intTypePromotion=1

Công văn 1380/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
256
lượt xem
61
download

Công văn 1380/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1380/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng nhà cao tầng Trong những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển của các đô thị, việc đầu tư xây dựng các công trình xây dựng nhà cao tầng đã tăng lên nhanh chóng đặc biệt là đầu tư xây dựng nhà chung cư cao tầng cho các tầng lớp nhân dân đô thị tại các thành phố lớn. Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng các công trình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1380/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1380/BXD-GĐ ---------------------- V/v: tăng cường quản lý chất lượng các Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2009 công trình xây dựng nhà cao tầng Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trong những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển của các đô thị, vi ệc đ ầu t ư xây d ựng các công trình xây dựng nhà cao tầng đã tăng lên nhanh chóng đ ặc bi ệt là đ ầu t ư xây d ựng nhà chung cư cao tầng cho các tầng lớp nhân dân đô thị tại các thành phố lớn. Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về quản lý chất l ượng các công trình này. Tuy nhiên, th ực t ế công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng cao t ầng còn ch ưa đ ược quan tâm đúng m ức. Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng nhà cao t ầng, B ộ Xây d ựng có ý kiến như sau : 1. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương l ưu ý ch ỉ đ ạo các c ơ quan chuyên môn và Uỷ ban nhân dân các cấp theo phân cấp th ực hiện các vi ệc sau : a) Tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ của ch ủ đ ầu t ư v ề trình t ự đ ầu t ư xây d ựng, quản lý chất lượng các công trình xây dựng nhà cao t ầng theo Ch ỉ thị 07/2007/CT-BXD ngày 05/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “Về tăng cường công tác quản lý xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng” trong đó lưu ý các nội dung: s ự tuân th ủ các quy đ ịnh v ề kh ảo sát xây dựng, thẩm định và phê duyệt các bước thiết k ế đặc biệt về s ự hợp lý của các giải pháp kết cấu công trình, sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây d ựng đ ược áp d ụng, đánh giá m ức đ ộ an toàn công trình và sự tuân thủ các quy định của pháp luật về môi tr ường, phòng cháy, ch ữa cháy; vi ệc lựa chọn các nhà thầu tham gia xây dựng công trình, đi ều ki ện năng l ực th ực t ế c ủa các nhà th ầu thực hiện từng gói thầu; quản lý và giám sát các nhà th ầu th ực hi ện theo các cam k ết nêu trong h ợp đồng xây dựng; điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định t ại Đi ều 72 c ủa Lu ật Xây dựng và sự tuân thủ các quy định của Giấy phép xây d ựng; việc t ổ ch ức quan tr ắc bi ến d ạng c ủa bản thân công trình, các công trình lân cận và việc thực hiện chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực hoặc chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. b) Báo cáo số lượng các công trình xây dựng nhà cao t ầng (nhà chung c ư, công trình công cộng: khách sạn, nhà làm việc, bệnh viện, trường học, trung tâm thương m ại, siêu th ị …) đã hoàn thành trong thời gian 5 năm gần đây và đang được thi công; nêu rõ s ố l ượng các công trình phải thiết kế kháng chấn theo quy định của Quy chuẩn xây dựng Vi ệt Nam và các tiêu chu ẩn xây d ựng v ề thiết kế kháng chấn cho các công trình xây dựng nhà cao t ầng trong vùng có đ ộng đ ất; vi ệc thực hiện chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực hoặc ch ứng nh ận s ự phù h ợp v ề ch ất l ượng công trình xây dựng thông qua các Giấy chứng nhận do các t ổ ch ức t ư v ấn có đ ủ đi ều ki ện năng l ực theo quy định cấp. c) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/9/2009. 2. Các cá nhân có thẩm quyền được quy định tại Điều 56, Điều 57, Điều 58, Điều 59, Điều 60 và Điều 61 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính ph ủ v ề “X ử ph ạt vi ph ạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất đ ộng s ản, khai thác, s ản xu ất, kinh doanh v ật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ t ầng k ỹ thuật; quản lý phát tri ển nhà và công s ở ” phải xử lý nghiêm khi phát hiện chủ đầu tư và các nhà thầu có hành vi vi ph ạm đ ồng th ời bu ộc th ực hi ện đúng các quy định. 3. Giao cho Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây d ựng theo dõi, t ổng h ợp và đề xuất, kiến nghị để Bộ Xây dựng ban hành các biện pháp, hình th ức phù hợp nh ằm tăng c ường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng nhà cao t ầng./.
  2. 2 Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên THỨ TRƯỞNG - Sở Xây dựng các Tỉnh, TP trực thuộc TW; Đã ký - Sở Kiến trúc-Quy hoạch TP.Hà Nội và TP. HCM; - Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành các Tỉnh, TP trực thuộc TW; - Lưu: VP, GĐ. Bùi Phạm Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2