Chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
127
lượt xem
43
download

Chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi máy làm việc dưới tác dụng của các lực, máy có một chuyển động nhất định gọi là chuyển động thực của máy Việc xác định chuyển động thực của máy dưới tác dụng của các lực là một vấn đề cơ bản của động lực học máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy

 1. Theory of Machine 6.01 6. CHUY N NG TH C & I U CH NH CHUY N NG MÁY HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.02 $1. i cương - Khi máy làm vi c dư i tác d ng c a các l c, máy có m t chuy n ng nh t nh g i là chuy n ng th c c a máy - Vi c xác nh chuy n ng th c c a máy dư i tác d ng c a các l c là m t v n cơ b n c a ng l c h c máy - Chuy n ng c a các khâu trong máy ph thu c vào chuy n ng c a khâu d n → bi t chuy n ng th c c a máy ta ch c n bi t chuy n ng th c c a khâu d n - V n t c th c c a máy thay i theo th i gian, gian, i u ch nh chuy n ng máy g m hai bài toán toá + Làm gi m biên dao ng c a v n t c → Làm u chuy n ng máy + Làm cho v n t c máy thay i có chu kỳ, t c duy trì s cân b ng gi a công ng và công c n → Ti t ch chuy n ng máy HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 2. Theory of Machine 6.03 $2. Phương trình chuy n ng máy trì I. Phương trình ng năng Phương trì - Phương trình ng năng c a m t cơ h có d ng A = ∆E Phương trì A : công c a t t c các l c tác d ng lên cơ c u trong th i gian (t0,t) ΔE: bi n thiên ng năng c a cơ h trong th i gian (t0,t) - L c tác d ng lên máy g m hai lo i L c c n: l c c n k thu t, l c ma sát, tr ng lư ng các khâu, …→ Ac khâu, L c phát ng: l c phát ng c a ng cơ phá ng: phá → Ad > 0 - T ng công tác d ng lên máy A = Ad + Ac → Phương trình trì ng năng Ad + Ac = ΔE - Các thông s ΔE, Ad, Ac ư c tính theo + Thông s ng h c và ng l c h c máy (kích thư c, kh i lư ng, moment quán tính các khâu, …) + L c tác d ng lên máy + V n t c các khâu → Xác nh bi u th c tính Ad, Ac, ΔE HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.04 $2. Phương trình chuy n ng máy trì I. Phương trình ng năng Phương trì 1. Tính công l c phát ng Ad phá - Công su t t c th i c a l c phát phá ng dAd N= = M d ω1 = M d ω1 dt M d l c phát phá ng t trên khâu d n ω1 v n t c góc khâu d n - Công c a l c phát phá ng trong th i gian (t0, t) t t ϕ Ad = ∫ N dt = ∫ M d ω1 dt = ∫ M d dϕ t0 t0 ϕ0 ϕ l c phát phá ng t trên khâu d n ϕ 0 = ϕ (t 0 ), ϕ = ϕ (t ) HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 3. Theory of Machine 6.05 $2. Phương trình chuy n ng máy trì I. Phương trình ng năng Phương trì 2. Tính công l c c n Ac - Công su t t c th i c a l c c n lên khâu th k N k = M k ωk + PkVk Pk , M k l c c n và moment c n tác ng lên khâu th k Vk , ωk v n t c i m t l c Pk và v n t c góc khâu th k - Công su t t c th i c a t t c các l c c n tác d ng lên máy N c = ∑ N k = ∑ ( M k ω k + PkVk ) k k - Công c a l c c n trong th i gian (t0, t) t t Ac = ∫ N c dt = ∫ ∑ ( M k ωk + PkVk ) dt t0 t0 k HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.06 $2. Phương trình chuy n ng máy trì I. Phương trình ng năng Phương trì 3. Tính bi n thiên ng năng ∆E - ng năng c a khâu th k 1 1 Ek = mk VS2k + J k ωk2 2 2 mk , J k kh i lu ng và moment quán tính c a khâu th k quá VSk , ωk v n t c tr ng tâm và gia t c góc khâu th k - ng năng c a máy 1 1  E = ∑ Ek = ∑  mk VS2k + J k ωk2  k k 2 2  - bi n thiên ng năng trong th i gian (t0, t) 1 ϕ ∆E = ∑ (mk VS2k + J k ωk2 ) 2 k ϕ0 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 4. Theory of Machine 6.07 $2. Phương trình chuy n ng máy trì I. Phương trình ng năng Phương trì - Phương trình trì ng năng máy HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.08 $2. Phương trình chuy n ng máy trì II. i lư ng thay th - khâu thay th 1. Moment c n thay th t ϕ t  ω V   ω V  Ac = ∫ ∑ ( M k ωk + PkVk ) dt = ∫ ∑  M k k + Pk k  ω1dt = ∫ ∑  M k k + Pk k  dϕ    t0 k t0 k  ω1 ω1  ϕ0 k  ω1 ω1   → Có th thay th t t c các l c c n, moment c n tác d ng lên các khâu c a máy b ng m t moment c n thay th , Mc, t trên khâu d n, giá tr c a Mc giá ư c tính theo công th c - Bi u th c tính công c n ư c vi t l i s d ng moment c n thay th ϕ Ac = ∫ M c dϕ ϕ0 ωk V - Các giá tr giá và k ch ph thu c vào v trí c a cơ c u trí ω1 ω1 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 5. Theory of Machine 6.09 $2. Phương trình chuy n ng máy trì II. i lư ng thay th - khâu thay th 2. Moment quán tính thay th quá 1  V  2 2  ω  1 ( ) E = ∑ mk VS2k + J k ω k2 = ∑ mk  Sk 2 k   ω1  + Jk  k   ω  ω12 2 k     1   → Có th thay th t t c các kh i lư ng, moment quán tính c a t t c các khâu ng, quá trên máy b ng m t moment quán tính thay th , J, t trên khâu d n, giá tr quá giá c a J ư c tính theo công th c - ng năng c a máy ư c vi t l i s d ng moment quán tính thay th quá 1 E= J ω12 2 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.10 $2. Phương trình chuy n ng máy trì II. i lư ng thay th - khâu thay th 3. Khâu thay th Khâu - Phương trình ng năng máy ư c vi t l i s d ng các trì i lư ng thay th ϕ ϕ 1 2ϕ ∫M ϕ d dϕ + ∫ M c dϕ = ϕ0 2 Jω1 ϕ0 0 - Phương trình trên là phương trình ng năng c a khâu d n có moment quán trì trì quá tính J, ch u các l c tác d ng Md, Mc và quay v i v n t c góc là ω1 → xác nh chuy n ng th c c a máy ( i v i máy có 1 b c t do), ta ch c n xác nh chuy n ng th c c a khâu d n b ng cách thu g n các i lư ng: l c c n, moment quán tính c a t t c các khâu v ng: quá t trên khâu d n và vi t phương trình ng năng c a khâu d n v i các i lư ng thay th này trì - Có th thay th các l c c n, l c phát ng, moment quán tính, kh i lư ng phá ng, quá nh, các khâu b ng các i lư ng thay th t trên m t khâu b t kỳ. Khâu mà trên ó t các i lư ng thay th , g i là khâu thay th . Thông thư ng, khâu ng, d n ư c ch n làm khâu thay th - T chuy n ng th c c a khâu d n → xác nh chuy n ng th c c a máy HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 6. Theory of Machine 6.11 $2. Phương trình chuy n ng máy trì II. i lư ng thay th - khâu thay th 4. Ví d 1 2 3 B ω2 S2 M2 r C ω1 G2 r r vC P3 S1 ≡ A - Cho cơ c u như hình v + moment quán tính khâu 2 là J2 quá + kh i lư ng khâu 2 và 3 là m2 và m3 + khâu 2, 3 ch u tác d ng c a moment M2, l c P3 → Tính Mc, J thay th t trên khâu d n HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.12 $2. Phương trình chuy n ng máy trì II. i lư ng thay th - khâu thay th 4. Ví d 1 2 3 B ω2 S2 M2 r C ω1 G2 r r vC P3 S1 ≡ A  ω V   ω V   VC V  M c = ∑  M k k + Pk k  =  M 2 2 + G2 S2   +  G3 + P3 C  k  ω1 ω1     ω1 ω1   ω   1 ω1     VS  2 ω  2    VS  2 ω  2   VC  2 J = ∑ mk  k ω  + Jk  k   ω   = m2  2   + J2  2   ω   + m3   ω  k    1   1    ω1     1    1 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 7. Theory of Machine 6.13 $2. Phương trình chuy n ng máy trì II. i lư ng thay th - khâu thay th 4. Ví d r r r vC = vB + vCB 1 2 3 B ω2 // AC ⊥ AB ⊥ BC ? l ABω1 ? S2 M2 p r vC c ⊥ BC r C ω1 r s2 G2 r r vB ⊥ AB vC P3 b α S1 ≡ A VCB r ω2 µ bcl bc l AB G2 = l BC = v AB = ω1 VB l AB µv pbl BC pb l BC M c = −M 2 bc l AB ps + G2 2 l AB cos α + P3 pc l AB VS2 µ v ps2 ps2 pb l BC pb pb = = l AB 2 2 2 ω1 µ v pb / l AB pb  ps   bc l AB   bc  J = m2  2 l AB  + J 2   pb   pb l  + m3    pb l AB   VC µv pc bc       = BC = l AB ω1 µ v pb / l AB pb HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.14 $2. Phương trình chuy n ng máy trì III. Phương trình moment Phương trì - Phương trình ng năng máy trì ϕ ϕ ϕ 1 2ϕ 1 ϕ ∫ M d dϕ + ∫ M c dϕ = ϕ0 ϕ0 2 Jω1 ⇒ ∫ ( M d + M c ) dϕ = Jω12 ϕ0 ϕ0 2 ϕ0 - o hàm hai v phương trình trên → phương trình chuy n trì phương trì ng máy dư i d ng vi phân (phương trình moment) trì 1 dJ dω M d + M c = ω12 +J 1 2 dϕ dt - Vi c gi i bài toán chuy n ng th c b ng phương trình moment nói chung toá trì ph c t p hơn khi dùng phương trình ng năng. Tuy nhiên, trong m t s trì năng. nhiên, trư ng h p c bi t, bài toán gi i quy t b ng phương trình moment d dàng toá trì hơn HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 8. Theory of Machine 6.15 $3. Chuy n ng th c c a máy I. Ch chuy n ng máy - Khi máy ho t ng, v n t c máy nói chung bi n thiên, ta phân bi t các ch ng, thiên, chuy n ng sau + Chuy n ng không bình n: v n t c máy bi n thên không có chu k ỳ + Chuy n ng bình n: v n t c máy bi n thiên có chu k ỳ ω1 Khôûi ñoäng Laøm vieäc Taét maùy ϕ - Trong giai o n máy chuy n ng bình n, sau m t th i gian Tω hay sau m t góc quay ϕω c a khâu d n, v n t c c a máy l i tr v tr s ban u - Tω và ϕω g i là chu k ỳ ng l c h c c a máy - Nói chung, giai o n chuy n ng bình n chính là giai o n máy làm vi c, còn chung, chí giai o n không bình n ng v i lúc kh i ng máy hay t t máy HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.16 $3. Chuy n ng th c c a máy I. Ch chuy n ng máy 1. Ch chuy n ng bình n ϕ ϕ 1 ϕ J (ϕ 0 ) 2 2 ∫ ( M d + M c ) dϕ = ϕ0 2 Jω12 ϕ0 ⇒ ω1 (ϕ ) = J (ϕ ) ω1 (ϕ 0 ) + ∫ ( M d + M c ) dϕ J (ϕ ) ϕ0 -  J = const ϕ  ⇒ ω1 (ϕ ) = ω1 (ϕ 0 )  ∫ ( M d + M c ) dϕ = 0 ϕ0 → Máy chuy n ng bình n v i v n t c u -  J ≠ const ϕ  ⇒ ω1 (ϕ ) ≠ ω1 (ϕ0 )  ∫ ( M d + M c ) dϕ ≠ 0 ϕ0 → Máy chuy n ng không u nhưng v n có th bình n sau m i chu k ỳ ng l c h c φω n u J (ϕ + φ ) ϕ 0 +φω 0 J (ϕ 0 ) ω = 1, ϕ0 ∫ (M d + M c ) dϕ = 0 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 9. Theory of Machine 6.17 $3. Chuy n ng th c c a máy I. Ch chuy n ng máy 1. Ch chuy n ng bình n Chu k ỳ ng h c φ Chu k ỳ ng l c h c φω Chu k ỳ l c h c (chu kỳ công) φA công) J (ϕ0 ) = J (ϕ 0 + nφ ) (n = 1,2, L)  ϕ + mφ A   ⇒ φω = bscnn (φ , φ A ) ∫ (M d + M c ) dϕ = 0 (m = 1,2, L) ϕ0  2. Ch chuy n ng không bình n Ad > Ac → Máy chuy n ng nhanh d n Ad < Ac → Máy chuy n ng ch m d n HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.18 $3. Chuy n ng th c c a máy II. Xác nh v n t c th c c a khâu d n - Phương trình ng năng có th vi t dư i d ng trì 2   ϕ  J (ϕ ) ω1 (ϕ 0 ) + ( M + M ) dϕ  ⇒ ω1 (ϕ ) = 2 E (ϕ ) 2 ω1 (ϕ ) = J (ϕ )  0 2 ∫ d c  J (ϕ )  ϕ0  trong ó E (ϕ ) = E (ϕ 0 ) + ∆E (ϕ 0 ) 1 E (ϕ 0 ) = J (ϕ 0 )ω12 (ϕ 0 ) 2 ϕ ∆E (ϕ 0 ) = ∫ ( M d + M c ) dϕ ϕ0 → xác nh ω1 (ϕ ) ta i xác nh các i lư ng M d (ϕ ), M c (ϕ ), J (ϕ ) - Các hàm M d (ϕ ), M c (ϕ ), J (ϕ ) cho dư i d ng gi i tích, b ng s hay ch, th HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 10. Theory of Machine 6.19 $3. Chuy n ng th c c a máy II. Xác nh v n t c th c c a khâu d n 1. Phương pháp s phá - Bi u th c tính v n t c trên có th vi t l i dư i d ng  ϕ i +1   J (ϕ ) ω1 (ϕ i ) + ( M + M ) dϕ  2 2 ω1 (ϕ i +1 ) = J (ϕi +1 )  i 2 ∫ d c   ϕi  2 hay ω1 (ϕ i +1 ) = [ E (ϕi ) + ∆E (ϕ i )] J (ϕi +1 ) trong ó 1 M = Md + Mc E (ϕi ) = J (ϕ i )ω12 (ϕi ) 2 M (ϕi +1 ) ϕi +1 ∆E (ϕi ) = ∫ (M ϕi d + M c ) dϕ M (ϕi ) 1 ≈ [ M (ϕi +1 ) + M (ϕi )](ϕi +1 − ϕ i ) 2 ϕi ϕi +1 ϕ HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.20 $3. Chuy n ng th c c a máy II. Xác nh v n t c th c c a khâu d n 1. Phương pháp s phá ϕ1 ϕ2 L ϕ n = ϕ1 + φ L ϕm = ϕ1 + φ A L ϕn = ϕ1 + φω J1 J2 L J n = J1 L Jm L J1 M c1 M c2 L M cn L M c1 L M c1 M d1 Md2 L M dn L M d1 L M d1 M1 M2 L Mn L M1 L M1 ∆E1 ∆E2 L ∆E n L ∆Em L ∆E1 E1 E2 L En L Em L E1 ω1 ω1 (ϕ1 ) ω1 (ϕ 2 ) L ω1 (ϕn ) L ω1 (ϕ m ) L ω1 (ϕ1 ) HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 11. Theory of Machine 6.21 $3. Chuy n ng th c c a máy II. Xác nh v n t c th c c a khâu d n 2. Phương pháp phá th - Xây d ng th J (ϕ ), M c (ϕ ), M d (ϕ ) - C ng th M (ϕ ) = M d (ϕ ) + M c (ϕ ) - Tích phân th M (ϕ ) → th ∆E (ϕ ) → th E (ϕ ) - Xây d ng th E (J ) ( ư ng cong Wittenbauer) t Wittenbauer) th E (ϕ ) và th J (ϕ ) HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.22 $3. Chuy n ng th c c a máy II. Xác nh v n t c th c c a khâu d n 2. Phương pháp phá th M (µM ) −M c (ϕ ) M d (ϕ ) M (ϕ ) ϕ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 E (µ E ) E (µ E ) 5 9 13 4 17 18 8 12 3 6 10 14 2 16 7 11 15 ψ max 1 ϕ ψ min 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 19 J( J) HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 12. Theory of Machine 6.23 $3. Chuy n ng th c c a máy II. Xác nh v n t c th c c a khâu d n 2. Phương pháp phá th -T ư ng cong Wittenbauer xác nh v n t c ω1 như sau như E (µ E ) + T i φ = φk, ng năng và moment K quán tính c a máy có giá tr Ek Ek = E(ϕk) Jk = J(ϕk) xác nh b i i m K trên ư ng cong ψ max ψk + G i ψ k = ∠(OJ , OK ) , ta có OE k E (ϕ k ) / µ E E (ϕ k ) µ J O ψ min Jk J( J) tanψ k = = = OJ k J (ϕ k ) / µ J J (ϕ k ) µ E E (ϕ k ) µ E E (ϕ k ) µ + Do ó = tanψ k ⇒ ω1 (ϕ k ) = 2 = 2 E tanψ k J (ϕ ) µ J k J (ϕ ) k µJ - Trư ng h p t ng quát, ư ng cong E(J) bao g m 3 giai o n: kh i ng, chuy n ng bình n và t t máy. Trong giai o n bình n, ψ bi n thiên gi a ψmax và ψ min → v n t c máy bi n thiên trong kho ng ω1min ÷ ω1max HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.24 $4. Làm u chuy n ng máy I. H s không u c a v n t c - T phương trình chuy n ng máy trì 1 dJ M d + M c − ω12 1 dJ dω dω 2 dϕ M d + M c = ω12 +J 1 ⇒ ε1 = 1 = 2 dϕ dt dt J 1 dJ - máy chuy n ng u ε1 = 0 ⇒ M d + M c − ω12 =0 2 dϕ - i u ki n trên không th th c hi n ư c trên th c t → trong giai o n chuy n ng bình n, v n t c máy dao ng trong kho ng ω1min ÷ ω1max - ánh giá giá chuy n ng không u c a máy → dùng h s chuy n ng không u δ ω1max − ω1min ω1max + ω1min δ≡ , ωtb ≡ ωtb 2 - H s chuy n ng không u δ ư c quy nh tiêu chu n cho t ng lo i máy, ví d , máy nông nghi p [δ ] = 1/5÷1/150, máy bơm [δ ] = 1/5÷1/30, máy công c 1/5÷ 1/5÷ [δ ] = 1/20÷1/150, … 1/20÷ - Khi ó [ω ] − [ω1min ] [ω ] + [ω1min ]  [δ ]  [δ ] = 1max ωtb = 1max [ω1max/ min ] = ωtb 1 ±  ωtb 2  2  HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 13. Theory of Machine 6.25 $4. Làm u chuy n ng máy II. Làm u chuy n ng máy 1. Bi n pháp làm u phá - J ph thu c v trí cơ c u trí J = J0 + J (ϕ ) ph n c nh ph n thay i theo φ - Do ó 1 dJ (ϕ ) M d + M c − ω12 dJ d dJ (ϕ ) 2 dϕ = [ J 0 + J (ϕ )] = ⇒ ε1 = dϕ dϕ dϕ J 0 + J (ϕ ) - Gi m ε1 b ng cách tăng ph n c nh c a moment quán tính quá - Tăng J0 b ng cách l p m t kh i lư ng ph g i là bánh à, Jd, lên + khâu d n, ho c + khâu có t s truy n v i khâu d n không i - Bánh à có tác d ng tích tr năng lư ng khi Ad > Ac và gi i phóng năng phó lư ng khi Ad < Ac, nh ó i u hoà vi c phân ph i năng lư ng trong các giai hoà o n chuy n ng khác nhau c a m t chu kỳ ng l c h c máy khá - Jd càng l n càng có tác d ng t t nhưng không th quá l n như khô quá HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.26 $4. Làm u chuy n ng máy II. Làm u chuy n ng máy 1. Bi n pháp làm u phá HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 14. Theory of Machine 6.27 $4. Làm u chuy n ng máy II. Làm u chuy n ng máy 1. Bi n pháp làm u phá HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.28 $4. Làm u chuy n ng máy II. Làm u chuy n ng máy 2. Xác nh Jd b ng phương pháp phá th Bài toán: Cho thông s toá ng h c, ng l c h c và các ch làm vi c c a máy Xác nh Jd c n thi t m b o giá tr [δ ] yêu c u giá Trư ng h p t ng quát: Gi thi t máy chuy n ng bình n, sau khi l p bánh à quá E ′ (µ E ) E (µE ) - J(ϕ) và E(ϕ) tăng lên m t lư ng δ E và δ J h ng s - d ng ư ng cong E=E(J) không E=E( thay i, ch có h tr c t a ψ max chuy n d ch m t o n δ E và δ J a v i δ J = Jd ψ min ′ ψ max  [δ ]  b J( ′ [ω1max/ min ] = ωtb 1 ±  O J) ′ ψ min  2  O′ Jd P J ′ (µ J ) ′ [ω1max/ min ]2 ≈ ωtb (1 ± [δ ]) 2 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 15. Theory of Machine 6.29 $4. Làm u chuy n ng máy II. Làm u chuy n ng máy 2. Xác nh Jd b ng phương pháp phá th µE µJ T bi u th c v n t c ω1 (ϕ ) = 2 tanψ k ⇒ tanψ k = ω12 (ϕ k ) k µJ 2µ E µJ E ′ (µ E ) E (µE ) ′ ⇒ tanψ max/ min = [ω1′max/ min ]2 2µ E µJ 2 = ωtb (1 ± [δ ]) 2µ E ab = Pa − Pb ψ max a = O′P(tanψ max − tanψ min ) ′ ′ ψ min ′ ψ max abµ J b O J( J) ⇒ J d = O′Pµ J = ′ ψ min ′ ′ tanψ max − tanψ min O′ Jd P J ′ (µ J ) 2 ω  N u l p trên khâu x có t s truy n c nh i v i khâu d n J = Jd  1  x d ω   x HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.30 $4. Làm u chuy n ng máy II. Làm u chuy n ng máy 2. Xác nh Jd b ng phương pháp phá th Trư ng h p moment quán tính thay th c a cơ c u là h ng s quá - Bi n thiên ng năng c c i sau khi l p bánh à 1 1 ∆Emax = ( J 0 + J d )[ω1max ]2 − ( J 0 + J d )[ω1′min ]2  ′ ∆Emax 2 2  ⇒ Jd = 2 − J0 ′ v i [ω1max/ min ] ≈ ωtb (1 ± [δ ])  2 2 ωtb [δ ] - Công th c trên dùng xác nh bánh à m b o yêu c u làm vi c c a máy hay ki m nghi m i u ki n làm vi c c a máy khi ch n trư c bánh à - G i ϕmax/min là v trí khâu d n khi trí t v n t c ωmax/min, ∆Emax ư c tính như sau − M c (ϕ ) ϕ max M d (ϕ ) ∆Emax = ∫ (M ϕ min d + M c ) dϕ ϕ HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 16. Theory of Machine 6.31 $4. Làm u chuy n ng máy II. Làm u chuy n ng máy 2. Xác nh Jd b ng phương pháp phá th r F Ví d : Xác nh Jd t trên tr c chính c a máy ti n chí r có Jtt = const, moment ng cơ M = const, ti n v t có bán kính r như hình v , l c c t F = const, cho trư c ωtb, [δ ] ω1 - Moment c n  Fr khi dao c t chi ti t M Mc =  0 khi dao không c t chi ti t Fr − Mc 5 Fr Md - Máy chuy n ng bình n, Ad = Ac φ 6 ω  3π π  5 M d 2π = M c  +  ⇒ M d = Fr  2 6 6 0 3π π π ϕ - Bi n thiên ng năng c c i 2 6 6 π Frπ 2π ∆Emax = Fr ⇒ J d = − J tt 4 4ωtb [δ ] 2 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.32 $5. Ti t ch chuy n ng máy I. Khái ni m Khá nghĩ - Vi c làm u chuy n ng máy như ã xét ch có ý nghĩa khi ch chuy n ng c a máy n nh, t c công ng và công c n ph i b ng nhau sau m i chu nh, kỳ ng l c h c Ad = Ac - Khi máy làm vi c, ch t i tr ng c a máy thay i, t c có s m t cân b ng gi a Ad và Ac. m b o máy chuy n ng n nh, c n ph i hi u ch nh Ad nh, m i khi có s thay i Ac. ây là n i dung c a vi c ti t ch chuy n ng máy - Như v y, ti t ch chuy n ng máy là duy trì s cân b ng gi a Ad và Ac trì máy chuy n ng bình n - ti t ch chuy n ng máy, ta dùng cơ c u ti t ch - Cơ c u ti t ch có nhi m v + phát hi n ra s thay i c a t i tr ng (Ac) phá + hi u ch nh Ad tương ng cho phù h p v i ch phù t i tr ng m i - Có nhi u lo i cơ c u ti t ch : i n, i n t cơ khí, … khí HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
 17. Theory of Machine 6.33 $5. Ti t ch chuy n ng máy O II. Cơ c u ti t ch ly tâm 1. Cơ c u ti t ch ly tâm ki u tr c ti p - Nguyên lý làm vi c k k B B ωo r A A r PA PA v v - Như c i m GA GA + không nh y i v i các tín hi u thay i nh O + t n t i sai s tĩnh r v ′ ∆ω = ω o − ω o ≠ 0 → cơ c u ti t ch ly tâm ki u gián ti p giá HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 6.34 $5. Ti t ch chuy n ng máy O II. Cơ c u ti t ch ly tâm 1. Cơ c u ti t ch ly tâm ki u gián ti p giá - Nguyên lý làm vi c k k B B ωo A A - Ưu i m + áp ng nhanh i v i các tín hi u thay i nh O + không t n t i sai s tĩnh không ′ ∆ω = ω o − ω o = 0 - Như c i m + v n t c góc sau khi hi u ch nh dao ng liên t c r v HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản