intTypePromotion=1

Dẫn liệu về thành phần loài và phân bố của ốc cạn (Gastropoda) ở núi Voi, huyện An Lão, Hải Phòng

Chia sẻ: Ketap Ketap | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
31
lượt xem
0
download

Dẫn liệu về thành phần loài và phân bố của ốc cạn (Gastropoda) ở núi Voi, huyện An Lão, Hải Phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu thành phần loài Chân bụng; đặc trưng phân bố của ốc cạn (Gastropoda) ở núi Voi, huyện An Lão, Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dẫn liệu về thành phần loài và phân bố của ốc cạn (Gastropoda) ở núi Voi, huyện An Lão, Hải Phòng

33(2): 40-44 T¹p chÝ Sinh häc 6-2011<br /> <br /> <br /> <br /> DÉn liÖu vÒ thµnh phÇn loµi vµ ph©n bè cña èc c¹n<br /> (Gastropoda) ë Nói Voi, huyÖn An L"o, H¶i Phßng<br /> <br /> §ç V¨n Nh−îng, Ng« ThÞ Minh<br /> <br /> Tr−êng ®¹i häc S− ph¹m Hµ Néi<br /> <br /> Ch©n bông (Gastropoda) lµ líp ®éng vËt lín N¨m 2005, NguyÔn Xu©n §ång vµ céng sù cã<br /> nhÊt trong ngµnh Th©n mÒm, cã sè l−îng loµi ®Ò cËp ®Õn 2 loµi èc nói khu vùc nói Bµ §en<br /> rÊt phong phó, ®a d¹ng vµ ph©n bè réng. Ch©n (T©y Ninh) [6]. DÉn liÖu míi nhÊt (2007) cña<br /> bông ë c¹n lµ nh÷ng ®éng vËt sèng trong m«i M. Maassen vµ E. Gotenberger c«ng bè 3 loµi<br /> tr−êng c¹n ë vïng nói vµ ®ång b»ng, trong hang èc c¹n míi ë Pï Lu«ng (Thanh Hãa) vµ C¸t Bµ<br /> ®éng, trªn mÆt ®Êt vµ trªn c¸c thùc vËt ë c¹n. (H¶i Phßng) [10].<br /> §©y lµ nhãm ®éng vËt Th©n mÒm bao gåm c¸c Víi nh÷ng lý do trªn, chóng t«i ®ã lùa chän<br /> loµi èc Cã phæi (Pulmonata) vµ Cã mang khu vùc Nói Voi gÇn thµnh phè H¶i Phßng ®Ó<br /> (Prosobranchia) rÊt ®a d¹ng, cã ë nhiÒu n¬i, nghiªn cøu.<br /> nh−ng tÇm quan träng cña chóng vÒ khoa häc vµ<br /> thùc tiÔn trong m«i tr−êng thiªn nhiªn cho tíi PhÝa B¾c nói Voi (huyÖn An LMo,<br /> nay ch−a ®−îc nghiªn cøu ®Çy ®ñ, ®Æc biÖt vÒ ý H¶i Phßng) gi¸p quËn KiÕn An, phÝa Nam gi¸p<br /> nghÜa thùc tiÔn chØ thÞ t×nh tr¹ng m«i tr−êng nh− Tiªn LMng, phÝa T©y gi¸p Thanh Hµ (H¶i<br /> nh÷ng sinh vËt chØ thÞ (bioindicator). D−¬ng), phÝa §«ng gi¸p KiÕn Thôy. Nói Voi<br /> kh¸ réng, cã täa ®é 20o50’40,51”N -<br /> ë ViÖt Nam vµ vïng §«ng D−¬ng nãi 106o33’46,00”E, vÞ trÝ cao nhÊt lªn ®Õn 108 m<br /> chung, cïng víi èc n−íc ngät, èc ë c¹n còng ®M so víi mÆt n−íc biÓn.<br /> ®−îc ®iÒu tra nghiªn cøu tõ gi÷a thÕ kû XIX.<br /> Nói Voi chia 2 phÇn: Nói ®¸ v«i vµ nói ®Êt<br /> Theo tµi liÖu ®M biÕt, c¸c dÉn liÖu ®Çu tiªn vÒ èc<br /> (®Êt feralit vµng ®á). Do qu¸ tr×nh ho¹t ®éng<br /> c¹n ë ViÖt Nam cã trong c¸c c«ng tr×nh kh¶o s¸t<br /> cacxto, nói ®¸ v«i ®¸ng ®−îc chó ý v× ý nghÜa<br /> vÒ trai èc ë c¹n vïng §«ng D−¬ng cña Souleyet<br /> thùc tiÔn, ®©y lµ vïng cã phong c¶nh ®Ñp, nhiÒu<br /> trong thêi gian tõ 1841 - 1842, trong ®ã ®M ghi<br /> hang ®éng, lµ khu di tÝch ®M ®−îc Nhµ n−íc xÕp<br /> nhËn mét sè loµi èc c¹n ë miÒn Trung ViÖt Nam<br /> h¹ng, do ®ã chÞu t¸c ®éng nhiÒu cña kh¸ch du<br /> (Annam) t×m thÊy ë Touranne (§µ N½ng) nh−<br /> lÞch. L−îng m−a t−¬ng ®èi cao, trung b×nh n¨m<br /> Streptaxis aberratus, S. deflexus, Eulota<br /> tõ 1.600 mm - 1.800 mm. §é Èm lín, trung b×nh<br /> touranenis....<br /> tõ 80% - 85%, cao nhÊt vµo th¸ng 7, th¸ng 8.<br /> C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ Th©n mÒm HÖ thùc vËt ë phÇn nói ®¸ v«i chñ yÕu lµ c¸c<br /> phÝa B¾c ViÖt Nam xuÊt hiÖn nhiÒu trong nöa c©y th©n th¶o, c©y bôi, th¶m thùc vËt th−êng<br /> sau thÕ kû XIX. Cã thÓ thÊy nh÷ng c«ng tr×nh xanh, l¸ réng, l¸ kim hoÆc hçn giao l¸ réng, l¸<br /> quan träng cña nh÷ng chuyªn gia ®−îc biÕt ®Õn<br /> nhiÒu nh−: Morlet (1886, 1891, 1892); kim. ë phÇn nói ®Êt ®−îc ng−êi d©n tËn dông<br /> Dautzenberg vµ Hamonville (1887); trång s¾n (Manihot esculenta), æi (Psidium<br /> Dautzenberg (1893); Bavay vµ Dautzenberg guyjava), chÌ (Camellia sinensis), khoai<br /> (1899, 1900, 1901, 1903); Fischer (1848); (Ipomoea batatas)... hoÆc trång b¹ch ®µn<br /> Mollendorff (1901); Dautzenberg et Fisher (Eucalyptus spp.), keo tai t−îng (Acacia<br /> (1905)... [1, 2, 3, 5]. mangium).<br /> Cho ®Õn nay, c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ<br /> I. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu<br /> èc c¹n ë ViÖt Nam cßn rÊt Ýt. N¨m 2003,<br /> Vermeulen cã dÉn liÖu vÒ nhiÒu loµi èc c¹n ®M<br /> Thêi gian thu mÉu tõ th¸ng 08/2008 ®Õn<br /> gÆp ë Pï Lu«ng, Cóc Ph−¬ng vµ H¹ Long [15].<br /> 04/2009.<br /> <br /> 40<br /> MÉu ®−îc thu theo 2 sinh c¶nh lµ nói ®¸, MÉu ®−îc ®Þnh lo¹i dùa vµo c¸c tµi liÖu cña<br /> nói ®Êt vµ thu theo 3 ®é cao lµ ch©n nói, l−ng Bavay vµ Dautzenberg, 1899 ®Õn 1904; G. W.<br /> chõng nói, ®Ønh nói. MÉu ®Þnh tÝnh thu tÊt c¶ Tryon, 1885, 1886 [1, 2, 3, 7, 8].<br /> c¸c mÉu b¾t gÆp (nÕu mÉu nhiÒu thu ®¹i diÖn). MÉu s¾p xÕp theo hÖ thèng ph©n lo¹i cña<br /> MÉu ®Þnh l−îng thu trong « vu«ng 1 m2. §Þnh Bouchet vµ Rocroi, 2005 [4]. L−u tr÷ mÉu t¹i Bé<br /> h×nh vµ b¶o qu¶n mÉu trong cån 90o, vá chÕt m«n §éng vËt häc, Khoa Sinh häc, tr−êng ®¹i<br /> ®−îc t¸ch riªng vµ ®−îc b¶o qu¶n kh«. häc S− ph¹m Hµ Néi.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 1. S¬ ®å khu vùc Nói Voi (H¶i Phßng)<br /> <br /> II. KÕt qu¶ nghiªn cøu vËy viÖc so s¸nh víi c¸c dÉn liÖu tr−íc ®©y cña<br /> c¸c t¸c gi¶ trong vµ ngoµi n−íc cÇn ph¶i ®−îc<br /> 1. Thµnh phÇn loµi Ch©n bông ë khu vùc tiÕp tôc nghiªn cøu thªm.<br /> nghiªn cøu Trong sè nµy, loµi Ellobium aurismidae<br /> §M ph¸t hiÖn ë khu vùc nói Voi cã 36 loµi thuéc nhãm èc Cã phæi, sèng ë vïng ven biÓn tõ<br /> èc c¹n (b¶ng 1), thuéc 2 ph©n líp, 4 bé, 14 hä Trung Quèc ®Õn Singapore, khu vùc nói Voi lµ<br /> vµ 28 gièng. VÒ cÊu tróc ph©n lo¹i häc, c¸c hä vïng ven biÓn cho nªn cã loµi nµy.<br /> cã sè loµi nhiÒu nhÊt lµ Cyclophoridae, Nh×n chung thµnh phÇn loµi èc c¹n khu vùc<br /> Ariophantidae, Camaenidae vµ Subulinidae nói Voi cã nh÷ng loµi chung víi vïng ®¶o<br /> chiÕm tíi 70% (25/36) sè loµi ®M gÆp. §iÒu nµy nh− Opeas pyrgula, Opeas gracilia, Opeas<br /> phï hîp víi ®Æc ®iÓm chung cña èc c¹n vïng filare, Diplommatina herziana (ë ®¶o §«ng Sa,<br /> nhiÖt ®íi nãng Èm phong phó c¸c hä nµy. Trong Kiang Su, H¶i Nam, Trung Quèc), Coniglobus<br /> thµnh phÇn loµi, ®a sè thuéc nhãm èc Cã phæi albius (ë §µi Loan), Cyclophorus siamensis<br /> (Pulmonata) 26 loµi trong tæng sè 36 loµi, nhãm (ë Philippine) vµ mét vµi loµi chung víi<br /> èc Cã mang (Prosobranchia) chiÕm tû lÖ nhá NhËt B¶n, Malaysia, ®Æc biÖt Clausilia<br /> h¬n. Gièng cã sè loµi nhiÒu lµ Cyclophorus (5 ardouiniana ®M gÆp ë vÞnh H¹ Long [10]. NhËn<br /> loµi), c¸c gièng kh¸c chØ cã tõ 1 ®Õn 2 loµi. CÇn ®Þnh b−íc ®Çu cã thÓ thµnh phÇn loµi èc c¹n ®M<br /> l−u ý trong hÖ thèng ph©n lo¹i bËc gièng cña èc gÆp ë nói Voi cã xu h−íng gÇn víi khu hÖ èc<br /> c¹n hiÖn nay thay ®æi rÊt nhiÒu so víi tr−íc ®©y c¹n mét sè ®¶o phÝa t©y Th¸i B×nh D−¬ng gÇn<br /> theo xu h−íng h×nh thµnh nhiÒu gièng míi, v× ViÖt Nam.<br /> <br /> 41<br /> B¶ng 1<br /> Thµnh phÇn loµi, sè l−îng c¸ thÓ (n), ®é phong phó (n%)<br /> cña nhãm Ch©n bông trªn c¹n theo sinh c¶nh ë khu vùc nghiªn cøu<br /> S Nói ®¸ Nói ®Êt<br /> Thµnh phÇn loµi<br /> TT n n (%) n n (%)<br /> Prosobranchia<br /> Neritopsina<br /> 1. Hydrocenidae 552 45,13<br /> 1. Georissa sulcata (Mollendorff, 1884) 552 45,13<br /> 2. Helicinidae 34 2,78<br /> 2. Pseudotrochatella nogieri Daut. et d’Ham., 1887 34 2,78<br /> Architaenioglossa<br /> 3. Cyclophoridae 78 6,38 110 46,42<br /> 3. Cyclophorus diplochilus (Mollendorff, 1894) 22 1,80 12 5,06<br /> 4. Cyclophorus siamensis (Sowerby, 1850) 9 0,74 4 1,69<br /> 7. Cyclophorus zebrinus (Benson, 1836) 17 1,39 15 6,33<br /> 5. Cyclophorus sp.1 4 0,33 5 2,11<br /> 6. Cyclophorus sp.2 12 0,98 5 2,11<br /> 8. Spirostoma sp. 14 1,14 69 29,12<br /> 4. Pupinidae 37 3,03 56 23,63<br /> 9. Pseudopomatias amoneus (Mollendorff, 1885) 37 3,03 56 23,63<br /> 5. Diplommatinidae 194 15,86<br /> 10. Diplommatina herziana Mollendorff, 1886 194 15,86<br /> Pulmonata<br /> Archaeopulmonata<br /> 6. Ellobiidae 29 2,37<br /> 11. Ellobium aurismidae Linnaeus, 1758 29 2,37<br /> Stylommatophora<br /> 7. Vertiginidae 95 7,77<br /> 12. Gyliotrachela salpinx Benthem-Jutting, 1961 94 7,69<br /> 13. Vertigo sp. 1 0,08<br /> 8. Achatinidae 8 0,65 27 11,39<br /> 14. Achatina fulica Bowdich, 1822 8 0,65 27 11,39<br /> 9. Ariophantidae 89 7,28<br /> 15. Ariophanta inferrupta (Benson, 1834) 1 0,08<br /> 16. Euplecta sp.1 5 0,41<br /> 17. Euplecta sp.2 17 1,39<br /> 18. Indrella ampulla (Benson, 1850) 2 0,16<br /> 19. Macrochlamys sp. 2 0,16<br /> 20. Microcystis sp. 5 0,41<br /> 21. Trochomorpha haenseli Schmacker et Boettger, 1891 57 4,66<br /> 10. Camaenidae 50 4,09 35 14,77<br /> 22. Camaena sakishimana T. Kuroda, 1960 2 0,16<br /> 23. Chloritis balantensis Korbelt, 1896 13 1,06 25 10,55<br /> 24. Chloritis sp. 1 0,08<br /> 25. Coniglobus albidus (H. Adams, 1870) 3 0,25 2 0,84<br /> 26. Mollendorffia spurca Bavay et Daut., 1899 28 2,29<br /> <br /> 42<br /> 27. Satsuma mercatoria (Pfeiffer, 1845) 3 0,25 8 3,38<br /> 11. Clausiliidae 18 1,47<br /> 28. Clausilia ardouiniana Heuse, 1882 18 1,47<br /> 12. Helicarionidae 6 0,49<br /> 29. Sasakina sp. 6 0,49<br /> 13. Streptaxidae 1 0,08<br /> 30. Oophana thamnophila Van Benthem, 1954 1 0,08<br /> 14. Subulinidae 32 2,62 9 3,79<br /> 31. Allopeas gracilis (Hutton, 1834) 4 0,33<br /> 32. Allopeas pyrgula (Schmacker et Boettger, 1891) 5 0,41<br /> 33. Opeas filare (Heude, 1882) 5 0,41 2 0,84<br /> 34. Pseudopeas douvillei (Dautz. et Fisch) 9 0,74 5 2,11<br /> 35. Pseudopeas lavillei Dautz. et Fisch, 1908 3 0,25<br /> 36. Tortaxis erectus (Benson, 1842) 6 0,49 2 0,84<br /> Tæng 1.223 100 237 100<br /> Tû lÖ 83,7% 16,2%<br /> <br /> Hä Hydrocenidae cã sè l−îng c¸ thÓ cao chia thµnh 3 vµnh ®ai:<br /> nhÊt kho¶ng h¬n 1/3 sè c¸ thÓ (37,81%), thø 2 ë gÇn ®Ønh nói gÆp 12 loµi (33,33%) trong<br /> lµ Diplommatinidae (13,29%), tiÕp theo lµ tæng sè c¸c loµi thu ®−îc, −u thÕ nhÊt lµ<br /> Cyclophoridae (12,88%). C¸c hä cßn l¹i ®Òu cã Georissa sulcata vµ Pseudopomatias amoneus<br /> sè l−îng c¸ thÓ d−íi 7%, thËm chÝ cßn 2 hä d−íi (chiÕm 71,5 %).<br /> 1% (Helicarionidae vµ Achatinidae).<br /> Hä Ariophantidae cã sè gièng nhiÒu nhÊt ë l−ng chõng nói gÆp ®ñ c¶ 36 loµi, trong ®ã<br /> víi 6 gièng (21,43%), thø 2 lµ Camaenidae víi 5 loµi −u thÕ nhÊt lµ Georissa sulcata, Spirostoma<br /> gièng (17,86%), thø 3 lµ Subulinidae víi 4 sp. vµ Diplommatina herziana chiÕm tíi 44,8%,.<br /> gièng (14,29%), thø 4 lµ Cyclophoridae vµ ë ch©n nói gÆp 9 loµi chiÕm 25%; trong ®ã<br /> Vertiginidae víi 2 gièng chiÕm 7,14%, vµ c¸c c¸c loµi −u thÕ lµ Achatina fulica,<br /> hä cßn l¹i chØ cã 1 gièng chiÕm 3,57%. Gyliotrachela salpinx, Satsuma mercatoria vµ<br /> Hä Ariophantidae cã sè loµi nhiÒu nhÊt víi Cyclophorus diplochilus (73,08%).<br /> 7 loµi (19,44%), thø 2 lµ Subulinidae, VÒ sinh khèi, c¸c loµi gÆp ë ch©n nói th−êng<br /> Cyclophoridae vµ Camaenidae víi 6 loµi cã kÝch th−íc vµ träng l−îng lín h¬n c¸c sinh<br /> (16,67%), thø 3 lµ Vertiginidae víi 2 loµi c¶nh kh¸c.<br /> (5,56%) vµ c¸c hä cßn l¹i chØ cã 1 loµi chiÕm<br /> 2,78%. VÒ mÆt sinh th¸i, Ariophantidae còng lµ III. KÕt luËn<br /> hä th−êng ph©n bè ë vïng Èm vµ thÝch nghi víi<br /> n¬i cã th¶m thùc vËt dÇy. §M ph¸t hiÖn ë khu vùc nói Voi (H¶i Phßng)<br /> Loµi Georissa sulcata cã sè l−îng c¸ thÓ 36 loµi èc c¹n thuéc 28 gièng, 14 hä vµ 4 bé.<br /> nhiÒu nhÊt chiÕm 37,81% tæng sè c¸ thÓ; Trong ®ã, Hydrocenidae, Diplommatinidae,<br /> Oophana thamnophila, Ariophanta inferrupta, Cyclophoridae chiÕm −u thÕ. Hydrocenidae cã<br /> Chloritis sp. vµ Vertigo sp. cã sè l−îng c¸ thÓ Ýt sè l−îng c¸ thÓ nhiÒu nhÊt chiÕm 38,71%, cã sè<br /> nhÊt, chiÕm 0,07%. l−îng c¸ thÓ Ýt nhÊt lµ hä Streptaxidae chØ chiÕm<br /> 0,08%.<br /> 2. §Æc tr−ng ph©n bè<br /> Ph©n bè cña èc c¹n theo sinh c¶nh cã sù<br /> Sinh c¶nh nói ®¸ v«i phong phó h¬n, chiÕm kh¸c biÖt râ rÖt gi÷a nói ®¸ v«i vµ nói ®Êt. ë nói<br /> 83,77% tæng sè c¸ thÓ vµ 36/36 sè loµi ®M ph¸t ®¸ v«i thµnh phÇn loµi phong phó nhiÒu h¬n h¼n<br /> hiÖn ë khu vùc nµy. Sinh c¶nh nói ®Êt ®é phong nói ®Êt, cã tíi 83,7% trªn tæng sè loµi. ë l−ng<br /> phó thÊp h¬n chiÕm 16,23% sè c¸ thÓ vµ chØ gÆp chõng nói cã sè loµi phong phó nhÊt, ë ch©n nói<br /> 14 loµi (b¶ng 1). Theo ®é cao cña nói, cã thÓ vµ ®Ønh nói cã sè loµi Ýt h¬n.<br /> <br /> 43<br /> TµI LIÖU THAM KH¶O 9. Hsieh, Bo Chuan, Hwang, Chung Chi<br /> Wu, Shu Ping, 2006: Landsnails of Taiwan.<br /> 1. Bavay et Dauzenberg, 1899: Description Forestry Bureau Council of Agriculture<br /> des Coquilles nouvelles de L’Indo - Chine. Executive Yuan, Taipei Taiwan, R. O. C.<br /> Extrait du Journal de Conchyliologie. 10. W. J. M. Maassen, E. Gottenberger, 2007:<br /> 2. Bavay et Dauzenberg, 1908: Extrait du Three new Clausiliid land snails from<br /> Journal de Conchyliologie. Tonkin, northern Vietnam (Gastropoda:<br /> 3. Bavay et Dauzenberg, 1909: Extrait du Pulmonata: Clausiliidae). Zoologische<br /> Journal de Conchyliologie, vol. LVII: 5-32, Mededelingen, 81-1.<br /> 81-105, 163-206, 279-288. 11. J. E. Morton and J. Machin, 1949: A key<br /> 4. Bouchet P. & Rocroi J. P., 2005: to the land snails of the flatford area,<br /> Malacologia: International Journal of Suffolk. Department of Zoology, Queen<br /> Malacology, 47(1-2). Mary College, University of London.<br /> 5. Dautzenberg et Fischer, 1908: Extrait du 12. Teng Chien Yen, 1939: Die chinesischen<br /> Journal de Conchyliogie, vol. LVI. P.: 169- Land und Susswasser Gastropoden des<br /> 217. Natur - Museum Senchenberg. Alle Rechte<br /> vorbehalten Printed in Germany.<br /> 6. NguyÔn Xu©n §ång, NguyÔn Quý TuÊn,<br /> Hoµng §øc §¹t, 2005: DÉn liÖu sinh häc 2 13. §Æng Ngäc Thanh, 2008: T¹p chÝ Sinh häc,<br /> loµi èc nói Bµ §en tØnh T©y Ninh. Nh÷ng 30(4): 1-15.<br /> vÊn ®Ò c¬ b¶n trong khoa häc sù sèng. 14. Van Benthem Jutting W. S. S., 1954: The<br /> Nxb. Khoa häc vµ Kü thuËt, Hµ Néi. Malayan Streptaxidae of the genera<br /> 7. George W. Tryon, 1885: Manual of Discartemon and Oophana. The Bulletin of<br /> Conchology. Vol. I. Philadelphia: Academy the Raffles Museum, 25: 71-106.<br /> of Natural Sciences, 6-364. 15. J. J. Vermeulen and W. J. M., 2003: The<br /> 8. George W. Tryon, 1886: Manual of non-marine Mollusca fauna of the Pu<br /> Conchology. Vol. II. Philadelphia: Academy Luong, Cuc Phuong, Phu Ly, and Ha Long<br /> of Natural Sciences, 6-265. regions in Northern Vietnam. A survey for<br /> the Vietnam Programme of FFI. 1-26.<br /> <br /> Data on species composition and Distribution of land<br /> snail’s fauna (Gastropoda) on Nui Voi hill, An Lao district,<br /> Hai Phong province<br /> Do Van Nhuong, Ngo Thi Minh<br /> <br /> Summary<br /> In this report, we provide information about composition species, distribution of land snails and difference<br /> of them about habitats and topographies on Nui Voi, Hai Phong.<br /> Based on analysis of land snail samples collected from Nui Voi hill in Hai Phong province, research<br /> results show that land snail fauna has 36 species belong to 28 genera, 14 families, 4 orders (Neritopsina,<br /> Architaenioglossa, Archaeopulmonata and Stylommatophora) and 2 subclasses Prosobranchia and Pulmonata.<br /> In which, Pulmonata occupied 72.2% of total recorded species in survey area. The most in number of species<br /> in Cyclophoridae, Ariophantidae, Camaenidae and Subulinidae.<br /> Distribution about habitat is very different. Number of landsnail species on the limestone mountains is<br /> more abundant than on feralit soil mountains. In this species composition, some species (Opeas pyrgula, O.<br /> gracilia, O. filare, Diplommatina herziana, Coniglobus albius and Cyclophorus siamensis) were also recorded<br /> on many islands in the Western Pacific Ocean region. Preliminary comments show that the landsnails fauna<br /> on this area close to fauna of many islands in the western Pacific Ocean (Hainan island, the Philippines,<br /> Malaysia...).<br /> Ngµy nhËn bµi: 16-7-2009<br /> <br /> 44<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2