intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH35

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

64
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH35. Với đáp án chi tiết cho mỗi bài tập cụ thể, tài liệu sẽ thật hữu ích cho sinh viên nghề này ôn thi tốt nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH35

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3  (2009 ­ 2012) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐA KTDN ­ TH 35 Điể Thư t ́ ự Nội dung m Lập chứng từ :  1 1 đ 2 Vào sổ chi tiết  1 đ 3 Vào sổ nhật ký chung    2.5 đ 4 Vào sổ cái các tài khoản 3.5 đ 5   Lập bảng cân đối tài khoản 2đ Cộng  10 đ 1
 2. §¬n vÞ: C«ng ty AB QuyÓn sè: ..... §Þa chØ: .... PhiÕu thu Sè: 01 Ngµy10 th¸ng 10 n¨m N Nî: 1111 Cã: 1121 Hä tªn ngêi nép tiÒn: Thñ quü §Þa chØ:........................................................................................................... Lý do nép: Rót TGNH nhËp quü Sè tiÒn: 600.000.000 ® (viÕt b»ng ch÷): S¸u tr¨m triÖu ®ång ch½n .......................................................................................................................... KÌm theo: ............................................. Chøng tõ gèc:.................................... .................................................... §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷)............ §¬n vÞ: C«ng ty QuyÓn sè: ..... AB PhiÕu chi Sè: ...... §Þa chØ: .... Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m N Nî: ......... Cã: ......... Hä tªn ngêi nhËn tiÒn:...................................................................................... §Þa chØ:........................................................................................................... Lý do chi: Chi l¬ng Sè tiÒn: 445.600.000 ® (viÕt b»ng ch÷): Bèn tr¨m bèn m¬i l¨m triÖu s¸u tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ............................................. Chøng tõ gèc:.................................... .................................................... §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷)............ Ngµy 31.th¸ng 12 .n¨m N Ngêi lËp Ngêi nhËn Thñ quü KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ phiÕu tiÒn Doanh nghiÖp: AB §Þa chØ:............. 2
 3. Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt N¨m: N Trang............ Ngµ Sè phiÕu Sè tiÒn TK y DiÔn gi¶i ®èi th¸n Thu Chi Thu Chi Tån quü øng g Tån ®Çu kú 50.000.000 10/1 01 Rót TGNH nhËp quü 112 600.000.00 650.000.000 0 0 31/1 02 Chi l¬ng 334 424.173.500 225.826.500 2 Céng sè FS 600.000.00 424.173.500 0 Sè d cuèi kú 225.826.500 Ngêi lËp Sæ tiÒn göi ng©n hµng N¨m: N Trang: 01 Chøng tõ TK Sè tiÒn Ngµ DiÔn gi¶i ®èi Sè øng Göi vµo Rót ra Cßn l¹i y Sè d ®Çu kú 900.000.000 70 10/1 Rót TGNH vÒ quü tiÒn 111 600.000.000 300.000.000 0 mÆt 70 10/1 627 10.000.000 0 641 10.000.000 642 30.000.000 133 5.000.000 245.000.000 100 25/1 627 70.000.000 2 641 5.000.000 3
 4. 642 30.000.000 133 10.500.000 129.500.000 26/1 627 15.000 114.500.000 2 110 30/1 Kh¸ch hµng tr¶ 131 850.000.00 2 0 Céng sè FS 850.000.00 785.500 0 Sè d cuèi kú 964.500.000 Doanh nghiÖp AB NhËt ký chung Th¸ng ... n¨m N §¬n vÞ: 1000 ® Chøng §· Sè tiÒn NTG tõ ghi SH DiÔn gi¶i S Sè Ngµ Sæ TK Nî Cã y C¸i 5/10 01 5/10 Mua VL nhËp kho 152 300.000 133 30.000 331 330.000 10/10 01 10/1 Rót TGNH nhËp quü 111 600.000 0 112 600.000 Tr¶ cíc phÝ ®iÖn tho¹i 627 10.000 642 30.000 641 10.000 133 5.000 112 55.000 15/10 01 15/1 XuÊt kho NVL ®Ó SXSP 621 850.000 0 627 25.250 152 875.250 15/11 TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho: C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n 622 285.000 xuÊt Nh©n viªn QL s¶n xuÊt 627 34.750 Nh©n viªn b¸n hµng 641 24.850 4
 5. Bé phËn QLDN 642 124.100 334 468.700 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§, 622 65.550 BHTN tÝnh vµo chi phÝ 627 7.992,5 641 5.715,5 642 28.543 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§, 334 44.526,5 BHTN khÊu trõ vµo l¬ng 338 152.327,5 20/12 TrÝch khÊu hao TSC§ tÝnh vµo: Chi phÝ QLPX 627 100.000 Chi phÝ b¸n hµng 641 15.000 Chi phÝ QLDN 642 50.000 214 165.000 25/12 10 25/1 TiÒn ®iÖn vµ chi tiÕp 0 2 kh¸ch: Chi phÝ QLPX 627 70.000 Chi phÝ b¸n hµng 641 5.000 Chi phÝ QLDN 642 30.000 133 10.500 112 115.500 26/12 20 26/1 Chi phÝ kh¸c cña FXSX 627 15.000 0 2 112 15.000 27/12 K/c CF 154 1.463.542,5 621 850.000 622 350.550 627 262.992,5 30/12 NhËp kho TP 155 1.403.183,33 154 1.403.183,33 30/12 XuÊt kho TP b¸n 632 1.264.240,9 155 1.264.240,9 Ph¶n ¸nh DT 131 1.881.000 511 1.710.000 333 171.000 30/12 Kh¸ch hµng tr¶ 112 850.000 131 850.000 31/12 ThuÕ ®îc khÊu trõ 333 80.000 133 80.000 5
 6. 31/12 K/c DT 511 1.710.000 911 1.710.000 K/c gi¸ vèn 911 1.264.240,9 632 1.264.240,9 31/12 ThuÕ TNDN tạm tính 821 44.000 333 44.000 4 31/12 K/c CF b¸n hµng, CF QLDN 911 323.208,5 641 60.565,5 642 262.643 31/12 Giảm CP thuế TNDN 333 13.362,35 4 821 13.362,35 1 31/12 K/c CP thuÕ TNDN 911 30.637,65 821 30.637,65 31/12 K/c l·i 911 91.912,95 421 91.912,95 31/12 Chi l¬ng 334 424.173,5 111 424.173,5 Céng 13.620.280,0 13.620.280,0 8 8 6
 7. Doanh nghiÖp: AB §Þa chØ:............. sæ c¸i Tµi kho¶n: 111 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 50.000 10/1 01 10/10 Rót TGNH 112 600.000 0 31/1 01 31/12 Chi l¬ng 334 424.173,5 2 Céng sè FS 600.000 424.173,5 Sè d kú 225.826,5 Ngêi lËp Doanh nghiÖp: AB §Þa chØ:............. sæ c¸i Tµi kho¶n: 112 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 900.000 10/1 70 10/10 Rót TGNH 111 600.000 0 70 10/10 627 10.000 641 10.000 642 30.000 133 5.000 100 25/12 627 70.000 641 5.000 642 30.000 133 10.500 26/12 627 15.000 110 30/12 Kh¸ch hµng tr¶ 131 850.000 7
 8. Céng sè FS 850.000 785.500 Sè d cuèi kú 964.500 Doanh nghiÖp: AB §Þa chØ:............. sæ c¸i Tµi kho¶n: 131 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 250.000 30/1 DT b¸n hµng 511 1.710.00 2 0 333 171.000 30/1 Kh¸ch hµng tr¶ 112 850.000 2 Céng sè FS 1.881.00 850.000 0 Sè d cuèi kú 1.281.00 0 Ngêi lËp Doanh nghiÖp: AB §Þa chØ:............. sæ c¸i Tµi kho¶n: 133 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 5/10 Mua VL 331 30.000 10/1 Chi ®iÖn tho¹i 112 5.000 0 25/1 Chi tiÒn ®iÖn 627 10.500 2 31/1 KhÊu trõ 333 45.500 2 8
 9. Céng sè FS 45.500 45.500 Sè d cuèi kú Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 138 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 15.000 Céng sè FS Sè d cuèi kú 15.000 sæ c¸i Tµi kho¶n: 152 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 820.000 5/10 01 5/10 Mua VL 331 300.000 15/1 01 15/10 XuÊt SX 621 875.250 0 Céng sè FS 300.000 875.250 Sè d cuèi kú 244.750 Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 154 N¨m: N Chøng tõ DiÔn gi¶i SHTK Sè tiÒn 9
 10. NT Trang Sè Ngµy Nî Cã GS NKC Sè d ®Çu kú 49.800 27/1 621 850.000 2 622 350.550 627 262.992,5 155 1.403.183,33 Céng sè FS 1.463.542, 1.403.183,33 5 Sè d cuèi kú 110.159,1 7 Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 155 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 142.000 30/1 NhËp kho TP 154 1.403.183,3 2 3 30/1 XuÊt b¸n 632 1.264.240,9 2 Céng sè FS 1.403.183,3 1.264.240,9 3 Sè d cuèi kú 280.942,43 Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 211 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 4.200.000 Céng sè FS Sè d cuèi kú 4.200.000 Ngêi lËp 10
 11. sæ c¸i Tµi kho¶n: 214 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 990.000 20/1 TrÝch KH 627 100.000 2 641 15.000 642 50.000 Céng sè FS 165.000 Sè d cuèi kú 1.155.00 0 Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 241 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 550.000 Céng sè FS Sè d cuèi kú 550.000 Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 311 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 65.000 Céng sè FS 11
 12. Sè d cuèi kú 65.000 Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 331 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 220.000 5/10 Mua VL 152 330.000 Céng sè FS 330.000 Sè d cuèi kú 550.000 Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 333 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 35.000 30/1 ThuÕ ®Çu ra 131 171.000 2 31/1 KhÊu trõ 133 45.500 2 31/1 ThuÕ TNDN 821 44.000 2 821 13.362,3 5 Céng sè FS 58.862,3 215.000 5 Sè d cuèi kú 191.137,65 Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 334 N¨m: N 12
 13. NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 15/1 L¬ng 468.700 1 Trõ l¬ng 338 44.526,5 31/1 Chi l¬ng 111 424.173, 2 5 Céng sè FS 468.700 468.700 Sè d cuèi kú sæ c¸i Tµi kho¶n: 338 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 55.000 15/1 TrÝch BH 152.327, 1 5 Céng sè FS 152.327, 5 Sè d cuèi kú 207.327, 5 Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 341 - Vay dµi h¹n N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 400.000 Céng sè FS Sè d cuèi kú 400.000 Tµi kho¶n: 411 N¨m: N 13
 14. NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 4.021.800 Céng sè FS Sè d cuèi kú 4.021.800 Tµi kho¶n: 414 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 380.000 Céng sè FS Sè d cuèi kú 380.000 sæ c¸i Tµi kho¶n: 415 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 120.000 Céng sè FS Sè d cuèi kú 120.000 sæ c¸i Tµi kho¶n: 421 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 90.000 31/1 K/c 911 91.912,95 2 Céng sè FS 91.912,95 Sè d cuèi kú 181.912,95 sæ c¸i 14
 15. Tµi kho¶n: 431 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 200.000 Céng sè FS Sè d cuèi kú 200.000 Ngêi lËp Doanh nghiÖp: AB §Þa chØ:............. sæ c¸i Tµi kho¶n: 441 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 400.000 Céng sè FS Sè d cuèi kú 400.000 Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 511 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 30/1 DT 131 1.710.00 2 0 31/1 K/c 911 1.710.00 2 0 Céng sè FS 1.710.00 1.710.00 15
 16. 0 0 Sè d cuèi kú Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 621 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 15/1 NVL SXSP 152 850.000 0 27/1 154 850.000 2 Céng sè FS 850.000 850.000 Sè d cuèi kú sæ c¸i Tµi kho¶n: 622 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 15/1 15/11 TL CNSX 334, 350.550 1 338 27/1 154 350.550 2 Céng sè FS 350.550 350.550 Sè d cuèi kú Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 627 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã 16
 17. Sè d ®Çu kú 10/1 112 10.000 0 15/1 152 25.250 0 15/1 334 34.750 1 15/1 338 7.992,5 1 20/1 214 100.000 2 25/1 112 70.000 2 26/1 112 15.000 2 27/1 154 262.992, 2 5 Céng sè FS 262.992, 262.992, 5 5 Sè d cuèi kú sæ c¸i Tµi kho¶n: 632 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 30/1 155 1.264.240, 2 9 31/1 911 1.264.240, 2 9 Céng sè FS 1.264.240, 1.264.240, 9 9 Sè d cuèi kú Ngêi lËp 17
 18. sæ c¸i Tµi kho¶n: 641 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 10/1 112 10.000 0 15/1 L¬ng 334 24.850 0 BH 338 5.715,5 20/1 KH 214 15.000 2 25/1 TiÒn ®iÖn 112 5.000 2 31/1 K/c 911 60.565,5 2 Céng sè FS 60.565,5 60.565,5 Sè d cuèi kú Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 642 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 10/1 112 30.000 0 15/1 L¬ng 334 124.100 1 BH 338 28.543 20/1 KH 214 50.000 2 18
 19. 25/1 TiÒn ®iÖn 112 30.000 2 31/1 K/c 911 262.643 2 Céng sè FS 262.643 262.643 Sè d cuèi kú Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 821 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã Sè d ®Çu kú 31/1 ThuÕ TNDN 3334 44.000 2 3334 13.362,3 5 911 30.637,6 5 Céng sè FS 44.000 44.000 Sè d cuèi kú Ngêi lËp sæ c¸i Tµi kho¶n: 911 N¨m: N NT Chøng tõ Trang Sè tiÒn DiÔn gi¶i SHTK GS Sè Ngµy NKC Nî Cã 19
 20. Sè d ®Çu kú 31/1 K/c DT 511 1.710.00 2 0 31/1 K/c gi¸ vèn 632 1.264.240, 2 9 31/1 K/c chi phÝ 641,64 323.208,5 2 2 31/1 821 30.637,65 2 31/1 421 91.912,95 2 Céng sè FS 1.710.000 1.710.00 0 Sè d cuèi kú Ngêi lËp BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ PHÁT SINH TK Dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Dư cuối kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có 111 50.000 600.000 424.173,5 225.826,5 112 900.000 850.000 785.500 964.500 131 250.000 1.881.000 850.000 1.281.000 133 45.500 45.500 138 15.000 15.000 152 820.000 300.000 875.250 244.750 154 49.800 1.463.542,5 1.403.183,33 110.159,17 155 142.000 1.403.183,33 1.264.240,9 280.942,43 211 4.200.000 4.200.000 214 990.000 165.000 1.155.000 241 550.000 550.000 311 65.000 65.000 331 220.000 330.000 550.000 333 35.000 58.862,35 215.000 191.137,65 334 468.700 468.700 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2