intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH05

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

168
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề sắp tới, mời các bạn tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH05 sau đây. Tài liệu hữu ích cho sinh viên nghề Kế toán doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH05

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3  (2009 ­ 2012) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐA KTDN ­ TH 05 Thư t ́ ự Nội dung Điểm Lập chứng từ ở: 1 Nghiệp vụ số 1 0.5 Nghiệp vụ số 6 0.5 2 ­ Sổ chi tiết vật tư hàng hoá.  2.0 3 ­ Ghi sổ nhật ký chung.  3.0 4 ­ Sổ cái tài khoản có số hiệu bắt đầu là 1, 2, 3, 4 3.0 5 Bảng c©n ®èi tài khoản  1.0 Cộng  10 1 đ §¬n vÞ: Công ty TNHH thương mại Tân Phát MÉu sè 01- VT Bộ phận:   Ban   hành   theo   QĐ   số  15/2006/QĐ­BTC                                                                                         Ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ  trưởng BTC PHIÕU NhËp kho Nî: 152 Ngµy 3 th¸ng 4 n¨m N Số: 01 Cã: 331 Hä tªn người giao : Công ty TNHH Hồng Hà Theo ..HĐGTGT.. Sè.01245. ngµy..3... th¸ng....4...... n¨m ..N .. cña..C«ng ty TNHH Hång Hµ. NhËp t¹i kho: Công ty Địa điểm:  STT Tên, nhãn hiệu, quy cách,  M· §¬n Sè lượng phẩm chất vật tư, dụng  sè vÞ Theo Thùc nhËp §¬n gi¸ Thµnh tiÒn cụ, sản phẩm, hàng hoá tÝnh chøng tõ A B C D 1 2 3 4 01 Ti vi LG 21 inches C 10 10 2.700.000 27.000.000
 2. 02 Ti vi LG 29 inches C 08 08 8.990.000 71.920.000 Tæng céng 98.920.000 ­ Tổng số  tiền (viết bằng chữ): ( Chín mươi tám nghìn chín trăm hai mươi nghìn  đồng chẵn) ­ Số chứng từ gốc kèm theo:.01 HĐGTGT....................................................................... Ngµy 3 th¸ng 4 n¨m N Người lập phiếu Người giao hàng  Thủ kho Kế toán trưởng  HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTGT­3LL GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG Số :01245 Liên 2: Giao cho khách hàng       Ngày 2 tháng 4 năm N Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Hồng Hà Địa chỉ: 45­ Mai Dịch­ Hà Nội Số tài khoản    tại  Ngân hàng:  Điện thoại…………………….. ...............MS: 0924526  Họ tên người mua hàng: Công ty TNHH thương mại Tân Phát Địa chỉ: 21A­ Minh Khai­ Hà Nội. Số tài khoản……………………................................................................................…… Hình thức thanh toán:     CK          MS : 002346 Đơn vị  Số  Số TT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền tính lượng A B C 1 2 3=1x2 01 Ti vi LG 21 inches C 10 2.700.00 27.000.00 0 0 02 Ti vi LG 29 inches C 08 8.990.00 71.920.00 0 0                                                                Cộng tiền hàng:                                         98.920.000 Thuế GTGT: 10%                               Tiền thuế GTGT:                                         9.892.000                                                               Tổng cộng tiền thanh toán :                     108.812.000 Số tiền viết bằng chữ: (Một trăm linh tám triệu tám trăm mười hai nghìn đồng chẵn) Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
 3. (Ký,họ và tên) (Ký,họ và tên)       (Ký ,họ và tên) §¬n vÞ: Công ty TNHH thương mại Tân Phát MÉu sè 01- VT Bộ phận: Ban   hành   theo   QĐ   số   15/2006/QĐ­ BTC                                                                                 Ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ  trưởng BTC               PHIẾU XUẤT KHO  Nî: 632 Ngµy 10 th¸ng 4 n¨m N Có : 156 Số:.03........ Hä tªn người nhận hàng : Công ty TNHH Trà Anh Địa chỉ: số 27 Phương  Mai HN Lý do xuất kho: Xuất hàng hóa bán trực tiếp cho khách hàng Xuất tại kho:Công ty                 Địa điểm: 21A Minh Khai HN STT Tên, nhãn hiệu, quy cách,  M· §¬n Sè lîng phẩm chất vật tư, dụng  sè vÞ Yêu cầu Thực xuất §¬n gi¸ Thµnh tiÒn cụ, sản phẩm, hàng hoá tÝnh A B C D 1 2 3 4 01 Điện thoại NOKIA N6 C 10 10 02 Điện thoại NOKIA N7 C 06 06 03 Điện   thoại   SAMSUNG  C 08 08 E8 04 Điện thoại SAMSUNG  C 06 06 D9 Tæng céng ­ Số chứng từ gốc kèm theo:............................................................................................... Ngµy 10 th¸ng 4 n¨m N Người lập phiếu  Người nhận hàng  Thủ kho Kế toán trưởng  Giám đốc HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01 GTGT­3LL GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG Số :BHĐ02 Liên 2: Giao cho khách hàng       Ngày 10 tháng 4 năm N Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH thương mại Tân Phát Địa chỉ: 21A­ Minh Khai­ Hà Nội Số tài khoản    tại  Ngân hàng: 
 4. Điện thoại…………………….. ...............MS: 002346 Họ tên người mua hàng: Công ty TNHH Trà Anh Địa chỉ: 27­ Phương Mai­ Hà Nội. Số tài khoản……………………................................................................................…… Hình thức thanh toán:     CK          MS : 0042856 Đơn vị  Số  Số TT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn giá Thành tiền tính lượng A B C 1 2 3=1x2 01 Điện thoại NOKIA N6 C 10 4.800.00 48.000.00 0 0 02 Điện thoại NOKIA N7 C 06 6.300.00 37.800.00 0 0 03 Điện thoại SAMSUNG E8 C 08 4.410.000 35.280.000 04 Điện thoại SAMSUNG D9 C 06 9.390.000 56.340.000                                                                Cộng tiền hàng:                                         177.420.000 Thuế GTGT: 10%                               Tiền thuế GTGT:                                          17.742.000                                                               Tổng cộng tiền thanh toán :                     195.162.000 Số tiền viết bằng chữ: (Một trăm chín lăm triệu một trăm sáu hai đồng chẵn) Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ và tên) (Ký,họ và tên)       (Ký ,họ và tên)
 5. 2 đ Sæ chi tiÕt vËt t hµng ho¸ Tªn kho: kho Tªn quy c¸ch, hµng ho¸,s¶n phÈm,vËt liÖu dông cô: Tñ L¹nh Toshiba 60 Tõ ngµy: 01/04/N ®Õn ngµy: 30/04/N Ngµy Chøng tõ NhËp XuÊt Tån Ghi th¸ng ghi Sè DiÔn gi¶i §¬n gi¸ Sè l- Sè l- Thµnh Ngµy th¸ng Sè lîng Thµnh tiÒn Thµnh tiÒn chó sæ hiÖu îng îng tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sè d dÇu 0 0 kú PN0 08/04/N 3 08/04/N NhËp kho 3 700 000. 12. 44 400 000 . PX0 37 000 15/04/N 4 15/04/N XuÊt kho 3 700 000. . 10. 000 Sè d cuèi kú 2 7400000 Sæ chi tiÕt v©t t hµng ho¸ Tªn kho: kho Tªn quy c¸ch, hµng ho¸,s¶n phÈm,vËt liÖu dông cô: Tñ L¹nh Toshiba 110 Tõ ngµy: 01/04/N ®Õn ngµy: 30/04/N NhË XuÊ Ngµy Chøng tõ Tån p t Ghi th¸ng ghi DiÔn gi¶i §¬n gi¸ Sè Ngµy Sè l- Sè l- Sè l- Thµnh chó sæ Thµnh tiÒn Thµnh tiÒn hiÖu th¸ng îng îng îng tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 6. Sè d dÇu kú 0 0 08/04/N PN03 08/04/N NhËp kho 6 900 000. 14. 96 600 000 . 15/04/N PX04 15/04/N XuÊt kho 6 900 000. . 9. 62 100 000 Sè dư cuèi kú . 5 34500000 chi tiÕt vËt t hµng ho¸ Tªn kho: kho Tªn quy c¸ch, hµng ho¸,s¶n phÈm,vËt liÖu dông cô: §iÖn tho¹i Nokia N7 Tõ ngµy: 01/04/N ®Õn ngµy: 30/04/N NhË Ngµy Chøng tõ XuÊt Tån p Ghi th¸ng ghi DiÔn gi¶i §¬n gi¸ Sè Ngµy Sè l- Thµnh Sè l- Thµnh Sè l- Thµnh chó sæ hiÖu th¸ng îng tiÒn îng tiÒn îng tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sè d dÇu kú 0 0 56 000 05/04/N PN02 05/04/N NhËp kho 5 600 000. 10. 000 . 33 600 10/04/N PX3 10/04/N XuÊt kho 5 600 000. . 6. 000 Sè d cuèi kú 4 22400000
 7. Sæ chi tiÕt vËt t hµng ho¸ Tªn kho: kho Tªn quy c¸ch, hµng ho¸,s¶n phÈm,vËt liÖu dông cô: §iÖn tho¹i Sam sung E8 Tõ ngµy: 01/04/N ®Õn ngµy: 30/04/N NhË XuÊ Chøng tõ Tån Ngµy p t Ghi th¸ng ghi DiÔn gi¶i §¬n gi¸ Sè Sè Ngµy Sè l- Sè l- chó sæ Thµnh tiÒn Thµnh tiÒn l- Thµnh tiÒn hiÖu th¸ng îng îng îng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sè d dÇu 20 100843637 kú 5.011.000 58 650 05/04/N PN02 05/04/N NhËp kho 3 910 000. 15. 000 . 4 556 10/04/N PX03 10/04/N XuÊt kho 961.06 . 8. 36 455 688 4 556 25 113 924 16/04/N PX05 16/04/N XuÊt kho 961.06 . . 025 Sè d cuèi 4 556 kú 961.06 2 9113924
 8. Sæ chi tiÕt vËt t hµng ho¸ Tªn kho: kho Tªn quy c¸ch, hµng ho¸,s¶n phÈm,vËt liÖu dông cô: §iÖn tho¹i Sam sung D9 Tõ ngµy: 01/04/N ®Õn ngµy: 30/04/N NhË XuÊ Chøng tõ Tån Ngµy p t Ghi th¸ng ghi DiÔn gi¶i §¬n gi¸ Sè Sè Sè l- Sè l- Thµnh chó sæ Ngµy th¸ng Thµnh tiÒn Thµnh tiÒn l- hiÖu îng îng tiÒn îng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sè d dÇu kú 0 0 PNK0 51 540 05/04/N 2 05/04/N NhËp kho 8 590 000. 6. 000 . 51 540 10/04/N PXK03 10/04/N XuÊt kho 8 590 000. . 6. 000 Sè d cuèi kú 0 0 Sæ chi tiÕt vËt t hµng ho¸ Tªn kho: kho Tªn quy c¸ch, hµng ho¸,s¶n phÈm,vËt liÖu dông cô: Ti vi LG 21 inch Tõ ngµy: 01/04/N ®Õn ngµy: 30/04/N
 9. Chøng tõ NhËp XuÊt Tån Ngµy th¸ng Ghi Sè Ngµy DiÔn gi¶i §¬n gi¸ Sè l- Sè l- Thµnh ghi sæ Thµnh tiÒn Sè lîng Thµnh tiÒn chó hiÖu th¸ng îng îng tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sè d dÇu 0 0 kú PN0 03/04/N 1 03/04/N NhËp kho 2 700 000 10 27 000 000 04/04/N PX01 04/04/N XuÊt kho 2 700 000 2 5.400 000 06/04/N PX02 06/04/N XuÊt kho 2 700 000 8 21.600 000 Sè d cuèi kú 0 0 Sæ chi tiÕt vËt t hµng ho¸ Tªn kho: kho Tªn quy c¸ch, hµng ho¸,s¶n phÈm,vËt liÖu dông cô: Ti vi LG 19 Tõ ngµy: 01/04/N ®Õn ngµy: 30/04/N NhË Chøng tõ XuÊt Tån Ngµy th¸ng p Ghi DiÔn gi¶i §¬n gi¸ ghi sæ Sè Ngµy Sè l- Thµnh Sè l- Thµnh Sè l- Thµnh chó hiÖu th¸ng îng tiÒn îng tiÒn îng tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sè d dÇu 2.440.00 2440000 10 kú 0 0
 10. 2 440 14 640 06/04/N PX02 06/04/N XuÊt kho 000. . 6. 000 Sè d cuèi kú 4 9760000
 11. 3 đ Sæ nhËt ký chung Tõ ngµy: 01/04/N ®Õn ngµy: 31/04/N §· Chøng tõ gh Sè ph¸t sinh TT i DiÔn gi¶i dßn SHTK s g æ SH NT c¸i Nî Cã Sè trang tríc chuyÓn sang 1 0 0 NhËp kho hµng hãa 03/04/ PN01 N cha tr¶ ngêi b¸n 2 156 98,920,000 3 331 98,920,000 ThuÕ GTGT ®îc kt H§1245 trõ cña hµng ho¸ dv 4 133 9892000 5 331 9 892 000 XuÊt tr¶ l¹i hµng 04/04/ cho PX01 N c«ng ty Hång Hµ 6 331 5 940 000 7 133 540 000 8 156 5 400 000 NhËp kho hµng hãa PN02 5/4/N cha tr¶ ngêi b¸n 9 156 248,190,000 10 331 248,190,000 ThuÕ GTGT ®îc H§1246 3/4/N khÊu trõ 11 133 24,819,000 12 331 24,819,000 06/04/ Ph¶i thu cña kh¸ch H§01 N hµng 13 131 129,800,000 Doanh thu b¸n hµng 14 511 118,000,000 ThuÕ GTGT ®Çu ra 15 3331 11,800,000 PX02 6/4/N Gi¸ vèn hµng b¸n 16 632 108,160,000 17 156 108,160,000 NhËp kho hµng hãa PN03 8/4/N cha tr¶ ngêi b¸n 18 156 141,000,000 19 331 141,000,000
 12. H§0124 ThuÕ GTGT ®îc 7 8/4/N khÊu trõ 20 133 14,100,000 21 331 14,100,000 H§02 10/4/N Doanh thu b¸n hµng 22 131 195,162,000 23 511 177,420,000 24 3331 17,742,000 PX03 10/4/N Gi¸ vèn hµng b¸n 25 632 162,595,688 26 156 162,595,688 H§03 15/4/N Doanh thu b¸n hµng 27 131 121,550,000 28 511 110,500,000 29 3331 11,050,000 PX04 15/4/N Gi¸ vèn hµng b¸n 30 632 99,100,000 31 156 99,100,000 PN04 16/4/N Gi¸ vèn hµng tr¶ l¹i 32 156 8,200,000 33 632 8,200,000 Doanh thu hµng tr¶ l¹i 34 531 9,600,000 35 3331 960,000 36 131 10,560,000 H§04 16/4/N Doanh thu b¸n hµng 37 131 174,075,000 38 511 158,250,000 39 3331 15,825,000 PX05 16/4/N Gi¸ vèn hµng b¸n 40 632 154,924,026 41 156 154,924,026 Nép thuÕ GTGT PC01 17/4/N th¸ng 3 42 3331 12,834,091 43 111 12,834,091
 13. Thanh to¸n tiÒn BN13 18/4/N hµng 44 331 102,872,000 45 112 102,872,000 Thanh to¸n tiÒn BN14 19/4/N hµng 46 331 273,009,000 47 112 273,009,000 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn PC04 24/4/N th¸ng 3 48 641 1,560,000 49 133 156,000 50 111 1,716,000 BC52 25/4/N Thu tiÒn b¸n hµng 51 112 129,800,000 52 131 129,800,000 BC53 27/4/N Thu tiÒn b¸n hµng 53 112 184,602,000 54 131 184,602,000 Kh¸ch hµng thanh to¸ BC54 28/4/N n tiÒn hµng 55 112 121,550,000 56 131 121,550,000 29/4/N TÝnh l¬ng 57 641 6,000,000 58 642 4,000,000 59 334 10,000,000 TÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 60 641 1,380,000 61 642 920,000 62 334 950,000 63 338 3,250,000 TÝnh khÊu hao 29/4/N TSC§ 64 641 6,000,000 65 642 3,000,000 66 214
 14. 9,000,000 KC doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 67 511 9,600,000 68 531 9,600,000 69 KC doanh thu thuÇn 70 511 554,570,000 71 911 554,570,000 KC gi¸ vèn hµng b¸n 72 911 516,579,714 73 632 516,579,714 KC chi phÝ b¸n hµng 74 911 14,940,000 75 641 14,940,000 KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 76 911 7,920,000 77 642 7,920,000 TÝnh thuÕ TNDN 78 821 3,782,571.5 79 3334 3,782,571.5 KC thuÕ TNDN 80 911 3,782,571.5 81 821 3,782,571.5 KC l·i 82 911 11,347,714.5 83 421 11,347,714.5 KC thuÕ GTGT 84 3331 48,427,000 85 133 48,427,000 3,726,570,37 Tổng cộng 86 3,726,570,377 7
 15. 3 ® sæ c¸I tk111 Chøng tõ NKC Sè tiÒn DiÔn gi¶i Trang TT TK§¦ SH NT sè dßng Nî Cã I. Sè d ®Çu th¸ng 980,782,050 II. SPS trong th¸ng 12,834,09 PC01 17/4/N Nép thuÕ GTGT th¸ng 3 43 3331 1 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 1,716,00 PC04 24/4/N th¸ng 3 50 641 0 14,550,09 III. Céng SPS - 1 IV. Sè d cuèi th¸ng 966,231,959 sæ c¸I tk112 Chøng tõ NKC Sè tiÒn DiÔn gi¶i Trang TT TK§¦ SH NT sè dßng Nî Cã I. Sè d ®Çu th¸ng 256,960,383 II. SPS trong th¸ng 102,872,00 BN13 18/4/N Thanh to¸n tiÒn hµng 45 331 0 273,009,00 BN14 19/4/N Thanh to¸n tiÒn hµng 47 331 0 129,800,00 GBC52 25/4/N Thu tiÒn b¸n hµng 51 131 0
 16. 184,602,00 GBC53 27/4/N Thu tiÒn b¸n hµng 53 131 0 Kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn 121,550,00 GBC54 28/4/N hµng 55 131 0 375,881,00 III. Céng SPS 435,952,000 0 IV. Sè d cuèi th¸ng 317,031,383 sæ c¸I tk131 Chøng tõ NKC Sè tiÒn DiÔn gi¶i Trang TT TK§¦ SH NT sè dßng Nî Cã I. Sè d ®Çu th¸ng 80,996,250 II. SPS trong th¸ng 06/04/ H§BH01 N Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 13 511 118,000,000 3331 11,800,000 H§BH02 10/4/N Doanh thu b¸n hµng 22 511 177,420,000 3331 17,742,000 H§BH03 15/4/N Doanh thu b¸n hµng 27 511 110,500,000 3331 11,050,000 36 531 9,600,000 3331 960,000
 17. H§04 16/4/N Doanh thu b¸n hµng 37 511 158,250,000 3331 15,825,000 129,800,00 BC52 25/4/N Thu tiÒn b¸n hµng 52 112 0 184,602,00 BC53 27/4/N Thu tiÒn b¸n hµng 54 112 0 121,550,00 BC54 28/4/N Thu tiÒn b¸n hµng 56 112 0 446,512,00 III. Céng SPS 620,587,000 0 IV. Sè d cuèi th¸ng 255,071,250 sæ c¸I tk133 Chøng tõ NKC Sè tiÒn DiÔn gi¶i Trang TT TK§¦ SH NT sè dßng Nî Cã I. Sè d ®Çu th¸ng - II. SPS trong th¸ng H§GTGT0124 9,892,00 5 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 4 331 0 04/04/ XuÊt tr¶ l¹i hµng cho 540,00 PX01 N c«ng ty Hång Hµ 6 331 0 H§GTGT0124 24,819,00 6 3/4/N ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 11 331 0 H§GTGT0124 14,100,00 7 8/4/N ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 20 331 0 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 156,00 PC04 24/4/N th¸ng 3 49 111 0
 18. 48,427,00 KC thuÕ GTGT 3331 0 48,967,00 48,96 III. Céng SPS 0 7,000 IV. Sè d cuèi th¸ng - sæ c¸I tk156 Chøng tõ NKC Sè tiÒn DiÔn gi¶i Trang TT TK§¦ SH NT sè dßng Nî Cã I. Sè d ®Çu th¸ng 125,243,637 II. SPS trong th¸ng 03/04/ NhËp kho hµng hãa PN01 N cha tr¶ ngêi b¸n 2 331 98,920,000 04/04/ XuÊt tr¶ l¹i hµng cho PX01 N c«ng ty Hång Hµ 8 331 5 400 000 NhËp kho hµng hãa PN02 5/4/N cha tr¶ ngêi b¸n 9 331 248,190,000 PX02 6/4/N Gi¸ vèn hµng b¸n 17 632 108,160,000 NhËp kho hµng hãa PN03 8/4/N cha tr¶ ngêi b¸n 18 331 141,000,000 PX03 10/4/N Gi¸ vèn hµng b¸n 26 632 162,595,688 PX04 15/4/N Gi¸ vèn hµng b¸n 31 632 99,100,000 PN04 16/4/N Gi¸ vèn hµng tr¶ l¹i 32 156 8,200,000 PX05 16/4/N Gi¸ vèn hµng b¸n 41 156
 19. 154,924,026 496,310,00 524,779,71 III. Céng SPS 0 4 96,773,92 IV. Sè d cuèi th¸ng 3 sæ c¸I tk211 Chøng tõ NKC Sè tiÒn DiÔn gi¶i Trang TT TK§¦ SH NT sè dßng Nî Cã I. Sè d ®Çu th¸ng 1,022,000,000 II. SPS trong th¸ng - - III. Céng SPS - - 1,022,000,00 IV. Sè d cuèi th¸ng 0 sæ c¸I tk214 Chøng tõ NKC Sè tiÒn DiÔn gi¶i Trang TT TK§¦ SH NT sè dßng Nî Cã I. Sè d ®Çu th¸ng 477,500,000 II. SPS trong th¸ng 29/4/N TÝnh khÊu hao TSC§ 66 641 6,000,000 642 3,000,000 9,000,00 III. Céng SPS - 0
 20. 486,500,00 IV. Sè d cuèi th¸ng 0 sæ c¸I tk311 Chøng tõ NKC Sè tiÒn DiÔn gi¶i Trang TT TK§¦ SH NT sè dßng Nî Cã I. Sè d ®Çu th¸ng 200,000,000 II. SPS trong th¸ng - - III. Céng SPS - - 200,000,00 IV. Sè d cuèi th¸ng 0 sæ c¸I tk331 Chøng tõ NKC Sè tiÒn DiÔn gi¶i Trang TT TK§¦ SH NT sè dßng Nî Cã I. Sè d ®Çu th¸ng 181,100,000 II. SPS trong th¸ng 03/04/ NhËp kho hµng hãa PN01 N cha tr¶ ngêi b¸n 3 156 98,920,000 ThuÕ GTGT ®îc kt H§1245 trõ cña hµng ho¸ dv 5 133 9,892,000 04/04/ XuÊt tr¶ l¹i hµng cho PX01 N c«ng ty Hång Hµ 6 133 540,000 156 5,400,000 NhËp kho hµng hãa PN02 5/4/N cha tr¶ ngêi b¸n 10 156 248,190,000
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2