intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH02

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

112
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề sắp tới, mời các bạn tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH02 sau đây. Tài liệu hữu ích cho sinh viên nghề Kế toán doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH02

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3  (2009 ­ 2012) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐA KTDN ­ TH 02 Yêu  Điể Nội dung cầu m Lập chứng từ ở:  ­ Nghiệp vụ 3: 0,2 đ 1 đ 1    ­ Nghiệp vụ 5: 0,4 đ ­ Nghiệp vụ 6: 0,4 đ 3 đ 2 Vào sổ nhật ký chung  3 Vào sổ chi tiết  chi phí SXKD (TK 621, 622, 627, 154): mỗi sổ 0,25 đ   2 đ 4 Vào sổ cái các tài khoản: 621, 622, 627, 154, 155, 131,152:  2,5 đ 5 Lập Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản   1,5 đ Cộng  10 đ 0,2 đ PHIẾU XUẤT KHO Ngày 08 tháng 12 năm N Số: 90 Họ tên người giao hàng:  Đại chỉ:................. Lý do xuất: Xuất cho sản xuất đv: 1.000 đ STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1 x 2 Vật liệu chính M1 Kg 23.000 20 460.000 1
 2. Céng tiÒn 460.000 hµng: Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: (Bốn trăm sáu mươi triệu đồng chẵn) 0,2 đ PHIẾU NHẬP KHO Ngày 13 tháng 12 năm N Số: 122 Họ tên người giao hàng: Công ty S2 Theo hóa đơn GTGT số 10  ngày 13 tháng12. năm N Của công ty S2 Nhập tại kho.......... đv: 1.000 đ STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1 x 2 Hàng hóa H1 Kg 25.000 15,4 385.000 Céng tiÒn 385.000 hµng: Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: (Ba trăm tám nhăm triệu đồng chẵn) 0,2 đ HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTGT­3LL GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG Số : 00010 Liên 2: Giao cho khách hàng      Ngày 13 tháng 12 năm N Đơn vị bán hàng: Công ty S2 Địa chỉ: số 340 Đà Nẵng, Hải Phòng Số tài khoản: 2514523 tại Ngân hàng: Á Châu Hải Phòng Điện thoại…………………….. ...............Mã số thuế: 0400425627 Họ tên người mua hàng: Công ty Q Địa chỉ: số 15 Khu công nghiệp Hoà Khánh Số tài khoản: 012567523 tại Ngân hàng: Công thương Đà Nẵng Hình thức thanh toán: Nợ  Mã số thuế : 01040051423 Đv: 1.000 đ Đơn vị  Số  Đơn  Số TT Tên hàng hoá, dịch vụ Thành tiền tính lượng giá 2
 3. A B C 1 2 3=1x2 01 Hàng hóa H1 kg 25.000 15,4 385.000                                                                                              C ộng ti ền hàng: 385.000 Thuế GTGT: 10%                                                             Tiền thu ế GTGT:  38.500                                               Tổng cộng tiền thanh toán :                       423.500 Số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm hai ba triệu năm trăm ngàn đồng Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ và tên) (Ký,họ và tên)    (Ký ,họ và tên) 0,2 đ GIẤY BÁO CÓ                 Số: 82                                                     Ngày: 14/12/N Số tài khoản: 012567523 Tên tài khoản: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Q Kính g               ửi: Công ty c                             ổ ph                         ần th ương  Ngân hàng chúng tôi xin trân trọng  mại và dịch vụ Q Thông báo: tài khoản của quý  Khách hàng đã được ghi Có với nội dung sau : Ngày hiệu lực Số tiền Loại  Diễn giải tiền 14/12/N 1.200.000.00 VND Khách hàng K2 thanh toán 0 0,2 đ GIẤY BÁO NỢ                 Số: 86                                                     Ngày: 14/12/N Số tài khoản: 012567523 Tên tài khoản: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Q Kính g               ửi: Công ty c                             ổ ph                         ần th ương  Ngân hàng chúng tôi xin trân trọng  mại và dịch vụ Q Thông báo: tài khoản của quý  Khách hàng đã được ghi Nợ với nội dung sau : Ngày hiệu lực Số tiền Loại  Diễn giải 3
 4. tiền 14/12/N 100.000.000 VND Trả nợ công ty S2 3𠧬n vÞ Sè nhËt ký chung N¨m: N ĐVT: 1.000 đ NT Chøng tõ §· ghi STT SHTK Sè tiÒn G sæ S SH NT DiÔn gi¶i c¸i Dßng ®èi øng Nî Cã A B C D E G H 1 2 12 . 0 01/12 Mua nhËp kho VL M 152 194.000 133 19.400 331-S3 213.400 12 . 1 04/12 Mua VL phô nhËp kho 152 42.900 133 4.290 331-S1 47.190 . XuÊt kho VLC M SX SP 90 08/12 A 621(A) 300.000 152 300.000 . XuÊt kho VLC M SX SP 90 08/12 B 621(B) 160.000 152 160.000 . XuÊt kho vËt liÖu phô 91 09/12 cho PX1 621(A) 76.800 627(A) 9.600 152 86.400 . XuÊt kho vËt liÖu phô 91 10/12 cho PX2 621(B) 51.200 627(B) 6.400 152 57.600 12 . 2 13/12 Mua hµng H1 nhËp kho 156(1) 385.000 133 38.500 331-S2 423.500 . Kh¸ch hµng K2 thanh 82 14/12 to¸n 112 120.000 131(K2) 120.000 86 Tr¶ nî C.ty S2 331(S2) 100.000 112 100.000 4
 5. . 92 14/12 XuÊt kho hµng H2 632 140.000 156(H2) 140.000 10 . 2 14/12 Doanh thu b¸n hµng H2 131(K2) 184.800 511 168.000 333(1) 16.800 . 93 15/12 XuÊt kho H1 göi b¸n 632 390.000 156(1)-H1 390.000 10 . 3 15/12 Doanh thu b¸n hµng 131 514.800 511 468.000 333(1) 46.800 . 40 15/12 Chi vËn chuyÓn hµng 641 1.400 133 140 111 1.540 . 97 15/12 Tr¶ nî c«ng ty S2 331(S2) 150.000 . 98 15/12 Thanh to¸n NSNN 333 50.000 112 200.000 . XuÊt kho CCDC sö 94 17/12 dông PX 1 627(A) 9.000 153 9.000 . XuÊt kho CCDC sö 94 17/12 dông PX 2 627(B) 7.500 153 7.500 B¶ng ph©n bæ l¬ng th¸ng 12 622 (A) 90.000 622 (B) 60.000 627(A) 7.000 627 (B) 5.000 641 9.000 642 12.000 334 183.000 TrÝch c¸c kho¶n theo lư¬ng th¸ng 12 622 (A) 20.700 622 (B) 13.800 627(A) 1.610 627 (B) 1.150 641 2.070 642 2.760 5
 6. 334 17.385 338 59.475 Ph©n bæ khÊu hao TSC§ thang 12 627(A) 7.500 627 (B) 6.200 641 6.000 642 12.000 214 31.700 KÕt chuyÓn chi phÝ SP A 154(A) 521.240 621(A) 376.800 622(A) 110.700 627(A) 34.710 12 . 2 26/12 NhËp kho SP A 155(A) 461.250 154(A) 461.250 KÕt chuyÓn chi phÝ SP B 154(B) 310.600 621(B) 211.200 622(B) 73.800 627(B) 26.250 12 . 2 26/12 NhËp kho SP B 155(B) 280.210 154(B) 280.210 . XuÊt kho thµnh phÈm 95 29/12 A 632 400.596 155(A) 400.596 11 . 1 29/12 Doanh thu b¸n SP A 131(K2) 508.200 511 462.000 333(1) 46.200 . XuÊt kho thµnh phÈm 44 29/12 B 632 240.934 155(B) 240.934 11 . 2 29/12 Doanh thu b¸n SP B 131(K1) 338.800 511 308.000 333(1) 30.800 . 98 29/12 C.ty K1 thanh to¸n nî 112 300.000 131(K1) 300.000 10 . 9 29/12 C.ty K2 thanh to¸n nî 112 250.000 131(K2) 250.000 6
 7. K/c thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 3331 62.330 133 62.330 KÕt chuyÓn CP SXKD 911 1.216.550 1.171.5 632 30 641 18.380 642 26.640 1.40 KÕt chuyÓn DT thuÇn 511 6.000 1.40 911 6.000 47.3 X§ thuÕ TNDN 8211 62,5 47.3 3334 62,5 47.3 K/c thuÕ TNDN 911 62,5 47.3 8211 62,5 Lîi nhuËn sau thuế 141.9 TNDN 911 35,5 141.9 421(2) 35,5 9.817.235, 9.817.235, Tæng céng 5 5 0,25 đ Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Tµi kho¶n: 621 Tªn ph©n xưëng: PX sè 01 Tªn s¶n phÈm, dÞch vô: S¶n phÈm A NT Chøng tõ TK Ghi Nî Tµi kho¶n 621 §.øn DiÔn gi¶i g Tæng Chia ra SH NT G tiÒn S VLC VLP A B C D E 1 2 3 4 5 . 300.0 90 08/12 XuÊt kho VLC 152 00 300.000 . 76.8 76.8 91 09/12 XuÊt kho VLP 152 00 00 7
 8. 376.8 76.8 Céng ph¸t sinh 00 300.000 00 376.8 Ghi Cã TK 621: 154 00 Sè d cuèi kú 0,25 đ Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Tµi kho¶n: 621 Tªn ph©n xưëng: PX sè 01 Tªn s¶n phÈm, dÞch vô: S¶n phÈm B NT Chøng tõ TK Ghi Nî Tµi kho¶n: §.øn DiÔn gi¶i g Tæng Chia ra SH NT G tiÒn S VLC VLP A B C D E 1 2 3 4 5 6 . 160.00 90 09/12 XuÊt kho VLC 152 0 160.000 . 91 13/12 XuÊt kho VLP 152 51.200 51.200 211.20 Céng ph¸t sinh 0 160.000 51.200 211.20 Ghi Cã TK 621: 154 0 Sè dư cuèi kú 0,25 đ Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Tµi kho¶n: 622 Tªn ph©n xưëng: PX sè 01 Tªn s¶n phÈm, dÞch vô: S¶n phÈm A NT Chøng tõ TK Ghi Nî Tµi kho¶n: 622 §.øn g Chia ra DiÔn gi¶i Tæng SH NT Trích  G tiÒn theo  S Lư¬ng lương 8
 9. A B C D E 1 2 3 4 5 6 Lư¬ng CNSX 90.0 26 SP A 334 00 90.000 TrÝch KPC§, 19.80 19.8 27 BHXH 338 0 00 BHYT, Trî cÊp TN 109.8 19.8 Céng ph¸t sinh 00 90.000 00 109.80 Ghi Cã TK 622: 154 0 Sè d cuèi kú 0,25 đ Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Tµi kho¶n: 622 Tªn ph©n xưëng: PX sè 02 Tªn s¶n phÈm, dÞch vô: S¶n phÈmB NT Chøng tõ TK Ghi Nî Tµi kho¶n: §.øng Chia ra DiÔn gi¶i Tæng Trích  G SH NT tiÒn Lư­ theo  S ơng lương A B C D E 1 2 3 4 5 6 Lư¬ng CNSX 60.00 60. SP B 334 0 000 TrÝch KPC§, BHXH, BHYT, 13.20 13.2 BHTN 338 0 00 73.20 60. 13.2 Céng ph¸t sinh 0 000 00 73.20 Ghi Cã TK 621: 154 0 Sè d cuèi kú 0,25 đ Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Tµi kho¶n: 627 Tªn ph©n xưëng: PX sè 01 Tªn s¶n phÈm, dÞch vô: S¶n phÈm 9
 10. A NT Chøng tõ TK Ghi Nî Tµi kho¶n: 627 §.øn g Chia ra DiÔn gi¶i Tæng SH NT Trích  G tiÒn theo  VËt KhÊu CF S Lương lương liÖu hao kh¸c A B C D E 1 2 3 4 5 6 . 9. 92 10/12 XuÊt kho VLP 152 9.600 600 L¬ng NVPX 1 334 7.000 7.000 1. TrÝch theo l¬ng 338 1.540 540 10 . 9.00 5 17/12 XuÊt kho CCDC 153 9.000 0 7. KhÊu hao TSC§ 214 7.500 500 1. 9. 7. 9.00 Céng ph¸t sinh 34.640 7.000 540 600 500 0 Ghi Cã TK 627: 34.640 Sè d cuèi kú 0,25 đ Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Tµi kho¶n: 627 Tªn ph©n xưởng: PX sè 02 Tªn s¶n phÈm, dÞch vô: S¶n phÈm B NT Chøng tõ TK Ghi Nî Tµi kho¶n: 627 §.øn g Chia ra DiÔn gi¶i Tæng SH NT KhÊ G tiÒn B¶o vËt u CF S Lư¬ng hiÓm liÖu hao kh¸c A B C D E 1 2 3 4 5 6 . 6.4 6 92 10/12 XuÊt kho VLP 152 00 .400 5.0 L¬ng NVPX 1 334 00 5.000 1.1 1.1 TrÝch theo l¬ng 338 00 00 10
 11. 10 . 7.5 6 17/12 XuÊt kho CCDC 153 00 7.500 6.2 6 KhÊu hao TSC§ 214 00 .200 26.2 1.1 6 6 Céng ph¸t sinh 00 5.000 00 .400 .200 7.500 26.2 Ghi Cã TK 627: 00 Sè dư cuèi kú 0,25 đ Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Tµi kho¶n: 154 Tªn ph©n xëng: PX sè 01 Tªn s¶n phÈm, dÞch vô: S.phÈm A §¬n vÞ: 1.000 ® NT Chøng tõ TK Ghi Nî Tµi kho¶n: 154(A) §.øn DiÔn gi¶i g Tæng Chia ra SH NT G tiÒn CP S NVL TT NC TT SXC A B C D E 1 2 3 4 5 1. Sè d ®Çu 18.0 th¸ng 00 2. Sè ph¸t sinh KÕt chuyÓn CP 376.8 NVL 621 00 376.800 KÕt chuyÓn CP 109.8 109.8 NCTT 622 00 00 KÕt chuyÓn CP 34.6 34.6 SXC 627 40 40 521.2 109.8 34.6 Céng ph¸t sinh 40 376.800 00 40 - 460.2 Ghi Cã TK 154: 155 80 78.9 3.Sè d cuèi kú 60 0,25 đ Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Tµi kho¶n: 154 Tªn ph©n xëng: PX sè 02 11
 12. Tªn s¶n phÈm, dÞch vô: SP B §¬n vÞ: 1.000 ® Chøng tõ TK Ghi Nî Tµi kho¶n: 154(B) NT §¦ Chia ra G DiÔn gi¶i Tæng SH NT CP S tiÒn NVL TT NC TT SXC A B C D E 1 2 3 4 5 1. Sè d ®Çu th¸ng 14,0 2. Sè ph¸t sinh KÕt chuyÓn CP 211.20 NVL 621 0 211.200 KÕt chuyÓn CP NCTT 622 73.200 73.200 KÕt chuyÓn CP SXC 627 26.200 26.200 310.60 Céng ph¸t sinh 0 211.200 73.200 26.200 279.56 Ghi Cã TK 154: 0 3.Sè d cuèi kú 45.040 4. Ghi sổ cái các tài khoản: 621, 622, 627, 154, 155, 131, 152  (2,5 đ) ­ Sổ cái TK 621,622,627,154 là tổng của các sổ chi tiết CP ở yêu cầu 3 (4 sổ x 0,25đ) ­ Sổ cái TK 155, 131,152 (3 sổ x 0,5 điểm) 0,5 đ Sæ c¸i N¨m: N Tªn tµi kho¶n: Nguyªn vËt liÖu Sè hiÖu: 152 Sè Ghi NT Chøng tõ DiÔn gi¶i hiÖu Sè tiÒn chó GS SH NT TK §¦ Nî Cã 660. Sè d ®Çu kú 000 194.0 120 NhËp kho VL M 331 00 122 NhËp kho VL phụ 331 42.900 12
 13. 46 112 XuÊt kho NVL M 621 0.000 12 XuÊt kho NVL P 621 8.000 1 627 6.000 236. 60 Céng ph¸t sinh 900 4.000 292. Sè d cuèi kú 900 0,5 đ Sæ c¸i N¨m: N Tªn tµi kho¶n: phải thu của khách hàng Sè hiÖu: 131 Chøng tõ Sè Ghi NT ghi sæ DiÔn gi¶i hiÖu Sè tiÒn chó GS SH NT TK §¦ Nî Cã 30 Sè dư ®Çu kú 0.000 Kh¸ch hµng K2 thanh 82 14/12 to¸n 112 120.000 Doanh thu b¸n hµng 102 14/12 (K2) 511 168.000 3331 16.800 103 15/12 B¸n hµng cho K1 511 468.000 3331 46.800 B¸n s¶n phÈm A cho 111 29/2 K2 511 462.000 3331 46.200 112 29/12 B¸n SP B cho K1 511 308.000 3331 30.800 88 29/12 K1 thanh to¸n 112 300.000 89 29/12 K2 thanh to¸n 112 250.000 1.546.60 670 Céng ph¸t sinh 0 .000 1.176.60 Sè d cuèi kú 0 0,25 đ SỔ CÁI Tờn Tài khoản: Chi phí NVLTT 13
 14. Số hiệu: 621 ĐVT: 1.000 đồng. Ngày  Chứng từ Diễn giải Trang  TK  Số phát sinh ghi  SH NThg SNKC ĐỨ Nợ Có sổ 8/12 Xuất kho NVLC 152 300.000 9/12 Xuất kho NVLC 152 160.000 10/12 Xuất kho NVLP 152 76.800 13/12 Xuất kho NVLP 152 51.200 Kết chuyển 588.000 Cộng số phát sinh 588.000 588.00 Số dư cuối kỳ 0,25 đ SỔ CÁI Tờn Tài khoản: Chi phí NCTT Số hiệu: 622 ĐVT: 1.000 đồng. Ngày  Chứng từ Diễn giải Trang  TK  Số phát sinh ghi  SH NThg SNKC ĐỨ Nợ Cú sổ 26 Tính lương CNSX 334 90.000 60.000 27 Trích các khoản theo  338 19.800 lương 13.200 183.000 Kết chuyển Cộng số phát sinh 183.000 183.000 Số dư cuối kỳ 0,25 đ SỔ CÁI Tờn Tài khoản: Chi phí sản xuất chung Số hiệu: 627 ĐVT: 1.000 đồng. Ngày  Chứng từ Diễn giải Trang  TK  Số phát sinh ghi  SH NThg SNKC ĐỨ Nợ Cú sổ 14
 15. 10/12 Xuất kho VL 152 16.000 Tính tiền lương 334 12.000 Trích các khoản theo  338 2.640 17/12 lương 153 16.500 Xuất kho CCDC 214 13.700 Trích khấu hao TSCĐ 154 Kết chuyển 60.840 Cộng số phát sinh 60.840 60.840 Số dư cuối kỳ 0,5 đ Sæ c¸i N¨m: N Tªn tµi kho¶n: Thµnh phÈm Sè hiÖu: 155 Chøng tõ Sè NT ghi sæ hiÖu Sè tiÒn Ghi DiÔn gi¶i G TK chó S SH NT §.øng Nî Cã 118 Sè d ®Çu kú .400 NhËp kho thµnh 119 phÈm 154 739.840 XuÊt kho thµnh 120 phÈm 632 641.530 Céng ph¸t sinh 739.840 641.530 216.71 Sè d cuèi kú 0 0,25 đ Sæ c¸i N¨m: N Tªn tµi kho¶n: Nguyªn vËt liÖu Sè hiÖu: 154 Sè NT Chøng tõ hiÖu Sè tiÒn Ghi DiÔn gi¶i G chó S SH NT TK §¦ Nî Cã 15
 16. Sè d ®Çu kú 32.000 K/c CPNVLTT 621 588.000 K/c CPNCTT 622 183.000 60.840 K/c CPSXC 627 Nhập kho thành phẩm 155 739.840 Céng ph¸t sinh 831.840 739.840 Sè d cuèi kú 124.000  1,5 đ B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n Tõ ngµy: 01/12/N ®Õn ngµy: 31/12/N ĐVT: 1.000 đ Sè ph¸t sinh trong SH Dư ®Çu kú kú Dư cuèi kú TK Nî Cã Nî Cã Nî Cã 11 180 1.5 178.46 1 .000 40 0 1.042 670.0 300.0 1.412.00 112 .000 00 00 0 300 1.546.6 670.0 1.176.60 131 .000 00 00 0 62.3 62.3 133 30 30 60 60.00 141 .000 0 660 236.9 604.0 292.90 152 .000 00 00 0 48 16.5 31.50 153 .000 00 0 32 831.8 739.8 124.00 154 .000 40 40 0 118.4 739.8 641.5 216.71 155 00 40 30 0 840 385.0 530.0 695.00 156 .000 00 00 0 4.680 4.680.00 211 .000 0 31.7 (1.011.700 214 (980.000) 00 ) 260 260.0 311 .000 00 331 180 340 250.0 684.0 180.00 774.090 16
 17. .000 .000 00 90 0 60 112.3 187.9 135.63 333 .000 30 60 0 15.55 183.0 334 5 00 167.445 55.81 338 5 55.815 450 450.00 341 .000 0 46 46.00 352 .000 0 5.256.4 5.256.40 411 00 0 110 110.00 414 .000 0 60 60.00 415 .000 0 298 298.00 441 .000 0 280 142.0 422.09 421 .000 90 0 1.406.0 1.406.0 511 00 00 588.0 588.0 621 00 00 183.0 183.0 622 00 00 60.8 60.8 627 40 40 1.171.5 1.171.5 632 30 30 18.8 18.8 641 00 00 26.6 26.6 642 40 40 47.3 47.3 8211 60 60 1.516.0 1.516.0 911 00 00 7.160.40 7.160.40 9.818.53 9.818.53 7.920. 7.920.31 Cộng 0 0 0 0 310 0 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2