intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá nhận thức của cộng đồng về vấn đề tài nguyên và môi trường tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Chia sẻ: Nguyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

31
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày kết quả khảo sát, đánh giá nhận thức tài nguyên môi trường cộng đồng địa phương; giá trị khảo sát đo lường với các trị số trung bình mức độ nhận thức cồng đồng; hạn chế trình độ dân trí và các điều kiện kinh tế xã hội khó khăn là nguyên nhân gia tăng áp lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Tiến hành đánh giá mức độ và tầm quan trọng giữa các nhân tố liên quan, từ đó khám phá và giải thích nguyên nhân góp phần bảo tồn, nâng cao giá trị đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá nhận thức của cộng đồng về vấn đề tài nguyên và môi trường tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

môc lôc<br /> T¹p chÝ<br /> Ph¹m thu dung, trÇn vò h¶I, ph¹m ngäc tó, trÇn nh− ngäc, 3-10<br /> <br /> NÔNG NGHIP zhanyuan zhang. Nghiªn cøu ®ång biÓu hiÖn cña 3 gien crtB, At –<br /> VTE3 vµ VTE4 ë ®Ëu t−¬ng<br /> & PHÁT TRI<br /> N NÔNG THÔN<br /> Hå thÞ lam trµ, lª v¨n h¶I, cao tr−êng s¬n. X©y dùng c¬ së d÷ 11-18<br /> ISSN 1859 - 4581<br /> liÖu qu¶n lý chÊt l−îng ®Êt n«ng nghiÖp huyÖn LËp Th¹ch tØnh VÜnh Phóc<br /> NguyÔn minh kú. §¸nh gi¸ nhËn thøc cña céng ®ång vÒ vÊn ®Ò tµi 19-24<br /> N¨m thø m−êi S¸U<br /> nguyªn vµ m«i tr−êng t¹i Khu Dù tr÷ Sinh quyÓn §ång Nai<br /> NguyÔn minh ®«ng, nguyÔn v¨n quÝ, trÇn huúnh khanh, th¸I 25-31<br /> Sè 294 n¨m 2016<br /> XuÊt b¶n 1 th¸ng 2 kú<br /> thÞ loan, ch©u minh kh«i. ¶nh h−ëng cña c¸c biÖn ph¸p röa mÆn ®Õn<br /> chÊt l−îng ®Êt, n−íc vµ n¨ng suÊt lóa trªn ®Êt canh t¸c t«m – lóa ë huyÖn<br /> Ph−íc Long, tØnh B¹c Liªu<br /> NguyÔn ®ç ch©u giang, nguyÔn minh ®«ng. §¸nh gi¸ sù bèc 32-38<br /> Tæng biªn tËp tho¸t NH3 cña c¸c d¹ng ph©n urª cã bæ sung chÕ phÈm nBTPT, Hua, Neb<br /> Ts. Bïi huy hiÒn<br /> trong phßng thÝ nghiÖm<br /> §T: 04.38345457 Lª ph−íc toµn, lª v¨n khoa, trÇn v¨n hïng, trÇn v¨n dòng, 39-48<br /> ng« ngäc h−ng. §Æc tÝnh h×nh th¸i, lý hãa häc vµ sö dông ®Êt phÌn ë<br /> vïng b¸n ®¶o Cµ Mau<br /> Hå viÖt c−êng. X¸c ®Þnh nguyªn nh©n, c¬ chÕ g©y ®ôc n−íc ë vïng 49-57<br /> Phã tæng biªn tËp ven biÓn §å S¬n – H¶i Phßng vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p kh¾c phôc<br /> Ph¹m Hµ Th¸i NguyÔn ngäc anh, ®ç ®øc dòng. C©n b»ng n−íc hÖ thèng s«ng 58-67<br /> §T: 04.37711070 §ång Nai trong ®iÒu kiÖn biÕn ®æi khÝ hËu<br /> Th.s d−¬ng thanh h¶i D−¬ng v¨n c−êng, lª thÞ quúnh hoa. Sinh tæng hîp vanilin tõ axit 68-75<br /> §T: 04.37716634 ferulic sö dông E.coli t¸i tæ hîp<br /> Hoµng thÞ lÖ th−¬ng, trÇn thÞ thóy, nguyÔn quang hµo. 76-80<br /> Nghiªn cøu kÕt hîp ph−¬ng ph¸p hãa häc vµ ch−ng cÊt ph©n ®o¹n trong<br /> Toµ so¹n - TrÞ sù n©ng cao chÊt l−îng r−îu thãc vµ r−îu ng« ñ men l¸ truyÒn thèng cña tØnh<br /> Sè 10 NguyÔn C«ng Hoan Tuyªn Quang<br /> QuËn Ba §×nh - Hµ Néi Lª trung thiªn, trÞnh thÞ mü trang, l−¬ng hång quang, 81-84<br /> §T: 04.37711072<br /> Katleen raes. ¶nh h−ëng cña mét vµi yÕu tè ®Õn hiÖu suÊt trÝch ly<br /> Fax: 04.37711073<br /> E-mail: tapchinongnghiep@vnn.vn vitamin C vµ c¸c hîp chÊt polyphenol tõ tr¸i s¬ ri<br /> Website:www.tapchikhoahocnongnghiep.vn Lª hoµi thanh, nguyÔn huy hoµng, nguyÔn hång s¬n. ¶nh 85-90<br /> h−ëng cña viÖc th¶ vÞt, c¸ ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn, n¨ng suÊt vµ hiÖu<br /> qu¶ kinh tÕ cña lóa ë m« h×nh lóa – c¸ - vÞt<br /> Bé phËn th−êng trùc TrÇn thÞ lª trang. ¶nh h−ëng cña c−êng ®é ¸nh s¸ng lªn sinh tr−ëng, 91-95<br /> 135 Pasteur hµm l−îng protein vµ lipit cña t¶o Thalassiosira pseudonana (Hasle &<br /> QuËn 3 - TP. Hå ChÝ Minh Heimdal, 1970)<br /> §T/Fax: 08.38274089 NguyÔn phan nh©n, bïi thÞ nga, ph¹m v¨n toµn. Thµnh phÇn 96-103<br /> loµi ®éng vËt kh«ng x−¬ng sèng ®¸y vµ mèi quan hÖ víi d− l−îng thuèc<br /> b¶o vÖ thùc vËt – Nghiªn cøu ®iÓn h×nh: HÖ thèng kªnh néi ®ång vµ s«ng<br /> r¹ch tØnh HËu Giang<br /> GiÊy phÐp sè: 104-111<br /> TrÇn thÞ thanh hiÒn, lª h÷u nghÞ, ph¹m minh ®øc. §¸nh gi¸ t¨ng<br /> 290/GP - BTTTT<br /> tr−ëng vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng miÔn dÞch cña c¸ lãc ( Channa striata) b»ng thøc<br /> Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng<br /> ¨n bét ®Ëu nµnh cã bæ sung mannan oligosaccharides<br /> cÊp ngµy 03 th¸ng 6 n¨m 2016<br /> NguyÔn thÞ xuyÕn, nguyÔn tuÊn ®iÖp, ng« anh s¬n. ¶nh 112-117<br /> h−ëng cña m«i tr−êng nu«i cÊy vµ chÊt ®iÒu hßa sinh tr−ëng ®Õn hµm<br /> l−îng Triterpenoit trong nu«i cÊy tÕ bµo huyÒn phï c©y thanh tiÒn liÔu<br /> TrÇn huy m¹nh. Chi tr¶ dÞch vô m«i tr−êng rõng tØnh B×nh Ph−íc 118-125<br /> C«ng ty cæ phÇn Khoa häc vµ NguyÔn thanh t©n, trÇn ®×nh thÕ. C«ng t¸c giao rõng vµ thùc tr¹ng 126-133<br /> c«ng nghÖ Hoµng Quèc ViÖt qu¶n lý rõng tù nhiªn giao cho céng ®ång ë c¸c tØnh T©y Nguyªn<br /> §Þa chØ: Sè 18 Hoµng Quèc ViÖt, Lª thµnh c«ng, t¹ thÞ ph−¬ng hoa. ¶nh h−ëng cña xö lý 134-140<br /> NghÜa §«, CÇu GiÊy, Hµ Néi mDMDHEU ®Õn kh¶ n¨ng chèng chÞu thêi tiÕt trong ®iÒu kiÖn ph¬i tù nhiªn<br /> cña gç g¸o tr¾ng<br /> TrÇn v¨n chø, phan duy h−ng. Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña tû lÖ chÊt 141-149<br /> Gi¸: 20.000® chèng ch¸y, nhiÖt ®é Ðp, thêi gian Ðp ®Õn chÊt l−îng v¸n LVL<br /> Vò thÞ thanh h−¬ng. Thµnh phÇn loµi thùc vËt trong c¸c tr¹ng th¸i 150-154<br /> th¶m thùc vËt tho¸i hãa ë CÈm Ph¶, tØnh Qu¶ng Ninh<br /> CONTENTS<br /> Pham thu dung, tran vu haI, pham ngoc tu, tran nhu ngoc, 3-10<br /> VIETNAM JOURNAL OF zhanyuan zhang. C0 – ordinated expression of crtB, At – VTE3 and<br /> VTE4 in soybean<br /> AGRICULTURE AND RURAL Ho thi lam tra, le van haI, cao truong son. Building database 11-18<br /> DEVELOPMENT for managing agricultural land quality in Lap Thach district of Vinh Phuc<br /> ISSN 1859 - 4581 province<br /> Nguyen minh ky. Assessment of community awareness on environment 19-24<br /> and resources issues at Dong Nai biosphere reserve<br /> Nguyen minh dong, nguyen van qui, tran huynh khanh, thaI 25-31<br /> THE sixteen YEAR thi loan, chau minh khoi. Effect of soil salinity leaching methods on<br /> No. 294 - 2016 the quality of soil, water and rice yields in shrim – rice cultivation system at<br /> Phuoc Long district, Bac Lieu province<br /> Nguyen do chau giang, nguyen minh dong. Evaluation of NH3 32-38<br /> volatilization from urea – containing fertilizers plus nBTPT, Hua, Neb in<br /> laboratory experiment<br /> Le phuoc toan, le van khoa, tran van hung, tran van dung, 39-48<br /> Editor-in-Chief ngo ngoc hung. The morphological, physiochemical properties and use<br /> Dr. bui huy hien of acid sulphate soil in Ca Mau peninsula<br /> Tel: 04.38345457 Ho viet cuong. Identify the cause, mechanism in water turbidity in Do 49-57<br /> Son – Hai Phong coasta area and solutions recommendation<br /> Nguyen ngoc anh, do duc dung. Water balance in the Dong Nai 58-67<br /> river basin under the context of climate changes<br /> Duong van cuong, le thi quynh hoa. Biosynfthesis of vanillin from 68-75<br /> Deputy Editor-in-Chief ferulic acid using recombinant E.coli<br /> Bs. Pham Ha Thai Hoang thi le thuong, tran thi thuy, nguyen quang hao. 76-80<br /> Tel: 04.37711070 Study combination chemical methods and fractionation in quality<br /> M.sc Duong thanh hai enhancement for traditional distilled spirits “ Ruou ngo” and “ Ruou thoc”<br /> Tel: 04.37716634 brewed by yeast leaf of Tuyen Quang province<br /> Le trung thien, trinh thi my trang, luong hong quang, 81-84<br /> Katleen raes. Effects of several parameters (Factors) on extraction<br /> efficiency of vitamin C and polyphenolic compounds from acerola<br /> Le hoai thanh, nguyen huy hoang, nguyen hong son. Effects 85-90<br /> Head-office of ducks and fish to the growth, development, productivity and economic<br /> No 10 Nguyenconghoan efficiency in the experimental rice fish – duck model<br /> Badinh - Hanoi - Vietnam Tran thi le trang. Effect of light intensity on growth, protein and lipid 91-95<br /> Tel: 04.37711072 contents of Thalassiosira pseudonana (Hasle & Heimdal, 1970)<br /> Fax: 04.37711073 Nguyen phan nhan, bui thi nga, pham van toan. The 96-103<br /> E-mail: tapchinongnghiep@vnn.vn<br /> composition of benthic macroinvertebrates related with insecticide residues:<br /> Website: ww.tapchikhoahocnongnghiep.vn<br /> A case study at irrigation canals and rivers in Hau Giang province, Viet<br /> Nam<br /> Tran thi thanh hien, le huu nghi, pham minh duc. Growth 104-111<br /> performance and immune reponses of snakehead (Channa striata) by feeding<br /> soybean meal supplemented with mannan oligosaccharides<br /> Representative Office Nguyen thi xuyen, nguyen tuan diep, ngo anh son. Effects of 112-117<br /> 135 Pasteur culture mediums and plant hormones on triterpenoid production in the cell<br /> Dist 3 - Hochiminh City suspension culture of Cyclocarya paliurus<br /> Tel/Fax: 08.38274089 Tran huy manh. Payment for forest environment services in Binh Phuoc 118-125<br /> province<br /> Nguyen thanh tan, tran dinh the. Forest allocation and actual status 126-133<br /> of natural forest management allocated to community in provinces of the<br /> Central Highlands<br /> Le thanh cong, ta thi phuong hoa. Natural weathering resistance 134-140<br /> Printing in Hoang Quoc Viet of modified wood Neolamarckia cadamba by mDMDHEU<br /> technology and science joint stock Tran van chu, phan duy hung. Study on the effect of fire – retardant 141-149<br /> company ratio, hot pressing temperature and time on quality of laminated veneer<br /> lumber (LVL)<br /> Vu thi thanh huong. Composition of species in the degraded 150-154<br /> vegetation types in Cam Pha city, Quang Ninh province<br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> <br /> <br /> <br /> ÁNH GIÁ NHN THC CA C4NG <br /> NG V5 V+N <br /> 5<br /> TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR8NG T/I KHU D$ TR&<br /> SINH QUY<br /> N <br /> NG NAI<br /> NguyY<br /> NguyYn Minh K<br /> K 1<br /> TÓM T<br /> TT<br /> M5c ?ích c6a nghiên c7u nhAm trình bày kCt qu kho sát, ?ánh giá nh!n th7c tài nguyên môi trtng c_ng<br /> ?&ng ?ra ph#ng > Khu DU trq Sinh quyHn &ng Nai. Nhìn chung, các v3n ?: môi trtng nDi c_m > các<br /> khu vUc nghiên c7u có nhqng sU t#ng ?&ng nh3t ?rnh và liên quan trUc tiCp ?Cn viGc khai thác, s| d5ng tài<br /> nguyên môi trtng. Giá trr kho sát ?o ltng v-i các trr s[ trung bình m7c ?_ nh!n th7c c_ng ?&ng khá<br /> cao. Tuy nhiên, v-i nhqng sU hn chC v: trình ?_ dân trí và các ?i:u kiGn kinh tC- xã h_i khó kh8n là m_t<br /> trong nhqng nguyên nhân gia t8ng áp lên các ngu&n tài nguyên thiên nhiên và môi trtng. Quá trình xác<br /> ?rnh v3n ?: môi trtng nDi c_m dUa vào c_ng ?&ng hiGn ?ang diYn ra > Khu DU trq Sinh quyHn &ng Nai<br /> có ý ngh“a cho các công tác qun lý b:n vqng tài nguyên thiên nhiên. ViGc ?ánh giá m7c ?_ và tm quan<br /> trng giqa các nhân t[ liên quan, tJ ?ó khám phá, gii thích nguyên nhân góp phn bo t&n và nâng cao giá<br /> trr ?a dng sinh hc.<br /> TJ khóa: C_ng ?&ng, &ng Nai, khu dU trq sinh quyHn, môi trtng, nh!n th7c.<br /> <br /> <br /> 1. M% &U 3 công nh!n là Khu DTSQ thC gi-i th7 580 (th7 8 ><br /> ViGt Nam), toàn thH Khu DTSQ &ng Nai luôn luôn<br /> ViGt Nam v[n ?.c biCt ?Cn nh là qu[c gia có<br /> nD lUc không ngJng cho các công tác bo t&n và phát<br /> ngu&n tài nguyên phong phú và ?a dng [9]. Tuy<br /> triHn ngày m_t l-n mnh. Trong ?ó, công tác truy:n<br /> nhiên, vì nhqng hn chC lrch s| và nh!n th7c cha<br /> thông — giáo d5c bo vG môi trtng sinh thái r3t<br /> cao nên viGc phát huy t[i ?a ngu&n lUc cha thUc sU<br /> ?.c chú trng. rnh k hàng n8m, Ban qun lý Khu<br /> mang li hiGu qu. Trong khi, thC gi-i ?ang phi ?[i<br /> DTSQ &ng Nai tD ch7c nhi:u ?.t h_i nghr truy:n<br /> mƒt v-i nhqng diYn biCn ph7c tp nh sU kh6ng<br /> thông; h_i thi vu tranh cD ?_ng; tuyên truy:n, nâng<br /> hong các ngu&n tài nguyên thiên nhiên, n8ng l.ng,<br /> cao ý th7c bo vG môi trtng; hot ?_ng sinh hot<br /> môi trtng và nhqng tác ?_ng tiêu cUc c6a biCn ?Di<br /> ngoi khóa tìm hiHu ?a dng sinh hc; ra quân h>ng<br /> khí h!u [3]. Chính vì v!y mƒt trái c6a các hot ?_ng<br /> 7ng làm cho sch thC gi-i sch h#n; xu3t bn và phD<br /> phát triHn kinh tC- xã h_i không b:n vqng ?ã làm suy<br /> biCn các 3n phLm truy:n thông môi trtng nh t!p<br /> gim ch3t l.ng môi trtng và các ch7c n8ng sinh<br /> v>, túi sinh thái, lrch treo ttng, sD tay sinh quyHn,...<br /> thái v[n có c6a tU nhiên. ThUc tC, áp lUc phát triHn<br /> cho các nhóm ?[i t.ng khác nhau sinh s[ng trong<br /> dân s[ > các ?ra ph#ng gia t8ng nhu cu khai thác,<br /> c 3 vùng lõi, vùng ?Gm và vùng chuyHn tiCp [1].<br /> s| d5ng b3t h.p lý các ngu&n tài nguyên thiên nhiên,<br /> Nhqng viGc làm có ý ngh“a ?ó ?ƒt ra cho tác gi câu<br /> nh3t là vùng mi:n có các ?i:u kiGn kinh tC- xã h_i<br /> hsi v: tính hiGu qu cng nh thUc trng diYn biCn<br /> khó kh8n. H gii quyCt t[t v3n ?: này ?òi hsi có sU<br /> nh!n th7c, ?ánh giá tm quan trng các v3n ?: nDi<br /> kCt h.p hài hòa giqa các nhóm gii pháp khác nhau.<br /> c_m > Khu DTSQ &ng Nai hiGn nh thC nào? H<br /> Trong ?ó, nhân t[ t8ng ctng nh!n th7c c_ng ?&ng<br /> làm sáng ts v3n ?: này, chúng tôi tiCn hành nghiên<br /> có ý ngh“a quan trng trong viGc thúc ?Ly chung tay<br /> c7u “Kho sát ?ánh giá nh!n th7c môi trtng c6a<br /> bo vG môi trtng b:n vqng.<br /> c_ng ?&ng > Khu DU trq Sinh quyHn &ng Nai”<br /> KH tJ khi mng l-i c6a các Khu DU trq Sinh nhAm m5c ?ích phát hiGn các v3n ?: nDi c_m ?H ?a<br /> quyHn (DTSQ) thC gi-i ?.c hình thành n8m 1976, ra gii pháp kh„c ph5c krp thti. i:u này góp phn<br /> ?Cn nay ?ã có 651 Khu DTSQ thC gi-i thu_c 120 thúc ?Ly hành ?_ng chung tay bo vG môi trtng,<br /> qu[c gia và 15 vùng lãnh thD [12]. Xét riêng > Khu bo t&n ?a dng sinh hc và phát triHn b:n vqng Khu<br /> DTSQ &ng Nai, sau khi ?.c H_i ?&ng UNESCO DTSQ &ng Nai.<br /> <br /> <br /> 1<br /> Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai<br /> <br /> N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - KỲ 1 - Th¸ng 8/2016 19<br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> <br /> <br /> 2. 'I T(NG, N*I DUNG VÀ PHNG PHÁP NGHIÊN C$U b!c cao có mch thu_c 185 h, 99 b_, 10 l-p thu_c 06<br /> 2.1. [i t.<br /> t.ng ngành thUc v!t khác nhau và 2.024 loài ?_ng v!t<br /> hoang dã thu_c 259 h, 55 b_. Theo các s[ liGu th[ng<br /> - Các v3n ?: môi trtng nDi c_m > Khu DTSQ<br /> kê, n#i ?ây có qun t5 và sinh s[ng c6a gn 500 ngàn<br /> &ng Nai.<br /> dân, v-i sU giao thoa v8n hóa c6a h#n 30 dân t_c anh<br /> - C_ng ?&ng dân c sinh s[ng > trong khu vUc em, ?ƒc biGt nh nhqng c_ng ?&ng dân t_c bn ?ra<br /> Khu DTSQ &ng Nai. Ch#-ro, M’Nông, S’tiêng, M... v-i các phong t5c, t!p<br /> Bng 1. ƒc ?iH<br /> ?iHm ?[<br /> ?[i t.<br /> t.ng nghiên c7<br /> c7u quán, lY h_i truy:n th[ng r3t ?ƒc s„c [2], [13].<br /> S[ 2.2. N_<br /> N_i dung và ph#ng pháp nghiên c7<br /> c7u<br /> TT ra ph#ng Nam Nq<br /> l.ng<br /> 2.2.1. N_i dung nghiên c7u<br /> 1 Phú Lý, V“nh C|u 10 5 5<br /> 2 HiCu Liêm, V“nh C|u 10 6 4 - Xác ?rnh nhân t[ ch6 ?o liên quan ?Cn các v3n<br /> ?: tài nguyên môi trtng Khu DTSQ &ng Nai.<br /> 3 Mã à, V“nh C|u 10 7 3<br /> 4 Phú Ctng, rnh Quán 10 6 4 - ánh giá m7c ?_ tm quan trng và khám phá,<br /> TDng 40 24 16 gii thích nguyên nhân giqa các nhân t[ liên quan<br /> trong các hot ?_ng bo vG môi trtng > Khu DTSQ<br /> - Thti gian nghiên c7u: Tháng 6 ?Cn tháng 9<br /> &ng Nai.<br /> n8m 2015.<br /> 2.2.2. Ph#ng pháp nghiên c7u<br /> * Các nhóm ph#ng pháp ?.c s| d5ng g&m có:<br /> Ph#ng pháp kC thJa tài liGu/s[ liGu, ph#ng pháp<br /> chuyên gia, ph#ng pháp ?ánh giá nông thôn có sU<br /> tham gia c6a ngti dân (PRA) ph#ng pháp phân<br /> tích th[ng kê và x| lý s[ liGu bAng phn m:m SPSS<br /> 13.0 for Windows [8], [10], [11]. Trong ?ó, quy trình<br /> nghiên c7u ?.c thUc hiGn thông qua trình tU bao<br /> g&m các b-c: Nghiên c7u ?ánh giá tài liGu, kCt h.p<br /> kho sát thUc ?ra > ThiCt kC thang ?o s# b_ và tham<br /> v3n ý kiCn chuyên gia ?H hoàn thiGn bng hsi > TiCn<br /> hành thUc ?ra thu th!p mˆu nghiên c7u > X| lý th[ng<br /> kê, phân tích ?ánh giá và kiHm ?rnh các kCt qu.<br /> * Trong nghiên c7u này, bên cnh các thông tin<br /> s# b_ v: mˆu nghiên c7u nh gi-i tính, tuDi, trình ?_<br /> hc v3n… thì mˆu câu hsi nghiên c7u t!p trung vào<br /> nhqng ?ánh giá, nh!n ?rnh c6a c_ng ?&ng v: các v3n<br /> ?: nDi c_m ti ?ra ph#ng. C5 thH, nhAm ?ánh giá<br /> thUc trng diYn biCn các v3n ?: ?ó, nghiên c7u tiCn<br /> hành phsng v3n sâu kCt h.p viGc s| d5ng bng hsi<br /> dUa trên hG thang ?o Likert 5 giá trr. Trong ?ó,<br /> Hình 1. B<br /> Bn ?&<br /> ?& khu vU<br /> vUc nghiên c7<br /> c7u [13] nghiên c7u t!p trung ch6 yCu v: các thông tin chính<br /> NAm tri r_ng trên ?ra bàn các tlnh &ng Nai, nh nhqng thách th7c, tiêu ?iHm, phân tích các<br /> Lâm &ng, Bình D#ng, Bình Ph-c và „k Nông nguyên nhân và triHn vng.<br /> v-i tDng diGn tích lên t-i 969.993 ha, Khu DTSQ Nghiên c7u tiCn hành kho sát thUc ?ra và l3y<br /> &ng Nai g&m hai vùng lõi là Vtn Qu[c gia Cát mˆu ti Khu DTSQ &ng Nai > các huyGn V“nh C|u<br /> Tiên và Khu Bo t&n Thiên nhiên - V8n hóa &ng và rnh Quán, tlnh &ng Nai. Trong ?ó, t” lG gi-i<br /> Nai và còn ?.c ví nh là lá phDi xanh c6a vùng tính mˆu nghiên c7u nam/nq t#ng 7ng 60:40 và<br /> ông Nam b_ và là ngu&n tài nguyên vô cùng quý phn l-n các ?ra ph#ng kho sát có t” lG nam gi-i<br /> giá c6a qu[c gia và thC gi-i. N#i ?ây có hG ?_ng thUc l-n h#n nq gi-i. C5 thH, > các xã HiCu Liêm, Mã à,<br /> v!t phong phú và ?a dng v-i h#n 2.353 loài thUc v!t<br /> <br /> 20 N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - KỲ 1 - Th¸ng 8/2016<br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> <br /> <br /> Phú Ctng t” lG này ln l.t t#ng 7ng 60:40, 70:30 Trong ?ó, xi là giá trr trên quan sát th7 i c6a mˆu<br /> và 60:40. Riêng ?ra bàn xã Phú Lý có t” lG gi-i tính nghiên c7u và ?.c kho sát v-i viGc s| d5ng thang<br /> khá cân bAng, v-i nam/nq là 50:50. Trình ?_ hc v3n ?o Likert 5 giá trr theo các m7c ?_: (1) Hoàn toàn<br /> c6a mˆu nghiên c7u ?.c kho sát ch6 yCu tJ b!c không ?&ng ý (5) Hoàn toàn ?&ng ý. Khi thUc<br /> tiHu hc ?Cn trung hc phD thông và chiCm t” lG khá hiGn kiHm ?rnh t” lG binomial test (ρ0) theo công th7c<br /> cao (90%). T” lG ngti không biCt chq và trình ?_ 2.3:<br /> trên b!c trung hc phD thông ln l.t chiCm t” lG 2,5<br /> và 7,5%. _ tuDi c6a nghiên c7u cho th3y có ?Cn<br /> 37,5% s[ ngti ?.c hsi thu_c trong ?_ tuDi 40-60<br /> tuDi. T” lG s[ ngti có ?_ tuDi trên 60 và tJ 20 ?Cn 30<br /> cng chiCm t” trng khá cao và ln l.t 7ng v-i 20 và<br /> 22,5%. Các ?i l.ng ρ^ và ρ0 ln lu.t là tn su3t mˆu<br /> H ?ánh giá kCt qu, nghiên c7u tiCn hành tính quan sát và tn su3t k vng cho tDng thH nghiên c7u<br /> toán các giá trr trung bình ( ), ?_ lGch chuLn mˆu cn kiHm ?rnh.<br /> (Sx), theo công th7c (2.1) và (2.2): 3. KT QU NGHIÊN C$U VÀ THO LU N<br /> 3.1. V3<br /> V3n ?:<br /> ?: tài nguyên và môi trt<br /> trtng chính Khu<br /> DTSQ &ng Nai<br /> <br /> <br /> <br /> Bng 2. Các v3<br /> v3n ?:<br /> ?: môi trt<br /> trtng nD<br /> nDi c_<br /> c_m > Phú Lý<br /> Trung<br /> Trung bình _ lG<br /> lGch chuL<br /> chuLn<br /> TT V3n ?:<br /> ?: nD<br /> nDi c_<br /> c_m N Min Max<br /> (Mean) (SD)<br /> 1 Nguy c# cháy rJng 10 3,00 5,00 4,3000 0,67495<br /> S8n b„t ?_ng v!t rJng<br /> 2 10 3,00 5,00 4,2000 0,63246<br /> trái phép<br /> L3n chiCm trái phép ?3t<br /> 3 10 3,00 5,00 4,6000 0,69921<br /> rJng<br /> 4 Xung ?_t voi-ngti 10 3,00 5,00 4,4000 0,69921<br /> Các v3n ?: môi trtng nDi c_m > các khu vUc hoang dã trái phép có kCt qu kh quan h#n so v-i<br /> nghiên c7u có nhqng sU t#ng ?&ng nh3t ?rnh và nhqng tiêu ?iHm khác nh viGc l3n chiCm ?3t rJng<br /> liên quan trUc tiCp ?Cn viGc khai thác, s| d5ng tài trái phép hay nhqng xung ?_t voi-ngti. Hàng n8m,<br /> nguyên môi trtng.  ?ra bàn xã Phú Lý, mƒc dù vˆn còn nhi:u h_ dân tU ý l3n chiCm và s| d5ng ?3t<br /> công tác phòng cháy chqa cháy rJng ?.c thUc hiGn rJng m_t cách trái phép v-i Mean=4,6000<br /> t[t nhng ti:m Ln nguy c# cháy rJng vˆn ?.c ngti (SD=0,69921; n=10). M7c ?_ quan tâm c6a ngti dân<br /> dân ?ánh giá khá cao, nh3t là mùa khô hn. Giá trr chl thr b-c tiCn thay ?Di v: mƒt nh!n th7c trong<br /> kho sát ?o ltng ?.c có trr s[ Mean=4,3000 c_ng ?&ng ?ra ph#ng.<br /> (SD=0,67495; n=10). Tình trng s8n b„t ?_ng v!t<br /> Bng 3. Các v3<br /> v3n ?:<br /> ?: môi trt<br /> trtng nD<br /> nDi c_<br /> c_m > HiC<br /> HiCu Liêm<br /> TT V3n ?:<br /> ?: nD<br /> nDi c_<br /> c_m N Min Max Trung bình (Mean) _ lG<br /> lGch chuL<br /> chuLn (SD)<br /> 1 S8n b„t ?_ng v!t rJng trái phép 10 3,00 5,00 4,3000 0,67495<br /> 2 L3n chiCm ?3t rJng trái phép 10 1,00 5,00 4,0000 1,41421<br /> 3 Nguy c# cháy rJng 10 3,00 5,00 4,4000 0,69921<br /> 4 Nguy c# khai thác g‚ l!u 10 4,00 5,00 4,7000 0,48305<br /> Khác biGt v-i c_ng ?&ng > Phú Lý, phn l-n n=10). YCu t[ biCn kho sát khác nh nguy c# cháy<br /> ngti dân > HiCu Liêm cho rAng, nguy c# khai thác rJng, nn s8n b„t ?_ng v!t hoang dã và l3n chiCm ?3t<br /> g‚ l!u vˆn ?áng lo ngi h#n c v-i trr s[ trung bình rJng trái phép ln l.t có các giá trr trung bình bAng<br /> kho sát ?.c trung bình =4,7000 (SD=0,48305;<br /> <br /> N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - KỲ 1 - Th¸ng 8/2016 21<br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> <br /> <br /> 4,4000 (SD=0,69921; n=10); 4,3000 (SD=0,67495; n=10) và 4,0000 (SD=1,41421; n=10).<br /> Bng 4. Các v3<br /> v3n ?:<br /> ?: môi trt<br /> trtng nD<br /> nDi c_<br /> c_m > Mã à<br /> TT V3n ?:<br /> ?: nD<br /> nDi c_<br /> c_m N Min Max Trung bình (Mean) _ lG<br /> lGch chuL<br /> chuLn (SD)<br /> 1 Xâm hi ?_ng v!t hoang dã 10 3,00 5,00 4,3000 0,67495<br /> 2 Cháy rJng nhs lŸ 10 2,00 5,00 4,4000 0,96609<br /> Khai thác tài nguyên n-c<br /> 3 10 4,00 5,00 4,6000 0,51640<br /> quá m7c<br /> 4 L3n chiCm ?3t rJng 10 2,00 5,00 4,4000 0,96609<br /> 5 Khai thác cây rJng 10 2,00 5,00 4,1000 1,10050<br /> 6 Th6y sn trái phép 10 1,00 5,00 3,5000 1,43372<br /> Theo nh kCt qu kho sát ?.c, giá trr trung nh h>ng sâu r_ng ?Cn ?ti s[ng sinh hot và sn<br /> bình biCn ti:m Ln “Khai thác tài nguyên n-c quá xu3t c6a ngti dân. Giá trr trung bình kho sát ?.c<br /> m7c” v-i trr s[ trung bình = 4,6000 (SD = 0,51640; cho th3y kCt qu ln l.t theo th7 tU t8ng dn m7c<br /> n=10) và ?ã gây ra nhqng tác ?_ng tiêu cUc ?Cn ?ti ?_ nghiêm trng các v3n ?: ?ang diYn ra > Mã à<br /> s[ng ngti dân. Ngoài ra, c_ng ?&ng dân c sinh nh sau: Khai thác th6y sn trái phép < khai thác cây<br /> s[ng lâu ?ti > ?ây còn cho biCt tình trng thiCu n-c rJng < xâm hi ?_ng v!t hoang dã < l3n chiCm ?3t<br /> sinh hot khá trm trng, ?ƒc biGt mùa khô hn. H#n rJng, nguy c# cháy rJng nhs lŸ < khai thác các<br /> nqa, viGc khai thác các ngu&n n-c ngm quá m7c ?ã ngu&n tài nguyên n-c trái phép.<br /> Bng 5. Các v3<br /> v3n ?:<br /> ?: môi trt<br /> trtng nD<br /> nDi c_<br /> c_m > Phú Ct<br /> Ctng<br /> Trung bình _ lG<br /> lGch chuL<br /> chuLn<br /> TT V3n ?:<br /> ?: nD<br /> nDi c_<br /> c_m N Min Max<br /> (Mean) (SD)<br /> 1 Ph#ng tiGn c3m 10 2,00 5,00 4,1000 0,99443<br /> 2 Ô nhiYm môi trtng n-c 10 2,00 5,00 4,2000 1,03280<br /> 3 Thiên tai, drch bGnh 10 1,00 5,00 3,9000 1,44914<br /> Khác biGt ?ƒc thù v-i nhqng ?ra ph#ng khác, và l3n chiCm ?3t rJng làm rˆy. Nguyên nhân chính<br /> khu vUc dân c Phú Ctng sinh s[ng g„n li:n v-i c6a viGc s8n b„t ?_ng v!t rJng ch6 yCu do hot ?_ng<br /> các hot ?_ng khai thác th6y sn > lòng h& Trr An. th. s8n và l.i nhu!n cao tJ viGc mua bán các sn<br /> Do ?ó, nhqng v3n ?: nDi c_m mà ngti ?a ra liên phLm ?_ng v!t rJng trái phép. Ngoài ra, có ?Cn 100%<br /> quan ?Cn viGc s| d5ng ph#ng tiGn c3m v-i trung ý kiCn ?.c kho sát ?&ng ý và nh!n ?rnh các ?[i<br /> bình = 4,1000 (SD=0,99443; n=10); ô nhiYm môi t.ng sinh s[ng > ?ra ph#ng ?ã c[ tình l3n chiCm<br /> trtng n-c v-i trung bình = 4,2000 (SD=1,03280; ?3t rJng ?H canh tác n#ng rˆy. T#ng tU > HiCu<br /> n=10) và thiên tai, drch bGnh v-i trung bình=3,9000 Liêm, hot ?_ng s8n b„t ?_ng v!t hoang dã cng<br /> (SD=1,44914; n=10). Trong ?ó, sU quan tâm chính ?.c c_ng ?&ng > Phú Lý xác ?rnh là m_t trong<br /> c6a c_ng ?&ng xoay quanh v3n ?: s| d5ng các nhqng v3n ?: trng yCu. Trong ?ó, có b[n nhóm<br /> ph#ng tiGn c3m và tình trng ô nhiYm môi trtng nguyên nhân (?[i t.ng) chính bao g&m th. s8n,<br /> n-c. gi-i ?u n!u, gia ?ình th. s8n và ngti tiêu dùng ?ã<br /> tác ?_ng ?Cn viGc s8n b„t ?_ng v!t hoang dã trái<br /> 3.2<br /> 3.2. ánh giá nhân t[ t[ ch6<br /> ch6 ?<br /> ?o v: các v3<br /> v3n ?:<br /> ?: môi<br /> phép > ?ra ph#ng. ƒc biGt, kCt qu kiHm ?rnh t” lG<br /> trt<br /> trtng > Khu DTSQ &ng Nai<br /> biCn quan sát “S8n b„t ?_ng v!t hoang dã” cng có ý<br /> TJ nhqng kCt qu kho sát c_ng ?&ng các nhóm ngh“a th[ng kê (p Khu DTSQ &ng (70%) nhng các nguyên nhân nh du lrch tU do, ?[t<br /> Nai, nghiên c7u tiCp t5c ?ánh giá và xác ?rnh v3n ?: n#ng rˆy, l3y m!t ong và ch8n th gia súc cng góp<br /> trng yCu và tìm kiCm nhqng nhóm nguyên nhân phn gia t8ng nguy c# cháy rJng (p m7c ý ngh“a α nhân chính có vai trò quan trng trong viGc ci thiGn<br /> = 5%. Chi tiCt kCt qu ?.c trình bày trong bng 6.  các hot ?_ng bo vG tài nguyên rJng > Khu DTSQ<br /> ?ra bàn xã Phú Lý, hai v3n ?: trng yCu ?.c ngti &ng Nai.<br /> quan tâm nh3t g&m tG nn s8n b„t ?_ng v!t hoang dã<br /> <br /> 22 N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - KỲ 1 - Th¸ng 8/2016<br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> <br /> <br /> Bng 6. Nhân t[<br /> t[ ch6<br /> ch6 ?<br /> ?o trong các v3<br /> v3n ?:<br /> ?: môi trt<br /> trtng nD<br /> nDi c_<br /> c_m > Khu DTSQ &ng Nai<br /> ra Tn T” lG<br /> lG quan T” lG<br /> lG kiH<br /> kiHm M7c ý ngh“a<br /> ngh“a<br /> TT V3n ?:<br /> ?: tr<br /> trng yC<br /> y Cu su3<br /> su3t, n sát, % ?rnh, % (1-- phía)<br /> (1<br /> ph#ng<br /> - S8n b„t trái phép 9 90 0,8 0,376<br /> 1 Phú Lý<br /> - Hot ?_ng làm rˆy 10 100 0,8 0,107<br /> - Nguy c# cháy rJng 7 70 0,7 0,011<br /> 2 HiCu Liêm<br /> - S8n b„t ?_ng v!t hoang dã 10 100 0,7 0,028<br /> - Nguy c# cháy rJng 6 60 0,5 0,754<br /> 3 Mã à<br /> - S8n b„t ?_ng v!t trái phép 8 80 0,8 0,624<br /> - Hot ?_ng khai thác th6y<br /> 10 100 0,7 0,028<br /> 4 Phú Ctng sn trái phép<br /> - Ô nhiYm n-c h& Trr An 9 90 0,7 0,149<br /> Chú thích: Các kCt qu ?.c trích xu3t tJ phn m:m SPSS 13.0<br /> Nhìn vào kCt qu kho sát > trên thH hiGn thUc nhqng nguyên nhân gia t8ng áp lUc lên các loài ?_ng<br /> trng diYn biCn nh!n th7c c6a ngti dân và tm quan v!t hoang dã và công tác bo t&n [5], [6].<br /> trng c6a các hot ?_ng tuyên truy:n bo vG môi 4. KT LU N<br /> trtng, bo t&n ?a dng sinh hc trong các hot Nhìn chung, c_ng ?&ng ngti dân sinh s[ng bên<br /> ?_ng truy:n thông ?rnh k c6a Khu DTSQ &ng trong Khu DTSQ &ng Nai có tinh thn nh!n th7c,<br /> Nai. Nguy c# cháy rJng ?.c c_ng ?&ng ngti dân trách nhiGm cao v: viGc bo vG các giá trr tài nguyên<br /> sinh s[ng > Mã à cnh giác r3t cao. &ng thti, viGc thiên nhiên và môi trtng. Nhqng ?ánh giá c6a<br /> s8n b„t ?_ng v!t rJng do tác ?_ng tiêu cUc gián tiCp ngti dân ?ã phn nào thH hiGn b7c tranh sinh ?_ng<br /> c6a ngti tiêu dùng. Chính ngti tiêu dùng là v: các v3n ?: nDi c_m hiGn ?ang diYn ra > trên ?ra<br /> nguyên nhân chính thúc ?Ly nn s8n b„t ?_ng v!t bàn nghiên c7u. Tuy nhiên, ?H hn chC áp lUc và<br /> rJng trái phép. KCt qu này cho th3y sU phù h.p v-i nhqng m[i ?e da ti:m Ln lên tài nguyên hG sinh thái<br /> các công trình nghiên c7u c6a tác gi Rob Barnett cn thiCt tiCp t5c ?Ly mnh công tác v!n ?_ng c_ng<br /> (2000) [7]. Ngoài ra, nhu cu s| d5ng cho các m5c ?&ng nói không v-i viGc s8n b„t, tiêu th5 ?_ng v!t<br /> ?ích y hc cD truy:n cng là m_t trong nhqng nhóm hoang dã, tuyên truy:n sâu r_ng v: nhqng l.i ích, giá<br /> nhân t[ gây áp lUc lên viGc s8n b„t, tiêu th5 các loài trr c6a viGc bo vG tài nguyên ?a dng sinh hc Khu<br /> ?_ng v!t hoang dã, nh3t là các loài quý hiCm và có DTSQ. &ng thti, cn có gii pháp c5 thH v: mƒt<br /> giá trr bo t&n ?a dng sinh hc [4]. Riêng > ?ra bàn chính sách h‚ tr. chuyHn ?Di phát triHn sinh kC b:n<br /> xã Phú Ctng, hot ?_ng khai thác ngu&n l.i th6y vqng, duy trì Dn ?rnh, gim t[i thiHu t[i ?a nguy c#<br /> sn trái phép và gây ô nhiYm môi trtng n-c là cháy rJng. T8ng ctng ph[i kCt h.p m[i liên hG giqa<br /> nhqng ch6 ?: nóng và r3t ?.c sU quan tâm c6a c# quan qun lý nhà n-c và ngti dân v!n ?_ng<br /> ngti dân. T” lG xác ?rnh các v3n ?: trng tâm ?.c giao np d5ng c5 s8n b„t ?_ng v!t rJng trái phép.<br /> ?ánh giá khá cao. Quá trình kiHm ?rnh t” lG (?_ tin ThUc hiGn t[t công tác truy:n thông ?Cn mi ngti<br /> c!y 95%) nhân t[ ch6 ?o “Hot ?_ng khai thác th6y dân, ngõ xóm... Phòng ch[ng và kiHm soát tình trng<br /> sn trái phép” cng có ý ngh“a thông kê v-i ?ánh b„t ngu&n l.i th6y sn trái phép, nâng cao ch3t<br /> p=0,028
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2