83 trieäu daân thì con soá 3 trieäu theû maø caùc ngaân haøng Vieät Nam ñaõ phaùt haønh hieän nay laø coøn quaù ít oûi. + Saép tôùi vieäc thanh toaùn baèng tieàn maët seõ giaûm ñi thay vaøo ñoù laø ngöôøi daân seõ chuyeån sang duøng saûn phaåm theû tieän lôïi hôn vaø an toaøn hôn. - Laøm roõ tính taát yeáu cuûa vieäc thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët. - Neâu ra nhöõng vaán naïn coøn toàn taïi veà saûn phaåm theû cuûa caùc ngaân haøng hieän nay. - Neâu leân thöïc traïng cuûa thò tröôøng theû hieän nay. SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän -1-
 2. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh - Ñöa ra moät soá kieán nghò vaø giaûi phaùp nhaèm cuûng coá vaø phaùt trieån hôn nöõa thöông hieäu cuûa saûn phaåm theû cuûa Vietcombank. Ñöa saûn phaåm theû cuûa Vietcombank ñeán ñöôïc vôùi nhieàu taàng lôùp daân cö trong xaõ hoäi vaø coù theå caïnh tranh ñöôïc khoâng chæ vôùi saûn phaåm cuûa caùc ngaân haøng trong nöôùc maø coøn caû vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi seõ ñaàu tö vaøo Vieät Nam.  Phöông phaùp nghieân cöùu: - Tham khaûo moät soá yù kieán cuûa caùc chuyeân gia nhöõng ngöôøi trong ngaønh veà vieäc phaùt trieån saûn phaåm theû. - Thu thaäp, phaân tích caùc soá lieäu thoâng tin lieân quan ñeán vieäc phaùt haønh vaø thanh toaùn theû cuûa caùc ngaân haøng trong nöôùc.  Phaïm vi nghieân cöùu: Nghieân cöùu treân cô sôû thöïc teá taïi Ngaân haøng Ngoaïi thöông chi nhaùnh Bình Taây.  Cô caáu toå chöùc chuyeân ñeà: Chuyeân ñeà ñöôïc chia ra laøm naêm chöông: - Chöông 1: Giôùi thieäu veà caùc phöông thöùc phaùt haønh vaø thanh toaùn theû cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam maø ñaëc bieät laø trong phaïm vi cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông chi nhaùnh Bình Taây. - Chöông 2: Giôùi thieäu veà Ngaân haøng Ngoaïi thöông chi nhaùnh Bình Taây. - Chöông 3: Giôùi thieäu moät soá saûn phaåm theû ñaëc tröng cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam. - Chöông 4: Neâu leân thöïc traïng thò tröôøng theû, tính taát yeáu cuûa vieäc thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët daãn ñeán söï buøng noå veà saûn phaåm theû. - Chöông 5: Phaân tích moâ hình SWOT vaø ñöa ra nhöõng giaûi phaùp, kieán nghò nhaèm khaéc phuïc nhöõng khoù khaên coøn toàn taïi ñoái vôùi saûn phaåm theû cuûa caùc ngaân haøng noùi chung vaø saûn phaåm theû cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông noùi rieâng. SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän -2-
 3. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh Maëc duø ñaõ coá gaéng noã löïc tìm toøi vaø nghieân cöùu ñeå laøm toát chuyeân ñeà thöïc taäp naøy nhöng vôùi kieán thöùc vaø trình ñoä cuûa moät sinh vieân thì khoâng theå naøo traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt trong quaù trình laøm. Doù ñoù, em mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa Quyù thaày coâ, Ban laõnh ñaïo cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông chi nhaùnh Bình Taây vaø caùc baïn ñeå chuyeân ñeà toát nghieäp cuûa em ñöôïc hoaøn thieän toát hôn. TP Hoà Chí Minh, ngaøy 19 thaùng 5 naêm 2007 Sinh vieân Leâ Thò Nhö Nguyeän SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän -3-
 4. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh Chöông 1: Lyù luaän cô baûn veà theû ATM 1. Moät soá quy ñònh chung: 1.1. Moät soá thuaät ngöõ vaø khaùi nieäm chung:  “ Theû” : laø caùc coâng cuï thanh toaùn maø caùc ngaân haøng, toå chöùc taøi chính phaùt haønh cho khaùch haøng ñeå söû duïng trong thanh toaùn vaø nhaän caùc dòch vuï khaùc. Theû bao goàm theû tín duïng, theû ghi nôï, theû ATM. Theû khoâng ñöôïc pheùp chuyeån nhöôïng.  “ Theû ATM” ( Theû ruùt tieàn töï ñoäng): laø coâng cuï thanh toaùn do ngaân haøng caáp cho khaùch haøng söû duïng ñeå ruùt tieàn maët vaø thöïc hieän moät soá dòch vuï khaùc taïi caùc maùy ruùt tieàn töï ñoäng.  “ Chuû theû” : laø caù nhaân ñöôïc ngaân haøng caáp theû ñeå söû duïng vaø coù teân treân theû. Ñoái vôùi theû ATM, chuû theû chính ñoàng thôøi laø chuû taøi khoaûn caù nhaân ñöôïc môû taïi ngaân haøng ñeå söû duïng theû ATM.  “ Maùy ruùt tieàn töï ñoäng” (ATM): laø thieát bò cuûa ngaân haøng maø chuû theû coù theå söû duïng theû ñeå ruùt tieàn maët hoaëc thöïc hieän moät soá dòch vuï khaùc do ngaân haøng cung caáp taïi caùc maùy ruùt tieàn töï ñoäng.  “ Taøi khoaûn”: laø taøi khoaûn tieàn gôûi cuûa chuû theû môû taïi ngaân haøng ñeå ñöôïc phaùt haønh theû vaø phuïc vuï cho caùc giao dòch taïi maùy ATM.  “ Maõ soá caù nhaân” ( PIN ): laø maõ soá maät caù nhaân do chuû theû töï choïn ñeå söû duïng trong caùc giao dòch taïi ATM goàm 6 soá vaø ñöôïc töï ñoäng ñaêng kyù vaøo heä thoáng quaûn lyù ATM cuûa ngaân haøng. SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän -4-
 5. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh  “ Chi nhaùnh phaùt haønh theû “ : laø chi nhaùnh ngaân haøng Ngoaïi thöông thöïc hieän nghieäp vuï phaùt haønh theû cho caùc chuû theû söû duïng vaø cung caáp caùc dòch vuï lieân quan ñeán theû ñoù, khoâng phuï thuoäc vaøo nôi khaùch haøng môû taøi khoaûn.  “ Chi nhaùnh thanh toaùn theû “: laø chi nhaùnh ngaân haøng Ngoaïi thöông cung caáp caùc dòch vuï thanh toaùn theû cho caùc chuû theû.  “ Giao dòch theû taïi ATM”: laø giao dòch maø chuû theû söû duïng theû, soá PIN thöïc hieän taïi maùy ATM.  “ Trung taâm theû”: laø phoøng quaûn lyù theû taïi TW, trung taâm xöû lyù caùc yeâu caàu phaùt haønh theû cuûa Chi nhaùnh, quaûn lyù heä thoáng ATM vaø xöû lyù giaûi quyeát khieáu naïi veà giao dòch theû ATM.  “ Ñònh danh khaùch haøng”: laø phöông phaùp xaùc ñinh khaùch haøng laø chuû taøi khoaûn nhö kieåm tra ñoái chieáu maãu chöõ kyù, soá CMTND…vôùi hoà sô löu.  “ Ngaân haøng”: laø Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam, toå chöùc vaø thöïc hieän hoaït ñoäng phaùt haønh vaø thanh toaùn theû. 1.2. Ñoái töôïng söû duïng dòch vuï theû ATM cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam: - Khaùch haøng caù nhaân söû duïng dòch vuï theû ATM do Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam phaùt haønh. - Khaùch haøng laø chuû theû cuûa caùc loaïi theû: Theû tín duïng quoác teá VISA, Mastercard, JCB vaø American Express ( Credit card ), caùc loaïi theû ghi nôï quoác teá Plus, Cirrius. - Khaùch haøng söû duïng theû ATM cuûa caùc ngaân haøng coù heä thoáng ATM keát noái vôùi heä thoáng ATM cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông. SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän -5-
 6. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh 1.3. Phaïm vi aùp duïng: - Quy trình naøy ñieàu chænh hoaït ñoäng phaùt haønh theû ATM vaø söû duïng dòch vuï ATM taïi ñôn vò cô sôû cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam trong heä thoáng Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam ( ñöôïc goïi chung laø chi nhaùnh ). - Quy trình naøy aùp duïng ñoái vôùi caùc toå chöùc, caù nhaân coù lieân quan ñeán vieäc phaùt haønh vaø söû duïng theû ATM, dòch vuï ATM cuûa heä thoáng Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam. 1.4. Quy ñònh veà maùy ATM: - Moãi maùy ATM phaûi thuoäc moät Chi nhaùnh nhaát ñònh. Chi nhaùnh chòu traùch nhieäm quaûn lyù maùy, nhaäp tieàn, giaáy in vaøo maùy ATM vaø phoái hôïp baûo döôõng maùy. - Maùy ATM seõ ñöôïc ñaët soá thöù töï, teân maùy vaø moät taøi khoaûn taïm öùng tieàn maët. Caùc thoâng tin, döõ lieäu hoaït ñoäng cuûa ATM taïi Chi nhaùnh ñöôïc khai baùo treân heä thoáng ATM taïi trung taâm theû. - Maùy ATM coù theå ñöôïc ñaët trong vaø ngoaøi truï sôû ngaân haøng. 2. Quy trình phaùt haønh theû ATM taïi Ngaân haøng Ngoaïi thöông chi nhaùnh Bình Taây: 2.1. Ñoái töôïng vaø ñieàu kieän phaùt haønh theû:  Ñoái töôïng: caù nhaân ngöôøi Vieät Nam vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi ôû Vieät Nam coù nhu caàu söû duïng theû ATM.  Ñieàu kieän: khaùch haøng coù taøi khoaûn tieàn göûi môû taïi Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam. 2.2. Hoà sô xin phaùt haønh theû: SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän -6-
 7. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh  Ñôn ñaêng kyù môû taøi khoaûn caù nhaân taïi Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam ( ñoái vôùi khaùch haøng chöa môû taøi khoaûn caù nhaân taïi Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam).  Ñôn ñaêng kyù phaùt haønh theû ATM keøm Ñieàu khoaûn söû duïng theû ATM ( phuï luïc A).  Chöùng minh thö nhaân daân hoaëc hoä chieáu. 2.3. Nhaän vaø xeùt duyeät yeâu caàu phaùt haønh theû:  Khaùch haøng hoaøn thaønh vaø noäp hoà sô phaùt haønh theû taïi Chi nhaùnh phaùt haønh.  Chi nhaùnh phaùt haønh kieåm tra tính ñaày ñuû cuûa hoà sô phaùt haønh theû cuûa khaùch haøng.  Trong quaù trình xeùt duyeät, Chi nhaùnh phaùt haønh tieán haønh phaân loaïi khaùch haøng: - Haïng chuaån: Theû Blue. - Haïng vaøng: Theû Gold - Haïng ñaëc bieät: Theû VIP  Quy ñònh veà giao dòch ATM ñöôïc aùp duïng cho caùc haïng theû: Chæ tieâu Haïng chuaån Haïng vaøng Haïng ñaëc bieät Soá tieàn ruùt toái ña 1 laàn 2.000.000VNÑ 2.000.000 VNÑ 2.000.000 VNÑ Soá tieàn ruùt toái thieåu 1 laàn 50.000 VNÑ 50.000 VNÑ 50.000 VNÑ Soá tieàn ruùt toái ña 1 ngaøy 10.000.000 VNÑ 15.000.000 VNÑ 50.000.000 VNÑ Soá giao dòch ruùt tieàn 1 ngaøy 10 laàn 15 laàn 20 laàn 2.4. Laäp hoà sô khaùch haøng: * Ñoái vôùi khaùch haøng ñaõ coù taøi khoaûn taïi Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam, chi nhaùnh phaùt haønh chòu traùch nhieäm ñònh danh khaùch haøng laø chuû taøi khoaûn môû taïi Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam. SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän -7-
 8. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh * Ñoái vôùi khaùch haøng chöa coù taøi khoaûn taïi Ngaân haøng Ngoaïi thöông, Phoøng theû hoaëc boä phaän theû taïi Chi nhaùnh phaùt haønh tröïc tieáp môû taøi khoaûn cho khaùch haøng treân heä thoáng quaûn lyù thoâng tin vaø taøi khoaûn khaùch haøng ( Silverlake). Quy trình môû taøi khoaûn cho khaùch haøng ñöôïc aùp duïng theo Quy ñònh soá 01/QÑ-NHNT-BTKÑA ngaøy 19/09/2001 veà vieäc Ban haønh Quy ñònh taïm thôøi veà moái quan heä giöõa caùc boä phaän trong moâ hình front-end vaø back-end. Sau ñoù Phoøng theû hoaëc boä phaän theû taïi Chi nhaùnh phaùt haønh chuyeån hoà sô khaùch haøng vaø taøi khoaûn sang phoøng Keá toaùn giao dòch ñeå löu, theo doõi vaø quaûn lyù. * Kieåm tra vaø duyeät caùc thoâng tin veà khaùch haøng vaø taøi khoaûn. 2.5. Göûi yeâu caàu phaùt haønh theû ñeán trung taâm theû: Chi nhaùnh phaùt haønh laäp vaø göûi danh saùch khaùch haøng phaùt haønh theû ATM ñeán trung taâm theû ñeå phaùt haønh theû. Danh saùch phaûi ñöôïc Phuï traùch phoøng nghieäp vuï kyù duyeät vaø bao goàm caùc thoâng tin sau: - Hoï vaø teân khaùch haøng - Soá taøi khoaûn caù nhaân - Soá CIF - Haïng khaùch haøng: chuaån – vaøng – ñaëc bieät. * Soá theû ATM goàm 16 soá vaø coù caáu truùc nhö sau: XXXX XXXX XXXX XXXX (1) (2) (3)(4) (1): Maõ soá cuûa ngaân haøng phaùt haønh – BIN (6 soá) (2): Soá hoà sô khaùch haøng – CIF (7 soá) (3): Soá thöù töï cuûa theû ATM (2 soá) (4): Soá kieåm tra ( check digit) (1 soá). SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän -8-
 9. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh 2.6. Nhaän theû ATM vaø soá PIN töø trung taâm theû vaø giao theû cho khaùch haøng: sau 3 tuaàn keå töø ngaøy göûi yeâu caàu phaùt haønh theû tôùi trung taâm theû, Chi nhaùnh phaùt haønh nhaän ñöôïc theû vaø maõ soá caù nhaân ( PIN ). Thö göûi theû vaø maõ soá PIN ñöôïc göûi trong hai phong bì khaùc nhau. Chi nhaùnh phaùt haønh thöïc hieän: - Kieåm tra caùc thoâng tin treân theû ñeå baûo ñaûm ñaày ñuû vaø chính xaùc. - Giao theû vaø PIN cho khaùch haøng - Höôùng daãn khaùch haøng caùch söû duïng vaø baûo quaûn theû. - Thu phí phaùt haønh theû. * Nhöõng löu yù:  Khaùch haøng töï choïn soá PIN cuûa mình baèng caùch thay ñoåi soá PIN ñöôïc ngaân haøng giao cuøng theû ATM ngay laàn ñaàu söû duïng theû. Neáu khoâng thay ñoåi soá PIN, heä thoáng vaãn coi nhö theû chöa ñöôïc giao cho khaùch haøng vaø töï ñoäng khoaù theû, khoâng cho pheùp söû duïng.  Khi söû duïng theû, chuû theû coù theå baám sai soá PIN. Trong tröôøng hôïp naøy, chuû theû khoâng thöïc hieän ñöôïc giao dòch nhöng maùy ATM seõ khoâng giöõ laïi theû. Neáu chuû theû baám sai soá PIN 3 laàn keá tieáp nhau, theû seõ bò khoaù taïm ngöøng hoaït ñoäng.  Neáu chuû theû queân soá PIN cuûa theû, chuû theû phaûi yeâu caàu ngaân haøng phaùt haønh laïi soá PIN môùi. 2.7. Caùc thoâng baùo cuûa khaùch haøng veà theû: * Khaùch haøng coù traùch nhieäm thoâng baùo ngay cho trung taâm theû – Ngaân haøng ngoaïi thöông khi bò maát theû hoaëc nghi ngôø theû bò gian laän. Thoâng baùo cuûa chuû theû seõ coù hieäu löïc trong voøng 3 giôø ñoàng hoà. Nhaän ñöôïc thoâng baùo cuûa chuû theû, trung taâm theû coù traùch nhieäm khoaù theû vaø thoâng baùo cho Chi nhaùnh phaùt SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän -9-
 10. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh haønh ñeå phoái hôïp xöû lyù. Neáu coù nhu caàu, chuû theû coù theå yeâu caàu Ngaân haøng ngoaïi thöông phaùt haønh theû thay theá. * Khi chuû theû baám sai soá PIN 3 laàn keá tieáp nhau vaø bò khoaù theû, chính chuû theû phaûi caàm chöùng minh nhaân daân baûn chính vaø theû ñeán ngaân haøng phaùt haønh theû ñeå môû khoùa. Sau khi kieåm tra chöùng minh nhaân daân vaø chöõ kyù cuûa chuû theû ñeå ngaân haøng xaùc ñònh ngöôøi caàm theû ñuùng laø chuû theû, ngaân haøng phaùt haønh theû seõ môû khoaù cho khaùch haøng söû duïng. 2.8. Ngöøng vaø chaám döùt vieäc söû duïng theû ATM khi: - Chuû theû coù yeâu caàu. - Chuû theû vi phaïm caùc ñieàu khoaûn söû duïng theû ATM cuûa Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam. - Theû coù lieân quan ñeán ruûi ro vaø giaû maïo. 2.9. Caùc yeâu caàu phaùt haønh khaùc: - Phaùt haønh theû: chuû taøi khoaûn caù nhaân coù theå yeâu caàu ngaân haøng phaùt haønh theû phuï ATM. Soá theû phuï ATM phaùt haønh toái ña 3 theû. - Phaùt haønh laïi theû: khaùch haøng coù theå yeâu caàu ngaân haøng phaùt haønh laïi theû trong tröôøng hôïp theû cuõ hö hoûng. Soá löôïng theû phaùt haønh laïi khoâng thay ñoåi so vôùi theû cuõ. 2.10. Phaùt haønh theû nhanh:  Trung taâm theû taïo trong heä thoáng quaûn lyù theû ATM vaø in tröôùc moät soá löôïng nhaát ñònh theû ATM. Caùc soá theû naøy ñöôïc taïo treân cô sôû soá CIF, soá taøi khoaûn vaø thoâng tin khaùch haøng giaû ñònh. Theû ATM in tröôùc seõ bao goàm soá theû, soá PIN vaø chöa theå söû duïng ñöôïc. Trung taâm theû seõ giao soá theû phaùt haønh tröôùc cho Chi nhaùnh vaø Chi nhaùnh chòu traùch nhieäm quaûn lyù soá theû vaø soá PIN naøy taïi chi nhaùnh nhö quaûn lyù tieàn maët hoaëc chöùng töø coù giaù. SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän - 10 -
 11. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh  Khi coù nhu caàu phaùt haønh theû nhanh cho khaùch haøng hoaëc phaùt haønh theû thay theá gaáp. Chi nhaùnh nhaän vaø xöû lyù hoà sô nhö trong tröôøng hôïp phaùt haønh thoâng thöôøng: Chi nhaùnh phaùt haønh xaùc ñònh soá theû ATM cho töøng khaùch haøng. Treân cô sôû choïn soá theû cho khaùch haøng, Chi nhaùnh phaùt haønh göûi toaøn boä thoâng tin khaùch haøng vaø thoâng baùo cho trung taâm theû ñeå xöû lyù.  Treân cô sôû thoâng baùo vaø thoâng tin nhaän ñöôïc töø Chi nhaùnh phaùt haønh, trung taâm theû thay ñoåi nhöõng thoâng tin giaû ñònh baèng soá taøi khoaûn vaø nhöõng thoâng tin thaät cuûa khaùch haøng. Sau ñoù trung taâm theû xaùc nhaän laïi cho Chi nhaùnh phaùt haønh ñeå giao theû cho khaùch haøng.  Chi nhaùnh tieán haønh in teân khaùch haøng leân theû ATM ñang coù taïi Chi nhaùnh, giao theû vaø soá PIN cho khaùch haøng söû duïng. 3. Quy trình söû duïng vaø thanh toaùn theû ATM 3.1. Quaûn lyù maùy ATM:  Chi nhaùnh thanh toaùn theû coù traùch nhieäm quaûn lyù maùy ATM, thueâ dòch vuï baûo veä ñoái vôùi caùc maùy ATM naèm ngoaøi truï sôû.  Nhaän caùc thoâng baùo cuûa Trung taâm tin hoïc, Trung taâm theû veà tình traïng hoaït ñoäng cuûa maùy ATM vaø phoái hôïp xöû lyù söûa chöõa hoaëc khaéc phuïc söï coá.  Chi nhaùnh thanh toaùn theû coù traùch nhieäm naïp, kieåm keâ tieàn maët, giaáy in, hoaù ñôn vaø nhaät kyù. Boå sung tieàn, giaáy in hoaù ñôn vaø nhaät kyù taïi maùy ATM.  Tuyø theo töøng ñòa ñieåm ñaët maùy ATM, Chi nhaùnh thanh toaùn theû xaùc ñònh thôøi gian hoaït ñoäng ( Service hours) cuûa töøng maùy ATM. Caùc thoâng tin naøy phaûi ñöôïc quy ñònh treân heä thoáng quaûn lyù ATM taïi trung taâm theû, ñöôïc Phuï traùch phoøng nghieäp vuï kyù duyeät. SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän - 11 -
 12. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh  Coù thoáng keâ vaø töø ñoù xaùc ñònh ñöôïc soá löôïng giao dòch vaø doanh soá söû duïng taïi töøng maùy ATM ñeå coù theå leân ñöôïc soá löôïng tieàn maët caàn naïp vaø giaáy in cho ATM trong moät khoaûng thôøi gian. 3.2. Quaûn lyù quyõ tieàn maët taïi maùy ATM: 3.2.1. Nguyeân taéc: - Quyõ tieàn maët taïi ATM naèm ngoaøi quyõ chính cuûa ngaân haøng, trong vaø ngoaøi giôø laøm vieäc. - Tuyø theo töøng ñòa ñieåm ñaët maùy ATM, quyõ tieàn maët taïi ATM coù theå naèm ngoaøi truï sôû ngaân haøng. - Vieäc kieåm quyõ ATM ñöôïc thöïc hieän khi maùy heát tieàn, hoaëc maùy ATM coù söï coá hoaëc ñeå baûo döôõng maùy ATM hoaëc theo yeâu caàu cuûa Ban giaùm ñoác Chi nhaùnh. - Tieàn maët taïi ATM phaûi ñaûm baûo coøn môùi toái thieåu 70%, khoâng quaên goùc, khoâng chaép vaù. - Tieàn maët taïi ATM goàm caùc meänh giaù sau: 100.000ñ, 50.000ñ. 3.2.2. Toå chöùc quaûn lyù quyõ tieàn maët ATM: - Giaùm ñoác chi nhaùnh laø ngöôøi chòu traùch nhieäm toå chöùc thöïc hieän vaø quaûn lyù quyõ tieàn maët ATM, ñaûm baûo tuyeät ñoái an toaøn. - Giaùm ñoác chi nhaùnh quyeát ñònh thaønh laäp Ban quaûn lyù quyõ tieàn maët ATM, bao goàm caùc thaønh vieân: + Phuï traùch phoøng nghieäp vuï. + Caùn boä phuï traùch ATM. + Caùn boä an ninh. + Caùn boä phuï traùch haïch toaùn. + Caùn boä phuï traùch quyõ SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän - 12 -
 13. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh - Ban quaûn lyù quyõ tieàn maët coù traùch nhieäm: + Thöïc hieän ñuùng caùc quy ñònh cuûa Thoáng ñoác Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam, caùc höôùng daãn vaø quy ñònh cuûa Toång giaùm ñoác Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam hieän haønh veà cheá ñoä giao nhaän, baûo quaûn, vaän chuyeån tieàn maët, taøi saûn quyù, giaáy tôø coù giaù. + Ñaët maõ soá an toaøn cho moãi maùy ATM. + Quaûn lyù maõ soá an toaøn vaø khoaù. + Ñeám tieàn baèng maùy tröôùc khi naïp vaøo maùy ATM. + Naïp tieàn, boå sung tieàn vaø kieåm tieàn cho caùc maùy ATM 3.3. Ñoái chieáu thanh toaùn:  Haèng ngaøy chi nhaùnh thanh toaùn theû in soå phuï ATM töø heä thoáng quaûn lyù theû ATM.  Chi nhaùnh thanh toaùn theû toå chöùc ñoái chieáu döõ lieäu cuaû soå phuï nhaän ñöôïc vôùi chöùng töø in töø maùy ATM nhö nhaät kyù, soá tieàn coøn laïi taïi ATM vaø soá dö treân taøi khoaûn tieàn maët.  Neáu coù söï cheânh leäch lieân quan ñeán caùc giao dòch cuûa theû ATM do heä thoáng maùy ATM Vietcombank phaùt sinh thì chi nhaùnh töï ñieàu chænh.  Neáu coù söï cheânh leäch lieân quan ñeán giao dòch cuûa theû tín duïng, chi nhaùnh thanh toaùn theû caàn phoái hôïp vôùi trung taâm theû ñeå xöû lyù.  Neáu söï cheânh leäch coù lieân quan ñeán caùc ngaân haøng khaùc trong heä thoáng keát noái vôùi heä thoáng Vietcombank thì chi nhaùnh tieán haønh yeâu caàu TW tra soaùt ngaân haøng baïn. 3.4. Xöû lyù khi maùy ATM coù söï coá:  Khi phaùt hieän vaø nhaän ñöôïc thoâng baùo cuûa trung taâm tin hoïc/trung taâm theû veà vieäc maùy ATM xaûy ra söï coá vaø caàn phaûi môû maùy, Ban quaûn lyù quyõ tieàn maët SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän - 13 -
 14. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh ATM cuûa chi nhaùnh thanh toaùn theû chòu traùch nhieäm môû maùy kieåm tra vaø phoái hôïp khaéc phuïc söï coá: - Cho maùy taïm ngöøng hoaït ñoäng. - Laäp bieân baûn maùy ATM taïi thôøi ñieåm ñoù. - Phoái hôïp vôùi trung taâm theû/ trung taâm tin hoïc tìm nguyeân nhaân. - Töï xöû lyù ñoái vôùi nhöõng loãi: keït giaáy, keït tieàn, heát giaáy, heát tieàn.  Trong tröôøng hôïp maùy ATM coù söï coá khoâng khaéc phuïc ñöôïc, Ban quyõ tieàn maët ATM cuûa chi nhaùnh thanh toaùn theû phaûi tieán haønh thu hoài toaøn boä tieàn ñang coù trong maùy ATM vaø noäp laïi quyõ chính. Chi nhaùnh thanh toaùn theû coù traùch nhieäm phoái hôïp vôùi trung taâm tin hoïc, trung taâm theû vaø boä phaän baûo trì ñeå khaéc phuïc söï coá. 4. Quy trình tra soaùt khieáu naïi: 4.1. Xöû lyù khieáu naïi cuûa chuû theû: caùc chuû theû tham gia hoaït ñoäng thanh toaùn vaø söû duïng theûATM phaûi tuaân thuû caùc ñieàu khoaûn söû duïng theû ñaõ kyù keát vôùi Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam. Khi chuû theû coù thaéc maéc hoaëc khieáu naïi veà baát kyø giao dòch theû naøo, thì coù quyeàn göûi ñôn khieáu naïi tôùi Chi nhaùnh phaùt haønh. Caùc tröôøng hôïp khieáu naïi goàm: - Chuû theû coù thöïc hieän giao dòch ruùt tieàn maët taïi maùy ATM ñaët taïi ñaâu vaøo thôøi ñieåm xaùc ñònh, nhöng treân taøi khoaûn/ sao keâ khoâng thaáy bò ghi nôï. - Chuû theû coù thöïc hieän giao dòch ruùt tieàn maët taïi maùy ATM nhöng khoâng nhaän ñöôïc tieàn maø treân taøi khoaûn/sao keâ laïi bò ghi nôï. - Caùc khieáu naïi cuûa chuû theû lieân quan ñeán soá tieàn khoâng nhaän ñöôïc, theû bò maùy ATM giöõ laïi… Vieäc khieáu naïi phaûi ñöôïc thöïc hieän trong voøng 1 thaùng keå töø ngaøy phaùt sinh giao dòch. SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän - 14 -
 15. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh 4.2. Giaûi quyeát khieáu naïi cuûa chuû theû cuûa Ngaân haøng ngoaïi thöông chi nhaùnh Bình Taây: - Tieáp nhaän taát caû caùc yeâu caàu khieáu naïi cuûa chuû theû. Chuû theû phaûi cung caáp ñaày ñuû caùc thoâng tin caàn thieát cho hoà sô khieáu naïi goàm: + Ñôn khieáu naïi ( theo maãu). + Caùc chöùng töø khaùc: hoaù ñôn nhaän tieàn… - Kieåm tra hoà sô khieáu naïi, ñoái chieáu vôùi döõ lieäu löu taïi chi nhaùnh phaùt haønh ñeå coù theå ñöa ra quyeát ñònh: + Töø choái ñoái vôùi nhöõng yeâu caàu tra soaùt khoâng hôïp lyù. + Tröïc tieáp traû lôøi khieáu naïi cuûa chuû theû. + Chaáp nhaän tra soaùt: göûi hoà sô khieáu naïi tôùi trung taâm theû ñeå yeâu caàu giaûi quyeát. SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän - 15 -
 16. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh Chöông 2: Cô sôû thöïc teá – Ngaân haøng Ngoaïi thöông chi nhaùnh Bình Taây 1. Sô löôïc veà Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam:  Thaønh laäp ngaøy 01/04/1963, Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam lieân tuïc giöõ vai troø chuû löïc trong heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam vaø ñöôïc xeáp haïng laø moät trong 23 doanh nghieäp ñaëc bieät cuûa Nhaø nöôùc.  Laø ngaân haøng thöông maïi phuïc vuï ñoái ngoaïi laâu ñôøi nhaát ôû Vieät Nam, Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam luoân ñöôïc bieát ñeán nhö moät ngaân haøng ñöùng ñaàu veà nguoàn voán vaø coù uy tín trong caùc lónh vöïc taøi trôï, thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu, kinh doanh ngoaïi hoái, baûo laõnh ngaân haøng vaø caùc dòch vuï taøi chính, ngaân haøng quoác teá.  Cho ñeán nay, Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam ñaõ phaùt trieån thaønh moät heä thoáng goàm 25 chi nhaùnh trong nöôùc vaø 29 chi nhaùnh caáp 2, 1 coâng ty taøi chính vaø 3 vaên phoøng ñaïi dieän ôû nöôùc ngoaøi, 1 coâng ty chöùng khoaùn, 1 coâng ty thueâ mua taøi chính, 1 coâng ty quaûn lyù nôï vaø khai thaùc taøi saûn, goùp voán coå phaàn vaøo 5 doanh nghieäp vaø 7 ngaân haøng, tham gia 3 lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi.  Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam laø thaønh vieân Ban giaùm ñoác Hieäp hoäi ngaân haøng Chaâu AÙ nhieäm kyø 2000-2002. ñaây laø laàn thöù tö lieân tieáp Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam ñöôïc baàu vaø cuõng laø ngaân haøng duy nhaát ôû Vieät Nam truùng cöû vaøo vò trí danh döï naøy.  Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam ñaõ thieát laäp quan heä ñaïi lyù vôùi 1500 ngaân haøng taïi gaàn 100 nöôùc treân khaép caùc chaâu luïc cuûa theá giôùi; laø ñaïi lyù chính thöùc cuûa toå chöùc chuyeån tieàn nhanh quoác teá MoneyGram; laø ñaïi lyù thanh toaùn 5 loaïi theû tín duïng quoác teá: Visa, Mastercard, JCB, American Express vaø Dinners Club SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän - 16 -
 17. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh ñoàng thôøi phaùt haønh 3 loaïi theû: Vietcombank – Visa, Vietcombank – Mastercard vaø Vietcombank American Express.  Naêm 1995, Ngaân haøng Ngoaïi thöông laø ngaân haøng ñaàu tieân taïi Vieät Nam ñöôïc taïp chí AsiaMoney bình choïn laø “ Ngaân haøng toát nhaát taïi Vieät Nam”.  Töø naêm 1996-2001, saùu naêm lieân tieáp Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam ñöôïc ngaân haøng JP Morgan Chase cuûa Hoa kyø taëng giaûi thöôûng “ chaát löôïng dòch vuï toát nhaát” trong giao dòch thanh toaùn quoác teá thoâng qua heä thoáng SWIFT.  Ngaân haøng Ngoaïi thöông cuõng vinh döï ñöôïc taïp chí The Bankers thuoäc taäp ñoaøn taøi chính quoác teá Financial Times cuûa Anh Quoác trao taëng danh hieäu “ Ngaân haøng toát nhaát” naêm 2000, 2001, 2002 vaø 2003.  Naêm 2003 nhaän giaûi thöôûng “ Ngaân haøng coù chaát löôïng dòch vuï thanh toaùn toát nhaát” cuûa The Bank Of New York, “ Giaûi thöôûng vaøng veà quaûn lyù tieàn maët vaø thanh toaùn toaøn caàu” cuûa HSBC chi nhaùnh Hoa Kyø vaø “ Giaûi thöôûng Ngaân haøng coù chaát löôïng thanh toaùn Ñoâla Myõ toát nhaát” cuûa Deustche Bank trao taëng naêm 2004.  Trong nhöõng naêm qua baèng nhöõng noã löïc vöôït baäc vaø ñöôïc söï uûng hoä cuûa ñoâng ñaûo khaùch haøng, Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam ñaõ giöõ vöõng laø ngaân haøng thöông maïi coù möùc taêng tröôûng vaøo baäc nhaát ôû Vieät Nam. 2. Ngaân haøng Ngoaïi thöông chi nhaùnh Bình Taây: 2.1. Söï hình thaønh cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông chi nhaùnh Bình Taây: Söï phaùt trieån vöôït baäc cuûa neàn kinh teá Vieät Nam noùi chung vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng trong nhöõng naêm qua ñoøi hoûi phaûi coù nhieàu ngaân haøng hôn nöõa phuïc vuï cho neàn thöông nghieäp ngaøy caøng lôùn maïnh cuõng nhö phuïc vuï nhu caàu vay voán cuûa caùc tieåu thöông. SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän - 17 -
 18. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh Vôùi uy tín veà tuoåi ñôøi cuõng nhö chaát löôïng phuïc vuï, Vietcombank ñaõ thu huùt ñöôïc khaùch haøng ñeán giao dòch vôùi ngaân haøng. Tuy nhieân vôùi löôïng khaùch haøng quaù lôùn khieán cho khaû naêng cuõng nhö chaát löôïng phuïc vuï cuûa ngaân haøng khoâng ñöôïc nhö mong muoán, ñaëc bieät laø khoâng thuaän lôïi cho caùc ñôn vò naèm trong caùc quaän 5,6,8,11. Ban giaùm ñoác Vietcombank xeùt thaáy nhöõng ñòa baøn naøy laø nôi taäp trung nhöõng chôï ñaàu moái lôùn cuûa caùc tænh phía nam, laø khu vöïc ñaïi boä phaän ngöôøi Hoa sinh soáng vaø laøm aên neân neàn thöông nghieäp ôû ñaây phaùt trieån raát maïnh meõ. Do ñoù, ngaân haøng phaûi maïnh veà hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu ñeå coù theå hoã trôï voán cho doanh nghieäp vaø phaûi coù nhaân vieân trình ñoä cao ñeå ñaùp öùng nhöõng dòch vuï toát nhaát vaø huy ñoäng voán trong neàn kinh teá. Xuaát phaùt töø taàm quan troïng cuûa thò tröôøng khaùch haøng ôû caùc quaän naøy maø Ngaân haøng Ngoaïi thöông chi nhaùnh Bình Taây ñaõ ra ñôøi. Ngaân haøng Ngoaïi thöông chi nhaùnh Bình Taây tieàn thaân laø phoøng giao dòch tröïc thuoäc Ngaân haøng Ngoaïi thöông TP HCM. Ngaøy 10/09/1997 Ngaân haøng Ngoaïi thöông chi nhaùnh Bình Taây ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 207/TCCB cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam, ñöôïc haïch toaùn ñoäc laäp. Ngaân haøng Ngoaïi thöông chi nhaùnh Bình Taây chính thöùc khai tröông ñi vaøo hoaït ñoäng ngaøy 10/01/1998 – coù truï sôû giao dòch taïi 129 – 129A Haäu Giang, phöôøng 5, quaän 6, naèm treân ñòa baøn giaùp ranh quaän 5 vaø quaän 6. SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän - 18 -
 19. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh 2.2. Sô ñoà boä maùy toå chöùc cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông chi nhaùnh Bình Taây: Phoøng Quan heä khaùch haøng (Phoøng Phoøng ngaân quyõ Phoøng keá toaùn Phoù giaùm ñoác taøi chính Phoøng haønh chính – Toå chöùc Giaùm ñoác Phoøng vi tính Phoøng thanh toaùn quoác teá Toå kieåm soaùt Phoù giaùm ñoác Phoøng thanh noäi boä toaùn theû Phoøng nghieân cöùu toång hôïp Phoøng kinh doanh dòch vuï SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän - 19 -
 20. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: ThS.Ñinh Tieân Minh  Giaùm ñoác: ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng theo chöùc naêng, nhieäm vuï vaø phaïm vi cuûa ñôn vò, tröïc tieáp ñieàu haønh phoøng Tín duïng baûo laõnh vaø Toå kieåm soaùt noäi boä.  Phoù giaùm ñoác: coù traùch nhieäm giuùp vieäc cho giaùm ñoác, ñöôïc giaùm ñoác phaân coâng tröïc tieáp ñieàu haønh caùc phoøng nghieäp vuï.  Phoøng keá toaùn: - Thöïc hieän caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán quaù trình thanh toaùn nhö: thu tieàn theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng ( uyû nhieäm thu), chi tieàn theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng ( uyû nhieäm chi), keát toaùn caùc khoaûn thu chi trong ngaøy ñeå xaùc ñònh löôïng voán cuûa ngaân haøng, duøng buùt toaùn chuyeån khoaûn trong thanh toaùn giöõa ngaân haøng vôùi khaùch haøng, giöõa ngaân haøng vôùi ngaân haøng. - Mua baùn caùc loaïi aán chæ khi khaùch haøng coù yeâu caàu: caùc loaïi seùc, uyû nhieäm thu, uyû nhieäm chi…  Phoøng nghieân cöùu toång hôïp – kinh doanh ngoaïi teä ( Phoøng nguoàn voán): - Thöïc hieän caùc nghieäp vuï huy ñoäng voán döôùi nhieàu hình thöùc. - Vaïch keá hoaïch kinh doanh cuûa ngaân haøng. - Tieáp nhaän voán töø trung öông veà.  Phoøng Quan heä khaùch haøng (Tín duïng, Phoøng ngöøa ruûi ro vaø Quaûn lyù nôï): - Thaåm ñònh vaø thöïc hieän caùc khoaûn cho vay ngaén, trung vaø daøi haïn. - Chieát khaáu caùc chöùng töø coù giaù. - Baûo laõnh caùc nghieäp vuï ñaáu thaàu. - Kieåm tra tröôùc, trong vaø sau khi cho vay.  Phoøng thanh toaùn quoác teá: - Thöïc hieän caùc nghieäp vuï veà thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu. SVTH: Leâ Thò Nhö Nguyeän - 20 -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2