intTypePromotion=1

Đánh giá hiện trạng môi trường nước và kiến nghị giải pháp bảo vệ môi trường nước thành phố Vĩnh Yên

Chia sẻ: Tinh Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
197
lượt xem
44
download

Đánh giá hiện trạng môi trường nước và kiến nghị giải pháp bảo vệ môi trường nước thành phố Vĩnh Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do quá trình đô thị hóa, mở rộng hệ thống giao thông, xây dựng trụ sở của các cơ quan, cơi nới xây dựng nhà dân, diện tích mặt nước trong thành phố Vĩnh Yên đang bị thu hẹp dần. Cùng với đó do chịu ảnh hưởng của việc xả thải không được quản lý và giám sát nghiêm ngặt đã dẫn tới tình trạng chất lượng môi trường nước đã có xu thế suy giảm. Tham khảo bài viết "Đánh giá hiện trạng môi trường nước và kiến nghị giải pháp bảo vệ môi trường nước thành phố Vĩnh Yên" để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá hiện trạng môi trường nước và kiến nghị giải pháp bảo vệ môi trường nước thành phố Vĩnh Yên

§¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng vµ kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p<br /> b¶o vÖ m«i tr­êng n­íc thµnh phè VÜnh yªn<br /> ThS. Phan ThÞ Thanh H»ng<br /> ViÖn §Þa lý - ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam<br /> <br /> I. §Æt vÊn ®Ò Nh­ng trong quan tr¾c n¨m 2007 hµm l­îng<br /> Thµnh phè VÜnh Yªn cã tæng diÖn tÝch BOD5 l¹i gi¶m xuèng vµ n»m trong giíi h¹n cho<br /> 50,802 km2 víi mËt ®é s«ng suèi ®¹t xÊp xØ phÐp. §é pH vµ hµm l­îng NO3- cã xu h­íng<br /> 0,9km/km2. Toµn thµnh phè cã kho¶ng trªn 450 gia t¨ng tuy vÉn n»m trong TCVN 5942 – 2005<br /> ha mÆt n­íc, trong ®ã chØ riªng §Çm V¹c ®· (cét B). Hµm l­îng NH3 v­ît TCVN 5942 –<br /> chiÕm tíi 250ha, xÊp xØ 5% diÖn tÝch toµn thµnh 2005 (cét B) trªn 5 lÇn trong c¸c quan tr¾c n¨m<br /> phè. Do qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa, më réng hÖ thèng 2002, 2003, 2004 nh­ng trong quan tr¾c n¨m<br /> giao th«ng, x©y dùng trô së cña c¸c c¬ quan, c¬i 2007 hµm l­îng NH3 gi¶m vµ n»m trong giíi<br /> níi x©y dùng nhµ d©n… diÖn tÝch mÆt n­íc h¹n cho phÐp theo TCVN 5942 – 2005 (cét B).<br /> trong thµnh phè VÜnh Yªn ®ang bÞ thu hÑp dÇn. Hµm l­îng DO vÉn n»m trong TCVN 5942 –<br /> Cïng víi ®ã do chÞu ¶nh h­ëng cña viÖc x¶ th¶i 2005 (cét B). KÕt qu¶ quan tr¾c chÊt l­îng n­íc<br /> kh«ng ®­îc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t nghiªm ngÆt ®· §Çm V¹c gãc s©n golf phÝa Nam ®Çm còng cã<br /> dÉn tíi t×nh tr¹ng chÊt l­îng m«i tr­êng n­íc ®· chØ sè Coliform v­ît qu¸ TCVN 5942 – 2005<br /> cã xu thÕ suy gi¶m. (cét B), c¸c chØ tiªu cßn l¹i n»m trong giíi h¹n<br /> cho phÐp.<br /> II. hiÖn tr¹ng vµ diÔn biÕn m«i * N­íc hå tr­íc ñy ban nh©n d©n thµnh phè<br /> tr­êng n­íc thµnh phè vÜnh yªn VÜnh Yªn cã c¸c chØ tiªu ph©n tÝch n»m trong<br /> Dùa trªn c¸c kÕt qu¶ quan tr¾c m«i tr­êng giíi h¹n cho phÐp theo TCVN 5942 – 2005 (cét<br /> cña tØnh kÕt hîp víi c¸c kÕt qu¶ ®o ®¹c cña B).<br /> Trung t©m §Þa m«i tr­êng vµ Tæ chøc l·nh thæ * N­íc trong kªnh ®µo BÕn Tre khu vùc gÇn<br /> thuéc Liªn hiÖp c¸c héi Khoa häc vµ Kü thuËt C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n dÖt HiÓu Huy cã<br /> ViÖt Nam [10], cã thÓ ®­a ra nhËn ®Þnh vÒ hiÖn hµm l­îng c¸c chÊt dinh d­ìng v­ît qu¸ giíi<br /> tr¹ng m«i tr­êng n­íc trong thµnh phè VÜnh h¹n cho phÐp. Hµm l­îng BOD5 gÊp 1,2 lÇn tiªu<br /> Yªn nh­ sau: chuÈn ViÖt Nam 5942 – 2005 (cét B) hµm l­îng<br /> II.1. M«i tr­êng n­íc mÆt COD gÊp 1,45 lÇn. Ngoµi ra chØ sè Coliform<br /> Nguån n­íc mÆt ®· cã nh÷ng dÊu hiÖu « còng ®¹t 9.500 MPN/100ml xÊp xØ víi TCVN<br /> nhiÔm dinh d­ìng vµ chÊt h÷u c¬ kÓ c¶ nguån 5942 – 2005 (cét B). Khu vùc CÇu Oai, chØ sè<br /> n­íc ë tr¹ng th¸i ®éng trong c¸c s«ng ngßi vµ coliorm ®¹t tíi 10.500 MPN/100ml v­ît qu¸<br /> nguån n­íc ë tr¹ng th¸i tÜnh trong c¸c ao hå. TCVN 5942 – 2005 (cét B).<br /> * N­íc §Çm V¹c bÞ « nhiÔm ë møc ®é trung MÆc dï nh÷ng sè liÖu ®o ®¹c chÊt l­îng m«i<br /> b×nh. Hµm l­îng cña kh¸ nhiÒu yÕu tè chÊt tr­êng n­íc trong khu vùc ch­a nhiÒu nh­ng<br /> l­îng n­íc nh­ COD, BOD5, NH3, Coliform, còng ®ñ thÊy m«i tr­êng n­íc trong thµnh phè<br /> TSS v­ît qu¸ tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN) VÜnh Yªn ®ang biÕn ®æi theo chiÒu h­íng ngµy<br /> 5942 – 2005 (cét B). Hµm l­îng BOD5, trong cµng xÊu. ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i m«i tr­êng n­íc<br /> c¸c quan tr¾c n¨m 2002 vµ 2003 vÉn n»m trong §Çm V¹c ®ang ë møc « nhiÔm trung b×nh, nÕu<br /> trong giíi h¹n cho phÐp nh­ng ®Õn quan tr¾c nh­ kh«ng cã c¸c gi¶i ph¸p kÞp thêi sÏ chuyÓn<br /> n¨m 2004 hµm l­îng BOD5 ®· v­ît qu¸ tiªu sang « nhiÔm nÆng vµ ¶nh h­ëng tíi nguån n­íc<br /> chuÈn ViÖt Nam 5942 – 2005 (cét B) 1,52 lÇn. ngÇm trong khu vùc. N­íc kªnh ®µo BÕn Tre<br /> <br /> <br /> 25<br /> còng ®· cã dÊu hiÖu « nhiÔm mµ mét trong réng giai ®o¹n 2 víi diÖn tÝch lªn gÇn 400ha.<br /> nh÷ng nguyªn nh©n lµ do ¶nh h­ëng cña nguån - KCN Khai Quang: ®· h×nh thµnh ë phÝa<br /> n­íc th¶i ch­a ®­îc xö lý tõ C«ng ty tr¸ch §«ng - §«ng B¾c ph­êng Khai Quang vµ phÝa<br /> nhiÖm h÷u h¹n dÖt HiÓu Huy. B¾c x· §Þnh Trung trªn diÖn tÝch 275ha. Dù<br /> II.2. M«i tr­êng n­íc ngÇm kiÕn x©y dùng c¸c nhµ m¸y l¾p r¸p ®iÖn tö, nhµ<br /> KÕt qu¶ quan tr¾c n­íc ngÇm t¹i tr¹m b¬m m¸y sø, may xuÊt khÈu, s¶n xuÊt phô kiÖn cho<br /> §ª Côt cho thÊy hµm l­îng Mn v­ît qu¸ TCVN nhµ m¸y Honda, Toyota, d©y c¸p ®iÖn, m¸<br /> 5944 – 2005. Trong kÕt qu¶ quan tr¾c n¨m phanh, nhµ m¸y s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, chÕ<br /> 2007, ®· ph¸t hiÖn thÊy Coliform trong n­íc. biÕn n«ng s¶n thùc phÈm, xÝ nghiÖp dÖt quÇn ¸o<br /> Nh­ vËy, viÖc khai th¸c trùc tiÕp n­íc ngÇm ®Ó thÓ dôc thÓ thao, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt giÇy thÓ<br /> sö dông phôc vô sinh ho¹t cho nh©n d©n trong thao, nhµ m¸y chÕ biÕn hoa qu¶, n­íc ngät…<br /> thµnh phè còng cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt. - CCN Lai S¬n: n»m trong ®Þa phËn ph­êng<br /> KÕt qu¶ kh¶o s¸t mét sè giÕng trong thµnh phè §ång T©m hiÖn t¹i ®· cã 2 doanh nghiÖp, cã thÓ<br /> cho thÊy chÊt l­îng nguån n­íc ngÇm t¹i c¸c vÞ trÝ ®Çu t­ thiÕt bÞ x©y dùng vµ më réng CCN nµy.<br /> nµy tháa m·n TCVN 5944 – 2005, n­íc ch­a bÞ « Dù kiÕn x©y dùng trªn diÖn tÝch 100ha kh¶ n¨ng<br /> nhiÔm. Tuy nhiªn khi so s¸nh víi tiªu chuÈn n­íc thu hót 4 - 5 xÝ nghiÖp víi c¸c ngµnh c«ng<br /> dïng ®Ó phôc vô sinh ho¹t theo quyÕt ®Þnh cña Bé nghiÖp nhÑ vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm.<br /> tr­ëng Bé Y tÕ sè 09/2005/Q§ - BYT ngµy - Mét sè doanh nghiÖp r¶i r¸c trong thµnh<br /> 11/03/2005 vÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn vÖ sinh phè cã quy m« 30ha sÏ ®­îc c¶i t¹o xö lý lµ<br /> n­íc s¹ch th× hµm l­îng Fe t¹i hÇu hÕt c¸c giÕng c«ng nghiÖp kh«ng khãi bôi.<br /> ®Òu lín h¬n giíi h¹n cho phÐp lµ 0,5mg/l. Nh­ Hµng n¨m tæng l­îng chÊt th¶i r¾n c«ng<br /> vËy, tr­íc khi sö dông n­íc giÕng ®Ó phôc vô sinh nghiÖp ph¸t sinh trªn ®Þa bµn thµnh phè ­íc tÝnh<br /> ho¹t cÇn ph¶i xö lý ®Ó lµm gi¶m hµm l­îng Fe kho¶ng 9.867,41 tÊn. Toµn bé l­îng chÊt th¶i r¾n<br /> xuèng giíi h¹n cho phÐp. c«ng nghiÖp nµy do C«ng ty Qu¶n lý vµ DÞch vô<br /> ®« thÞ VÜnh Yªn qu¶n lý thu gom vµ xö lý.<br /> III. nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng tíi m«i Dù kiÕn n­íc th¶i KCN Khai Quang vµ CCN<br /> tr­êng n­íc Lai S¬n sÏ ®­îc thu gom b»ng hÖ thèng cèng<br /> C¸c ho¹t ®éng chÝnh t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng riªng vµ ®­a vÒ c¸c tr¹m lµm s¹ch riªng cña<br /> nãi chung vµ m«i tr­êng n­íc nãi riªng cã thÓ KCN (theo dù ¸n riªng cña KCN ®· ®­îc tØnh<br /> kÓ ®Õn lµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, VÜnh Phóc phª duyÖt). C¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp<br /> c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, n­íc n»m r¶i r¸c trong thµnh phè cã n­íc th¶i ra yªu<br /> th¶i tõ c¸c lµng nghÒ vµ n­íc th¶i sinh ho¹t. cÇu xö lý côc bé ®¹t TCVN 5945 - 2005 (cét B)<br /> Trong phÇn nµy chóng t«i sÏ ph©n tÝch ¶nh sau ®ã tho¸t ra hÖ thèng cèng ngoµi ®« thÞ.<br /> h­ëng cña tõng ho¹t ®éng riªng biÖt tíi m«i KÕt qu¶ quan tr¾c cña chóng t«i t¹i 2 vÞ trÝ<br /> tr­êng n­íc thành phè VÜnh Yªn. cèng th¶i n»m trong KCN Khai Quang cho thÊy:<br /> III.1. C¸c ho¹t ®éng c«ng nghiÖp hµm l­îng c¸c chÊt dinh d­ìng, chÊt h÷u c¬ vµ<br /> Thµnh phè VÜnh Yªn lµ trung t©m c«ng chÊt l¬ löng v­ît qu¸ TCVN 5945 - 2005 (cét<br /> nghiÖp cÊp vïng, hiÖn nay trªn ®Þa bµn thµnh C), lµ giíi h¹n n­íc th¶i kh«ng ®­îc phÐp x¶ ra<br /> phè cã khu c«ng nghiÖp (KCN) Khai Quang vµ m«i tr­êng. Hµm l­îng NH4+ v­ît TCVN 5945 -<br /> côm c«ng nghiÖp (CCN) Lai S¬n ®ang ®­îc 2005 (cét C) tõ 2 ®Õn 5 lÇn. Hµm l­îng PO4-3 lµ<br /> h×nh thµnh thu hót 35 doanh nghiÖp cã vèn ®Çu 7,04 vµ 1,92mg/l. Hµm l­îng c¸c chÊt h÷u c¬<br /> t­ n­íc ngoµi, hiÖn nay cã 27 doanh nghiÖp ®· trong n­íc th¶i còng rÊt lín, kÕt qu¶ quan tr¾c<br /> ®i vµo ho¹t ®éng (gi¶i quyÕt viÖc lµm cho gÇn BOD5 lµ 75,5 vµ 185mg/l vµ COD lµ 98,6 vµ<br /> 8.500 c«ng nh©n kü thuËt), trong ®ã KCN Khai 242,2 mg/l. Hµm l­îng chÊt l¬ löng lµ 39,6 vµ<br /> Quang ®· ®­îc phñ kÝn diÖn tÝch vµ ®ang më 212,51mg/l.<br /> <br /> <br /> 26<br /> N­íc th¶i tõ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n dÖt con ng­êi còng nh­ c¸c loµi ®éng vËt vµ cã tÝnh<br /> HiÓu Huy thuéc CCN Lai S¬n cho tíi thêi ®iÓm bÒn v÷ng cao trong m«i tr­êng.<br /> hiÖn nay vÉn kh«ng hÒ ®­îc xö lý mµ x¶ trùc Ngoµi n­íc th¶i tõ c¸c ho¹t ®éng trång trät<br /> tiÕp ra m«i tr­êng. Thêi ®iÓm chóng t«i lÊy mÉu th× n­íc th¶i tõ c¸c ho¹t ®éng ch¨n nu«i còng<br /> t¹i cèng x¶ cña nhµ m¸y lóc 11h30 ngµy ®­a ra m«i tr­êng mét l­îng n­íc th¶i víi hµm<br /> 03/05/2007, hµm l­îng BOD5, chÊt l¬ löng trong l­îng COD, BOD5, SS, coliform.. rÊt cao vµ g©y<br /> n­íc v­ît qu¸ TCVN 5945 - 2005 (cét B) vµ xÊp ra mïi h«i thèi cho c¸c khu vùc l©n cËn.<br /> xØ víi møc kh«ng ®­îc phÐp x¶ ra m«i tr­êng III.4. N­íc th¶i tõ c¸c c¬ së y tÕ<br /> (cét C). Hµm l­îng COD còng ®¹t 168,6mg/l Trªn ®Þa bµn thµnh phè cã 13 ®¬n vÞ y tÕ<br /> TCVN 5945 - 2005 (cét B) 2,86 lÇn. L­îng cÆn tuyÕn tØnh võa lµm chøc n¨ng chØ ®¹o, võa tham<br /> sÊy ®¹t tíi 585,65mg/l. HiÖn nay, n­íc th¶i tõ gia cïng Trung t©m y tÕ thµnh phè thùc hiÖn<br /> c¬ së nµy ®· v­ît qu¸ tiªu chuÈn cña n­íc th¶i nhiÖm vô tuyªn truyÒn h­íng dÉn nh©n d©n<br /> ®­îc phÐp ®æ vµo c¸c vùc dïng cho môc ®Ých phßng chèng dÞch bÖnh, thùc hiÖn vÖ sinh an<br /> giao th«ng thñy, t­íi tiªu, b¬i léi, nu«i trång toµn thùc phÈm, kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n.<br /> thñy s¶n vµ trång trät. Tæng l­îng chÊt th¶i r¾n ph¸t sinh tõ c¸c c¬<br /> III.2. N­íc th¶i sinh ho¹t së ch¨m sãc søc khoÎ trªn ®Þa bµn thµnh phè<br /> Víi sè d©n thµnh phè VÜnh Yªn lµ 85.383 kho¶ng 729 tÊn/n¨m, trong ®ã chÊt th¶i r¾n y tÕ<br /> ng­êi th× l­îng chÊt h÷u c¬ cã trong n­íc th¶i th«ng th­êng vµ chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t lµ<br /> sinh ho¹t dao ®éng tõ 3,842 ®Õn 5,123 tÊn; 564,75 tÊn/n¨m vµ chÊt th¶i r¾n y tÕ nguy h¹i lµ<br /> l­îng nit¬ lµ 598 ®Õn 1.110g; l­îng phèt pho lµ 164,25 tÊn. L­îng n­íc th¶i y tÕ cña VÜnh Yªn<br /> 85,4 ®Õn 171 kg; l­îng kali lµ 256 ®Õn 512 kg. sÏ 325,5 m3/ngµy ®ªm.<br /> L­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t tÝnh ®Õn thêi Theo sè liÖu ®iÒu tra, ph©n tÝch n­íc th¶i ë<br /> ®iÓm hiÖn nay cña thµnh phè VÜnh Yªn lµ mét sè bÖnh viÖn ®a khoa, hµm l­îng trung b×nh<br /> 110l/ng­êi ngµy th× l­îng n­íc th¶i sinh ho¹t cña c¸c chØ tiªu trong n­íc th¶i bÖnh viÖn nh­<br /> cña toµn thµnh phè sÏ xÊp xØ 10.786m3. sau: BOD5 kho¶ng 350 mg/l; COD kho¶ng<br /> KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l­îng n­íc th¶i sinh 500mg/l; SS kho¶ng 180 mg/l; NH4+ kho¶ng 15<br /> ho¹t t¹i mét sè ph­êng trong ®Þa bµn thµnh phè mg/l. NÕu l­îng n­íc th¶i tõ c¸c c¬ së ytÕ nµy<br /> VÜnh Yªn cho thÊy n­íc th¶i sinh ho¹t cã hµm x¶ th¼ng vµo m«i tr­êng mµ kh«ng ®­îc xö lý<br /> l­îng c¸c chÊt dinh d­ìng, chÊt h÷u c¬ vµ chØ sè kh«ng nh÷ng sÏ lµm gia t¨ng møc ®é « nhiÔm<br /> coliform v­ît qu¸ tiªu chuÈn ViÖt Nam 5942 - nguån n­íc mÆt trong ®Þa bµn thµnh phè mµ cßn<br /> 2005 (cét B). NÕu so s¸nh víi tiªu chuÈn ViÖt ¶nh h­ëng ®Õn c¶ nguån n­íc ngÇm.<br /> Nam 6772 – 2000, møc giíi h¹n lín nhÊt lµ møc<br /> 5 th× chØ sè Coliform còng ®Òu v­ît qu¸ tõ 3,3 IV. Dù b¸o biÕn ®éng m«i tr­êng<br /> ®Õn 4,7 lÇn. Nh­ vËy, theo tiªu chuÈn nµy n­íc n­íc<br /> th¶i sinh ho¹t còng cÇn ph¶i ®­îc xö lý tr­íc khi §Ó tiÕn hµnh dù b¸o ¶nh h­ëng cña c¸c<br /> ®æ vµo hÖ thèng cèng tho¸t chung. nguån th¶i tíi m«i tr­êng n­íc chóng t«i sö<br /> III.3. C¸c ho¹t ®éng n«ng nghiÖp dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhanh (Rapid<br /> Víi tæng diÖn tÝch 2.593,1 ha ®Êt n«ng nghiÖp, Assessment) cña Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi (WHO)<br /> nÕu chØ lÊy møc phospho bÞ röa tr«i thÊp nhÊt lµ dùa trªn c¸c sè liÖu dù b¸o biÕn ®éng d©n sè<br /> 6kg th× l­îng P2O5 ®­a vµo hÖ thèng s«ng ngßi thµnh phè VÜnh Yªn ®Õn n¨m 2010 vµ 2020<br /> lµ 15,558 tÊn. Bªn c¹nh viÖc sö dông ph©n bãn còng nh­ hiÖn tr¹ng vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn<br /> th× l­îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ thuèc trõ s©u kinh tÕ x· héi cña thµnh phè.<br /> sö dông n¨m sau còng t¨ng h¬n so víi n¨m IV.1. N­íc th¶i sinh ho¹t<br /> tr­íc. HÇu hÕt c¸c lo¹i hãa chÊt b¶o vÖ thùc vËt NÕu víi sè d©n dù b¸o ®Õn n¨m 2010 lµ<br /> ®Æc biÖt lµ clo h÷u c¬ cã tÝnh ®éc cao ®èi víi 110.000 ng­êi, hµng ngµy l­îng n­íc s¹ch dïng<br /> <br /> <br /> 27<br /> cho sinh ho¹t cÇn 14.365m3 vµ sÏ ®­a ra m«i * Tõ khu c«ng nghiÖp: Tõng nhµ m¸y sÏ tù<br /> tr­êng l­îng n­íc th¶i sinh ho¹t kho¶ng ph©n lo¹i: r¸c v« c¬, r¸c h÷u c¬ ®Ó t¸i sö dông<br /> 11.492m3. Trong 11.492m3 n­íc th¶i sinh ho¹t mét sè, phÇn cßn l¹i sÏ xö lý tËp trung. R¸c th¶i<br /> nµy ­íc tÝnh sÏ chøa ®ùng kho¶ng 4.950 – ®éc h¹i nÕu cã th× ®­îc xö lý riªng ®¹t yªu cÇu<br /> 6.600kg chÊt h÷u c¬, 770 – 1.430kg nit¬, 110 – vÖ sinh tr­íc khi chuyÓn ®Õn nhµ m¸y xö lý r¸c<br /> 220kg phètpho vµ 330 - 660 kg kali. VÜnh Yªn. Sau ®ã C«ng ty m«i tr­êng vµ dÞch<br /> §Õn n¨m 2020 sè d©n thµnh phè VÜnh Yªn vô ®« thÞ VÜnh Yªn sÏ chuyÓn ®Õn nhµ m¸y xö<br /> lµ 150.000 ng­êi, hµng ngµy l­îng n­íc s¹ch lý r¸c cña thµnh phè theo hîp ®ång.<br /> dïng cho sinh ho¹t cÇn 24.600m3 vµ sÏ ®­a ra * Tõ ch¨n nu«i: NÕu víi sè ®Çu gia sóc<br /> m«i tr­êng l­îng n­íc th¶i sinh ho¹t kho¶ng kh«ng ®æi nh­ n¨m 2005: tr©u 890 con, bß<br /> 19.680m3. Trong 19.680m3 n­íc th¶i sinh ho¹t 6.184 con, lîn 36.771 con, gia cÇm 183.587 con<br /> nµy ­íc tÝnh sÏ chøa ®ùng kho¶ng 6.750 – th× tæng l­îng chÊt r¾n cña ch¨n nu«i lµ 185<br /> 9.000kg chÊt h÷u c¬, 1.050 – 1.950kg nit¬, 150 tÊn/ngµy vµ xÊp xØ 67,5 ngh×n tÊn/n¨m.<br /> – 300kg phètpho vµ 450 - 900 kg kali. V.3. N­íc th¶i n«ng nghiÖp<br /> IV.2. ChÊt th¶i r¾n Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc s¶n xuÊt n«ng<br /> * Tõ c¸c khu d©n c­: ChÊt th¶i r¾n ë c¸c khu nghiÖp cã nhiÒu biÓu hiÖn d­ l­îng thuèc t¨ng<br /> d©n c­ ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc. §« thÞ cµng ph¸t tr­ëng vµ thuèc b¶o vÖ thùc vËt còng nh­ ph©n<br /> triÓn, l­îng chÊt th¶i r¾n cµng lín, tÝnh ®éc h¹i bãn t¨ng - tÊt c¶ d­ l­îng ®ã tham gia vµo lµm «<br /> cña chÊt th¶i r¾n cµng t¨ng. NÕu tÝnh b×nh qu©n nhiÔm n­íc s«ng. Do hiÖn t­îng thÊm mµ c¸c<br /> ®Çu ng­êi mçi ngµy th¶i ra 1kg/ng­êi, theo dù lo¹i thuèc trõ s©u còng nh­ ph©n bãn ë c¸c vïng<br /> kiÕn quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã thÓ g©y « nhiÔm n­íc<br /> 2010 th× víi d©n sè 110.000 ng­êi mçi ngµy th¶i ngÇm vµ ®Êt. Sù cã mÆt cña nh÷ng chÊt nµy kÓ<br /> ra 110 tÊn r¸c, mçi n¨m lµ 40.150 tÊn; §Õn n¨m c¶ khi cã nång ®é rÊt nhá còng g©y nh÷ng hËu<br /> 2020, d©n sè thµnh phè t¨ng lªn 150.000 ng­êi qu¶ nghiªm träng. ­íc tÝnh cã kho¶ng mét nöa<br /> l­îng r¸c th¶i hµng ngµy lµ 150 tÊn vµ 1 n¨m lµ l­îng ph©n bãn ®­a vµo ®Êt ®­îc c©y trång sö<br /> 54.750 tÊn. L­îng r¸c th¶i nµy nÕu kh«ng ®­îc dông, nöa cßn l¹i lµ nguån g©y « nhiÔm m«i<br /> thu gom vµ xö lý sÏ lµ mét trong c¸c nguån g©y tr­êng. HÖ sè sö dông ph©n ®¹m kho¶ng 60%.<br /> « nhiÔm m«i tr­êng n­íc. Thµnh phè cã C«ng ty Trong ®ã tõ 15 - 20% l­îng ph©n ®¹m bÞ hñy ra<br /> m«i tr­êng vµ dÞch vô ®« thÞ ®¶m nhËn c«ng t¸c khái ®Êt d­íi d¹ng khÝ; 20 - 25% ®­îc chuyÓn<br /> vÖ sinh m«i tr­êng trªn ®Þa bµn thµnh phè víi vµo chÊt h÷u c¬ trong ®Êt; 20 - 25% l­îng ph©n<br /> 150 c«ng nh©n, cã ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn thu gom, ®¹m bÞ röa tr«i ra s«ng suèi d­íi d¹ng NO3-.<br /> vËn chuyÓn r¸c th¶i. Hµng ngµy thµnh phè thu Cßn l­îng phospho bÞ röa tr«i khái ®Êt vµ ®i vµo<br /> gom vËn chuyÓn, xö lý b×nh qu©n 115m3 r¸c hÖ thèng s«ng suèi d­íi d¹ng ®Êt bÞ xãi mßn<br /> th¶i/ngµy ®ªm ®¶m b¶o 90% l­îng r¸c th¶i cña trung b×nh kho¶ng 6 -15kg phospho (d¹ng P2O5)<br /> thµnh phè ®­îc thu gom, xö lý, ch«n lÊp hîp vÖ bÞ röa tr«i trªn 1ha ®Êt canh t¸c. Víi tæng diÖn<br /> sinh. HiÖn nay, cã khu ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n ë tÝch 332,58 ha ®Êt n«ng nghiÖp, nÕu chØ lÊy møc<br /> ch©n nói B«ng ph­êng Khai Quang. VÞ trÝ nµy phospho bÞ röa tr«i thÊp nhÊt lµ 6kg th× l­îng<br /> sÏ ®­îc khai th¸c cho ®Õn khi dù ¸n khu xö lý P2O5 ®­a vµo hÖ thèng s«ng ngßi lµ 2 tÊn.<br /> chÊt th¶i r¾n dù kiÕn míi ®­îc x©y dùng, sau ®ã L­îng ph©n hãa häc sö dông ë vïng ®ång<br /> sÏ ®ãng cöa. VÞ trÝ xö lý chÊt th¶i r¾n dù kiÕn b»ng cña ViÖt Nam kho¶ng 126kg/ha thùc tÕ ë<br /> míi t¹i x· Trung Mü, diÖn tÝch 20ha, c¸ch trung vïng miÒn nói vµ trung du thÊp h¬n. Víi diÖn<br /> t©m thµnh phè kho¶ng 15 km. Giai ®o¹n ®Çu xö tÝch 3.770,56ha ®Êt trång c©y hµng n¨m, l­îng<br /> lý b»ng ph­¬ng ph¸p ch«n lÊp hîp vÖ sinh. Giai ph©n bãn sö dông trong ®Þa bµn Thµnh phè VÜnh<br /> ®o¹n dµi h¹n sÏ x©y dùng thµnh khu liªn hîp xö Yªn sÏ xÊp xØ 475 tÊn.<br /> lý chÊt th¶i r¾n cho tØnh VÜnh Phóc. N­íc th¶i ch¨n nu«i còng lµ mét trong nh÷ng<br /> <br /> <br /> 28<br /> nguyªn nh©n g©y « nhiÔm m«i tr­êng n­íc. hÖ thèng m­¬ng ch¶y vÒ phÝa hå QuÊt L­u vµo<br /> Dßng ch¶y mÆt khi qua c¸c khu vùc ch¨n nu«i s«ng Cµ Lå.<br /> th­êng cuèn theo mét l­îng lín c¸c chÊt g©y « * Tho¸t n­íc th¶i c«ng nghiÖp: Do ®Þa h×nh<br /> nhiÔm nguån n­íc nh­ c¸c lo¹i muèi, chÊt h÷u ph©n lµm 2 l­u vùc ®Ó ®¶m b¶o ®é s©u tuyÕn<br /> c¬, vi khuÈn. Theo trung t©m C«ng nghÖ vµ xö cèng vµ x©y dùng mét tr¹m xö lý n­íc th¶i c«ng<br /> lý m«i tr­êng th× trong 1g ph©n chuång t­¬i cã nghiÖp. Dù kiÕn ®Æt mét tr¹m b¬m n­íc th¶i<br /> tõ 820.000 ®Õn 1.050.000 con vi trïng vµ 1.200 c«ng nghiÖp t¹i phÝa B¾c KCN sau ®ã b¬m<br /> ®Õn 2.500 trøng giun. Nh­ vËy viÖc qu¶n lý chuyÓn vÒ phÝa tr¹m xö lý qua c¸c tuyÕn cèng<br /> nguån n­íc th¶i tõ ch¨n nu«i vµ viÖc sö dông ®Ó xö lý tËp trung t¹i phÝa Nam KCN.<br /> ph©n chuång ®Ó bãn ruéng còng cÇn ph¶i ®­îc - Khu xö lý n­íc th¶i: n­íc th¶i sau khi xö lý<br /> chó träng ®óng møc. t¹i xÝ nghiÖp s¬ bé ®¹t TCVN 5945 - 2005 (cét<br /> Víi tæng l­îng n­íc th¶i ch¨n nu«i 1.231 m3 C) sÏ tËp trung xö lý t¹i tr¹m lµm s¹ch t¹i vÞ trÝ<br /> ngµy ®ªm th× t¶i l­îng c¸c chÊt g©y « nhiÔm phÝa Nam KCN gÇn ®­êng s¾t, n­íc th¶i ®¹t<br /> m«i tr­êng tõ n­íc th¶i ch¨n nu«i hµng ngµy lµ TCVN 5945 - 2005 (cét B)<br /> 1.526kg BOD5, 1.723kg COD, 1.563 kg chÊt l¬ - Tr¹m b¬m n­íc th¶i: §Ó tËp trung toµn bé<br /> löng, 106 kg phèt pho. n­íc th¶i vÒ tr¹m xö lý n­íc th¶i cÇn x©y dùng bÓ<br /> iV.4. N­íc th¶i c«ng nghiÖp chøa vµ tr¹m b¬m n­íc th¶i ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau<br /> Tïy tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt mµ n­íc th¶i tõ trong KCN víi quy m« diÖn tÝch 0,52ha ®¶m b¶o<br /> c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chøa ®ùng thµnh b¬m toµn bé l­u l­îng n­íc th¶i cña tõng khu vùc<br /> phÇn vµ hµm l­îng c¸c chÊt g©y « nhiÔm m«i c«ng nghiÖp côc bé do ®Þa h×nh quy ®Þnh.<br /> tr­êng kh¸c nhau. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay * Hå n­íc ®iÒu hoµ n­íc m­a ®­îc ®Æt t¹i<br /> trªn toµn quèc míi chØ cã 33 trªn tæng sè 135 phÝa Nam KCN diÖn tÝch 5,7ha.<br /> khu c«ng nghiÖp ®· x©y dùng xong vµ ®­a vµo C«ng ty cæ phÇn Ph¸t triÓn h¹ tÇng VÜnh Phóc<br /> vËn hµnh hÖ thèng xö lý n­íc th¶i tËp trung. 10 ®· tÝnh to¸n l­îng n­íc th¶i cho toµn bé khu<br /> khu c«ng nghiÖp ®ang x©y dùng khu xö lý n­íc c«ng nghiÖp trung b×nh lµ 6.476m3/ngµy ®ªm<br /> th¶i tËp trung, cßn l¹i th× ch­a x©y dùng. Ngay bao gåm n­íc th¶i tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt,<br /> c¶ nh÷ng khu c«ng nghiÖp ®· cã tr¹m xö lý n­íc c¸c ho¹t ®éng phôc vô s¶n xuÊt vµ n­íc th¶i<br /> th¶i tËp trung th× chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh còng sinh ho¹t cña c«ng nh©n. L­u l­îng n­íc th¶i<br /> cßn rÊt h¹n chÕ, ch­a ®¹t tiªu chuÈn qui ®Þnh. lín nhÊt lµ 7.771m3/ngµy ®ªm.<br />  Theo qui ho¹ch hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i  CCN Lai S¬n: Cho tíi thêi ®iÓm hiÖn t¹i<br /> KCN Khai Quang bao gåm tho¸t n­íc m­a vµ CCN Lai S¬n vÉn ch­a cã hÖ thèng xö lý n­íc<br /> tho¸t n­íc th¶i do c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt: th¶i tËp trung. C¸c c¬ së c«ng nghiÖp trong côm<br /> * Tho¸t n­íc m­a: TËn dông ®Þa h×nh tù ®· x¶ th¼ng n­íc th¶i ra kªnh ®µo BÕn Tre g©y «<br /> nhiªn, h­íng tho¸t chia lµm 2 khu tho¸t chÝnh: nhiÔm nguån n­íc kh«ng chØ ¶nh h­ëng tíi m«i<br /> + L­u vùc ch¶y vÒ phÝa B¾c vµo hÖ thèng tr­êng tù nhiªn mµ cßn g©y ¶nh h­ëng tíi c¶<br /> m­¬ng tho¸t n­íc m­a trªn hÌ ®­êng vµnh ®ai m«i tr­êng x· héi, g©y mÊt æn ®Þnh cuéc sèng<br /> phÝa B¾c thµnh phè cã chiÒu réng B = 2,0m ®· cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng.<br /> ®­îc x©y dùng sau ®ã ch¶y qua cèng cÇu C¸p vµ V.5. HÖ thèng tho¸t n­íc th¶i thµnh phè<br /> ®æ vµo ®Çm V¹c phÝa tr­íc trô së Së X©y dùng VÜnh Yªn<br /> vµ trô së ViÖn kiÓm s¸t, Tßa ¸n tØnh. * HÖ thèng tho¸t n­íc cho thµnh phè VÜnh<br /> + L­u vùc ch¶y vÒ phÝa Nam (lµ l­u vùc Yªn lµ hÖ thèng hçn hîp:<br /> chÝnh), n­íc m­a qua hÖ thèng m­¬ng tho¸t + T¹i trung t©m thµnh phè ®· cã hÖ thèng<br /> n­íc tËp trung vµo hå n­íc ®iÒu hßa dù kiÕn x©y tho¸t n­íc hiÖn tr¹ng, dù kiÕn x©y dùng hÖ<br /> dùng ®Ó tr¸nh s¹t lë ®­êng s¾t vµ g©y ngËp óng thèng cèng bao thu n­íc bÈn vÒ tr¹m lµm s¹ch<br /> côc bé vµo mïa m­a, sau ®ã sÏ ®­îc tho¸t vµo ®Ó xö lý.<br /> <br /> <br /> 29<br /> + T¹i c¸c khu vùc míi dù kiÕn ph¸t triÓn vµ 2. N­íc th¶i ph¶i ®­îc xö lý triÖt ®Ó tr­íc<br /> c¸c khu vùc ch­a cã cèng dù kiÕn sÏ x©y dùng khi x¶ ra m«i tr­êng.<br /> hÖ thèng cèng riªng. 3. Víi c¸c chÊt th¶i r¾n ph¶i ®­îc thu gom,<br /> * Toµn bé n­íc bÈn cña thµnh phè sÏ tËp ph©n lo¹i vµ xö lý.<br /> trung vÒ 2 tr¹m lµm s¹ch ®Ó xö lý. Tuy trong thêi gian gÇn ®©y m«i tr­êng vµ<br /> + Tr¹m lµm s¹ch sè I cã c«ng suÊt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®· ®­îc c¸c cÊp chÝnh<br /> 12.000m3/ngµy, cã vÞ trÝ dù kiÕn ë phÝa §«ng quyÒn vµ céng ®ång quan t©m nh­ng møc ®é «<br /> thµnh phè. nhiÔm m«i tr­êng vÉn ch­a cã nh÷ng chuyÓn<br /> + Tr¹m lµm s¹ch sè II cã c«ng suÊt biÕn tÝch cùc. N­íc th¶i tõ c¸c ho¹t ®éng c«ng<br /> 10.000m3/ngµy, cã vÞ trÝ dù kiÕn ë phÝa T©y nghiÖp vµ sinh ho¹t lµ vÊn ®Ò cÇn ®­îc l­u t©m.<br /> Nam thµnh phè. NÕu kh«ng ®­îc kiÓm so¸t vµ xö lý tr­íc khi x¶<br /> * §­êng cèng tho¸t n­íc dù kiÕn lµ cèng ra m«i tr­êng th× ®©y chÝnh lµ nguån ph¸t t¸n<br /> trßn ngÇm b»ng bª t«ng cèt thÐp cã kÝch th­íc c¸c chÊt g©y « nhiÔm trùc tiÕp m«i tr­êng n­íc<br /> D300 - D700mm. mÆt hiÖn t¹i vµ tiÒm Èn nguy c¬ « nhiÔm m«i<br /> * Tr¹m b¬m x©y ch×m b»ng bª t«ng cèt thÐp. tr­êng n­íc ngÇm vµ m«i tr­êng ®Êt trong t­¬ng<br /> lai kh«ng xa.<br /> V. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sö dông vµ Tæng c¸c nhu cÇu dïng n­íc thµnh phè VÜnh<br /> kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng Yªn ®Õn n¨m 2010 kho¶ng 62.106 m3/n¨m, trong<br /> n­íc ®ã l­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t vµ c«ng<br /> Cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn nghiÖp chiÕm kho¶ng 20% vµ ®Õn n¨m 2020<br /> ®¹i ho¸ ®ang diÔn ra víi tèc ®é nhanh trªn toµn nhu cÇu dïng n­íc t¨ng lªn 72.106 m3/n¨m<br /> quèc còng nh­ trong ®Þa bµn tØnh VÜnh Phóc, trong ®ã l­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t vµ c«ng<br /> m«i tr­êng nãi chung vµ m«i tr­êng n­íc nãi nghiÖp còng t¨ng lªn chiÕm tíi 30% tæng nhu<br /> riªng cña thµnh phè VÜnh Yªn ®ang ph¶i høng cÇu.<br /> chÞu nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi. Nguån n­íc trong Trong xu thÕ ®« thÞ ho¸ vµ c«ng nghiÖp ho¸<br /> ®Þa bµn thµnh phè VÜnh Yªn nÕu chØ xÐt vÒ tr÷ ®ang diÔn ra víi tèc ®é cao ë ®Þa ph­¬ng, nh÷ng<br /> l­îng th× ®ñ ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu dïng vµ sö n¨m tíi quỹ ®Êt sö dông cho n«ng nghiÖp sÏ<br /> dông n­íc. Tuy nhiªn, « nhiÔm nguån n­íc ®· gi¶m thay vµo ®ã ®Êt ë sÏ t¨ng nhanh t¶i l­îng<br /> h¹n chÕ kh¶ n¨ng sö dông n­íc nhÊt lµ trong chÊt th¶i g©y « nhiÔm m«i tr­êng n­íc còng sÏ<br /> thêi kú mïa kiÖt tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 5 n¨m gia t¨ng nÕu nh­ kh«ng ®­îc gi¸m s¸t vµ qu¶n<br /> sau. Nguyªn nh©n chÝnh g©y « nhiÔm nguån lý chÆt chÏ. C¸c khu vùc träng ®iÓm bao gåm:<br /> n­íc trong thµnh phè lµ do n­íc th¶i sinh ho¹t * Khu c«ng nghiÖp Khai Quang: HiÖn nay<br /> vµ c«ng nghiÖp ch­a ®­îc xö lý hoÆc xö lý ch­a nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt trong KCN ®· cã khu xö lý<br /> triÖt ®Ó ®· x¶ ra m«i tr­êng. MÆc dï, ch­a cã n­íc th¶i tuy nhiªn theo quan tr¾c cña chóng t«i<br /> “sù cè m«i tr­êng” nghiªm träng x¶y ra nh­ ®· t¹i cèng c¹nh nhµ m¸y VPIC 1 vµ cèng c¹nh nhµ<br /> xuÊt hiÖn ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng nh­ng nÕu kh«ng m¸y B¨ng R¸p vµ xÝ nghiÖp may hµm l­îng cña<br /> cã nh÷ng biÖn ph¸p kiÓm so¸t kÞp thêi sÏ g©y kh¸ nhiÒu yÕu tè v­ît qu¸ TCVN 5945 – 2005<br /> nh÷ng hËu qu¶ xÊu tíi m«i tr­êng nãi chung vµ (cét C), n­íc cã mïi h«i thèi nång nÆc. Nh­<br /> m«i tr­êng n­íc nãi riªng. Qui ho¹ch b¶o vÖ vËy, cã thÓ nãi n­íc t¹i c¸c vÞ trÝ lÊy mÉu mÆc<br /> m«i tr­êng n­íc thµnh phè VÜnh Yªn ph¶i dùa dï v­ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp nh­ng vÉn<br /> trªn nh÷ng quan ®iÓm: ®­îc x¶ ra m«i tr­êng. VËy kiÕn nghÞ:<br /> 1. Ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ph¶i g¾n víi + C¸c nhµ m¸y thuéc KCN Khai Quang ph¶i<br /> b¶o vÖ m«i tr­êng vµ nguyªn t¾c “ng­êi g©y « xö lý triÖt ®Ó n­íc th¶i tr­íc khi x¶ ra m«i<br /> nhiÔm ph¶i tr¶ tiÒn” ph¶i ®­îc thùc hiÖn nghiªm tr­êng.<br /> tóc. + Cuèi KCN Khai Quang cÇn x©y dùng mét<br /> <br /> <br /> 30<br /> tr¹m xö lý n­íc th¶i chung cho toµn bé KCN + Qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông c¸c hãa<br /> theo ®óng qui ho¹ch. chÊt b¶o vÖ thùc vËt.<br /> + Phßng Tµi nguyªn M«i tr­êng VÜnh Yªn, + Sö dông n­íc håi quy trong n«ng nghiÖp<br /> Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng VÜnh Phóc cÇn nh»m gi¶m l­îng chÊt « nhiÔm vµo m«i tr­êng<br /> phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ ®ång thêi gi÷ l­îng n­íc s¹ch tù nhiªn ®Ó t¨ng<br /> cã biÖn ph¸p xö lý thÝch ®¸ng c¸c c¬ së c«ng c­êng kh¶ n¨ng tù lµm s¹ch cña n­íc.<br /> nghiÖp vi ph¹m luËt m«i tr­êng theo nghÞ ®Þnh + §èi víi n­íc th¶i ch¨n nu«i: Víi nh÷ng<br /> sè 67/2003/NĐ-CP ngµy 13/6/2003 cña chÝnh khu ch¨n nu«i tËp trung cÇn ph¶i xö lý n­íc<br /> phñ vÒ “PhÝ b¶o vÖ m«i tr­êng ®èi víi n­íc th¶i tr­íc khi x¶ ra m«i tr­êng.<br /> th¶i”. * N­íc th¶i bÖnh viÖn: MÆc dï l­îng n­íc<br /> * Côm c«ng nghiÖp Lai S¬n: HiÖn nay th¶i cña c¸c bÖnh viÖn chØ chiÕm mét tû träng<br /> CCN còng nh­ c¸c c¬ së trong côm vÉn ch­a rÊt nhá nh­ng l¹i tiÒm Èn nguy c¬ g©y « nhiÔm<br /> cã bÊt kú biÖn ph¸p nµo xö lý n­íc th¶i v× vËy m«i tr­êng lín nªn ph¶i ®­îc xö lý triÖt ®Ó<br /> tr­íc m¾t c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn ph¶i cã tr­íc khi x¶ ra m«i tr­êng. C¸c bÖnh viÖn vµ<br /> nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi xö lý ng¨n chÆn viÖc c¸c trung t©m y tÕ ph¶i x©y dùng tr¹m xö lý<br /> x¶ th¶i g©y « nhiÔm m«i tr­êng cña c¬ së nµy. riªng.<br /> * C¸c côm d©n c­: D©n sè gia t¨ng trong * B¶o vÖ m«i tr­êng n­íc §Çm V¹c: §Çm<br /> nh÷ng n¨m tíi dÉn tíi nguån n­íc th¶i sinh V¹c chiÕm diÖn tÝch tíi 5% tæng diÖn tÝch<br /> ho¹t còng gia t¨ng. HiÖn nay trong ®Þa bµn thµnh phè VÜnh Yªn võa cã c¶nh quan ®Ñp ®Ó<br /> thµnh phè ch­a cã tr¹m xö lý n­íc th¶i sinh ph¸t triÓn du lÞch l¹i võa cã t¸c dông nh­ hå<br /> ho¹t, hÇu nh­ n­íc th¶i sinh ho¹t ®æ trùc tiÕp sinh häc cã t¸c dông b¶o vÖ m«i tr­êng thµnh<br /> xuèng c¸c hÖ thèng tho¸t n­íc råi ch¶y vµo c¸c phè VÜnh Yªn. Tuy nhiªn, hiÖn nay chøc n¨ng<br /> ao hå tù nhiªn. Kh¶ n¨ng tù lµm s¹ch cña c¸c hå sinh häc cña §Çm V¹c ®· ngµy cµng suy<br /> hå sinh häc hiÖn nay kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu gi¶m do ph¶i tiÕp nhËn nhiÒu nguån n­íc th¶i<br /> cÇu do l­îng n­íc th¶i qu¸ lín. HÇu hÕt c¸c hå víi hµm l­îng c¸c chÊt g©y « nhiÔm v­ît qu¸<br /> ®Òu bÞ « nhiÔm ë møc ®é nhÑ ®Õn trung b×nh. møc tù lµm s¹ch. §Ó võa b¶o vÖ m«i tr­êng<br /> VËy c¸c gi¶i ph¸p cho xö lý vµ qu¶n lý n­íc n­íc vµ ph¸t triÓn du lÞch nghØ d­ìng §Çm V¹c<br /> th¶i sinh ho¹t nh­ sau: nhiÖm vô cÊp b¸ch tr­íc m¾t cÇn ph¶i x©y dùng<br /> + CÇn n©ng cÊp, söa ch÷a vµ hoµn chØnh hÖ ch­¬ng tr×nh qu¶n lý vµ gi¸m s¸t chÊt l­îng<br /> thèng tho¸t n­íc th¶i ®· cã. n­íc §Çm V¹c, ®Æc biÖt lµ gi¸m s¸t chÊt l­îng<br /> + Theo h­íng tho¸t n­íc cña ®Þa h×nh, x©y c¸c nguån x¶ ®æ vµo §Çm V¹c ®Ó cã biÖn ph¸p<br /> dùng hÖ thèng ®­êng èng dÉn n­íc th¶i cho ng¨n chÆn kÞp thêi.<br /> c¸c khu d©n c­ theo qui ho¹ch ®· ®­îc phª Song song víi c¸c gi¶i ph¸p c«ng tr×nh cÇn<br /> duyÖt. thùc hiÖn kÞp thêi ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng nãi<br /> + KiÓm so¸t nguån th¶i tr­íc khi x¶ vµo c¸c chung còng nh­ b¶o vÖ m«i tr­êng n­íc nãi<br /> ao hå. riªng th× c¸c gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch còng cÇn<br /> + Lîi dông c¸c hå ®Çm tù nhiªn ®Ó xö lý ®­îc quan t©m ®óng møc:<br /> n­íc th¶i sinh ho¹t b»ng ph­¬ng ph¸p hå sinh + Thµnh phè cÇn tæ chøc nh÷ng ®ît tuyªn<br /> häc ®Ó gi¶m chi phÝ. truyÒn n©ng cao ý thøc tõng ng­êi d©n trong<br /> + KhuyÕn khÝch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh tù c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng nhÊt lµ viÖc tuyªn<br /> ho¹i vµ lµm s¹ch n¬i ë c¸c khu vùc d©n c­. truyÒn trong c¸c tr­êng häc.<br /> + R¸c th¶i trong ph¶i ®­îc thu gom vµ vËn + Cã h×nh thøc khen th­ëng kÞp thêi ®èi víi<br /> chuyÓn tíi b·i r¸c th¶i tËp trung ë Nói B«ng ®Ó c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n thùc hiÖn tèt luËt b¶o vÖ<br /> xö lý. m«i tr­êng còng nh­ cã h×nh thøc xö ph¹t<br /> * N­íc th¶i n«ng nghiÖp: nghiªm kh¾c ®èi víi c¸c ®èi t­îng vi ph¹m.<br /> <br /> <br /> 31<br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> [1]. C«ng ty c«ng nghÖ m«i tr­êng, 2003. KÕt qu¶ ®o kiÓm, ph©n tÝch c¸c chØ tiªu m«i tr­êng<br /> tØnh VÜnh Phóc n¨m 2003. PhÇn II - ChÊt l­îng n­íc.<br /> [2]. C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn h¹ tÇng VÜnh Phóc, 2005. B¸o c¸o nghiªn cøu Kh¶ thi Dù ¸n ®Çu<br /> t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp Khai Quang. VÜnh Phóc.<br /> [3]. Së KHCN vµ MTVP, 2005. Sè liÖu ®o ®¹c chÊt l­îng m«i tr­êng n­íc vµ kh«ng khÝ.<br /> [4]. Tæng côc TC§L - Bé Khoa häc C«ng NghÖ vµ M«i tr­êng, 2002. Tiªu chuÈn ViÖt Nam -<br /> ChÊt l­îng n­íc, Hµ Néi.<br /> [5]. UBNDTXVY, 2003. Qui ho¹ch sö dông ®Êt ®ai thÞ x· VÜnh Yªn - VÜnh Phóc ®Õn n¨m 2010.<br /> VÜnh Yªn.<br /> [6]. UBNDTVP. 2006. Dù ¸n c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ tØnh VÜnh Phóc: TiÓu dù ¸n Më réng hÖ<br /> thèng cÊp n­íc thÞ x· VÜnh Yªn.<br /> [7]. UBNDTVP. 2006. Dù ¸n c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ tØnh VÜnh Phóc: TiÓu dù ¸n Tho¸t n­íc<br /> vµ xö lý n­íc th¶i thÞ x· VÜnh Yªn.<br /> [8]. UBNDTVP. 2006. §TM: Dù ¸n c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ tØnh VÜnh Phóc: TiÓu dù ¸n Më<br /> réng hÖ thèng cÊp n­íc thÞ x· VÜnh Yªn.<br /> [9]. UBNDTVP. 2006. §TM: Dù ¸n c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ tØnh VÜnh Phóc: TiÓu dù ¸n<br /> Tho¸t n­íc vµ xö lý n­íc th¶i thÞ x· VÜnh Yªn.<br /> [10]. Trung t©m ®Þa m«i tr­êng & tæ chøc l·nh thæ, 2007. X©y dùng ch­¬ng tr×nh b¶o vÖ m«i<br /> tr­êng thµnh phè VÜnh Yªn, tØnh VÜnh Phóc giai ®o¹n 2007 – 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020.<br /> <br /> Summary<br /> Assessment of the present status of water environment<br /> and proposal solution to protect water environment<br /> in Vinhyen City<br /> <br /> In this paper, the status of water environment in Vinh Yen City is described. The increase in<br /> population and rapid economic growth in recent years have put a large and increasing stress on the<br /> water resources and environment in the city. The water quality in surface and underground water is<br /> also highly degraded due to many sources of pollution. Some suggestions for improvement of water<br /> management are also proposed in the paper.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 32<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2